.

Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3509
Скачать документ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШАРАНДАК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 619:616.12–071.4/071.6–073.7–079.4:636.2.03

Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у
високопродуктивних корів та їх лікування

16.00.01 – діагностика і терапія тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Біла Церква – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук

Сахнюк Володимир Володимирович,

Білоцерківський державний аграрний університет,

доцент кафедри терапії та клінічної діагностики

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук

Павлов Михайло Єфремович,

Харківська державна зооветеринарна академія,

професор кафедри внутрішніх хвороб тварин;

кандидат ветеринарних наук, доцент

Фасоля Валентина Павлівна,

Державний агроекологічний університет,

завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин

та фізіології

Захист дисертації відбудеться “18” грудня 2007 р. о 14 30 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.02 в Білоцерківському
державному аграрному університеті за адресою: 09111, м. Біла Церква,
вул. Ставищанська, 126; навчальний корпус № 8, ауд. № 1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Білоцерківського
державного аграрного університету за адресою: м. Біла Церква, Соборна
площа, 8/1.

Автореферат розісланий “ 15 ” листопада 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради ______________________
Чорнозуб М.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ураження серця найчастіше виникають вторинно як
ускладнення хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин,
гінекологічних, хірургічних, інфекційних та паразитарних, за гострих або
хронічних інтоксикацій організму. Виникненню їх сприяють стресові
фактори – гіпокінезія, скупчення тварин, шуми приведених у дію
механізмів (Paccioli D., 1999). Особливе місце серед різноманітних
незапальних уражень серця посідає міокардіодистрофія. Доведено, що
захворювання може виникати внаслідок різних хвороб, у тому числі
безпосередньо не пов’язаних з ураженням органів кровообігу (Spirito P.
et al., 1994; Золотова Л.І., 2000).

Міокардіодистрофія, за даними Н.М. Жукової (1987), реєструється у 27 %
корів, проте для її діагностики використовуються переважно
загальноклінічні методи (огляд, пальпація, аускультація) і частково
спеціальні (вимірювання артеріального кров’яного тиску та
електрокардіографія). У той же час у медичній практиці значна увага
приділяється біохімічним методам діагностики, зокрема визначенню
кардіоспецифічних ізоферментів креатинкінази (КК) і лактатдегідрогенази
(ЛДГ) (Амелюшкина В.А. с соавт., 1999). У ветеринарній медицині
ферментодіагностика хвороб серця вивчалася на собаках (Billadello J.J.
et al., 1989). Це поки що перші повідомлення. Дані щодо активності
кардіоспецифічних ізоферментів у корів та їх інформативності для
діагностики хвороб серця відсутні. Тому проблема міокардіодистрофії
залишається актуальною як у плані подальшого вивчення етіології,
механізмів розвитку, так і пошуку нових інформативних методів оцінки
функціонального стану серця, діагностики патології та експериментального
обгрунтування ефективних засобів лікування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є частиною наукової тематики кафедри терапії та клінічної
діагностики Білоцерківського державного аграрного університету (номер
держреєстрації 0104U007451), яка є складовою держбюджетної угоди 1/27 з
Міністерством аграрної політики України “Теоретичне та експериментальне
обгрунтування методів ранньої діагностики, профілактики і терапії
хвороб, спричинених розладами метаболізму (кетоз, міокардіо-, гепато- і
остеодистрофія, нефротичний синдром) у високопродуктивних корів та
впроваджен-ня їх у виробництво”.

Мета роботи – експериментально і теоретично обгрунтувати інформативність
кардіоспецифічних ізоферментів КК та ЛДГ для діагностики
міокардіодистрофії у високопродуктивних корів.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

а) вивчити клінічний та біохімічний статус високопродуктивних корів
різних технологічних груп: глибокотільних, новорозтелених, ранньої
лактації;

б) вивчити поширення міокардіодистрофії серед високопродуктивних корів;

в) вивчити етіологічні фактори, що спричиняють міокардіодистрофію;

г) провести оцінку клінічних і спеціальних (ЕКГ, вимірювання АКТ)
методів діагностики міокардіодистрофії у високоудійних корів;

д) експериментально обґрунтувати інформативність кардіоспецифічних
ізоферментів КК і ЛДГ для діагностики міокардіодистрофії та ефективність
розробленого методу лікування високопродуктивних корів.

Об’єкт дослідження – міокардіодистрофія та гепатодистрофія у
високо-продуктивних корів.

Предмет дослідження – етіологія, методи діагностики і терапії
міокардіодистрофії та гепатокардіального синдрому у високопродуктивних
корів.

