.

Еколого-гігієнічні аспекти збереження та зміцнення здоров\’я дітей дошкільного віkу, які мешкають в умовах хімічного забруднення атмосферного повітря

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2739
Скачать документ

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

ім. О.М.МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ

ПОПОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

УДК 613.954-02:614.87

Еколого-гігієнічні аспекти збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віkу, які мешкають в умовах хімічного забруднення
атмосферного повітря

14.02.01 – Гігієна

A В Т О P Е Ф Е P А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної
освіти МОЗ України та Харківському державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коробчанський
Володимир Олексійович, завідувач кафедрою загальної гігієни з екологією
№1 Харківського державного медичного університету

Офіційні опоненти:

Член-кореспондент АПН України, доктор медичних наук, професор Берзінь
Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
м.Київ, завідувач кафедрою гігієни дітей та підлітків

Доктор медичних наук, професор Волощенко Олег Гнатович, Інститут гігієни
та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м.Київ, завідувач
лабораторією гігієни нових хімічних матеріалів, препаратів і
біомоніторінгу

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупіка, кафедра гігієни харчування і ГДП, МОЗ України, м.Київ

Захист відбудеться ” 28 ” жовтня 2005 р. o 10.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 Інституту гігієни та медичної
екології ім. О.М.Марзеєва АМН України за адресою: 03660, м.Київ-94, вул.
Попудренка, 50.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гігієни та
медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м.Київ, вул. Попудренка,
50.

Автореферат розісланий ” 15 ” вересня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Селезньов Б.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гігієнічними дослідженнями накопичений великий
фактичний матеріал відносно пріоритетності впливу факторів довкілля, в
т.ч. і хімічного походження, на здоров’я дорослого та дитячого
населення, встановлені мінімальні рівні впливу для антропогенних
чинників різної природи, а також розроблені та сформовані прогнози стану
здоров’я населення у зв’язку з якістю довкілля (Г.М.Сердюковська, 1989;
А.Г.Сухарєв 1991; А.М.Сердюк, М.Ю.Антомонов, 1997; О.А.Беседіна, 1999;
В.І.Берзінь, 1997, 2002; О.В.Бердник, 1999).

І хоч медико-біологічні проблеми, пов’язані з впливом несприятливих
чинників довкілля, на перший погляд не є новими, на сьогоднішній день
вони залишаються надзвичайно актуальними. Це обумовлено не завершеністю
вирішення питань забезпечення екологічної безпеки деяких категорій
дитячого населення, як найбільш вразливої частини людської популяції,
яка своєрідно та специфічно реагує на вплив екологічних чинників. В
першу чергу це стосується дітей дошкільного віку.

Вплив несприятливих екологічних чинників на організм дітей пов’язаний з
порушенням морфологічних, функціональних і психологічних особливостей
зростаючого організму, які знаходяться в тісному взаємозв’язку з віковою
періодизацією, що безпосередньо обумовлює адекватність та рівень
фізіологічних реакцій. Тому специфічною особливістю заходів профілактики
для цього контингенту населення є обґрунтування забезпеченості
оптимальних взаємовідносин дитячого організму з довкіллям не тільки в
конкретний окремий відрізок часу, але й на весь період розвитку
організму дитини.

