ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ

ім. О.М.МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ

ПОПОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

УДК 613.954-02:614.87

Еколого-гігієнічні аспекти збереження та зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віkу, які мешкають в умовах хімічного забруднення
атмосферного повітря

14.02.01 — Гігієна

A В Т О P Е Ф Е P А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної
освіти МОЗ України та Харківському державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Коробчанський
Володимир Олексійович, завідувач кафедрою загальної гігієни з екологією
№1 Харківського державного медичного університету

Офіційні опоненти:

Член-кореспондент АПН України, доктор медичних наук, професор Берзінь
Валерій Іванович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
м.Київ, завідувач кафедрою гігієни дітей та підлітків

Доктор медичних наук, професор Волощенко Олег Гнатович, Інститут гігієни
та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м.Київ, завідувач
лабораторією гігієни нових хімічних матеріалів, препаратів і
біомоніторінгу

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупіка, кафедра гігієни харчування і ГДП, МОЗ України, м.Київ

Захист відбудеться » 28 » жовтня 2005 р. o 10.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 Інституту гігієни та медичної
екології ім. О.М.Марзеєва АМН України за адресою: 03660, м.Київ-94, вул.
Попудренка, 50.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гігієни та
медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м.Київ, вул. Попудренка,
50.

Автореферат розісланий » 15 » вересня 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Селезньов Б.Ю.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гігієнічними дослідженнями накопичений великий
фактичний матеріал відносно пріоритетності впливу факторів довкілля, в
т.ч. і хімічного походження, на здоров’я дорослого та дитячого
населення, встановлені мінімальні рівні впливу для антропогенних
чинників різної природи, а також розроблені та сформовані прогнози стану
здоров’я населення у зв’язку з якістю довкілля (Г.М.Сердюковська, 1989;
А.Г.Сухарєв 1991; А.М.Сердюк, М.Ю.Антомонов, 1997; О.А.Беседіна, 1999;
В.І.Берзінь, 1997, 2002; О.В.Бердник, 1999).

І хоч медико-біологічні проблеми, пов’язані з впливом несприятливих
чинників довкілля, на перший погляд не є новими, на сьогоднішній день
вони залишаються надзвичайно актуальними. Це обумовлено не завершеністю
вирішення питань забезпечення екологічної безпеки деяких категорій
дитячого населення, як найбільш вразливої частини людської популяції,
яка своєрідно та специфічно реагує на вплив екологічних чинників. В
першу чергу це стосується дітей дошкільного віку.

Вплив несприятливих екологічних чинників на організм дітей пов’язаний з
порушенням морфологічних, функціональних і психологічних особливостей
зростаючого організму, які знаходяться в тісному взаємозв’язку з віковою
періодизацією, що безпосередньо обумовлює адекватність та рівень
фізіологічних реакцій. Тому специфічною особливістю заходів профілактики
для цього контингенту населення є обґрунтування забезпеченості
оптимальних взаємовідносин дитячого організму з довкіллям не тільки в
конкретний окремий відрізок часу, але й на весь період розвитку
організму дитини.

Одним з перспективних напрямків вирішення зазначених проблемних питань,
на наш погляд, може бути обґрунтування, розробка та впровадження в
практику принципово нових, високоінформативних донозологічних критеріїв
оцінки та прогнозування стану здоров’я дітей дошкільного віку в умовах
впливу екологічних чинників, зокрема забрудненого викидами хімічного
виробництва атмосферного повітря в натурних умовах міст малого типу, де
відсутній вплив на організм дітей інших екологічних чинників, які
присутні в великих та середніх населених містах. Всі ці положення були
узагальнені та покладені в основу досліджень в межах даної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до державної програми “Діти України” на підставі
розпорядження Харківського облвиконкому № 97 від 11.03.88 р. “Про
проведення екологічної експертизи Первомайського району” та № 545 від
02.12.88 р. «Про комплексне вивчення стану навколишнього природного
середовища області і визначення мір по поліпшенню загального
екологічного оточення» та згідно з планом наукових досліджень
Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського
державного медичного університету за темами: “Моніторинг за станом
здоров’я населення міста та області в зв’язку з забрудненням
навколишнього середовища” (№ держреєстрації 01890014689) та
“Медико-біологічна характеристика факторів навколишнього, виробничого
середовища та здоров’я окремих категорій населення Харківського регіону
у зв’язку з проблемою формування методичних підходів до створення
моніторингу здоров’я” (№ держреєстрації 01940038038).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — на основі вивчення стану
здоров’я дітей, які мешкають в умовах різного рівня забруднення
повітряного середовища, розробити еколого-гігієнічне обгрунтування
оцінки, прогнозу та профілактики його несприятливого впливу.

Відповідно до цієї мети в роботі вирішувались наступні задачі:

Провести порівняльне вивчання і дати гігієнічну оцінку якості
атмосферного повітря в містах Харківської області з різним рівнем
промислового розвитку (м.Первомайський, м.Золочів).

Надати порівняльну характеристику фізичного розвитку, функціонального
стану ЦНС та імунної системи дітей дошкільного віку (м.Первомайський,
м.Золочів).

Вивчити загальні закономірності та особливості формування захворюваності
дошкільників у містах Первомайський та Золочів.

Обґрунтувати застосування методів визначення показників
біохемілюмінесценції (БХЛ) та електронегативності ядер (ЕНЯ) букального
епітелію, як донозологічних критеріїв оцінки та прогнозування стану
здоров’я дітей дошкільного віку в містах Первомайський та Золочів.

Обґрунтувати систему профілактичних заходів, орієнтованих на збереження
та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, які мешкають в умовах
забрудненого повітряного середовища.

Об’єкт дослідження – діти дошкільного віку, що мешкають в умовах
різного рівня забруднення повітряного середовища.

Предмет дослідження – стан здоров’я дітей досліджуваних груп.

