.

Емоційно-особистістні особливості осіб з ішемічною хворобою серця (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3133
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ШЕВЧЕНКО РОСІНА ПЕТРІВНА

УДК 159.923:613.8

Емоційно-особистістні особливості осіб з ішемічною хворобою серця

19.00.04 – медична психологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І.
Мечникова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: Академік УАН, доктор психологічних наук,
професор ВІСКОВАТОВА Тетяна Павлівна,

Інститут математики, економіки і механіки Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова, кафедра диференціальної та
експериментальної психології,

завідувач кафедри

Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор

МИХАЙЛОВ Борис Володимирович,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра
психотерапії, завідувач кафедри

Член-кореспондент АПН України,

доктор психологічних наук, професор

БАЛЛ Георгії Олексійович,

Інститут психології АПН України ім. Г.С. Костюка, лабораторія
методології і теорії психології,

завідувач лабораторії

Захист відбудеться „ 25 ” грудня 2007 р. о 11-00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.609.03 при Харківській медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України, за адресою: 61176, м.
Харків, вул. Корчагінців, 58

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківської медичної
академії післядипломної освіти МОЗ України, за адресою: 61176, м.
Харків, вул. Корчагінців, 58

Автореферат розісланий „ 23 ” листопада 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук, доцент
Н. К. Агішева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У останні десятиліття, за даними вчених (Галачьян
А. Р., 1954; Банщиков В.М., 1960; Авербух Е.С., Лебедев Б.А. 1961;
Вангейм К.А. 1962; Вітенко І.С., Піскун В.М., 1984; Александров А.А.,
1993; Б’ялов Ф.І., 2002; Сідоров П.І., Соловйов А.Г., Новікова І.А.
2006; Coote D., Tenenbaum G. 1998) збільшився відсоток захворюваності
населення серцево-судинними розладами, особливо у осіб працездатного
віку, серед яких ішемічна хвороба серця (ІХС) займає провідне місце.

В результаті перенесення хворим ІХС інфаркту міокарду (ІМ), а також
рецидивів і загострень протягом захворювання, пацієнт часто втрачає
здібність до рухової активності, у нього знижується фізична
працездатність, розвиваються комплекси психосоціальної|
дезадаптації (Зайцев В.П., Аро-нов Д.М., Шарфнадель М.Г., 1982;
Волков В.С., Белякова Н.С., 1983; Во-лож О.І., 1990, Вісковатова Т.П.,
1996; Михайлов Б.В., 2002; Hamalainen| H., Smith| R. 1997). Виявлення
особливостейособистості характеру хворого з ІХС дозволить не лише
розробити адекватні психотерапевтичні методи своєчасної психологічної
корекції, але і включити в цей психологічний процес особливо значущі для
хворого аспекти, що сприятиме більш швидкої їх соціальної реабілітації і
відновленню професійного статусу.

Важливою складовою питання психосоматичних взаємозв’язків у клініці ІХС
є визначення особливостей особистості|емоційно-особистісної сфери
залежно від тяжкості соматичного стану. В зв’язку з цим необхідне
комплексне багатобічне вивчення психологічних особливостей індивіда
виходячи з антропометричних, соціальних показників з урахуванням|
анамнезу хворого.

Виявлення особливостейособистості, впливу психоемоційного стану хворого
ІХС на розвиток і перебіг ІХС, допоможе медичному персоналу підбирати
індивідуальні, особистісто-орієнтовані методи лікування, що значно
підвищить ефективність медико-відновлювального лікування. Знання
особливостей психічної сфери хворого ІХС, включення самого хворого в
медико-відновлювальний процес, підвищить ефективність медикаментозного
курсу, зменшить тривалість перебування в лікарняних умовах, поверне
працездатність пацієнтові. Отже, дана медико-психологічна проблема має
ще і важливий соціально-економічний аспект. На жаль, як показав аналіз
наукової літератури з досліджуваної проблеми, в роботах вчених
Барбараш О.Л., Лебедевой Н.Б., Жуковой Е.Ю., Тульчинського М.Я.,
Бармараш Л.С. (2001); Боброва В. А., Жарінова О.І., Волченко Г.В.,
Китура О.Е. (2001); Віноку-ра В.А., Кліценко О.А., Симаненкова В.І.
(2001) її висвітлення недостатньо і фрагментарно.