Одним з перспективних напрямків вирішення зазначених проблемних питань,
на наш погляд, може бути обґрунтування, розробка та впровадження в
практику принципово нових, високоінформативних донозологічних критеріїв
оцінки та прогнозування стану здоров’я дітей дошкільного віку в умовах
впливу екологічних чинників, зокрема забрудненого викидами хімічного
виробництва атмосферного повітря в натурних умовах міст малого типу, де
відсутній вплив на організм дітей інших екологічних чинників, які
присутні в великих та середніх населених містах. Всі ці положення були
узагальнені та покладені в основу досліджень в межах даної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до державної програми “Діти України” на підставі
розпорядження Харківського облвиконкому № 97 від 11.03.88 р. “Про
проведення екологічної експертизи Первомайського району” та № 545 від
02.12.88 р. “Про комплексне вивчення стану навколишнього природного
середовища області і визначення мір по поліпшенню загального
екологічного оточення” та згідно з планом наукових досліджень
Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського
державного медичного університету за темами: “Моніторинг за станом
здоров’я населення міста та області в зв’язку з забрудненням
навколишнього середовища” (№ держреєстрації 01890014689) та
“Медико-біологічна характеристика факторів навколишнього, виробничого
середовища та здоров’я окремих категорій населення Харківського регіону
у зв’язку з проблемою формування методичних підходів до створення
моніторингу здоров’я” (№ держреєстрації 01940038038).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – на основі вивчення стану
здоров’я дітей, які мешкають в умовах різного рівня забруднення
повітряного середовища, розробити еколого-гігієнічне обгрунтування
оцінки, прогнозу та профілактики його несприятливого впливу.

Відповідно до цієї мети в роботі вирішувались наступні задачі:

Провести порівняльне вивчання і дати гігієнічну оцінку якості
атмосферного повітря в містах Харківської області з різним рівнем
промислового розвитку (м.Первомайський, м.Золочів).

Надати порівняльну характеристику фізичного розвитку, функціонального
стану ЦНС та імунної системи дітей дошкільного віку (м.Первомайський,
м.Золочів).

Вивчити загальні закономірності та особливості формування захворюваності
дошкільників у містах Первомайський та Золочів.

Обґрунтувати застосування методів визначення показників
біохемілюмінесценції (БХЛ) та електронегативності ядер (ЕНЯ) букального
епітелію, як донозологічних критеріїв оцінки та прогнозування стану
здоров’я дітей дошкільного віку в містах Первомайський та Золочів.

Обґрунтувати систему профілактичних заходів, орієнтованих на збереження
та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, які мешкають в умовах
забрудненого повітряного середовища.

Об’єкт дослідження – діти дошкільного віку, що мешкають в умовах
різного рівня забруднення повітряного середовища.

Предмет дослідження – стан здоров’я дітей досліджуваних груп.

Методи дослідження. Для вивчення функціонального стану організму дітей
були використані фізіологічні методи, щоб визначити довжину і масу тіла,
окружність та екскурсію грудної клітки, життєву та належну життєву
ємність легенів, м’язову силу рук та витривалість м’язів кисті до
статичного напруження. Для визначення психологічних характеристик були
використані психофізіологічні методи вивчання стану організму дітей –
хронорефлексометрія, теппінг-тест та коректурні проби. Для вивчення
імунологічного стану у дітей проводили аналіз імуноглобулінів крові,
лізоциму слині та мікрофлори шкіри. Для визначення донозологічного стану
дітей дошкільного віку, були застосовані високочутливі біофізичні методи
дослідження – біохємілюмінісценція (БХЛ) сечі та мікроелектрофорез
клітинних ядер букального епітелію.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше в містах
Харківської області проведена комплексна оцінка стану здоров’я та
фізичного розвитку дітей дошкільного віку, що мешкають в умовах різного
рівня хімічного забруднення атмосферного повітря, встановлені
закономірності та особливості формування і зміни їх стану здоров’я, що
мають крітеріальне значення (переважне ураження функцій
нервово-психічної та імунної систем, затримка росту та розвитку
організму, специфічні особливості формування структури захворюваності та
профілю патології у дітей).

З урахуванням особливостей впливу хімічних чинників навколишнього
середовища на організм дошкільнят віку запропоновані оригінальні
інформативні критерії донозологічної оцінки та прогнозування стану їх
здоров’я за допомогою методів біохеміолюмінісценції і
електронегативністі ядер букального епітелію.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів:

Відповідно до Державних програм, спрямованих на збереження здоров’я
дітей дошкільного віку, розроблено, апробовано та впроваджено в практику
принципово новий діагностичний комплекс тестів з оцінки та прогнозування
донозологічних станів у дітей, який вміщує показники БХЛ, ЕНЯ,
тест-стигми та тест-статичну витривалість.

