.

Фармакоекономічне обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3182
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Притула Руслан Леонідович

УДК 615.1:355:614.2:658.14:368.4

Фармакоекономічне обґрунтування медикаментозного забезпечення
військовослужбовців в умовах медичного страхування

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ – 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській військово-медичній академії Міністерства
оборони України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

Трохимчук Віктор Васильович,

Одеський державний медичний університет,

завідувач кафедри організації і

економіки фармації

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

Волох Дмитро Степанович,

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця, завідувач кафедри організації та економіки фармації

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Ткачук Ірина Олексіївна,

Медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач
кафедри технології ліків

Провідна установа: Запорізький державний медичний університет

Міністерства охорони здоров’я України,

кафедра організації та економіки фармації,

м. Запоріжжя

Захист відбудеться 25.03.2005 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Київській медичній академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (04112, м. Київ, вул.
Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 18.02.2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
Пилипчук Л.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пошук шляхів удосконалення матеріально-технічного
забезпечення медичних закладів відповідно до реальних потреб
лікувально-діагностичного процесу та з урахуванням сучасного рівня
розвитку світової медичної та фармацевтичної науки і практики
залишається значною соціальною, економічною та медичною проблемою. За
умов обмеженого і нестабільного фінансування військових лікувальних
закладів, одним з шляхів оптимізації використання наявних ресурсів є
запровадження концепції раціонального використання лікарських засобів.
Для покращення фінансування військово-медичної служби, в перспективі,
передбачається запровадження страхової медицини за взірцем розвинених
країн світу. Реалізація цієї системи є важливим елементом стратегії
планування, розрахунку вартості медичних послуг, базовою основою
визначення медичної тактики, захисту прав пацієнта в умовах страхової
медицини, сприяє удосконаленню якості медичного забезпечення,
оптимального використання матеріальних і трудових ресурсів. Основою
раціонального використання лікарських засобів є досягнення максимального
клінічного ефекту шляхом вибору оптимальних затратно-ефективних методів
фармакотерапії. При цьому інструментом, який визначає затрати і
переваги, що отримуються при різних тактиках лікування, є
фармакоекономічний аналіз.

Фармакоекономіка є специфічною для кожної держави. Специфіка полягає не
в різних підходах до планування, проведення фармакоекономічних
досліджень, аналізі даних і представленні результатів цих досліджень, а
в різниці вартості лікарських засобів, медичних послуг і джерел
фінансування національної системи охорони здоров’я. Крім того, в
Україні, як і в будь-якій іншій державі, існують свої особливості
застосування лікарських засобів, що пов’язано з епідеміологічною
структурою захворюваності, доступністю медикаментів, прийнятими
підходами до лікування. В зв’язку з цим, зарубіжні фармакоекономічні
дані не коректно без адаптації переносити у вітчизняну систему охорони
здоров’я, тому проведення власних фармакоекономічних досліджень є одним
із способів отримання достовірних результатів, а також створення
формулярних переліків лікарських засобів та переліків препаратів для
використання при різних формах медичного страхування.

В Україні започатковані та набули розвитку дослідження, спрямовані на
вивчення загальних підходів проведення фармакоекономічного аналізу,
фармакоекономічної оцінки лікарських засобів окремих
фармакотерапевтичних груп та схем лікування, можливостей
фармакоекономіки при створенні формулярів і страхових переліків
медикаментів тощо. В цьому напрямку працюють такі вчені України, як
Д.І.Дмитрієвський, О.М.Заліська, З.М.Мнушко, А.С.Немченко,
Б.Л.Парновський, В.В.Страшний, В.М.Толочко, В.В.Трохимчук та ін.

Проте, зустрічаються лише поодинокі повідомлення щодо проведення
фармакоекономічного аналізу у військово-медичній службі, присвячені
фармакоекономічним аспектам антибактеріальної терапії позалікарняної
пневмонії у військовослужбовців, основним підходам до вибору схем
фармакотерапії гіпертонічної хвороби тощо.

Відсутність системних фармакоекономічних досліджень з питань
медикаментозного забезпечення військовослужбовців, а також перспектива
включення військово-медичної служби в єдину систему загальнодержавного
медичного страхування зумовили актуальність теми дисертаційної роботи,
її задачі, структуру та кінцеві результати.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень
Української військово-медичної академії і є складовою частиною
науково-дослідних тем: “Дніпро” (номер державної реєстрації 0103U003292)
та “Інвентарне майно” (номер державної реєстрації 0102U000616).

Метою дисертаційної роботи стала розробка та наукове обґрунтування
методології проведення фармакоекономічних досліджень медикаментозного
забезпечення військовослужбовців при захворюваннях внутрішніх органів на
сучасному етапі розвитку військово-медичної служби та при запровадженні
медичного страхування.

Досягнення поставленої мети забезпечувалося шляхом вирішення таких
завдань:

вивчення та узагальнення даних літературних джерел, законодавчих і
нормативних актів щодо організації медикаментозного забезпечення
військовослужбовців;

аналіз змісту основних захворювань внутрішніх органів та їх динаміки на
догоспітальному рівні військово-медичної служби;

проведення маркетинг-аналізу вітчизняного ринку лікарських засобів для
фармакотерапії основних захворювань травного каналу;

обґрунтування вибору методів фармакоекономічних досліджень для
використання в умовах військово-медичної служби;

розробка методології проведення експертного опитування провідних
фахівців медичної служби Збройних Сил;

визначення методичних підходів до проведення фармакоекономічних
досліджень та створення на їх основі фрагменту формуляру та страхових
переліків лікарських засобів для лікування визначених захворювань
травного каналу на догоспітальному етапі надання медичної допомоги;

розробка методики визначення переваг у виборі лікарських засобів у
межах фармакотерапевтичної групи;

обґрунтування основних складових та створення комп’ютерної
інформаційно-аналітичної системи для оптимізації фармакоекономічних
досліджень.

Об’єктами дослідження стала номенклатура зареєстрованих лікарських
засобів, вимоги Тимчасових стандартів медичних технологій
діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги, показники
захворюваності осіб з патологіями травного каналу на догоспітальному
рівні, а також законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань
соціального захисту військовослужбовців.

Предмет дослідження: оптимізація медикаментозного забезпечення
військовослужбовців шляхом визначення оптимальних затратно-ефективних
схем лікування за допомогою підходів фармакоекономічних досліджень та
сучасних комп’ютерних технологій.

Методи дослідження – системно-оглядовий, бібліографічний,
математико-статистичний, маркетинг-аналізу, експертних оцінок,
фармакоекономічного аналізу, мета-аналізу, описового і комп’ютерного
моделювання та програмування.

