.

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацети

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3622
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

ГАЛАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 615.838:615.035-616-053.2:616.233-08

Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на
рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій
тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження)

14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса–2008

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті медичної
реабілітації та курортології МОЗ України, Луганському державному
медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук

Фісенко Людмила Іванівна,

заступник Голови Правління

з медичних питань

ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Насібуллін Борис Абдуллаєвич,

головний науковий співробітник відділу

фундаментальних та клініко-

діагностичних досліджень

Українського НДІ медичної реабілітації

та курортології МОЗ України

доктор медичних наук, професор

Гончарук Сергій Федорович,

професор кафедри загальної практики та

медичної реабілітації

Одеського державного медичного

університету МОЗ України

Захист відбудеться 21 березня 2008 р. о 12 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 при Українському НДІ медичної
реабілітації та курортології (65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського НДІ
медичної реабілітації та курортології за адресою

(65014, Одеса, Лермонтовський пров., 6).

Автореферат розісланий 20 лютого 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник Г.О. Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема лікування і реабілітації бронхо-легеневої
патології (БЛП), особливо в педіатричній практиці, є однією з
першочергових як у медичному, так і у соціальному аспектах (Лук’янова
О.М., 2005; Фещенко Ю.І., 2005; Сорока Н.Д., 2006). При цьому провідну
позицію за поширеністю серед захворювань органів дихання у дітей (75-250
випадків на 1000 дітей в рік) посіли бронхіти, зокрема рецидивуючий
бронхіт (Костроміна В.П., 2005; Беш Л.В., 2006). Рецидивуючий бронхіт
(РБ) несе у собі потужну загрозу здоров’ю населення майбутнього і,
відповідно, суттєву втрату працездатного потенціалу країни, позаяк
патологічні процеси бронхо-легеневого апарату в дитячому віці мають
тенденцію до тривалого та ускладненого перебігу, трансформації у більш
складні форми з послідуючою інвалідизацією (Бордій Т.А., 2004; Власенко
Н.В., 2004; Ракитский В.Н., 2005).

Необхідність проведення частих повторних курсів відновлювальної терапії
РБ надає, з одного боку, підґрунтя для більш широкого застосування
фізичних чинників (ФЧ) патогенетичної спрямованості, з іншого боку,
повинна враховувати потребу у відповідній фармакокорекції більшості
ключових ланок патогенезу БЛП, не справляючи при цьому медикаментозної
небезпеки (Малявин А.Г., 2004; Кошля В.І., 2005; Мєшков В.В., Мізін
В.І., 2005).

З огляду на це, заслуговують на увагу радонові ванни (Рв), які
справляють суттєвий самостійний вплив на різні механізми саногенезу
респіраторних захворювань, що віддзеркалюється у вигляді
протизапального, імуномоделюючого, гіпосенсибілізуючого, бронхо- та
вазодилятуючого, репаративно-регенераторного, дефіброзуючого, помірного
антиоксидантного, вегетотропного і гормонорегулюючого ефектів
(Никанорова М.В., 2006; Разумов А.Н., Гусаров И.И., 2006; Пономаренко
Г.Н., 2006; Otsuka K, Koana T., 2006; Tsuruga M., Taki K., 2007).

Крім самостійного впливу, ФЧ значно потенціюють дію лікарських засобів
шляхом модифікації їх фармакокінетики та фармакодинаміки. В свою чергу,
необхідно враховувати й те, що фармакотерапевтичні препарати здатні
запобігати або зменшувати неадекватні фізіо- і бальнеореакції (Малявин
А.Г., 2005; Улащик В.С., 2006). В зв’язку з цим недоцільно розглядати ФЧ
як альтернативу медикаментозної терапії, а слід використовувати обидва
напрямки як взаємопов’язані невід’ємні складові єдиного лікувального
комплексу (ЛК).