Згідно з Програмою, щодо визначення заходів, налаштованих на поліпшення
загального екологічного оточення у Харківському регіоні розроблена, та
впроваджена у практику органів держсанепіднагляду комплексна система
гігієнічних заходів, зорієнтованих на збереження та зміцнення здоров’я
дітей дошкільного віку, що мешкають у районі розташування підприємств
хімічної промисловості.

Основні результати дослідження впроваджені в систему медичного та
санітарно-гігієнічного контролю за станом здоров’я дошкільників у
районах розташування підприємств хімічного виробництва у містах Харкові
та Бєлгороді, Харківській та Бєлгородській (м.Шебекіно) областях, у
науково-педагогічну роботу кафедр Харківського державного медичного
університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені всі
фізіологічні, психофізіологічні, імунологічні та біофізичні дослідження
стану організму дошкільнят, дослідження хімічного забруднення
атмосферного повітря у місці мешкання досліджуваної популяції дітей,
обробка результатів.

У роботах, написаних у співавторстві, дисертанту належать ідеї щодо
реалізації методів оцінки, прогнозу та профілактики несприятливого
впливу повітряного середовища на стан здоров’я дітей. Ідеї застосували
встановлення закономірностей та особливостей формування здоров’я у
дитячої популяції, яка знаходиться під впливом хімічного забруднення
атмосферного повітря, а також ідеї, щодо діагностичного комплексу тестів
з оцінці та прогнозу донозологічних станів у дітей.

Апробація роботи. Матеріали дисертацiї доповідались i обговорювались на
науково-практичних конференцiях молодих вчених та спецiалiстiв
Харкiвської медичної академії післядипломної освіти, Харкiвського
державного медичного університету, а такoж на засiданнях Харкiвського
обласного гiгiєнiчного товариства. Крiм того, на з’їздах гігієністів
України, на Обласнiй науково-практичнiй конференцiї “Актуальные проблемы
и основные направления развития профилактической науки и практики”,
присвяченої 75-рiччю санiтарної служби України, на Республiканськiй
науково-практичнiй конференцiї “Актуальнi проблеми гiгiєни працi і
профпатологiї в машинобудуваннi та хiмiчнiй промисловостi”, присвяченої
75-рiччю Харкiвського науково-дослiдного iнституту гiгiєни працi i
професiйних захворювань, на Учбово-науковій конференцiї, присвяченої
80-рiччю Харкiвської медичної академії післядипломної освіти, на
Регіональних науково-практичних конференціях “Епідеміологія, екологія і
гігієна”.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 17 наукових
працях, у тому числі в 9 статтях у фахових наукових виданнях та 8
роботах у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах з’їздів,
конференцій.

Обсяг і стpуктуpа дисеpтації. Робота викладена на 132 сторінках
машинопису. Складається з вступу, огляду літератури, глави – обсяг і
методи дослідження, 5 глав власних досліджень, заключення, висновків та
практичних пропозицій. Робота ілюстрована 26 таблицями та 3 малюнками.
Покажчик літератури включає 215 джерел, з них 20 зарубіжних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Для характеристики забруднення атмосферного повітря в містах
Первомайському (основний район) і Золочів (контроль) використані
матеріали моніторингу відомчої лабораторії ВО “Хімпром”, інспекції
атмосферного повітря Комітету по охороні природи, Управління статистики
Харківської області та Харківської обласної санітарно-епідеміологічної
станції за 5 років. Визначені обсяги викидів, їх склад та концентрації
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в динаміці з 1992 по 1996
рік. Встановлено, що за гігієнічними нормативами ступінь забруднення
атмосферного повітря в м.Первомайський коливається від слабко
небезпечного до небезпечного, в той час, як у м.Золочів вона є
безпечною.