Методи дослідження. Для вивчення функціонального стану організму дітей
були використані фізіологічні методи, щоб визначити довжину і масу тіла,
окружність та екскурсію грудної клітки, життєву та належну життєву
ємність легенів, м’язову силу рук та витривалість м’язів кисті до
статичного напруження. Для визначення психологічних характеристик були
використані психофізіологічні методи вивчання стану організму дітей –
хронорефлексометрія, теппінг-тест та коректурні проби. Для вивчення
імунологічного стану у дітей проводили аналіз імуноглобулінів крові,
лізоциму слині та мікрофлори шкіри. Для визначення донозологічного стану
дітей дошкільного віку, були застосовані високочутливі біофізичні методи
дослідження — біохємілюмінісценція (БХЛ) сечі та мікроелектрофорез
клітинних ядер букального епітелію.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше в містах
Харківської області проведена комплексна оцінка стану здоров’я та
фізичного розвитку дітей дошкільного віку, що мешкають в умовах різного
рівня хімічного забруднення атмосферного повітря, встановлені
закономірності та особливості формування і зміни їх стану здоров’я, що
мають крітеріальне значення (переважне ураження функцій
нервово-психічної та імунної систем, затримка росту та розвитку
організму, специфічні особливості формування структури захворюваності та
профілю патології у дітей).

З урахуванням особливостей впливу хімічних чинників навколишнього
середовища на організм дошкільнят віку запропоновані оригінальні
інформативні критерії донозологічної оцінки та прогнозування стану їх
здоров’я за допомогою методів біохеміолюмінісценції і
електронегативністі ядер букального епітелію.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів:

Відповідно до Державних програм, спрямованих на збереження здоров’я
дітей дошкільного віку, розроблено, апробовано та впроваджено в практику
принципово новий діагностичний комплекс тестів з оцінки та прогнозування
донозологічних станів у дітей, який вміщує показники БХЛ, ЕНЯ,
тест-стигми та тест-статичну витривалість.

Згідно з Програмою, щодо визначення заходів, налаштованих на поліпшення
загального екологічного оточення у Харківському регіоні розроблена, та
впроваджена у практику органів держсанепіднагляду комплексна система
гігієнічних заходів, зорієнтованих на збереження та зміцнення здоров’я
дітей дошкільного віку, що мешкають у районі розташування підприємств
хімічної промисловості.

Основні результати дослідження впроваджені в систему медичного та
санітарно-гігієнічного контролю за станом здоров’я дошкільників у
районах розташування підприємств хімічного виробництва у містах Харкові
та Бєлгороді, Харківській та Бєлгородській (м.Шебекіно) областях, у
науково-педагогічну роботу кафедр Харківського державного медичного
університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведені всі
фізіологічні, психофізіологічні, імунологічні та біофізичні дослідження
стану організму дошкільнят, дослідження хімічного забруднення
атмосферного повітря у місці мешкання досліджуваної популяції дітей,
обробка результатів.

У роботах, написаних у співавторстві, дисертанту належать ідеї щодо
реалізації методів оцінки, прогнозу та профілактики несприятливого
впливу повітряного середовища на стан здоров’я дітей. Ідеї застосували
встановлення закономірностей та особливостей формування здоров’я у
дитячої популяції, яка знаходиться під впливом хімічного забруднення
атмосферного повітря, а також ідеї, щодо діагностичного комплексу тестів
з оцінці та прогнозу донозологічних станів у дітей.

Апробація роботи. Матеріали дисертацiї доповідались i обговорювались на
науково-практичних конференцiях молодих вчених та спецiалiстiв
Харкiвської медичної академії післядипломної освіти, Харкiвського
державного медичного університету, а такoж на засiданнях Харкiвського
обласного гiгiєнiчного товариства. Крiм того, на з’їздах гігієністів
України, на Обласнiй науково-практичнiй конференцiї «Актуальные проблемы
и основные направления развития профилактической науки и практики»,
присвяченої 75-рiччю санiтарної служби України, на Республiканськiй
науково-практичнiй конференцiї «Актуальнi проблеми гiгiєни працi і
профпатологiї в машинобудуваннi та хiмiчнiй промисловостi», присвяченої
75-рiччю Харкiвського науково-дослiдного iнституту гiгiєни працi i
професiйних захворювань, на Учбово-науковій конференцiї, присвяченої
80-рiччю Харкiвської медичної академії післядипломної освіти, на
Регіональних науково-практичних конференціях “Епідеміологія, екологія і
гігієна”.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 17 наукових
працях, у тому числі в 9 статтях у фахових наукових виданнях та 8
роботах у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах з’їздів,
конференцій.

Обсяг і стpуктуpа дисеpтації. Робота викладена на 132 сторінках
машинопису. Складається з вступу, огляду літератури, глави — обсяг і
методи дослідження, 5 глав власних досліджень, заключення, висновків та
практичних пропозицій. Робота ілюстрована 26 таблицями та 3 малюнками.
Покажчик літератури включає 215 джерел, з них 20 зарубіжних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Для характеристики забруднення атмосферного повітря в містах
Первомайському (основний район) і Золочів (контроль) використані
матеріали моніторингу відомчої лабораторії ВО «Хімпром», інспекції
атмосферного повітря Комітету по охороні природи, Управління статистики
Харківської області та Харківської обласної санітарно-епідеміологічної
станції за 5 років. Визначені обсяги викидів, їх склад та концентрації
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в динаміці з 1992 по 1996
рік. Встановлено, що за гігієнічними нормативами ступінь забруднення
атмосферного повітря в м.Первомайський коливається від слабко
небезпечного до небезпечного, в той час, як у м.Золочів вона є
безпечною.