Таким чином, підвищення ефективності медико-відновлювального| процесу і
зниження соціально-економічних витрат| за рахунок перебування осіб із
ІХС в стаціонарі, та етапи санаторно-курортного лікування, а також
недостатня розробленість даних питань в спеціальній літературі зумовили
вибір теми даного дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до тематичного плану дослідження кафедри
диференціальної і експериментальної психології Інституту математики,
економіки і механіки Одеського національного Університету ім.
І.І.Мечникова за темою основних науково-дослідних робіт „Психологія
часу” (№ держреєстрації 0197U019181) Наукового центру психології часу
Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Мета дослідження. Розробити реабілітаційно-корекційний комплекс заходів
для осіб з ІХС з урахуванням особистісно-емоційних характеристик і
основних соціально-психологічних чинників, що сприяють виникненню і
розвитку ІХС.

Для досягнення цілей дослідження у роботі були поставлені такі завдання:

1.Встановити особистісні| особливості хворих на ІХС залежно від віку,
гендерних характеристик, рівня освіти, а також тяжкість захворювання.

2.Вивчити особливості особистісно-емоційної сфери у осіб з ІХС залежно
від віку, гендерних характеристик, рівня освіти, клінічних проявів і
тяжкості захворювання.

3.Провести порівняльний аналіз психологічних і соціальних характеристик
осіб з ІХС і виявити ступінь їх впливу на виникнення і розвиток ІХС.

4.Розробити реабілітаційно-корекційний комплекс для осіб з ІХС в умовах
клінічного стаціонару.

5.Визначити ефективність розробленого реабілітаційно-корекційного
комплексу на основі порівняльного динамічного вивчення психологічних
характеристик у осіб з ІХС в умовах стаціонарного лікування.

Об’єкт дослідження: взаємозв’язок психічного і соматичного у осіб з ІХС.

Предмет дослідження: емоційно-особистісні особливості хворих на ІХС з
урахуванням тяжкості захворювання.

Методи дослідження. Вивчення осіб з ІХС було проведене за допомогою
наступних методів: особистісні зміни вивчались за допомогою
багатопрофільного особистісного опитувальника MMPI-2 (Бурлачук Л.Ф.,
Моро-зов С.М ,1999), та опитувальника А.Т. Джерсайлд (Немов Р.С., 1995);
емоційні відхилення вивчались за допомогою проективної методики
“Неіснуюча тварина” та методики “Самопочуття-активність-настрій”.

Наукова новизна одержаних результатів:

вперше:

– проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій у осіб
з ІХС, виходячи з антропометричних, соціальних і лави клінічних
показників;

– виявлені особливості психоемоційного стану у осіб з ІХС залежно від
антропометричних, психосоціальних і медико-біологічних чинників;

– запропоновано принцип оцінки системи психоемоційних| відхилень у осіб
з ІХС виходячи з тяжкості клінічного стану хворих з серцево-судинними
порушеннями;

– розроблена класифікація чинників|факторів|, які обумовлюють|
виникнення взаємозв’язку психологічних проявів і соматичного стану осіб
з ІХС;

– розроблені принципи формування медико-психофізичних
реабіліта-ційно-корекційних| заходів у осіб з ІХС;

удосконалено та уточнено:

– поняття “реабілітаційно-корекційний комплекс”;

– удосконалення методів оцінки психоемоційних відхилень в клініці ІХС;

– розширення і поглиблення переліку клінічних відхилень при визначенні
особливостей психоемоційних відхилень у осіб з ІХС в залежності від
тяжкості загального соматичного полягання.

Практичне значення| одержаних| результатів|:

Розроблений реабілітаційно-корекційний комплекс, визначені особливості
його застосування|вживання| залежно від бального рангу тяжкості
клінічного стану хворих з серцево-судинними порушеннями.

Розроблено бальне рангування тяжкості клінічного стану хворих із
серцево-судинними порушеннями, що дозволяє визначати
першочерговість|першоочерговий| проведення реабілітаційно-корекційного
комплексу.

Розроблені критерії ефективності застосування|вживання|
реабілітаційно-корекційного| комплексу у осіб з ІХС.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного
дослідження докладалися і обговорювалися на міжнародній
науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної
конфліктології” (Р. Молдова, м. Тирасполь, 2001), на науковій
конференції “Молода спортив-на наука України” (Львів, 2007), на 60-ій
професорсько-викладацькій науко-во-технічній конференції Одеського
національного морського університету (Одеса, 2007), на
науково-практичних конференціях 411 Одеського військового госпіталю.