Методи дослідження – клінічні, морфологічний склад крові (еритроцити,
лейкоцити), біохімічні (активність КК–NAC, КК–МВ, ЛДГ, ЛДГ1, АсАт, АлАт,
загальний білок, білкові фракції, сулемова і формолова колоїдно-осадові
проби, гемоглобін); інструментальні (вимірювання артеріального
кров’яного тиску, електрокардіографія); патолого-гістологічні (серце,
печінка).

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні була проведена
оцінка функціонального стану серця у високопродуктивних тварин різних
технологічних груп спеціальними методами: тонометрією та ЕКГ. Вперше
розроблені біохімічні методи діагностики міокардіодистрофії у
високопродуктивних корів, що ґрунтуються на визначенні активності
кардіо-специфічних ізоферментів КК і ЛДГ, які посилено елімінуються в
кров внаслідок порушення гістоструктури кардіоміоцитів та виходу у
міжклітинний простір. Гіперферментемія кардіоспецифічних ізоферментів та
їхнє співвідно-шення із загальною активністю дає можливість
експериментально обгрунтувати раціональність комплексного лікування
міокардіодистрофії. Вивчені патогенез, методи діагностики та лікування
гепатокардіального синдрому у високо-продуктивних корів.

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених
досліджень поглиблюють сучасні знання з етіології, патогенезу і
лікування міокардіодистрофії та гепатокардіального синдрому у
високопродуктивних корів. Встановлені фізіологічні ліміти активності
креатинкінази, лактатдегідрогенази та їх кардіоспецифічних ізоферментів.
На основі отриманих даних щодо активності ізоферментів КК і ЛДГ
розроблені методи ранньої діагностики міокардіодистрофії у
високопродуктивних корів. Вивчені методи діагностики гепатокардіального
синдрому. Розроблена та апробована схема лікування корів, хворих на
міокардіодистрофію, та з гепатокардіальним синдромом.

Результати досліджень увійшли до методичних рекомендацій ”Внутрішні
хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування і
профілактика)” / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Сахнюк та ін. –
Біла Церква, 2007. – 64 с.), затверджені НМК Державного департаменту
ветеринар-ної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол
№ 3 від 20.12.2006 р.

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно виконав усі
клініко-експериментальні дослідження, проаналізував одержані результати,
теоретично обгрунтував їх та узагальнив у висновках і пропозиціях.
Гістологічні дослі-дження серця та печінки проведені разом з доцентом
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи і патологічної анатомії
Білоцерківського ДАУ І.В. Пап-ченком.

Апробація результатів дисертації проводилася на 4-х міжнародних наукових
конференціях: “Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і
практики” (м. Львів, 9–10 червня 2005 р.), “Проблеми неінфекційної
патології тварин” (м. Біла Церква, 3–4 листопада 2005 р.), “Наукові та
практичні аспекти ветеринарної медицини в Україні” (м. Біла Церква,
27–28 вересня 2006 р.), “Актуальні проблеми ветеринарної медицини” (м.
Харків, 24–25 квітня 2007 р.); Всеукраїнській науковій конференції
“Майбутнє ветеринарної медицини, біології та біотехнології” (м.
Луганськ, 26–28 квітня 2005 р.) і внутрішньо-вузівських конференціях
молодих вчених, докторантів та аспірантів “Наукові пошуки молоді у
третьому тисячолітті” (м. Біла Церква, 19 травня 2005 р.; 17 травня 2006
р.), “Сучасні проблеми ветеринарної медицини” (м. Біла Церква, 24–26
жовтня і 23–25 листопада 2006 р.).

Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані у 6
статтях, що вийшли у фахових виданнях: “Віснику Білоцерківського
державного аграрного університету” (3), “Збірнику наукових праць
Луганського національного аграрного університету” (1), Науковому віснику
Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.
Гжицького (1); збірнику наукових праць Харківської державної
зооветеринарної академії (1) та методичних рекомендаціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 163
сторінках комп’ютерного тексту і містить вступ, огляд літератури, вибір
напрямів та методи досліджень, 7 розділів власних досліджень, їх
узагальнення та аналіз, висновки і пропозиції, список використаних
джерел (283 найменування, у тому числі 103 – із далекого зарубіжжя), 12
додатків. Робота ілюстрована 42 таблицями та 53 рисунками.

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У медичній практиці значна увага приділяється біохімічним методам
діагностики МКД, зокрема визначенню кардіоспецифічних ізоферментів КК і
ЛДГ. Дані щодо активності кардіоспецифічних ізоферментів у корів та їх
інформативності для діагностики хвороб серця відсутні, що і послужило
вибором напрямів дослідження.