Захворюваність дітей вивчена шляхом викопірювання даних про кожний
випадок захворювання з первинної медичної документації дитячих
поліклінік і дитячих дошкільних закладів (форма N 112/у). Дослідження
загальної захворюваності за 3 роки проведено в 5 яслaх-садках в
м.Первомайському та 2 яслах-садках в м.Золочів (контроль). Всього була
зібрана інформація про 833 випадки захворювань в ясельному віці (312
дітей) та про 1277 випадків захворювань того ж контингенту в дошкільному
віці (608 дітей) в м.Первомайському; про 189 випадків в ясельному віці
(97 дітей) та про 967 випадків того же контингенту в дошкільному віці
(569 дітей) в м.Золочів. Проведено обстеження дітей бригадою
лікарів-спеціалістів за участю педіатра, отоларинголога та дитячого
невропатолога. Оглянута 451 дитина (270 дітей в м.Первомайському та 181
— в м.Золочів). Застосовувались скринінг-тести. Крім того,
проаналізовані показники захворюваності дітей цих районів за 5 років,
які були одержані в Управлінні охорони здоров’я Харківської
облдержадміністрації.

Вивчалися фізичний розвиток, функціональний стан ЦНС та загальна
розумова працездатність. Всього обстежено 1244 дитини. Дослідження
проводились посезонно (осінь, весна) на протязі 2-х років
(індивідуалізовані спостереження). Усі діти були розділені на 3 вікові
групи (4, 5, 6 років). В м.Первомайському обстежено 570 дітей
(відповідно кількість дітей у вікових групах становила: 185; 191 та
194), а в м.Золочів — 674 дитини (відповідно — 218; 183 та 273 дітей).
При аналізі матеріалів, що характеризують темпи удосконалення
фізіологічних функцій, у зв’язку з завданнями дослідження, використаний
метод «копій-пар».

Оцінка фізичного розвитку дітей проведена загально прийнятими методами.
Визначали довжину тіла, масу тіла, окружність та екскурсію грудної
клітки, а та- кож життєву (ЖЕЛ) та належну життєву (НЖЕЛ) ємність
легенів, м’язову силу рук та витривалість м’язів кисті до статичного
напруження.

Для характеристики функціонального стану ЦНС використовувались широко
апробовані методи хронорефлексометрії та теппінг-тест. За допомогою
дозованої роботи в часі по коректурних тестах визначались кількісні та
якісні показники загальної розумової працездатності. Для цього
використовували фігурні коректурні таблиці.

Для загальної характеристики стану резистентності організму дітей
досліджувались слина і мікрофлора шкіри. Відбір проб здійснювали в
ранкові години. В слині оцінювали наявність лізоциму. Проводилась оцінка
імуноглобулінів (A, M, G) методом радіальної імунодифузії в гелі (метод
Манчині). Зміст імуноглобулінів визначали відносно стандартної
сироватки. Для вивчення аутомікрофлори шкіри використовувався метод
обліку кількості гемолізуючих форм бактерій та загальної кількості
мікроорганізмів, які виросли на поверхні диференційно-діагностичного
живильного середовища (кров’яний агар). Стан імунітету вивчено у 693
дітей, з них 446 в м.Первомайському та 247 в м.Золочеві.

Для визначення донозологічних станів дітей дошкільного віку, були
застосовані високочутливі біофізичні методи дослідження:
біохємілюмінісценція (БХЛ) сечі, яка виконувалась на БХЛМЦ І-OІ, та
внутрішньо клітинний мікроелектрофорез для вивчення біоелектричних
характеристик клітинних ядер (В.Г.Шахбазов, Т.В.Колупаєва, 1998).

Для оцінки ефективності оздоровлення дошкільників використовувались
показники загальної і хронічної захворюваності.

Приоритетним при виборі методів дослідження функціонального стану
організму був принцип комплексного вивчення реакції дошкільників на
вплив факторів навколишнього середовища. Дані про зміст, методи та обсяг
досліджень наведені в таблиці 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ

Порівняльні дослідження проводились у містах Первомайському (основний) і
Золочеві (контроль) Харківської області.

Місто Первомайський — районний центр, промисловий та транспортний вузол,
розташований на південному сході Харківської області. Населення — більше
30 тисяч чоловік. З усіх напрямків до міста підходять залізничні та
шосейні магістралі, які з’єднують його з районами Харківської та
сусідніх областей. Основним джерелом забруднення навколишнього
середовища є хімкомбінат ВО «Хімпром».

Місто Золочів — центр сільськогосподарчого району, який розташований на
заході Харківської області. Населення — біля 15 тисяч чоловік.
Промислових підприємств і значних джерел забруднення довкілля немає.

Про ступінь можливого впливу на стан забруднення атмосферного повітря, в
основному районі (м.Первомайський) свідчать дані щодо викидів
забруднюючих речовин за 5 років (табл. 2). При цьому, специфічними
хімічними інгредієнтами, які надходять в атмосферу м.Первомайський з
викидами ВО «Хімпром» є окисли магнію та заліза, хлорокисли міді, окисли
цинку (біла сажа), пил хлорного вапна, сода кальцинована. Всі ці
речовини відносяться до II, III або ІV класу небезпеки. Окис цинку,
хлорокис міді та пил хлорного вапна — до II класу, окиси азоту, магнію,
заліза, сірчаний ангідрид та сода кальцинована — до III класу, окис
вуглецю — до 1V класу.