Отже, з метою досягнення оптимального фізіофармакотерапевтичного ефекту
на різних етапах реабілітації логічно здійснювати вплив одночасно на
кілька ключових ланок патогенезу БЛП, зокрема, попереджати прояви
розповсюдженої мембранопатії на тлі розбалансованого антиоксидантного
профілю організму пульмонологічного хворого (Соодаева С.К., 2006; Cantin
A.M., Bilodeau G., 2006; Ehrs P.O., 2006; Авдеев С.Н., 2007).

Втім, не зважаючи на існуючий позитивний досвід радонотерапії у
відновлювальному лікуванні БЛП (Mitsunobu F., Yamaoka K., 2003;
Боголюбов В.М., Гусаров И.И., 2004; Никанорова М.В., Боряк В.П., 2006;
Соколова М.Ю., Иванова Н.А., 2007), проблема як ізольованого, так і
комплексного застосування радонових процедур у хворих на респіраторну
патологію, особливо в дитячому віці, залишається ще й досі не вирішеною
по багатьох позиціях. В свою чергу, практично зовсім відсутнє наукове
обґрунтування комбінованого застосування антиоксидантів (в тому числі, і
в комплексі з ФЧ), яким притаманні антирадикальні, антипротеазні й
детоксикуючі властивості, що, в кінцевому підсумку, дозволить отримати
суперадитивну дію, тобто значний лікувальний ефект лікарських засобів у
менших дозах (Чучалин А.Г., 2004).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана в рамках планових науково-дослідних робіт Українського НДІ
медичної реабілітації та курортології „Комплексна реабілітація дітей з
туберкульозною інтоксикацією та захворюваннями органів дихання” (№
держреєстрації 0104U002950), кафедри клінічної фармакології, фармації та
фармакотерапії Луганського державного медичного університету
„Дослідження клініко-фармакологічних аспектів препаратів метаболічного
типу дії” (№ держреєстрації 0104U001851). Фрагменти НДР, що стосуються
розробки методів лікування вивчаємої форми БЛП за експериментальних та
клінічних умов із застосуванням радонових ванн та інгаляцій
тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну, виконані безпосередньо здобувачем.

Мета і задачі дослідження. Підвищити ефективність санаторно-курортного
лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, шляхом патогенетичного
обґрунтування включення до комплексної терапії радонових ванн та
інгаляцій комбінації тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну.

Задачі дослідження:

1. Розробити адекватну експериментальну модель запального процесу
дихальних шляхів з послідуючим проведенням відбіркового
експериментального дослідження потенційних засобів патогенетичної
фармакотерапії бронхо-легеневої патології серед лікарських препаратів
різних фармакологічних груп з метою вибору найбільш ефективних та
безпечних ліків при їх комбінуванні.

2. Вивчити вплив мінеральної радонової води, найбільш ефективної
комбінації ліків та їх поєднання на одні з ключових ланок патогенезу
(прооксидантно-антиоксидантну рівновагу та енергетичний гомеостаз)
моделюємої форми бронхо-легеневої патології.

3. Дослідити особливості перебігу рецидивуючого бронхіту в фазі ремісії
у дітей на підставі комплексних клінічних, лабораторних, термографічних
та функціональних досліджень.

4. Вивчити вплив радонових ванн, інгаляцій комбінації тіотриазоліну і
N-ацетилцистеїну та їх поєднання в комплексі санаторно-курортного
лікування на клінічний перебіг, функціональні та лабораторні показники у
дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт.

5. Здійснити аналіз ефективності розроблених реабілітаційних комплексів
на підставі вивчення безпосередніх та віддалених результатів
санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючим бронхітом.

Об’єкт дослідження – клініко-функціональні особливості перебігу РБ у
дітей, стан метаболічних процесів організму щурів за умов
експериментального запального процесу респіраторного тракту.

Предмет дослідження – клінічний перебіг, динаміка лабораторних та
функціональних показників у дітей, хворих на РБ, а також зміни
прооксидантно-антиоксидантного та енергетичного гомеостазу тварин із
експериментальним запальним процесом дихальних шляхів під впливом
пропонуємих лікувальних чинників.

Методи дослідження – експериментальні, клінічні, функціональні,
біохімічні, медико-соціальні, математичні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі розроблено нову модель
БЛП (патент України 12708 від 12.09.05), яка максимально наближено
відповідає клінічній ситуації запального процесу дихальних шляхів і
відтворює умови для вивчення і корекції патогенетичних механізмів
розвитку даної патології в динаміці.