Захворюваність дітей вивчена шляхом викопірювання даних про кожний
випадок захворювання з первинної медичної документації дитячих
поліклінік і дитячих дошкільних закладів (форма N 112/у). Дослідження
загальної захворюваності за 3 роки проведено в 5 яслaх-садках в
м.Первомайському та 2 яслах-садках в м.Золочів (контроль). Всього була
зібрана інформація про 833 випадки захворювань в ясельному віці (312
дітей) та про 1277 випадків захворювань того ж контингенту в дошкільному
віці (608 дітей) в м.Первомайському; про 189 випадків в ясельному віці
(97 дітей) та про 967 випадків того же контингенту в дошкільному віці
(569 дітей) в м.Золочів. Проведено обстеження дітей бригадою
лікарів-спеціалістів за участю педіатра, отоларинголога та дитячого
невропатолога. Оглянута 451 дитина (270 дітей в м.Первомайському та 181
– в м.Золочів). Застосовувались скринінг-тести. Крім того,
проаналізовані показники захворюваності дітей цих районів за 5 років,
які були одержані в Управлінні охорони здоров’я Харківської
облдержадміністрації.

Вивчалися фізичний розвиток, функціональний стан ЦНС та загальна
розумова працездатність. Всього обстежено 1244 дитини. Дослідження
проводились посезонно (осінь, весна) на протязі 2-х років
(індивідуалізовані спостереження). Усі діти були розділені на 3 вікові
групи (4, 5, 6 років). В м.Первомайському обстежено 570 дітей
(відповідно кількість дітей у вікових групах становила: 185; 191 та
194), а в м.Золочів – 674 дитини (відповідно – 218; 183 та 273 дітей).
При аналізі матеріалів, що характеризують темпи удосконалення
фізіологічних функцій, у зв’язку з завданнями дослідження, використаний
метод “копій-пар”.

Оцінка фізичного розвитку дітей проведена загально прийнятими методами.
Визначали довжину тіла, масу тіла, окружність та екскурсію грудної
клітки, а та-кож життєву (ЖЕЛ) та належну життєву (НЖЕЛ) ємність
легенів, м’язову силу рук та витривалість м’язів кисті до статичного
напруження.

Для характеристики функціонального стану ЦНС використовувались широко
апробовані методи хронорефлексометрії та теппінг-тест. За допомогою
дозованої роботи в часі по коректурних тестах визначались кількісні та
якісні показники загальної розумової працездатності. Для цього
використовували фігурні коректурні таблиці.

Для загальної характеристики стану резистентності організму дітей
досліджувались слина і мікрофлора шкіри. Відбір проб здійснювали в
ранкові години. В слині оцінювали наявність лізоциму. Проводилась оцінка
імуноглобулінів (A, M, G) методом радіальної імунодифузії в гелі (метод
Манчині). Зміст імуноглобулінів визначали відносно стандартної
сироватки. Для вивчення аутомікрофлори шкіри використовувався метод
обліку кількості гемолізуючих форм бактерій та загальної кількості
мікроорганізмів, які виросли на поверхні диференційно-діагностичного
живильного середовища (кров’яний агар). Стан імунітету вивчено у 693
дітей, з них 446 в м.Первомайському та 247 в м.Золочеві.

Для визначення донозологічних станів дітей дошкільного віку, були
застосовані високочутливі біофізичні методи дослідження:
біохємілюмінісценція (БХЛ) сечі, яка виконувалась на БХЛМЦ І-OІ, та
внутрішньо клітинний мікроелектрофорез для вивчення біоелектричних
характеристик клітинних ядер (В.Г.Шахбазов, Т.В.Колупаєва, 1998).

Для оцінки ефективності оздоровлення дошкільників використовувались
показники загальної і хронічної захворюваності.

Приоритетним при виборі методів дослідження функціонального стану
організму був принцип комплексного вивчення реакції дошкільників на
вплив факторів навколишнього середовища. Дані про зміст, методи та обсяг
досліджень наведені в таблиці 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ

Порівняльні дослідження проводились у містах Первомайському (основний) і
Золочеві (контроль) Харківської області.