Роботу виконували упродовж 2005–2007 рр. на базі трьох господарств
Київської області (ВАТ “Терезине”, ТОВ “Агрофірма Глушки”, ПП “Агрофірма
“Світанок”). Дослідження крові проводили в лабораторії НДІ внутрішніх
хвороб тварин, гістологічні – у лабораторії кафедри
ветеринарно-санітарної експертизи і патологічної анатомії
Білоцерківського ДАУ.

Для вивчення поширення і причин міокардіодистрофії провели дослідження
290 високопродуктивних корів (глибокотільних, новорозтелених і ранньої
лактації), з них клінічно здорових – 116, хворих на міокардіодистрофію –
150, з гепатокардіальним синдромом – 24, за наступною схемою: клінічне
дослідження, у тому числі тонометрія і електрокардіографія (ЕКГ), аналіз
раціонів; лабораторний аналіз крові. За результатами досліджень корів
розділили на 3 групи: клінічно здорових, хворих на міокардіодистрофію та
з гепатокардіальним синдромом.

Функціональний стан серцево-судинної системи визначали
загально-клінічними методами (огляд, пальпація, аускультація) та
спеціальними (АКТ, ЕКГ). Електрокардіографічне дослідження 27 клінічно
здорових корів, 41 хворої на міокардіодистрофію та 25 з
гепатокардіальним синдромом проводили у фронтальних відведеннях за М.П.
Рощевським (1968). За даними ЕКГ розра-ховували відносну
атріовентрикулярну провідність та систолічний показник.

У сироватці крові визначали активність креатинкінази (КК) і
лактатдегідрогенази та їх кардіоспецифічних ізоферментів: КК-МВ
(наборами “Біофарма”) і ЛДГ1 (методом Севела-Товарека), а також АсАт і
АлАт (методом Райтмана-Френкеля), загальний білок (рефрактометричним
методом), білкові фракції (нефелометрично). Колоїдну стійкість сироватки
крові визначали у реакціях з 40 %-ним формальдегідом та 0,1 %-ним
розчином сулеми. Крім того, у крові визначали кількість еритроцитів і
лейкоцитів (меланжерним методом), уміст гемоглобіну (геміглобінціанідним
методом), гематокритну величину (мікроцентрифугуванням за Шклярем).
Шляхом розрахунків визначали вміст гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) та
середній об’єм еритроцита.

На завершальному етапі виконання експериментальної частини дисертаційної
роботи була розроблена й апробована в ТОВ “Агрофірма “Глушки” комплексна
схема лікування високопродуктивних корів, хворих на міокардіодистрофію,
та з гепатокардіальним синдромом. Лікували 20 високопродуктивних корів,
у тому числі 10, хворих на міокардіодистрофію, і 10 з гепатокардіальним
синдромом. У контрольній групі було 5 корів.

Одержані результати клінічного дослідження та біохімічного аналізу крові
обробляли з використанням методів варіаційної статистики.

результати досліджень та їх аналіз

Клініко-функціональний стан серця та активність кардіоспецифічних
ізоферментів у високопродуктивних корів

У клінічно здорових високопродуктивних корів серцевий поштовх
локалізований, помірної сили, тони серця чисті, ясні, нормального
тембру. Частота пульсу – в межах 60–80 уд./хв, систолічний артеріальний
тиск (САТ) – 100,0–140,0 мм рт. ст., діастолічний (ДАТ) – 32,0–60,0,
пульсовий (ПАТ) – 53,0–93,0 мм рт. ст. Показники ЕКГ дещо відрізняються
від наведених у літера-турі (Рощевский М.П., 1958, 1978; Голиков А.В. и
др., 1988), а саме – зменшення вольтажу зубця R, зростання – S і T;
збільшення тривалості серцевого циклу R-R та зменшення інтервалу Q-T
(рис. 1; табл. 1; 2).

Рисунок 1 – Вольтаж зубців ЕКГ у клінічно здорових високопродуктивних
корів

Група корів Ширина зубців, с

P QRS T

Глибокотільні тварини Lim 0,06–0,1 0,04–0,09 0,09–0,15

M±m 0,08±0,01 0,06±0,01 0,12±0,01

Корови дійного стада Lim 0,06–0,12 0,04–0,11 0,08–0,12

M±m 0,08±0,01 0,06±0,01 0,11±0,01

р 68Z`?O? ? I gdeB‚ `„7a$ $ & ( * , \ ^ e 68?O: ? ? „@ ¤`„@ ? ?   „@ `„@ „@ ¤`„@ ?????????? „A^„`„A ?r???????? ?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020