Таблиця 1

Методи і об’єм досліджень

Методи досліджень Кількість

обстежених Кількість

вимірів Кількість

показників

I.Фізіологічні:

1.Довжина тіла

2.Маса тіла

3.Окружність грудної клітки

4.Екскурсія грудної клітки

5.Життєва ємність легенів

6.Належна життєва ємність легенів

7.М’язова сила рук

8.Витривалість м’язів кисті до статич

ного напруження

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

1244

3732

1244

1244

1244

1244

1244

3732

1244

1244

1244

1244

1244

II.Психофізіологічні:

1.Хронорефлексометрія

2.Теппінг-тест

3.Коректурні проби

1244

1244

1244

3732

4976

3732

3732

4976

3732

III.Імунологічні:

1.Імуноглобуліни крові

2.Лізоцим слині

3.Мікрофлора шкіри

693

693

693

2079

693

1386

2079

693

1386

IV.Біофізичні:

1.Біохємілюмінісценція

2.Мікроелектрофорез клітинних ядер

60

1244

120

1244

120

1244

Разом

27914 30402

Таблиця 2

Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря основного та

контрольного районів (тис. тон за рік)

Район 1992 1993 1994 1995 1996 2000

Основний

Контрольний 4,3

0,7 5,0

0,9 5,1

1,0 4,9

0,7 4,8

1,1 4,1

0,7

Сумарний обсяг щорічних викидів в атмосферу м.Первомайський перевищує в
1,1 — 1,4 рази ГДВ (гранично допустимі викиди).

Кількість основних забруднюючих речовин на протязі 5 років в декілька
pазів, а двоокис сіpки в десятки разів, перевищували величини ГДВ (табл.
3).

Місто Первомайський розташоване з підвітряного боку по відношенню до
виробничої зони хімкомбінату. Існуюча роза вітрів свідчить про те, що
протягом року значна частка днів (35-40 %) з південно-західними,
західними та північно-західними вітрами, сприяє переносу інгредієнтів
викиду хімкомбінату в повітряне середовище жилих мікрорайонів міста.

Таблиця 3

Щорічні викиди основних забруднюючих речовин в атмосферне

повітря м.Первомайський (т/рік)

Речовини ГДВ Роки досліджень

1992

1993

1994

1995

1996

Завислі речовини

Двоокис сірки

Окис вуглецю

Окис азоту 166,4

19,1

58,6

579,0 201,6

648,0

36,0

1378,3 228,7

979,1

70,1

1529,4 381,4

979,1

70,1

1529,0 380,7

979,1

70,2

1529,0 334,3

335,1

70,4

1355,0

При цьому забруднення атмосферного повітря різними речовинами хімічної
природи суттєво перевищує ГДК. Про це свідчать результати наших
досліджень згідно яким середньорічні концентрації хлорокису міді в
різних районах міста коливаються в межах від 0,95 до 4,65 ГДК, двоокису
азоту — від 0,7 до 3,8 ГДК, хлористого вінілу — від 1,12 до 3,78 ГДК
(табл. 4), а показник сумарного забруднення атмосферного повітря
перевищує допустиме значення від 1,86 до 5,9 разів. Тобто якість
атмосферного повітря м.Первомайський в різних районах знаходиться в
межах від слабконебезпечного до небезпечного ступеню забруднення, в той
час як в м.Золочів (контроль) вірогідність присутності шкідливих речовин
на рівнях, що перевищують ГДК, дуже низька. Тобто населення
м.Первомайський вже на протязі багатьох років живе в несприятливих
екологічних умовах, що може істотно впливати на характер біологічних
реакцій, особливості життєдіяльності організму, стан здоров’я населення
і насамперед дитячого.

Таблиця 4

Середньорічні рівні пріоритетних забруднюючих речовин

в атмосферному повітрі м.Первомайський (мг/м3)

Найменування

інгредієнтів

ГДК

В місті Кратність

перевищення ГДК На

межі

СЗЗ Кратність

перевищення ГДК

Хлорокис міді

Двоокис азоту

Вінілу хлорид

Полікарбацин

Сірчаний ангідрид

Завислі речовини 0,002

0,04

0,005

0,002

0,05

0,15 0,0019

0,028

0,0056

0,00025

0,014

0,016 0,95

0,7

1,12

0,13

0,28

0,1 0,0093

0,152

0,0189

0,00046

0,017

0,048 4,65

3,8

3,78

0,23

0,34

0,32

Порівняльне вивчення захворюваності дитячого населення в
м.Перво-майському з контрольним містом показало, що в м.Первомайському
діти достовірно частіше хворіють гострими респіраторними захворюваннями,
бронхітами, отитами, ангінами, стоматитами, кишковими інфекціями,
вітряною віспою, краснухою та дерматитами.

Показники захворюваності в м.Первомайському достовірно вищі, ніж у
контрольному районі: у дітей ясельного віку на 37 % (2671 випадків проти
1948 на тисячу), а у дітей дошкільного віку з того ж контингенту на 24 %
(2100 випадків проти 1699 на тисячу).