Методи системно-оглядовий та бібліографічний використані для дослідження
сучасного стану медикаментозного забезпечення військовослужбовців, місця
і ролі фармакоекономічного аналізу у системі медичної служби Збройних
Сил України; математико-статистичний – для дослідження динаміки
захворюваності на догоспітальному рівні; маркетингового аналізу – для
оцінки сучасного стану та розвитку вітчизняного ринку основних груп
лікарських засобів для фармакотерапії захворювань травного каналу, при
розрахунку коефіцієнту ліквідності цін та визначення цінових коридорів;
експертних оцінок – для визначення основних схем фармакотерапії травного
каналу на догоспітальному рівні, ранжування та оцінки ефективності їх
застосування; мета-аналіз – для встановлення ефективності лікарських
засобів згідно з даними наукової літератури; фармакоекономічного аналізу
– при визначені оптимальних тактик лікування як за терапевтичними, так і
економічними показниками; описового моделювання – для визначення
загальних витрат на фармакотерапію в умовах військово-медичної служби;
комп’ютерного моделювання та програмування – для створення програмного
забезпечення автоматизації проведення фармакоекономічних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше дано системне
науково-методичне обґрунтування застосування комплексних маркетингових і
фармакоекономічних досліджень та можливостей математичної статистики з
метою оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців на
сучасному етапі та при переході до загальнодержавної системи медичного
страхування.

Досліджено структуру і динаміку розвитку ринку основних груп лікарських
засобів для фармакотерапії захворювань травного каналу, насиченість
препаратами вітчизняних та зарубіжних виробників, оригінальними та
генериковими препаратами, що є пріоритетом при виборі лікарських засобів
для використання у військово-медичній службі.

Уперше опрацьовано підходи до вибору методів фармакоекономічного аналізу
у військово-медичній службі, визначено основні фактори, що впливають на
проведення фармакоекономічних досліджень в умовах військової медицини.

Запропонована і науково обґрунтована оригінальна методика визначення
основних схем фармакотерапії за допомогою комплексного дослідження, що
поєднує в собі анкетування лікарів з подальшою експертною оцінкою і
обґрунтуванням вибору тактик лікування, що будуть використані для
проведення фармакоекономічного аналізу.

Уперше розроблено методологію проведення фармакоекономічних досліджень
лікарських засобів та схем лікування в умовах медичної служби Збройних
Сил, що дозволяє оптимізувати витрати на фармакотерапію основних
захворювань військовослужбовців. Проведено фармакоекономічне
обґрунтування переліків лікарських засобів для фармакотерапії основних
захворювань травного каналу на догоспітальному етапі надання медичної
допомоги.

Науково обґрунтовано методичний підхід до створення формулярного
переліку лікарських засобів на прикладі фармакотерапії виразки шлунку у
військовослужбовців, визначено особливості складання страхових
переліків з урахуванням вимог Тимчасових стандартів надання стаціонарної
медичної допомоги та результатів фармакоекономічних досліджень.

Опрацьовано методику визначення переваг у виборі лікарських засобів у
межах однієї фармакотерапевтичної групи за оптимальними
клініко-економічними показниками.

Уперше розроблено і економічно обґрунтовано алгоритм створення
комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи “Фармексперт Сервіс” для
автоматизації проведення фармакоекономічних досліджень та складання
формуляру і страхових переліків лікарських засобів на різних етапах
надання медичної допомоги, з урахуванням складності і об’єму
реалізованих медичних технологій.

Новизна та оригінальність розробленої методології проведення
фармакоекономічних досліджень у військово-медичній службі та
запропонованої комп’ютерної програми “Фармексперт Сервіс” підтверджені
свідоцтвами про реєстрацію авторського права України (2004 р.).

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень
спрямовані на започаткування і подальший розвиток науково-практичних
основ системних фармакоекономічних досліджень у медичній службі Збройних
Сил України, підвищення якості і ефективності медикаментозного
забезпечення військовослужбовців, запровадження сучасних підходів і
методів прийняття обґрунтованих управлінських рішень у
військово-медичній службі з питань забезпечення лікарськими засобами.

Запропоновано для застосування у стаціонарі фрагмент формуляру
(основного та додаткового страхових переліків лікарських засобів) для
надання медичної допомоги при визначених захворюваннях, сформовані на
основі оптимальних затратно-ефективних схем фармакотерапії.

Запропонована комп’ютерна інформаційно-аналітична програма “Фармексперт
Сервіс”, що дозволяє проводити комплексні дослідження основних схем
фармакотерапії, зберігати дані протягом необхідного часу, здійснювати
необхідні розрахунки вартості реалізації окремої тактики лікування,
створювати формулярний і страховий переліки лікарських засобів.

За підсумками досліджень розроблені і впроваджені у практичну
діяльність органів управління, частин і установ військово-медичної
служби та навчальний процес такі матеріали:

Інформаційний лист “Застосування технологій програмного
забезпечення для проведення фармакоекономічних досліджень” за №92-2004,
ухвалений ПК “Фармація” МОЗ України і АМН України (протокол №32 від
17.03.2004 р.) та Методичні рекомендації “Проведення фармакоекономічних
досліджень в медичній службі Збройних Сил України”, затвердженні
директором Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України
26.03.2004 року, впроваджені у діяльність управління медичного
постачання Департаменту з питань охорони здоров’я Міністерства оборони
України (акти впровадження від 12.10.04 р.), військово-медичних
управлінь Південного і Західного оперативних командувань (акти
впровадження від 15.10.04, 10.11.04 р.), Центрального військового
клінічного госпіталю Південного оперативного командування (м. Одеса)
(акт впровадження від 21.10.04 р.), українського представництва компанії
Ейч.Сі.Пі. “Пфайзер” в Україні (акти впровадження від 16.09.04 р.),
Одеського державного медичного університету (акт впровадження від
16.10.04 р.).

У співавторстві з А.Г.Голубом, Н.І.Хомутецькою та ін. розроблено
навчальний посібник “Сучасні підходи щодо раціонального використання
лікарських засобів в умовах військових лікувальних закладів” (2004),
призначений для підготовки інтернів, слухачів і магістрів фармації,
організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів
фармацевтичних факультетів медичних навчальних закладів, рекомендовано
Вченою радою Української військово-медичної академії Міністерства
оборони України (протокол №78 від 29 березня 2004 року).

Основні результати дисертаційної роботи використовуються при організації
діяльності управління медичного постачання Департаменту з питань охорони
здоров’я Міністерства оборони України (акти впровадження від 18.11.03,
21.01.04 р.), Головного військового клінічного госпіталю (м. Київ) (акти
впровадження від 18.11.03, 23.12.03 р.), військово-медичних управлінь
Південного і Західного оперативних командувань (акти впровадження від
10.09.03, 20.08.04 р.), Центрального військового клінічного госпіталю
Південного оперативного командування (м. Одеса) (акт впровадження від
04.03.03 р.), навчального процесу кафедри організації та економіки
фармації Запорізького державного медичного університету, кафедри
організації та економіки фармації з курсом технології ліків Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького (акти
впровадження від 26.08.03, 10.12.03 р.), Одеської філії Української
військово-медичної академії (акти впровадження від 01.09.03, 20.08.04
р.).

Особистий внесок здобувача. У наукових працях, опублікованих у
співавторстві з В.В.Трохимчуком, Н.О.Горчаковою, В.В.Страшним,
І.Г.Гринчуком, В.С.Гульпою, В’ячеславом В.Трохимчуком та ін.
дисертантом вивчено сучасний стан забезпечення військовослужбовців
лікарськими засобами, проведені дослідження асортименту препаратів для
фармакотерапії захворювань травного каналу, запропоновано використання
сучасних методів математичної статистики у проведенні досліджень,
визначено підходи щодо удосконалення медикаментозного забезпечення
військовослужбовців та розрахунків потреби у лікарських засобах,
обґрунтовано вибір методів та алгоритмів проведення фармакоекономічних
досліджень і створення на їх основі формулярних та страхових переліків
лікарських засобів, запропоновано спосіб автоматизації проведення
фармакоекономічних досліджень.