Місто Первомайський – районний центр, промисловий та транспортний вузол,
розташований на південному сході Харківської області. Населення – більше
30 тисяч чоловік. З усіх напрямків до міста підходять залізничні та
шосейні магістралі, які з’єднують його з районами Харківської та
сусідніх областей. Основним джерелом забруднення навколишнього
середовища є хімкомбінат ВО “Хімпром”.

Місто Золочів – центр сільськогосподарчого району, який розташований на
заході Харківської області. Населення – біля 15 тисяч чоловік.
Промислових підприємств і значних джерел забруднення довкілля немає.

Про ступінь можливого впливу на стан забруднення атмосферного повітря, в
основному районі (м.Первомайський) свідчать дані щодо викидів
забруднюючих речовин за 5 років (табл. 2). При цьому, специфічними
хімічними інгредієнтами, які надходять в атмосферу м.Первомайський з
викидами ВО “Хімпром” є окисли магнію та заліза, хлорокисли міді, окисли
цинку (біла сажа), пил хлорного вапна, сода кальцинована. Всі ці
речовини відносяться до II, III або ІV класу небезпеки. Окис цинку,
хлорокис міді та пил хлорного вапна – до II класу, окиси азоту, магнію,
заліза, сірчаний ангідрид та сода кальцинована – до III класу, окис
вуглецю – до 1V класу.

Таблиця 1

Методи і об’єм досліджень

Методи досліджень Кількість

обстежених Кількість

вимірів Кількість

показників

I.Фізіологічні:

1.Довжина тіла

2.Маса тіла

3.Окружність грудної клітки

4.Екскурсія грудної клітки

5.Життєва ємність легенів

6.Належна життєва ємність легенів

7.М’язова сила рук

8.Витривалість м’язів кисті до статич

ного напруження

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

3732

1244

1244

1244

1244

1244

3732

1244

1244

1244

1244

1244

II.Психофізіологічні:

1.Хронорефлексометрія

2.Теппінг-тест

3.Коректурні проби

1244

1244

1244

3732

4976

3732

3732

4976

3732

III.Імунологічні:

1.Імуноглобуліни крові

2.Лізоцим слині

3.Мікрофлора шкіри

693

693

693

2079

693

1386

2079

693

1386

IV.Біофізичні:

1.Біохємілюмінісценція

2.Мікроелектрофорез клітинних ядер

60

1244

120

1244

120

1244

Разом

27914 30402

Таблиця 2

Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря основного та

контрольного районів (тис. тон за рік)

Район 1992 1993 1994 1995 1996 2000

Основний

Контрольний 4,3

0,7 5,0

0,9 5,1

1,0 4,9

0,7 4,8

1,1 4,1

0,7

Сумарний обсяг щорічних викидів в атмосферу м.Первомайський перевищує в
1,1 – 1,4 рази ГДВ (гранично допустимі викиди).

Кількість основних забруднюючих речовин на протязі 5 років в декілька
pазів, а двоокис сіpки в десятки разів, перевищували величини ГДВ (табл.
3).

Місто Первомайський розташоване з підвітряного боку по відношенню до
виробничої зони хімкомбінату. Існуюча роза вітрів свідчить про те, що
протягом року значна частка днів (35-40 %) з південно-західними,
західними та північно-західними вітрами, сприяє переносу інгредієнтів
викиду хімкомбінату в повітряне середовище жилих мікрорайонів міста.