Показник патологічної уродженості дітей в м.Первомайському і в
контрольному районі складає відповідно 38,1 і 21 % (Р < 0,05). В м.Пеpвомайському виявлена порівняно більша кількість дітей з алергічною патологією (Р < 0,01). Очевидно, що цьому сприяє забруднення атмосферного повітря міста хімічними речовинами, які викликають сенсибілізацію організму. При дослідженні нервової системи особлива увага приділялaсь відхиленням від норми. У дітей були виявлені синдром мінімальної мозкової дисфункції, гіпоталамічний та церебростенічний синдроми, невротичні (тіки, мовні порушення, енурез) та психічні розлади, які включають затримку психічного розвитку, олігофренії, пароксизмальні стaни. Достовірно частіше вказані розлади виявляються у дітей, які мешкають в м.Пеpвомайському, чим в контрольному районі: синдром мінімальної мозкової дисфункції - показники відповідно 14,4 і 4,9 % (P < 0,01), церебрастенічний синдром - 5,9 і 2,3 % (P < 0,05). ¶ " $ & ( * , D F H J v @ $ @ $ @ $ @ @ ! ! @ @ ??????????????му, достовірно (Р < 0,05) повільніші, а показник довжини тіла “стоячи” нижче, ніж у дітей в контрольному місті. Разом з тим, у дітей, які мешкають в м.Первомайськoму, вищі показники рухомості (екскурсії) грудної клітини (Р < 0,01) та життєвої ємності легенів (Р < 0,05). Однак у них зменшені показники м'язової сили та витривалості до статичної напруги. Аналіз аналогічних досліджень у дітей груп "копій-пар" показав такі ж достовірні результати. При вивчені функціонального стану ЦНС було виявлено, що показники латентного періоду умовної зорово-моторної реакції та рухомості нервових процесів (особливо на 5-му та 6-му році життя) у дітей, які мешкають в м.Первомайсько-му, порівняно гірші, ніж у дітей контрольного міста (Р < 0,01). Також достовірні (Р < 0,05) дані одержані і при аналізі результатів досліджень у дітей, віднесених до груп "копій-пар". Аналіз результатів коректурних проб показав, що кількість помилок (при однаковій кількості переглянутих знаків) у дітей м.Первомайський завжди більше, ніж у дітей в контрольному місті - Золочеві. Це вказує на знижену розумову працездатність дітей, зв'язану з більш швидким стомленням дітей, які мешкають в м.Первомайському. Про це також свідчать і порівняно низькі показники коефіцієнту продуктивності розумової праці. Результати оцінки резистентності організму наведені у таблиці 5. Дослідження показали, що у дітей м.Первомайський достовірно знижене утримування імуноглобулінів класів А, M, G. При цьому, зниження рівня імуноглобулінів, не компенсувалось за рахунок інших факторів імунітету. Лізоцимна активність слини також має тенденцію до зниження [В.Я.Голиков, Л.А.Тараненко, 1982]. Вказані зміни логічно розглядати як певну форму імунодефіциту. Таблиця 5 Показники імуноглобулінів A, M, G та активність лізоциму в слині обстежених дітей Район мешкання Імуноглобуліни (мг/л) А М G Активність лізоциму (%) Основний Контрольний 0,65?0,04 0,82?0,03 0,72?0,03 0,81?0,03 2,70?0,18 4,05?0,22 25,5?1,18 26,5?1,09 t 3,4 2,2 4,8 0,6 Дослідження змісту патогенної мікрофлори в шкірних покровах (в т.ч. і гемолітичних форм) показали, що у дітей м.Пеpвомайський загальна кількість патогенної мікрофлори складає 57,7?5,95; в той час як у дітей контрольного району - 38,9?3,96 (Р < 0,01), а гемолітичних форм - відповідно 4,7?0,77 і 1,1?0,32 (Р < 0,01). Результати цих досліджень співпадають з даними про частоту захворювань шкіри. В основному районі частота захворювань шкіри у дітей істотно вище, чим у контрольному (61 випадок пpоти 2 випадків на 1000 дітей, Р<0,01). Показник інтенсивності БХЛ сечі та слини у дітей, які мешкають у м.Первомайському були достовірно вищий, ніж у дітей, які мешкають у контрольному районі (P < 0,05) (табл. 6). Проведені нами дослідження свідчать, що у дітей, які мешкають в основному районі, показник ЕНЯ букального епітелію (табл. 7), значно нижчий при порівнянні з цим же показником у дітей, які мешкають у сприятливих екологічних умовах (ЕУ) (Р < 0,05), та ще більше знижений при порівнянні з віковим еталоном (Р < 0,01). Це вказує на те, що біологічний вік дітей, які мешкають у сприятливих екологічних умовах, практично дорівнює їх паспортному віку, в той час як біологічний вік дітей, що мешкають в умовах забрудненого атмосферного повітря, значно підвищує їх паспортний вік. Наведені результати порівняльного вивчення функціонального стану організму дітей в залежності від сумарного навантаження несприятливими чинниками атмосферного повітря, свідчать про те, що сучасні методи БХЛ, ЕНЯ, тест-стигм та тест-статичної витривалості можуть використовуватися як специфічні індикаторні тести при оцінці впливу середовища проживання людини на здоров’я населення. Отримані дані свідчать про те, що високий рівень загальної захворюваності дітей м.Первомайський обумовлений недостатністю активності імунітету, що може бути наслідком впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, інтенсивність яких в м.Первомайському значно вища. Доказом цього утвердження є матеріали розподілу дітей по групах здоров'я. Так, в м.Золочеві до 1-ої групи за станом здоров'я віднесено 59 % дітей, а в м.Первомайському серед обстеженого вікового контингенту дітей 1-ої групи не було зовсім. До 2-ої групи віднесено в м.Золочів 41 % дітей, а в м.Первомайському 43 %. Дітей 3-ої групи серед обстежених в м.Золочеві не було, а в м.Первомайському вони складали 57 % серед оглянутих. Індекс здоров'я дітей складав в м.Золочеві 46 %, а в м.