Автором особисто отримано такі дані:

проведено аналіз наукової літератури за визначеними напрямами;

досліджена структура та рівень захворюваності військовослужбовців на
догоспітальному етапі надання медичної допомоги, визначено провідні
патології внутрішніх органів;

за результатами аналізу ринку лікарських засобів, що використовуються
для фармакотерапії захворювань травного каналу, визначено основні
напрями розширення асортименту препаратів для використання у
військово-медичній службі;

розроблено методику проведення експертного опитування провідних
спеціалістів військово-медичної служби з метою вибору тактик лікування
для подальшого фармакоекономічного аналізу;

проведені фармакоекономічні дослідження медикаментозного забезпечення
військовослужбовців та науково-обгрунтовані методичні підходи до
створення формулярного та страхових переліків лікарських засобів з
урахуванням вимог Тимчасових стандартів (1998). Розроблено фрагмент
формуляру та страхового переліку лікарських препаратів для забезпечення
хворих на основні захворювання травного каналу на догоспітальному рівні;

створена інформаційно-аналітична система “Фармексперт Сервіс”, проведено
аналіз ефективності її використання у порівнянні з традиційними
підходами проведення фармакоекономічних досліджень.

З окремих питань дисертант співпрацював з вченими Національного
медичного університету ім. О.О.Богомольця, Української
військово-медичної академії та Науково-дослідного інституту проблем
військової медицини Збройних Сил України (м. Ірпінь)*.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
доповідалися на науково-практичній конференції “Українській
військово-медичній академії – 10 років” (Київ, 2002), на Міжвузівській
науковій студентській конференції (Харків, 2003), на науковій
конференції молодих вчених Української військово-медичної академії
(Київ, 2003, 2004), на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
“Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація,
біотехнологія” (Харків, 2003), на Дев’ятій українській
науково-методичній конференції “Нові інформаційні технології навчання в
учбових закладах України” (Одеса, 2003), на Міжнародній
науково-практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку
соціальної медицини та організації охорони здоров’я: напрямки та шляхи
реформування системи охорони здоров’я” (Одеса, 2003), на конференції
“Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині” (Одеса,
2003), на ХІ Національному конгресі “Человек и лекарство” (Москва,
2004), на Х конгресі світової федерації українських лікарських товариств
(Чернівці-Київ-Чикаго, 2004).

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 25 робіт, у тому
числі 11 статей, з яких 9 у фахових наукових виданнях, 2 свідоцтва про
реєстрацію авторського права, навчальний посібник, методичні
рекомендації, інформаційний лист про нововведення в системі охорони
здоров’я, 9 тез доповідей.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 230 сторінках
друкованого тексту (обсяг основного тексту – 146 сторінок), складається
з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних літературних
джерел, який включає 203 джерела, 18 додатків (51 с.). Робота
ілюстрована 46 рисунками і 23 таблицями (12 сторінок).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Аналіз сучасних підходів щодо медикаментозного забезпечення
військовослужбовців та перспективи їх удосконалення. Проведений аналіз
сучасного стану організації забезпечення лікарськими засобами
військовослужбовців, особливостей функціонування структур
військово-медичного постачання, досвіду організації медикаментозного
забезпечення цивільних закладів охорони здоров’я та військово-медичної
служби інших країн дозволив встановити, що проводити складання та
корегування номенклатури лікарських препаратів з урахуванням вимог
медичних, фармацевтичних, економічних та інших чинників, дозволяє
запровадження формулярної системи і принципів раціонального використання
лікарських засобів. Інструментом реалізації зазначених принципів є
фармакоекономічний аналіз. У зв’язку з цим, нами проведено вивчення
можливостей і переваг методів фармакоекономічного аналізу, основних
вимог та особливостей, що забезпечують достовірність отриманих
результатів, характеристик видів витрат та перспектив у
фармакоекономічному аналізі. Зважаючи на постійне зниження фінансування
потреб військово-медичної служби, показана важливість перебудови системи
охорони здоров’я військовослужбовців та запровадження медичного
страхування як дієвого механізму підвищення рівня надання медичної
допомоги.

Проаналізовано концепції функціонування страхової медицини у країнах
ближнього і дальнього зарубіжжя, визначено місце і роль медикаментозного
постачання у процесі надання медичної допомоги суб’єктам страхового
ринку. Висвітлені невирішені проблеми у військово-медичній службі, що
стосуються визначення оптимальних затратно-ефективних схем лікування та
створення на їх основі номенклатури лікарських засобів для реалізації
сучасних медичних технологій. Це потребує проведення цілеспрямованого
наукового пошуку, що поєднує у собі ґрунтовні маркетингові дослідження
фармацевтичного ринку та проведення всебічного фармакоекономічного
аналізу з метою обґрунтування виважених формулярних і страхових
переліків лікарських засобів для фармакотерапії найбільш поширених
захворювань військовослужбовців.

Розділ 2. Програма, предмет, об’єкт і основні методи дослідження.
Зниження рівня надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам
їх сімей особливо відчутно позначилося на особах, які проходять службу у
віддалених гарнізонах і військових містечках, де обсяг допомоги
зумовлений можливостями медичних частин та установ військової ланки.
Даний вид допомоги з усіх існуючих у Збройних Силах України найбільш
недосконалий. Тому, саме організація медикаментозного забезпечення
догоспітального рівня надання медичної допомоги обрана для подальших
досліджень. Нами обґрунтовано вибір об’єктів, предмету і методів
досліджень для реалізації поставлених задач. Проведено аналіз
можливостей обраних методів та визначено доцільність їх застосування для
виконання окремих етапів дисертаційної роботи. Для етапу вивчення
вітчизняного фармацевтичного ринку доцільно використати методи
маркетингового аналізу, для визначення оптимальних схем фармакотерапії
та номенклатури лікарських засобів – метод експертних оцінок,
мета-аналізу, фармакоекономічного аналізу, описового моделювання. З
метою автоматизації проведення фармакоекономічних досліджень за
допомогою сучасних програмних продуктів доцільно використати методи
комп’ютерного моделювання та програмування. Опрацьована програма
організації та виконання наукової роботи, надана характеристика основних
умов проведення досліджень.

Розділ 3. Маркетингове дослідження ринку лікарських засобів для надання
допомоги при захворюваннях травного каналу у військово-медичних
установах. Створення формулярних, а в перспективі і страхових переліків
лікарських засобів, вимагає стандартизації обсягів надання медичної
допомоги. У зв’язку з цим, нами використано існуючі на сьогоднішній день
“Тимчасові галузеві уніфіковані стандарти медичних технологій
діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому
населенню в лікувально-профілактичних закладах України” (Тимчасові
стандарти), затверджені наказом МОЗ України №226 від 27.07.1998 року.

Початком процесу створення формулярних і страхових переліків лікарських
засобів, на нашу думку, є маркетингове дослідження вітчизняного
фармацевтичного ринку. Але, враховуючи особливості діяльності
військово-медичної служби (нормований розподіл, централізоване
натуральне постачання тощо), виникла потреба у розробці власної методики
маркетинг-аналізу.