Таблиця 3

Щорічні викиди основних забруднюючих речовин в атмосферне

повітря м.Первомайський (т/рік)

Речовини ГДВ Роки досліджень

1992

1993

1994

1995

1996

Завислі речовини

Двоокис сірки

Окис вуглецю

Окис азоту 166,4

19,1

58,6

579,0 201,6

648,0

36,0

1378,3 228,7

979,1

70,1

1529,4 381,4

979,1

70,1

1529,0 380,7

979,1

70,2

1529,0 334,3

335,1

70,4

1355,0

При цьому забруднення атмосферного повітря різними речовинами хімічної
природи суттєво перевищує ГДК. Про це свідчать результати наших
досліджень згідно яким середньорічні концентрації хлорокису міді в
різних районах міста коливаються в межах від 0,95 до 4,65 ГДК, двоокису
азоту – від 0,7 до 3,8 ГДК, хлористого вінілу – від 1,12 до 3,78 ГДК
(табл. 4), а показник сумарного забруднення атмосферного повітря
перевищує допустиме значення від 1,86 до 5,9 разів. Тобто якість
атмосферного повітря м.Первомайський в різних районах знаходиться в
межах від слабконебезпечного до небезпечного ступеню забруднення, в той
час як в м.Золочів (контроль) вірогідність присутності шкідливих речовин
на рівнях, що перевищують ГДК, дуже низька. Тобто населення
м.Первомайський вже на протязі багатьох років живе в несприятливих
екологічних умовах, що може істотно впливати на характер біологічних
реакцій, особливості життєдіяльності організму, стан здоров’я населення
і насамперед дитячого.

Таблиця 4

Середньорічні рівні пріоритетних забруднюючих речовин

в атмосферному повітрі м.Первомайський (мг/м3)

Найменування

інгредієнтів

ГДК

В місті Кратність

перевищення ГДК На

межі

СЗЗ Кратність

перевищення ГДК

Хлорокис міді

Двоокис азоту

Вінілу хлорид

Полікарбацин

Сірчаний ангідрид

Завислі речовини 0,002

0,04

0,005

0,002

0,05

0,15 0,0019

0,028

0,0056

0,00025

0,014

0,016 0,95

0,7

1,12

0,13

0,28

0,1 0,0093

0,152

0,0189

0,00046

0,017

0,048 4,65

3,8

3,78

0,23

0,34

0,32

Порівняльне вивчення захворюваності дитячого населення в
м.Перво-майському з контрольним містом показало, що в м.Первомайському
діти достовірно частіше хворіють гострими респіраторними захворюваннями,
бронхітами, отитами, ангінами, стоматитами, кишковими інфекціями,
вітряною віспою, краснухою та дерматитами.

Показники захворюваності в м.Первомайському достовірно вищі, ніж у
контрольному районі: у дітей ясельного віку на 37 % (2671 випадків проти
1948 на тисячу), а у дітей дошкільного віку з того ж контингенту на 24 %
(2100 випадків проти 1699 на тисячу).