Первомайському - 1 %. Таблиця 6 Інтенсивність БХЛ у дітей, що мешкають у різних экологічних умовах ВІК (рік життя) ОБ‘ЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ С е ч а (n = 60) С л и н а (n =60) Сприятливі ЕУ Несприятливі ЕУ Сприятливі ЕУ Несприятливі ЕУ n M m n M m t3 n M m n M m t3 4 5 t1 6 t2 30 1180,7 39,4 30 1250,5 26,2 1,48 30 1270,6 37,8 0,44 30 1390,6 40,3 3,72 30 1520,4 30,7 6,69 2,56 30 1650,8 22,3 8,66 3,44 30 740,8 27,7 30 802,3 16,4 1,91 30 905,6 32,2 2,93 30 920,5 17,3 5,5 30 1040,8 33,7 6,36 3,18 30 1090,9 43,4 3,47 0,91 Примітка: t1 - достоверність відмінністі між показниками у дітей 4-го та 5-го року жіття; t2 - між показниками у дітей 5-го та 6-го року жіття; t3 - між показниками у дітей в районах з сприятливими та несприятливими ЕУ Таблиця 7 Електронегативність ядер (ЕНЯ) букального епітелію у дітей, що мешкають в різних екологічних умовах Вік (рік життя) Показник ЕНЯ (%) сприятливі ЕУ (контрольний район) несприятливі ЕУ (основний район) Віковий еталон (В.Г.Шахбазов, 1976) n M m n М m t М m t 4 5 6 218 183 273 60,5 65,6 70,8 1,3 2,4 2,7 185 191 194 40,0 43,7 46,4 1,6 2,5 3,7 9,95 6,31 5,33 63,4 68,5 74,9 2,7 3,2 2,8 7,45 6,11 6,14 Аналіз статистичних показників, які характеризують стан здоров’я дітей, дозволив встановити, що інтенсивне забруднення атмосферного повітря м.Первомайський викидами хімічного виробництва сприяло збільшенню частоти вроджених вад розвитку, мертво-народжень і дитячої смертності. На підставі отриманих результатів був розроблений та впроваджений у практику органів охорони здоров’я комплекс гігієнічних заходів спрямованих на поліпшення стану здоров’я дітей дошкільного віку та атмосферного повітря у м.Первомайський. Практичне застосування розроблених нами оздоровчих заходів (відпочинок дітей у профільних оздоровчих санаторно-курортних закладах із застосуванням спеціальної гігієнічної технології на основі використання комплексних лікувально-оздоровчих процедур аліментарного, вітаміно-, фіто-, механотерапевтичного, психологічного та спортивно-фізкультурного характеру з періодичним виїздом дітей до екологічно сприятливих районів на тривалий період) показало їх високу соціальну і медичну ефективність. Зокрема, рівень первинної захворюваності знизився в 1,5 рази у дітей ясельного віку, та в 1,9 рази, у дошкільників, захворюваність дихальної системи зменшилась відповідно в 2,2-2,5 рази, збільшився індекс здоров'я до 60 %, скоротилась частота рецидивів у хронічних хворих і суттєво зменшилась чисельність груп дітей, які часто хворіють. Поряд із зниженням захворюваності в 2,2 рази підвищилась відвідуваність дитячих дошкільних закладів, що дозволило скоротити втрати робочого часу на виробництві. Крім того, в результаті проведення оздоровчих заходів збільшилась імунологічна резистентність і загартованість організму дітей, а також підвищувалась загальна неспецифічна опірність та пристосованість дітей до умов проживання. В И С Н О В К И Запропонована система оцінки, прогнозу та профілактики несприятливого впливу забруднення повітряного середовища міста з розвиненою хімічною промисловістю на стан здоров’я дітей. У дітей дошкільного віку (3-6 років), які довгий час мешкають в умовах забрудненого атмосферного повітря (рівень сумарного середньорічного забруднення перевищує гігієнічні нормативи від 1,8 до 5,9 разів), у порівнянні з дітьми контрольного міста (рівень вмісту хімічних речовин не перевищує ГДК), суттєво страждає здоров’я, що проявляється у високій захворюваності, порушенні фізичного розвитку, діяльності стану окремих органів та систем, зниженні резистентності організму, підвищенні дитячої смертності. Забруднення атмосферного повітря м.Первомайський викидами ВО “Хімпром” визначає специфічну структуру та профіль захворюваності дитячого населення дошкільного віку, при якій домінують алергічні хвороби (Р < 0,01), хвороби дихальної та нервової систем (Р < 0,05 та Р < 0,01), органів чуття та шкіри (Р < 0,05), органів порожнини рота (Р < 0,05), порушення імунітету (Р < 0,01), а також активну хронізацію хвороб та підвищення частини дітей з дисгармонічним фізичним розвитком за рахунок порушення процесів росту та розвитку, що проявляється малим щорічним приростом довжини тіла, відставанні довжини тіла від вікових показників, більшої рухливості грудної клітини та її астенічності, зниженні м’язової сили і витривалості до статичного зусилля. У дітей дошкільного віку м.Первомайський, які мешкають в умовах забрудненого атмосферного повітря, у порівнянні з дітьми м.Золочів де відсутнє вказане забруднення, виявлені розлади у функціональному стані нервово-психічної діяльності (Р < 0,01) та імунної (Р < 0,01) системи організму, що мають прояв у сповільненні умовно-рефлекторних реакцій, рухомості нервових процесів, зниженні розумової працездатності та збільшенні кількості стигм дисембріогенезу, а також зниженні рівню імуноглобулінів крові. Застосовані в роботі, з метою оцінки функціонального стану організму дітей дошкільного віку, високочутливі біофізичні методи дослідження по визначенню інтенсивності БХЛ та ЕНЯ букального епітелію, дозволяють рекомендувати їх використання в прогностично значущих тестах при складанні прогнозу ризику виникнення наслідків впливу факторів навколишнього середовища, а також разом з методами тест-стигм та тест-статичної витривалості для комплексної оцінки донозологічних змін у стані здоров’я дітей дошкільного віку. Дошкільнята, які мешкають в районі розташування ВО „Хімпром” і відносяться до групи підвищеного ризику за станом здоров’я, потребують систематичного медичного нагляду і проведення спеціальних оздоровчих заходів медико-соціального та гігієнічного характеру. Їх ефективне оздоровлення може бути досягнуто на основі систематичного інтенсивного оздоровлення дітей в дошкільних закладах за гігієнічною програмою, яка основана на введенні комплексу взаємодіючих лікувально-оздоровчих процедур аліментарного, вітаміно, фіто-, механотерапевтичного, психологічного та спортивно-фізкультурного характеру з періодичним (1-2 рази на рік) виїздом дітей до екологічно чистих районів на тривалий (1-1,5 місяця) період. Проведена гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря м.