Першим етапом маркетингових досліджень згідно з розробленою методикою
стало вивчення структури захворюваності військовослужбовців. З цією
метою проаналізовано дані щорічних медичних звітів за військово-медичну
службу “Захворюваність, працевтрати, смертність” (форма 2/мед) та
відокремлено основні захворювання внутрішніх органів у відповідності з
Тимчасовими стандартами (1998). Провідне місце серед основних класів
захворювань внутрішніх органів у військовослужбовців, яким надана
допомога у медичних частинах і закладах військової ланки займають
хвороби травного каналу, основними з яких є неускладнена виразка шлунку,
виразка дванадцятипалої кишки та хелікобактерасоційований гастрит. Тому
ці захворювання були обрані для подальших досліджень.

Аналіз фахової літератури, а також Європейської концепції ерадикації
Helicobacter pylori (H. рylori) дозволив встановити, що численні
дослідження фармакотерапії визначених захворювань сприяли оптимізації
переліку противиразкових лікарських засобів. І зараз до основних груп
препаратів включають антациди, блокатори Н2-гістамінових рецепторів, а
також інгібітори протонного насоса, селективні М-холіноблокатори,
сукральфати, антихелікобактерні препарати тощо. У той же час, зміст
Тимчасових стандартів (1998), що регламентує об’єм і якість медичної
допомоги, а значить, і обсяг відшкодувань в умовах обов’язкового
медичного страхування, пропонує препарати вибору, що належать до групи
антацидів та блокаторів Н2-гістамінових рецепторів. Схеми фармакотерапії
згідно з Тимчасовими стандартами (1998), здатні забезпечити лише
мінімально-необхідний рівень допомоги. Але вони не враховують інші
лікарські засоби, використання яких забезпечує більш значний лікувальний
та економічний ефект. Це дало підставу для проведення маркетингового
аналізу усіх широко вживаних груп препаратів.

Аналіз макроситуації у сфері медикаментозного забезпечення свідчить, що
нині на українському фармацевтичному ринку під 129 торговими назвами
реалізується продукція з 26 країн світу, серед яких лідерами є Україна
та Індія (по 31 найменуванню лікарських засобів), а також Німеччина (8
найменувань лікарських засобів). Пропозиції 15 вітчизняних підприємств
налічують 24% від загального асортименту препаратів визначених груп
(рис.1).

За даними наших досліджень, серед фармакотерапевтичних груп
противиразкових лікарських засобів, що репрезентовані на ринку України,
лідерами є інгібітори протонного насоса (39 найменувань), блокатори
Н2-гістамінових рецепторів (32 найменування), а також антациди (26
найменувань). Інші групи представлені меншою кількістю препаратів.

Рис.1. Ранжування країн-виробників лікарських засобів на ринку
України для лікування хворих із визначеними
патологіями травного каналу

Аналіз медикаментозного ринку України, проведений за матеріалами
Державного реєстру лікарських засобів і даними власних маркетингових
досліджень, дозволив провести внутрішньогруповий аналіз по визначенню
співвідношення між вітчизняними та імпортними препаратами, у результаті
чого встановлено, що найбільша питома вага лікарських засобів
українських виробників характерна для препаратів вісмуту, селективних
М-холіноблокаторів, сукральфатів та блокаторів Н2-гістамінових
рецепторів. Разом з тим вітчизняною фармацевтичною промисловістю взагалі
не освоєно випуск комбінованих лікарських засобів для ерадикації
пілорічного мікроба (рис. 2).

У зв’язку з особливостями організації діяльності військово-медичної
служби виникла необхідність гармонізації асортименту противиразкових
препаратів з вимогами загальнодержавних нормативних актів, що
регламентують порядок забезпечення військовослужбовців лікарськими
засобами. З цією метою серед усього переліку препаратів визначено такі,
що дозволені до закупівлі на різних рівнях військово-медичного
постачання. Встановлено, що за загальним обсягом і асортиментом, вказані
нормативні документи в цілому дозволяють проводити вибір оптимальних
схем фармакотерапії.

Нами також обґрунтовано доцільність проведення маркетинг-аналізу
противиразкових препаратів за окремими аналітичними показниками.
Зокрема, це розрахунок коефіцієнту ліквідності для оцінки доступності та
стабільності цінових пропозицій, а також визначення цінових коридорів у
межах основних

Рис.2. Внутрішньогруповий аналіз співвідношення вітчизняних та

імпортних противиразкових препаратів

груп препаратів, що дає змогу проводити адекватну заміну лікарських
засобів за економічними показниками. У результаті маркетингового аналізу
створено переліки препаратів для подальших фармакоекономічних
досліджень.

Розділ 4. Фармакоекономічне дослідження медикаментозного забезпечення
військовослужбовців. Аналіз фармакоекономічних аспектів медикаментозної
терапії передбачає визначення і порівняння терапевтичних характеристик з
вартістю медичних технологій, що є метою створення формулярних та
страхових переліків препаратів. Нами визначені основні фактори, що
впливають на якість проведення фармакоекономічного аналізу у
військово-медичній службі. Крім того, встановлені основні
фармакоекономічні вимоги до лікарських засобів для потреб
військово-медичної служби.

Складність та неоднозначність економічного аспекту оптимізації
номенклатури лікарських засобів вимагає розробки та впровадження у
практику медичної служби уніфікованих методичних підходів щодо
проведення фармакоекономічних досліджень. Зважаючи на це, а також
проведений аналіз результатів наукових досліджень (розділ 1), для
вирішення задач військово-медичного постачання обрано метод “мінімізація
вартості”, що дозволяє порівнювати загальну вартість реалізації медичних
технологій та метод “вартість-ефективність”, що визначений провідним для
оцінки лікарських засобів та медичних технологій у розвинених країнах.

Нами вперше в умовах військово-медичної служби розроблена методика
фармакоекономічного обґрунтування медикаментозного забезпечення
військовослужбовців, що поєднує у собі особливості діяльності медичної
служби, основні засади доказової медицини та процедуру експертного
опитування провідних фахівців (рис. 3).

Рис. 3. Блок-схема методики проведення фармакоекономічного аналізу

?

I

?‚?.

A

e

i

O

@

|

~

?

?

I

???A

e

i

O

O

O

?лення відповідних моделей лікування та усереднених показників
ефективності із залученням провідних фахівців військової медицини. З
цією метою нами запропонована методика анкетування у поєднанні з
подальшими експертними оцінками, що дала змогу визначити схеми
фармакотерапії окремо у межах Тимчасових стандартів (1998) та
альтернативні схеми, що домінують у військово-медичній службі, а також
отримати усереднені показники ефективності кожної із моделей лікування.
Це дозволило розширити можливості запропонованої методики
фармакоекономічного аналізу та застосування результатів досліджень.
Результати експертного опитування оброблено статистично, доведено
високий ступінь узгодженості думок експертів (розрахований коефіцієнт
конкордації (W) становив 0,81). На заключному етапі фармакоекономічного
аналізу (економічна складова) нами визначено схеми фармакотерапії з
найменшим затратно-ефективним показником. При проведенні
фармакоекономічного аналізу за розробленою методикою, крім вартості схем
фармакотерапії, враховувалися інші економічні показники, що дозволили
визначити оптимальні лікарські засоби для надання медичної допомоги
військовослужбовцям.