Встановлено, що на тлі експериментального ураження респіраторного тракту
формуються одні з домінуючих ланцюгів патогенезу БЛП – дисбаланс системи
оксиданти-антиоксиданти з паралельним зменшенням активності
антиоксидантного захисту, а також суттєве виснаження енергетичних
ресурсів організму щурів.

Показано, що серед потенційних пневмопротекторів, вивчених в
скринінговій серії досліджень, за умов моделюємої форми БЛП максимальну
активність (в плані запобігання загибелі щурів) виявили N-ацетилцистеїн
(NАС) і тіотриазолін (ТЗ), мінімальну – б-ліпоєва кислота.

Вперше експериментально доведена виражена фармакотерапевтична дія
поєднання ТЗ й NАС, що дозволило отримати високоефективний патогенетично
обґрунтований спосіб комбінованої фармакотерапії запального процесу
дихальних шляхів (патент України 14418 від 21.11.05).

Вивчені нові аспекти механізмів дії радонової мінеральної води,
комбінації ТЗ і NАС, а також радоново-медикаментозного комплексу у
частині їх здатності врегульовувати прооксидантно-антиоксидантний стан
та процеси енергозабезпечення в організмі щурів при моделюємій формі
БЛП.

У дітей з РБ в фазі ремісії виявлено збереження певних ознак активності
запального процесу в бронхах, що, поряд з проявами вегетативної
дисфункції (зумовленими РБ) та зниженою функціональною здатністю
бронхо-легеневого апарату, проявляється дещо збільшеним протеолітичним
потенціалом організму, а також асиметрією терморельєфу зон надключичних
і передньошийних лімфовузлів й проекції коренів легень.

Показано, що традиційне санаторно-курортне лікування (СКЛ) дітей, хворих
на РБ, не в повному обсязі усуває виявлені клінічні та функціональні
порушення, що потребує активних цілеспрямованих реабілітаційних заходів.

Вперше на підставі клініко-функціональних досліджень доведено
ефективність інгаляційного застосування комбінації ТЗ й NАС як окремо,
так і в поєднанні з радоновими ваннами на етапі СКЛ дітей, хворих на РБ.

Встановлено, що включення до стандартного СКЛ фізіофармакотерапевтичного
комплексу (радонотерапія та інгаляції ТЗ і NАС) більш суттєво, порівняно
з лише Рв або ж тільки інгаляціями ТЗ і NАС, приводить до регресу
клінічної симптоматики РБ у дітей, нормалізації спірографічних та
термографічних показників.

Надана оцінка віддалених результатів використання радонових ванн,
аерозольованої комбінації ТЗ і NАС та їх поєднання на етапі СКЛ дітей,
хворих на РБ. Показано, що фізіофармакотерапевтичний комплекс (ФФК) має
найпозитивніший вплив на перебіг захворювання, про що свідчать зменшення
кількості рецидивів та скорочення їхньої тривалості порівняно з
параметрами контрольної групи.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі даних, отриманих в
результаті проведеного дослідження, розроблено, апробовано і впроваджено
в практичну охорону здоров’я комплекси відновлювального лікування дітей,
хворих на РБ, з використанням Рв, інгаляцій ТЗ й NАС та їх поєднання.

Долучення ФФК до традиційного СКЛ дітей з РБ дозволило найбільш істотно
(при порівнянні з іншими ЛК) купірувати клінічні прояви захворювання,
збільшити параметри функції зовнішнього дихання, нормалізувати
протеолітичний потенціал та усунути патологічні зміни
термофункціональних характеристик зон, що відображують стан
бронхо-легеневого апарату. Використання зазначеного ФФК надало
можливість позитивно змінити перебіг захворювання, підвищити
фармакоекономічну ефективність лікування та поліпшити якість життя
даного контингенту хворих.