Публікації. Основні результати дослідження викладені в 10 наукових
статтях, зокрема 3 – в спеціалізованих наукових виданнях ВАК. З них 9
виконано одноосібно, 1 спільно. У співавторстві внесок дисертанта склав
2/3 від загального об’єму статті, а саме: розроблена програма фізичних
вправ реабілітаційно-корекційного комплексу.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох
розділів, висновків до них, загального висновку, списку використаних
джерел, додатків. Загальній обсяг дисертації – 231 стор. (Основний текст
– 160 стор.). Список використаних джерел включає 221 найменування, з них
32 іноземних авторів. Робота ілюстрована 30 малюнками, 40 таблицями.

ЗМІСТ РОБОТИ

В основу роботи було покладене комплексне дослідження 180 осіб з ІХС, з
них 120 чоловік в основній групі і 60 в контрольній.

Контингент випробовуваних був розділений на три вікові категорії: перша
– хворі від 45 до 54 років (60 чоловік), друга – хворі від 55 до 64
років (60 чоловік), третя – хворі старше 65 років (60 чоловік) (таблиця.
1).

Таблиця 1

Розподіл випробовуваних за віком і статтю

Вікові групи (повних років)

Кількість хворих ІХС розподілених за статтю (n)

Всього

чоловіки жінки n %

45-54 30 30 60 33,33

55-64 30 30 60 33,33

65 і більш 30 30 60 33,33

Разом 90 90 180 100

При відборі випробовуваних в основну групу враховувалися
наступні|слідуючі| клінічні показники: “ІХС з стенокардіею” – 60
чоловік; “ІХС з інфарктом міокарду” (ІХС з ІМ) – 60 чоловік. З 60 хворих
ІХС з інфарктом міокарду 39 чоловік перенесли один ІМ, 10 чоловік – два,
8 чоловік – 3, і три людини перенесли чотири ІМ. З 39 хворих, які
перенесли 1 ІМ у 20 він характеризувався як дрібноочаговий, у 19 – як
великоочаговий (рис. 1).

Для визначення характеру|вдачі| взаємозв’язку між психологічним статусом
і ступенем|мірою| тяжкості діагнозу були виділені основні захворювання
досліджених, їх клінічна тяжкість|тягар|. Привласнивши абсолютній
відсутності хворобливих|болючих| змін в області серцево-судинної системи
0 балів, була розроблена бальна оцінка соматичних відхилень. На її
основі досліджені були розподілені на групи по ступеню|мірі| тяжкості
загального|спільного| клінічного стану: легкий ступінь|міра| (до 15
балів) – 46 чоловік, середній (16-25 балів) – 50 чоловік, помірний
(26-35 балів) 20 чоловік, важкий|тяжка| (36-45 балів) – 4 людини.

Дослідження емоційно-особистісних особливостей осіб з ІХС по
антропометричних, психосоціальних| і медико-біологічних
чинниках|факторах| дозволило встановити наступне|слідуюче|.

За допомогою методики MMPI-2 була виявлена кореляція|зріст| негативних
емоційно-особистісних характеристик з| віком. За шкалою
“іпохондричність”: у віковій категорії від 45 до 54 років – 72 Т-бала|,
від 55 до 64 років – 77 Т-балів|, після|потім| 65 років – 81 Т-бал|
(рJL^”^ ` o   c ¤ ¦ a ae ae e e oooeaeeeee*eeeOAEAEAEAEAEAEAEAE AE E E ?O o ?????????9? ???9? ?9? ?????????????$?9? ?????o u ? ?9? ???9? ) A|міри| тяжкості, 17,49 % хворих важкого|тяжкого| ступеня|міри|, 19,16 % хворих дуже важкого|тяжкої| (р Подписано в печать с оригинал-макета 22.11.07 Формат 60Ч84 1/16. Усл.печ.лист.0,9 Заказ № 620. Тираж 100 Адрес редакционной коллегии и Издательства ОНМУ 62029, Одесса, ул Мечникова, 34 Тел. 728-31-14 ОСНОВНІ ЧИННИКИ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020