Надалі нами проведена апробація розробленої методики на прикладі
дослідження основних захворювань травного каналу на догоспітальному
рівні, зокрема виразки шлунку, асоційованої з наявністю пілорічного
мікроба. Методом фармакоекономічного аналізу “мінімізація вартості”
досліджено тактики лікування виразки шлунку у межах Тимчасових
стандартів (1998).

При цьому встановлено, що найбільш економічно вигідними на курс
лікування є препарати ранітидин, фамотидин (ТОВ “ФК “Здоров’я”) та
алюмаг (ТОВ “У Фарма”), які можна рекомендувати для включення у формуляр
та основний страховий перелік. Ряд інших лікарських засобів, таких як
контрацид (“Norgine Pharma”, Франція), що за оцінкою гастроентерологів є
високоефективними і безпечними, можуть бути включені у додатковий
страховий перелік. За аналогічними фармакоекономічними підходами
визначені лікарські препарати для фармакотерапії виразки дванадцятипалої
кишки, гастриту.

Нами опрацьована методика фармакоекономічного аналізу
“вартість-ефективність” з метою досліджень альтернативних схем
фармакотерапії основних захворювань травного каналу на догоспітальному
рівні. Об’єктами досліджень були моделі лікування, ефективність яких
доведена підходами доказової медицини та експертними оцінками провідних
фахівців військово-медичної служби. Встановлено, що оптимальні
затратно-ефективні показники мають моделі, що містять омепразол,
віс-нол, тетрациклін, метронідазол, кларитроміцин і амоксицилін.
Проведено порівняльну економічну оцінку визначених оптимальних
альтеративних схем фармакотерапії з моделями лікування у межах
Тимчасових стандартів (1998). При цьому встановлено, що загальні витрати
на реалізацію альтеративних схем становлять усього близько 51,3% від
вартості стандартних тактик лікування. Обґрунтовано доцільність
включення до формуляру та основного страхового переліку, крім лікарських
засобів, визначених Тимчасовими стандартами (1998), вказаних препаратів
з альтернативних схем. Це забезпечить проведення сучасної
антихелікобактерної терапії та досягнення значного економічного ефекту.

Нами запропоновано фрагмент формуляру (основного страхового переліку),
сформованого на основі оптимальних затратно-ефективних схем
фармакотерапії визначених захворювань травного каналу, а також фрагмент
додаткового страхового переліку лікарських засобів. Дані переліки
складені з урахуванням експертної оцінки лікарських препаратів, даних
наукової літератури, новітніх досягнень вітчизняної та світової медицини
і фармації. Запропоновані переліки дозволяють провести розрахунок
споживання і фінансування для лікування одного хворого (групи хворих)
протягом року в умовах сучасної системи медичного забезпечення
військовослужбовців (формулярний перелік), при введенні засад
обов’язкового медичного страхування (основний страховий перелік), а
також при залученні позабюджетних форм фінансування (додатковий
страховий перелік).

Розділ 5. Автоматизація проведення фармакоекономічних досліджень
лікарських засобів. Нами розроблено і запропоновано методику проведення
фармакоекономічних досліджень з метою вибору лікарських засобів у межах
фармакотерапевтичної групи. На прикладі аналізу препаратів омепразолу
визначено, що оптимальними лікарськими засобами для військово-медичної
служби може бути рекомендований омзол, виробництва компанії Synmedic
Laboratories (Індія) та препарат вітчизняного виробництва –
омепразол-КМП (ВАТ “Київмедпрепарат”).

Проведення фармакоекономічних досліджень та створення на їх основі
формулярних і страхових переліків, представляє собою процес, пов’язаний
зі значними затратами часу та необхідністю належної підготовки фахівців
з питань фармакоекономіки. У зв’язку з цим, особливого значення
набувають дослідження, спрямовані на розробку програмних продуктів для
автоматизації проведення фармакоекономічного аналізу. На виконання цього
нами створено та запропоновано для практичного використання
інформаційно-аналітичну систему, що отримала назву “Фармексперт Сервіс”.
В основу алгоритму роботи програми покладена власна методика проведення
фармакоекономічних досліджень, що дозволяє комплексно аналізувати
асортимент лікарських засобів та схеми фармакотерапії, а також складати
формулярний та страхові переліки. Розроблений програмний комплекс являє
собою діалогову програму, інтерфейс якої має зручний вигляд і дозволяє
користувачеві контролювати хід виконання досліджень, редагувати бази
даних, виводити окремі показники на друк тощо (рис. 4).

Для створення баз даних у системі “Фармексперт Сервіс” обрано середовище
Delphi 6 та процесор Borland Database Engine. Автоматизацію системи
функціонування реалізовано за допомогою мови програмування Pascal.

Рис.4. Фрагмент інтерфейсу інформаційно-аналітичної системи

“Фармексперт Сервіс”

Алгоритм роботи інформаційно-аналітичної системи заснований на
реляційній моделі управління даними і призначений для виконання основних
груп функцій, а саме: введення даних, їх обробка та управління даними.
Для зручності вводу, пошуку, сортування або корегування інформації у
системі використовуються структурні елементи, основними з яких є
таблиці, запити та звіти. Інформація міститься у п’яти довідниках:
захворювань, фармакологічному, непрямих витрат, побічних ускладнень та
списку виробників лікарських засобів. Процес руху інформації у програмі
представлений на рис. 5. Занесення необхідної інформації здійснюється
за допомогою діалогових вікон, що відповідає етапам досліджень. Для
проведення розрахунків можуть бути використані бази даних по цінах
лікарських засобів, що сформовані користувачем при підготовці програми
до роботи. Крім того, запропоноване програмне забезпечення дозволяє
інтегрувати інформацію щодо вартості препаратів з електронних баз даних,
наприклад, бази даних “Лікарські засоби” компанії “Моріон”.

Після введення складу та ефективності схем лікування, інформація
автоматично опрацьовується і використовується для проведення
фармакоекономічних розрахунків, у результаті чого відбувається
ранжування досліджуваних схем за показником загальної вартості
фармакотерапії (метод “мінімізація вартості”) та коефіцієнтом
ефективності витрат (метод “вартість-ефективність”).

Рис. 5. Схема руху і обробки інформації за допомогою інформаційно-

аналітичної системи “Фармексперт Сервіс”

Крім графічного зображення результатів аналізу схем фармакотерапії,
програма виводить основні фармакоекономічні характеристики у табличній
формі, що дозволяє експортувати дані у редактор Excel для проведення
додаткового статистичного аналізу. Можливості програмного забезпечення
передбачають також визначення питомої ваги окремих видів витрат у
загальному обсязі вартості медичної технології. Робота з програмним
забезпеченням не потребує спеціальної підготовки користувачів, дозволяє
оперативно проводити аналіз асортименту лікарських засобів і формувати
формулярні та страхові переліки препаратів на основі ґрунтовних
фармакоекономічних досліджень.

Нами проведений аналіз використання запропонованого програмного
забезпечення, у результаті чого підтверджена економічна ефективність
(вартість розрахунків при фармакоекономічному аналізі схем
фармакотерапії одного захворювання скоротилася на 102,6 грн.) та
практична значимість (час проведення розрахунків скоротився у 4,5 рази)
застосування програми “Фармексперт Сервіс”.