Показник патологічної уродженості дітей в м.Первомайському і в
контрольному районі складає відповідно 38,1 і 21 % (Р Таблиця 5 Показники імуноглобулінів A, M, G та активність лізоциму в слині обстежених дітей Район мешкання Імуноглобуліни (мг/л) А М G Активність лізоциму (%) Основний Контрольний 0,65?0,04 0,82?0,03 0,72?0,03 0,81?0,03 2,70?0,18 4,05?0,22 25,5?1,18 26,5?1,09 t 3,4 2,2 4,8 0,6 Дослідження змісту патогенної мікрофлори в шкірних покровах (в т.ч. і гемолітичних форм) показали, що у дітей м.Пеpвомайський загальна кількість патогенної мікрофлори складає 57,7?5,95; в той час як у дітей контрольного району - 38,9?3,96 (Р Таблиця 6 Інтенсивність БХЛ у дітей, що мешкають у різних экологічних умовах ВІК (рік життя) ОБ‘ЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ С е ч а (n = 60) С л и н а (n =60) Сприятливі ЕУ Несприятливі ЕУ Сприятливі ЕУ Несприятливі ЕУ n M m n M m t3 n M m n M m t3 4 5 t1 6 t2 30 1180,7 39,4 30 1250,5 26,2 1,48 30 1270,6 37,8 0,44 30 1390,6 40,3 3,72 30 1520,4 30,7 6,69 2,56 30 1650,8 22,3 8,66 3,44 30 740,8 27,7 30 802,3 16,4 1,91 30 905,6 32,2 2,93 30 920,5 17,3 5,5 30 1040,8 33,7 6,36 3,18 30 1090,9 43,4 3,47 0,91 Примітка: t1 - достоверність відмінністі між показниками у дітей 4-го та 5-го року жіття; t2 - між показниками у дітей 5-го та 6-го року жіття; t3 - між показниками у дітей в районах з сприятливими та несприятливими ЕУ Таблиця 7 Електронегативність ядер (ЕНЯ) букального епітелію у дітей, що мешкають в різних екологічних умовах Вік (рік життя) Показник ЕНЯ (%) сприятливі ЕУ (контрольний район) несприятливі ЕУ (основний район) Віковий еталон (В.Г.Шахбазов, 1976) n M m n М m t М m t 4 5 6 218 183 273 60,5 65,6 70,8 1,3 2,4 2,7 185 191 194 40,0 43,7 46,4 1,6 2,5 3,7 9,95 6,31 5,33 63,4 68,5 74,9 2,7 3,2 2,8 7,45 6,11 6,14 Аналіз статистичних показників, які характеризують стан здоров’я дітей, дозволив встановити, що інтенсивне забруднення атмосферного повітря м.Первомайський викидами хімічного виробництва сприяло збільшенню частоти вроджених вад розвитку, мертво-народжень і дитячої смертності. На підставі отриманих результатів був розроблений та впроваджений у практику органів охорони здоров’я комплекс гігієнічних заходів спрямованих на поліпшення стану здоров’я дітей дошкільного віку та атмосферного повітря у м.Первомайський. Практичне застосування розроблених нами оздоровчих заходів (відпочинок дітей у профільних оздоровчих санаторно-курортних закладах із застосуванням спеціальної гігієнічної технології на основі використання комплексних лікувально-оздоровчих процедур аліментарного, вітаміно-, фіто-, механотерапевтичного, психологічного та спортивно-фізкультурного характеру з періодичним виїздом дітей до екологічно сприятливих районів на тривалий період) показало їх високу соціальну і медичну ефективність. Зокрема, рівень первинної захворюваності знизився в 1,5 рази у дітей ясельного віку, та в 1,9 рази, у дошкільників, захворюваність дихальної системи зменшилась відповідно в 2,2-2,5 рази, збільшився індекс здоров'я до 60 %, скоротилась частота рецидивів у хронічних хворих і суттєво зменшилась чисельність груп дітей, які часто хворіють. Поряд із зниженням захворюваності в 2,2 рази підвищилась відвідуваність дитячих дошкільних закладів, що дозволило скоротити втрати робочого часу на виробництві. Крім того, в результаті проведення оздоровчих заходів збільшилась імунологічна резистентність і загартованість організму дітей, а також підвищувалась загальна неспецифічна опірність та пристосованість дітей до умов проживання. В И С Н О В К И Запропонована система оцінки, прогнозу та профілактики несприятливого впливу забруднення повітряного середовища міста з розвиненою хімічною промисловістю на стан здоров’я дітей. У дітей дошкільного віку (3-6 років), які довгий час мешкають в умовах забрудненого атмосферного повітря (рівень сумарного середньорічного забруднення перевищує гігієнічні нормативи від 1,8 до 5,9 разів), у порівнянні з дітьми контрольного міста (рівень вмісту хімічних речовин не перевищує ГДК), суттєво страждає здоров’я, що проявляється у високій захворюваності, порушенні фізичного розвитку, діяльності стану окремих органів та систем, зниженні резистентності організму, підвищенні дитячої смертності. Забруднення атмосферного повітря м.Первомайський викидами ВО “Хімпром” визначає специфічну структуру та профіль захворюваності дитячого населення дошкільного віку, при якій домінують алергічні хвороби (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020