Первомайського та результати вивчення стану здоров’я дітей дошкільного віку дозволили обгрунтувати комплекс повітряохоронних заходів по попередженню та зниженню забруднення повітряного басейну міста, які знайшли відображення в розпорядженнях Харківського облвиконкому № 97 від 11.03.88 р., № 545 від 02.12.88 р. та згідно з планом наукових досліджень Харківської медичної академії післядипломної освіти (№ держреєстрації 01890014689) та Харківського державного медичного університету (№ держреєстрації 01940038038). СПИСОК РOБIТ, ЯКI ОПУБЛIКОВАНI ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ ПОПОВ О.И., ПАВЛОВ С.Б., МАЛОВА Н.Г., САМОЙЛОВ В.М. Зависимость состояния здоровья от экологии окружающей среды // Вестник проблем современной медицины. - 1994. - N 3. - С.11-15 (Дисертант вивчав стан здоров’я населення). ФЕДОСЕЕВ В.А., ПОПОВ О.І. Вплив важливих чинникiв оточуючого середовища на здоров'я дитячого населення // Український вiсник психоневрологiї. - Т. 4. - Вип. 4. - 1996. - С.403-405 (Автор приймав участь в дослідженні стану здоров’я дітей). ПОПОВ О.И. О влиянии окружающей среды на состояние здоровья и развитие детей дошкольного возраста // Довкiлля та здоров'я. - 1998. - N 2 (5). - С.22-23 (Дисертант вивчав захворюваність та фізичний розвиток дітей). ШИБКО А.И., ПОПОВ О.И. Экология и ответственность // Довкілля та здоров’я. - 1999. - № 2 (9). - С.57-58 (Автор вивчав социальні факторы у дітей в сім’ях). ПОПОВ О.И., КОРОБЧАНСКИЙ В.А. Эколого-гигиенические аспекты оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в связи с проблемой загрязнения воздушной среды // Довкілля та здоров’я. - 1999. - № 3 (10). - С.33-35 (Автор проводив оцінку стану здоров’я дітячого населення). ПОПОВ О.И. Состояние здоровья детей в некоторых районах Харьковской области в зависимости от экологической обстановки // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1999. - Т. 3. - № 1. - С.110-113 (Дисертантом проводилось вивчення впливу хімічних викидів на стан здоров’я дітей). ФЕДОСЕЕВ В.А., ПОПОВ О.И. Характер поражения надсегментарных вегетативных структур у детей в экологически неблагоприятных условиях // Довкілля та здоров’я. - 2001. - № 1 (16). - С.19-20 (Автор виявляв речовини, що забруднюють атмосферне повітря). ПОПОВ О.И., ПАВЛОВ С.Б., СЕМКО Н.Г. Особенности состояния здоровья детей дошкольного возраста в условиях окружающей среды крупного промышленного города // Гигиена населенных мест. – 2002. – Вып. 40. – С.247-250 (Автор розраховував комплексний показник стану здоров’я). ПАВЛОВ С.Б., СОЛОНЕЦКАЯ Т.П., ПАВЛОВА Г.Б., КРАТЕНКО И.С., ПОПОВ О.И. Загрязнение атмосферного воздуха г.Харькова и Харьковской области // Довкілля та здоров’я. - 2004. - № 1 (28). - С.12-14 (Автор виявляв речовини, що забруднюють атмосферне повітря). ПОПОВ О.И., КОЛУПАЕВА Т.В., ПАВЛОВ С.Б., САМОЙЛОВ В.М. Изучение влияния неблагоприятных экологических факторов на человека по электрокинетическим свойствам клеточных ядер: Тез. докл. "Учебно-метод. кон-фер., посвящен. 70-летию Харьковского института усовершенствования врачей". - Сумы, 1993. - С.72 (Дисертант вивчав захворюваність дітей). ПОПОВ О.И., ФЕДОСЕЕВ В.А. Оценка результатов изучения состояния здоровья детей и экологической обстановки в районах Харьковской области / "История Сабуровой дачи: успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и наркологии".- Сб. науч. работ Укр. НИИ клин. и эксперим. неврологии и психиатрии и город. клин. псих. б-цы N 15.- Харьков, 1996. - Т. 3. - С.446-447 (Автор вивчав забруднення атмосферного повітря і фізичний розвиток дітей). ПОПОВ О.И. Влияние промышленности на состояние здоровья населения в некоторых районах Харьковской области / "Актуальн. проблемы и основные направления развития профилакт. науки и практики": Тез. док. обл. научо-практ. конф., посвящ. 75-летию сан. службы Украины. - Харьков, 1997. - С.13 (Автор проводив оцінку стану здоров’я дітей). ПОПОВ О.И., НЕЛИНА И.Н. Заболеваемость детского населения в некоторых районах Харьковской области / "Актуальн. проблемы и основн. направл. развития профилакт. науки и практики": Тез. док. обл. научно-практ. конф., посвящ. 75-летию сан. службы Украины. - Харьков, 1997. - С.50-51 (Дисертант вивчав захворюваність дітей). ПОПОВ О.І. Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я i розвиток дiтей дошкiльного вiку у мiстi Первомайський Харкiвської областi / "Эпидемиология, экология и гигиена". - Сб. матер. итоговой региональной научно-практ. конфер., посвященной 75-летию санэпидслужбы Украины. - Харьков, 1998. - С.143-145. ПОПОВ О.І, СЕМКО Н.Г., ШИБКО Л.А., КОЧКИНА С.В., БАБЕНКО Н.М. Вплив навколишнього середовища на формування репродуктивноi функцiї органiзму / Сб.: "Актуалні проблеми гiгієни працi i профпатології в машинобудуванні та хiмiч. промисловості": Тез. докл. науково-практ. конф., присвяч. 75-рiччю ХНДI ГП i ПЗ. - Харкiв, 1998. - С.69 (Автор проводив оцінку стану здоров’я дітей). ПОПОВ О.И., ПОДРИГАЛО Л.В. Влияние окружающей среды на состояние здоровья и развитие детей дошкольного возраста в зоне воздействия Первомайского ПО "Химпром" // "Эпидемиология, экология и гигиена".- Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 2. - Харьков, 1999. - С.178 (Дисертант проводив збір матеріалу для дослідження). ПОПОВ О.И., ФЕДОСЕЕВ В.А. Влияние окружающей среды на состояние ЦНС организма детей дошкольного возраста в некоторых районах Харьковской области // "Эпидемиология, экология и гигиена". - Сб. матер. итог. региональной научно-практ. конф. - Вып. 2. - Харьков, 1999. - С.179-180 (Автор приймав участь у психофізіологічному обстеженні). АНОТАЦІЯ Попов О.I. "Еколого-гiгiєнiчні аспекти збереження та зміцнення здоров'я дiтей дошкiльного вiку, якi мешкають в умовах хімічного забруднення атмосферного повітря". - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна, медичні науки. - Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м.