ВИСНОВКИ

Вивчено та узагальнено сучасний стан та основні підходи до організації
медикаментозного забезпечення військовослужбовців, встановлено
необхідність розробки інноваційних методик визначення номенклатури
лікарських засобів для використання у медичній службі Збройних Сил
України. Науково обґрунтовано і практично доведено новий методичний
підхід щодо підвищення економічної ефективності діяльності
військово-медичної служби на етапі переходу до страхової медицини. На
основі інтеграції маркетингових, математичних і фармакоекономічних
методів встановлені сучасні вимоги до переліку лікарських засобів для
фармакотерапії захворювань травного каналу, розроблені формулярні та
страхові переліки лікарських засобів з урахуванням специфіки
функціонування військово-медичної служби. Створено та економічно
обґрунтовано використання комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи
“Фармексперт Сервіс” для автоматизації проведення фармакоекономічних
досліджень.

Проаналізовано існуючу систему централізованого медичного постачання.
Визначені інноваційні підходи до розвитку і удосконалення
медикаментозного забезпечення військовослужбовців, зокрема, необхідність
запровадження формулярних та страхових переліків лікарських засобів при
включенні військово-медичної служби до загальнодержавної системи
медичного страхування.

У результаті аналізу щорічних медичних звітів встановлено, що провідним
класом хвороб на догоспітальному рівні є захворювання травного каналу.
На підставі отриманих даних проведено аналіз основних стандартних та
альтернативних схем фармакотерапії виразки шлунку, виразки
дванадцятипалої кишки та хелікобактерасоційованого гастриту і визначено
основні групи лікарських засобів.

Встановлено джерела формування і структуру українського фармацевтичного
ринку, проведено порівняльний маркетинг-аналіз вітчизняного ринку
противиразкових лікарських засобів, що налічують близько 129 торгових
назв із 26 країн світу. Найбільшу частку ринку становлять лікарські
засоби України та Індії. Визначені групи препаратів, що не виробляються
в Україні.

Обґрунтовано доцільність визначення коефіцієнту ліквідності цін як
опосередкованого показника доступності та стабільності цінових
пропозицій лікарських засобів на вітчизняному фармацевтичному ринку.
Запропонована методика групування препаратів за ціновими коридорами для
оптимізації закупівлі лікарських засобів у межах фармакотерапевтичної
групи.

Обґрунтовано доцільність використання методів “мінімізація вартості”,
“вартість-ефективність” та можливості їх застосування у медичній службі
Збройних Сил України. Опрацьовано алгоритм проведення фармакоекономічних
досліджень на основі поєднання даних наукової літератури та процедури
експертного опитування з урахуванням специфіки діяльності
військово-медичної служби. Відпрацьована методологія експертного
опитування провідних фахівців медичної служби Збройних Сил, розрахований
коефіцієнт конкордації (W) знаходився у межах 0,81-0,84.

Запропоновано методику фармакоекономічного аналізу “мінімізація
вартості” для дослідження основних схем лікування визначених захворювань
травного каналу у межах Тимчасових стандартів (1988). У результаті
встановлено, що достатньо ефективним і найбільш економічно доцільним на
догоспітальному рівні є використання перорального прийому препаратів
ранітидину (фамотидину) у комбінації з алюмагом.

Встановлено методичні підходи до проведення фармакоекономічних
досліджень альтернативних схем фармакотерапії визначених захворювань
травного каналу. За допомогою методу “вартість-ефективність” визначено
показник ефективності фармакотерапії як загальний обсяг витрат, що
забезпечує 1% ерадикації пілорічного мікроба. На основі проведених
досліджень доведено, що вартість реалізації оптимальних альтернативних
тактик лікування не перевищує 51,3% від загальної вартості основних схем
у межах Тимчасових стандартів (1988) і характерна для моделей з
потрійною і квадротерапією, з використанням омепразолу, віс-нолу,
тетрацикліну, метронідазолу, кларитроміцину та амоксициліну. На основі
розроблених методичних підходів створено фрагмент формуляру та страхових
переліків лікарських засобів.

На підставі опрацьованої методики визначені фармакоекономічні переваги
при виборі лікарських засобів у межах фармакотерапевтичної групи.
Проведені розрахунки на прикладі препаратів омепразолу дозволили
визначити оптимальні лікарські засоби для надання допомоги
військовослужбовцям на догоспітальному етапі медичної служби Збройних
Сил України.

На основі проведеного аналізу комп’ютерних інформаційних систем у
фармації визначено функціональні вимоги до програмного забезпечення.
Створено інформаційно-аналітичну систему “Фармексперт Сервіс” для
проведення фармакоекономічних досліджень та автоматизованого складання
формулярних і страхових переліків лікарських засобів. Підтверджена
економічна ефективність при використанні програми “Фармексперт Сервіс”,
інформаційні модулі якої є “відкритими” для використання повної
номенклатури лікарських засобів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Раціональне використання лікарських засобів у військово-медичній
службі: проблеми та шляхи вирішення / В.В. Трохимчук, Р.Л. Притула, В.С.
Гульпа, В.В. Страшний // Фармац. журн. – 2003. – №4. – С.14-18.
(Дисертант особисто провів аналіз літератури, інтерпретацію даних,
написання статті).

2. Трохимчук В.В., Притула Р.Л., Страшний В.В. Антацидні препарати на
фармацевтичному ринку України // Ліки. – 2003. – №5-6. – С.94-97.
(Дисертант особисто провів маркетинг-аналіз, підготував статтю до
друку).

3. Фармакоекономічне дослідження інгібіторів протонного насоса, що є на
фармацевтичному ринку України. Повідомлення І / В.В. Трохимчук, Н.О.
Горчакова, В.В. Страшний, Р.Л. Притула // Фармац. журн. – 2003. – №6. –
С.27-34. (Дисертант особисто провів збір та інтерпретацію даних,
фармакоекономічні розрахунки, написання статті).

4. Фармакоекономічне дослідження інгібіторів протонного насоса, наявних
на фармацевтичному ринку України. Повідомлення ІІ / В.В. Трохимчук, Р.Л.
Притула, Н.О. Горчакова, В.В. Страшний // Фармац. журн. – 2004. -№1. –
С.52-57. (Дисертант особисто провів збір та інтерпретацію даних,
фармакоекономічні розрахунки, написання статті).

5. Трохимчук В.В., Притула Р.Л., Трохимчук О.В. Фармакоекономічний
аналіз фармакотерапії захворювань терапевтичного профілю // Запорожский
мед. журн. – 2004. – Т.2, №1. – С.115-117. (Дисертант особисто провів
фармакоекономічний аналіз, підготував статтю до друку).

6. Методологія проведення фармакоекономічних досліджень в Збройних Силах
України / В.В. Трохимчук, Р.Л. Притула, І.Г. Гринчук, В.В. Страшний //
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики: Зб.
наук. статей. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2004. – Вип.12, Т.1. – С. 211-218.
(Дисертант особисто визначив методичні підходи до проведення
фармакоекономічних розрахунків, приймав участь у написанні статті).

7. Притула Р.Л., Трохимчук В.В., Галушка Ю.Г. Використання методів
статистичного аналізу в прийнятті управлінських рішень у медичній
службі Збройних Сил України // Зб. наук. праць співр. КМАПО ім.
П.Л.Шупика. – К., 2004. – Вип.13, Кн.1. – С.694-699. (Дисертант провів
ранжування лікарських засобів за ціновими коридорами, написання статті).

8. Притула Р.Л. Автоматизація фармацевтичного менеджменту в Збройних
Силах України // Зб. наук. праць співр. КМАПО ім. П.Л.Шупика. – К.,
2004. – Вип.13, Кн.2 – С.595-600.

9. Визначення переліку лікарських засобів та обсягів їх річної потреби
для забезпечення військового госпіталю / Л. Голік, І. Гринчук, Р.
Притула, Л. Одінцов, М. Сяба // Ліки України. – 2004. – №6. –
С.93-95. (Дисертант визначив фактори, що впливають на рівень
забезпечення лікарськими засобами, провів вибір методів дослідження,
підготував статтю).

10. Притула Р.Л., Трохимчук В.В., Страшний В.В., Гринчук І.Г.
Методологія проведення фармакоекономічних досліджень в Збройних Силах
України. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права №9637 від
26.03.2004. (Дисертант особисто визначив методичні підходи до проведення
фармакоекономічних розрахунків, встановив особливості їх реалізації в
умовах військово-медичної служби, підготував заявку та реферат).

11. Притула Р.Л., Трохимчук В.В., Страшний В.В., Глебушкин Р.О.,
Трохимчук В’ячеслав В. Інформаційно-аналітична система “Фармексперт
Сервіс”. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права №10155 від
15.01.2004. (Дисертант особисто розробив алгоритм роботи програмного
забезпечення, брав участь у написанні програми, підготовці заявки та
реферату).

12. Трохимчук В.В., Притула Р.Л., Гульпа В.С. Запровадження формулярних
списків лікарських засобів для потреб військово-медичної служби // Зб.
наук. праць УВМА “Проблеми військової охорони здоров’я”. – К.: УВМА,
2002. – Вип.12. – С.169-173. (Дисертант особисто провів аналіз фахової
літератури, узагальнення та інтерпретацію даних, написання статті).

13. Притула Р., Страшний В., Галушка Ю. Дослідження ринку Н2-блокаторів
для потреб медичної служби Збройних Сил України // Вісник фармакології
та фармації. – 2003. – №12. – С.21-25. (Дисертант особисто провів
маркетинг-аналіз, виконав підготовку статті до друку).

14. Галушка Ю.Г., Притула Р.Л. Застосування фармакоекономічного аналізу
для оптимізації медикаментозного забезпечення медичної служби Збройних
Сил України // Тез. доп. Міжвуз. наук. студ. конф. – Х., 2003. – Ч.1. –
С.244. (Дисертант особисто визначив можливості використання результатів
фармакоекономічного аналізу, підготував тези до друку).

15. Масненко Ю.В., Притула Р.Л. Деякі проблеми створення норм постачання
для військово-медичної служби // Тези доп. Міжвуз. наук. студ. конф. –
Х., 2003. – Ч.2. – С.263. (Дисертант особисто провів аналіз системи
нормування, підготував тези до друку).

16. Притула Р.Л., Трохимчук В.В., Галушка Ю.Г. Наукове обґрунтування
створення формуляру лікарських засобів для медичної служби військової
ланки // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Наука і соціальні
проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Х., 2003. –
Ч.1. – С.248-249. (Дисертант особисто визначив переваги запровадження
формулярних переліків на догоспітальному рівні, підготував тези до
друку).

17. Трохимчук В.В., Притула Р.Л. Правове забезпечення медичного
страхування військовослужбовців // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація,
біотехнологія”. – Х., 2003. – Ч.2. – С.202. (Дисертант особисто
проаналізував стан нормативно-правового забезпечення реалізації системи
медичного страхування серед військовослужбовців, підготував тези до
друку).

18. Трохимчук В.В., Притула Р.Л. Рибаков О.І. Фармакоекономічні
дослідження в військово-медичній службі // Тези доп. ІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина,
фармація, біотехнологія”. – Х., 2003. – Ч.2. – С.203. (Дисертант
особисто визначив місце і роль фармакоекономічних досліджень для
вирішення проблем військово-медичної служби, підготував тези до друку).

19. Трохимчук В.В., Трохимчук О.І., Притула Р.Л. Сучасні комп’ютерні
технології фармакоекономічних досліджень в процесі підготовки провізорів
/ Тез. доп. наук-метод. конф. “Нові інформаційні технології навчання в
учбових закладах України” – Одеса, 2003. – С.138-139. (Дисертант
особисто визначив місце і роль програмного забезпечення для підготовки
фармацевтичних кадрів, підготував тези до друку).

20. Трохимчук В.В., Притула Р.Л., Страшний В.В. Створення програмних
продуктів для оптимізації фармакоекономічних досліджень у
військово-медичній службі // Мат. конф. “Біофізичні стандарти та
інформаційні технології в медицині”. – Одеса, 2003. – С.49-50.
(Дисертант особисто обґрунтував доцільність створення програмного
забезпечення, визначив основні складові програми, підготував тези до
друку).

21. Пути рационального использования лекарственных средств / Р.Л.
Притула, Т.Н. Пономаренко, В.Г. Иванисенко, Г.В. Загорий, В.П. Разумный
// Тез. докл. IX Рос. нац. конгр. “Человек и лекарство”. – М., 2004. –
С.384-385. (Дисертант визначив напрямки раціоналізації використання
лікарських засобів та удосконалення медикаментозного забезпечення,
підготував тези до друку).

22. Притула Р.Л., Трохимчук В.В., Шматенко О.П. Методологія створення
формулярних списків лікарських засобів для медичної служби Збройних Сил
України // Тез. доп. Х конгр. світ. федерації укр. лік. тов. –
Чернівці-Київ-Чікаго, 2004. – С.655-656. (Дисертант особисто визначив
етапи складання формулярних переліків препаратів, підготував тези до
друку).

23. Сучасні підходи щодо раціонального використання лікарських засобів в
умовах військових лікувальних закладів: Навч. посібник / А.Г. Голуб,
Н.І. Хомутецька, Р.Л. Притула, В.В. Трохимчук, В.В. Страшний. – К.:
УВМА, 2004. – 54 с. (Дисертант особисто систематизував методи визначення
потреби у лікарських засобах та основні етапи проведення
фармакоекономічних досліджень, підготував посібник до друку).

24. Застосування технології програмного забезпечення для проведення
фармакоекономічних досліджень: Інформац. лист / Укл.: Трохимчук В.В.,
Притула Р.Л., Страшний В.В., Гульпа В.С., Трохимчук В’ячеслав В. – К.:
УВМА, 2004. – 4 с. (Дисертант визначив етапи проведення досліджень за
допомогою створеного програмного забезпечення, переваги запровадження
програми, брав участь у написанні інформаційного листа).

25. Трохимчук В.В., Сирота П.С., Притула Р.Л., Гульпа В.С. Проведення
фармакоекономічних досліджень в медичній службі Збройних Сил України:
Методичні рекомендації. – К., 2004. – 19 с. (Дисертант особисто
обґрунтував методологію проведення фармакоекономічних досліджень,
запропонував схеми розрахунків, підготував методичні рекомендації до
друку).