Київ, 2004. Дисертація присвячена питанням гігієнічної характеристики стану здоров’я і функціонального стану організму дітей дошкільного віку, які тривалий час мешкають в умовах забруднення атмосферного повітря продуктами хімічного виробництва. Установлені закономірності структури захворюваності і профілю патології, показано перевагу поразки нервово-психічної та імунної систем, зросту і морфологічного становлення розмірів і форм тіла дітей. Запропонований комплекс профілактичних заходів, направлених на профілактику та корекцію виявленої патології у дошкільників. Ключові слова: гігієна, здоров’я, функціональний стан, діти дошкільного віку, атмосферне повітря, хімічне виробництво. АНАТАЦИЯ Попов О.И. Эколого-гигиенические аспекты сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, проживающих в условиях химического загрязнения атмосферного воздуха. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01 - Гигиена, медицинские науки. – Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева АМН Украины, г.Киев, 2004. Диссертация посвящена вопросам гигиенической характеристики состояния здоровья и функционального состояния организма детей дошкольного возраста, длительно проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха продуктами химического производства (г.Первомайский) в сравнении с контролем (г.Золочев). О степени загрязнения атмосферного воздуха свидетельствуют данные выбросов загрязняющих веществ за 5 лет. Выброс основных загрязняющих веществ в несколько раз, а двуокиси серы в десятки раз в г.Первомайский превышает ПДВ. Поэтому население уже на протяжении многих лет живет в неблагоприятных экологических условиях, что влияет на характер биологических реакций, жизнедеятельность организма, состояние здоровья, особенно детского. Заболеваемость детей изучалась путем выкопировки данных о каждом случае из первичной медицинской документации детских поликлиник и дошкольных учреждений. Изучалось физическое развитие, функциональное состояние ЦНС, общая умственная трудоспособность, состояние иммунитета и донозологическое состояние организма. Для оценки эффективности оздоровления использовались показатели общей и хронической заболеваемости. Приоритетным при выборе методов исследования функционального состояния организма был принцип комплексного изучения реакций дошкольников на влияние факторов окружающей среды. Сравнительное изучение заболеваемости детей показало, что в г.Первомайский дети достоверно чаще болеют ОРЗ, бронхитами, отитами, ангинами, стоматитами, кишечными инфекциями, ветряной оспой, краснухой и дерматитами. Кроме того здесь достоверно выше показатели врожденной и аллергической патологии. При оценке темпов физического развития детей установлено достоверное отличие средних величин показателей роста, экскурсии и жизненной емкости легких, мышечной силы и статического напряжения мышц. При изучении ЦНС достоверные отличия обнаружены при синдроме минимальной мозговой дисфункции и церебрастеническом синдроме, а также у показателей латентного периода условной зрительно-моторной реакции и результатов корректурных проб, низких показателей коэффициента продуктивности умственного труда, указывающих на повышенную утомляемость и пониженную подвижность нервных процессов. Такие результаты получены и у детей в группах "копий-пар". Исследование резистентности организма показало, что у детей г.Первомайский достоверно снижено содержание иммуноглобулинов. При этом снижение уровня иммуноглобулинв не компенсировалось за счет других факторов иммунитета. Активность лизоцима слюны также имеет тенденцию к снижению. Указанные изменения логично рассматривать как конкретную форму иммунодефицита. Установленные закономерности структуры заболеваемости и профиля патологии, показали преобладание поражения нервно-психической и иммунной систем, роста и морфологического становления размеров и форм тела детей. Предложен комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию выявленной патологии у дошкольников. Практическое значение разработанных оздоровительных мероприятий показало их высокую социальную и медицинскую эффективность, повысило общую неспецифическую приспосабливаемость детей к проживанию в неблагоприятных условиях. Ключевые слова: гигиена, здоровье, функциональное состояние, дети дошкольного возраста, атмосферный воздух, химическое производство. ANATATION Popov O.I. Ecological and hygienic aspects of preservation and strengthening of health of under-school age children living in the conditions of chemically polluted atmospheric air. - Manuscript. The thesis for the Dedree of Candidate of medical Sciences, speciality 14.02.01 - Hygiene, medical sciences. - Ukrainian Scientifik Hygienic Centre, Kiev, 2004. The thesis is devoted to the problems of hyhienic characteristics of under - school age children health condition and funсtional state of the human organism, the children have been living in the enviroment polluted by chemical industry products for a long period of time. The regularities of the disease structure and pathology profile are stated, and the predominance of nervous-psychic and immune systems lesions are revealed. The complex of new prophylactic methods for the improvement of ecologic conditions in the region and its application for the purpose of sanitary control is proposed. Key words: hygiene, health, functional state of the human organism, children of under-school age, environment, chemical industry. PAGE \* Arabic 2 PAGE \* Arabic 26 10

Похожие записи