Притула Р.Л. Фармакоекономічне обґрунтування медикаментозного
забезпечення військовослужбовців в умовах медичного страхування.
–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи. – Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена розробці та впровадженню науково-обгрунтованої
методології проведення фармакоекономічних досліджень медикаментозного
забезпечення військовослужбовців на сучасному етапі розвитку
військово-медичної служби та при запровадженні медичного страхування.

Опрацьовано алгоритм проведення фармакоекономічних досліджень на основі
поєднання засад доказової медицини та експертного опитування.
Запропоновано методики фармакоекономічного аналізу “мінімізація
вартості” та “вартість-ефективність”, створено фрагмент формуляру та
страхових переліків лікарських засобів. Розроблено алгоритм проведення
фармакоекономічних досліджень для вибору лікарських засобів у межах
фармакотерапевтичної групи. Створено інформаційно-аналітичну систему
“Фармексперт Сервіс” для автоматизації фармакоекономічних досліджень.

Ключові слова: фармакоекономічні дослідження, формулярний перелік,
страховий перелік, медичне страхування, лікарський засіб, травний канал,
військово-медична служба, медикаментозне забезпечення, маркетинг.

Притула Р.Л. Фармакоэкономическое обоснование медикаментозного
обеспечения военнослужащих в условиях медицинского страхования. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация
фармацевтического дела. – Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена разработке и внедрению научно-обоснованной
методологии проведения фармакоэкономического обоснования
медикаментозного обеспечения военнослужащих на современном этапе
развития военно-медицинской службы и при внедрении медицинского
страхования.

Проведен анализ организации обеспечения военнослужащих лекарственными
средствами, определены особенности функционирования структур
военно-медицинского снабжения. Проанализированы возможности и
преимущества методов фармакоэкономического анализа, основные требования
и особенности, которые обеспечивают достоверность результатов,
характеристика расходов и перспектив в фармакоэкономическом анализе.
Освещены концепции и особенности функционирования системы медицинского
страхования в промышленно развитых странах, а также опыт внедрения
страховой медицины в регионах Украины. Показана необходимость проведения
комплексного научного исследования, которое включает в себя
маркетинг-анализ, всесторонние фармакоекономические расчеты с целью
создания и обоснования формулярных и страховых перечней лекарственных
средств.

Проанализирована структура и динамика заболеваемости военнослужащих на
догоспитальном уровне. Это позволило установить доминирующие болезни
внутренних органов, к которым отнесены патологии желудочно-кишечного
тракта. В рамках маркетинговых исследований проведен анализ ассортимента
противоязвенных препаратов, зарегистрированных в Украине. Определены
насыщенность и фирменная структура рынка, где под 129 торговыми
названиями предлагаются препараты из 26 стран. Выявлено, что в
присутствующем на рынке ассортименте препаратов, доля отечественных
лекарственных средств составляет 24%. Проведено обобщение данных
маркетинг-анализа с содержанием основных нормативных документов,
регламентирующих деятельность органов медицинского снабжения.
Установлено, что отечественные производители в целом способны
удовлетворить потребность в основных группах препаратов. Обоснована
целесообразность расчетов коэффициента ликвидности для оценки
доступности и стабильности ценовых предложений, а также определение
ценовых коридоров, что позволяет проводить адекватную замену
лекарственных средств по экономическим показателям.

Определены основные особенности проведения фармакоэкономического анализа
в условиях военно-медицинской службы. Обоснован выбор методов
“минимизация стоимости” и “стоимость-эффективность” для осуществления
расчетов. Впервые в условиях военно-медицинской службы разработана
методика проведения фармакоэкономического анализа, которая объединяет
особенности деятельности медицинской службы Вооруженных Сил Украины,
основы доказательной медицины и процедуру экспертного опроса ведущих
специалистов. С помощью метода “минимизация стоимости” определены
наиболее экономически выгодные противоязвенные препараты в соответствии
с Временными стандартами. Разработана методика “стоимость-эффективность”
для исследования альтернативных схем лечения желудочно-кишечных
заболеваний. Предложен фрагмент формуляра (основного страхового
перечня), сформированный на основе оптимальных затратно-эффективных схем
фармакотерапии, а также фрагмент дополнительного страхового перечня.
Перечни составлены с учетом экономической оценки лекарственных средств,
данных доказательной медицины, достижений отечественной и мировой
медицины и фармации. Предложена методика фармакоэкономического анализа
для выбора лекарственных средств в пределах фармакотерапевтической
группы.

С целью автоматизации фармакоэкономических исследований разработана
информационно-аналитическая система “Фармексперт Сервис”, которая
представляет собой диалоговую программу, реализованную в среде Delphi 6.
Работа с программным обеспечением не требует специальной подготовки
пользователей, позволяет оперативно проводить анализ ассортимента
лекарственных средств и схем лечения, а также формировать формулярный и
страховые перечни на основе всесторонних фармакоэкономических
исследований. Подтверждена экономическая эффективность и практическая
значимость при использовании программы.

Ключевые слова: фармакоэкономические исследования, формулярный перечень,
страховой перечень, медицинское страхование, лекарственное средство,
желудочно-кишечный тракт, военно-медицинская служба, медикаментозное
обеспечение, маркетинг.

Pritula R. L. Pharmacoeconomical ground of medicamental support of the
servicemen in conditions of medical insurance. -Manuscript.

Thesis for candidate of pharmaceutical sciences on a speciality 15.00.01
– Drug technology and organization of pharmaceutical business. – Kiev
Medical Academy for Postgraduate Education named by P.L. Shupyk, Health
Ministry of Ukraine, Kyiv, 2005.

The thesis is dedicated to development and introduction of the
scientific well-ground methodologies of carrying out of
pharmacoeconomical researches of medicamental support of the servicemen
at the present stage developments of the military medical service and
for introduction of medical insurance.

The algorithm of carrying out of pharmacoeconomical researches on the
basis of combination principles of conclusive medicine and expert
interrogatory is designed. The methods of the pharmacoeconomical
analysis “cost minimization” and “cost – efficiency” are offered; the
fragment of the data card and insurance enumerations of pharmaceuticals
are elaborated. The algorithm of carrying out of pharmacoeconomic
researches for choice of drugs in limits of pharmacoeconomical group is
designed. The informational analytical system “Pharmexpert Service” for
automatization of pharmacoeconomical researches is elaborated.

Keywords: pharmacoeconomical researches, data card enumeration,
insurance enumeration, medical insurance, medicine, gastrointestinal
tract, military medical service, medicamental support, marketing.

PAGE \* Arabic 1

PAGE \* Arabic 27

* Висловлюємо щиру вдячність за плідну співпрацю та надання
консультативної допомоги при виконанні дисертаційних досліджень
д.фарм.н., проф. Пономаренку М.С., д.мед.н., проф. Горчаковій Н.О.,
д.мед.н., проф. Дегтярьовій І.І., д.фарм.н. Страшному В.В., к.фарм.н.,
доц. Сироті П.С., к.фарм.н., доц. Гульпі В.С., к.фарм.н., доц. Гринчуку
І.Г., к.фарм.н., доц. Іванісенко В.Г., к.фарм.н. Голубу А.Г., к.фарм.н.
Шматенку О.П., к.фарм.н. Приходько Т.В., к.т.н., доц. Хомутецькій
Н.І., к.мед.н. Осьодло Г.В., к.б.н., доц. Кучмістовій О.Ф.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020