Аналіз розподілу термограм за локалізацією показав, що найбільш виражене
підвищення температури зареєстровано у надключичній ділянці, це може
слугувати додатковим діагностичним критерієм при обстеженні дітей,
хворих на РБ.

ЛК з включенням радоно- і фармакотерапії неінвазивні, добре переносяться
дітьми, економічно вигідні, легко відтворюються та надають можливість
збільшити сферу застосування цих видів терапії у широкій мережі
лікувально-профілактичних установ.

З використанням елементів математичного аналізу розраховано оптимальний
режим дозування ТЗ і NАС у комбінації, що мало на меті, з одного боку,
убезпечення від можливих ускладнень лікарської терапії за рахунок
зниження рівня доз комбінуємих препаратів (свідченням цього є практично
трикратне зниження дози NАС), з іншого, – потенціювання
пневмопротекторних ефектів ТЗ і NАС.

Матеріали дисертації використовуються у науково-дослідній роботі кафедр
загальної фармакологїї з клінічною фармакологією, фармацією та
фармакотерапією Львівського Національного, Тернопільського та
Луганського державних медуніверситетів для підвищення ефективності
доклінічного вивчення потенційних засобів фармакотерапії захворювань
респіраторної системи.

Результати клініко-експериментальних досліджень дозволили впровадити в
практику органів охорони здоров’я, включаючи санаторно-курортні заклади,
запропоновані комплекси лікування РБ у дітей: Немирівська ЦРЛ, санаторії
„Хмільник”, „Авангард”, „Гірський”, ім. М. Коцюбинського Вінницької та
„Тетерів” Житомирської областей.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею
автора. Автором самостійно визначені мета і завдання, обрані напрямки,
об’єм та методичні підходи до дослідження, проведений
патентно-інформаційний пошук у мережі Internet.

Всі етапи експериментального дослідження, формування груп хворих,
визначення принципів добору та поєднання ФЧ, більшість клінічних та
інструментальних обстежень хворих, включно з статистичною обробкою
отриманих результатів автором проведено особисто. Здійснювався нагляд за
проведенням курсу Рв та інгаляцій у дітей, хворих на РБ, з контролем
ефективності реабілітаційних програм та стану здоров’я пацієнтів у
динаміці.

Автор самостійно написав всі розділи дисертації, виконав аналіз та
узагальнення результатів, сформулював висновки, практичні рекомендації,
а також здійснив впровадження матеріалів та їх апробацію. Підготовка
наукових даних до публікацій, робота із подачі заявок на патентування
також належать автору.

Співавтори опублікованих робіт надавали консультаційну допомогу по
методичних та теоретичних питаннях.

Апробація результатів дисертації. Фрагменти роботи доповідались та
обговорювались на наук.-практ. конф. „Сучасні методи радонотерапії в
санаторно-курортному лікуванні” (Немирів, 2005), VI наук.-практ. конф. з
міжнародною участю „Кліматолікування, лікувальна фізкультура,
механотерапія, фітотерапія, бальнеотерапія в комплексному
санаторно-курортному лікуванні” (Євпаторія, 2005), на ІІІ Нац. конгресі
фізіотерапевтів і курортологів „Медична реабілітація – сучасна система
відновлення здоров’я” (Ялта, 2006), VI та VII конг. фізіотерапевтів і
курортологів автономної республіки Крим „Актуальные вопросы организации
курортного дела, курортной политики и физиотерапии” (Євпаторія, 2006;
2007), XI конгр. світової федерації укр. лікарських товариств (Полтава,
серпень 2006), Ш Національному з’їзді фармакологів України „Фармакологія
2006 – крок у майбутнє” (Одеса, 2006), Всеукраїнській наук.-практ. конф.
“Актуальные вопросы биологии, медицины и фармации” (Луганськ, 2006),
міжнародному науковому конгресі “Вода и климат для здоровья в
современном обществе” (Андорра, 2006); наук.-практ. конф. „Сучасні
методи діагностики та лікування захворювань органів дихання” (Немирів,
2007), І Всеукраїнській наук.-практ. конф. „Якість в курортології”
(Євпаторія, 2007), VII Міжнар. наук.-практ. конф. „Сучасні проблеми
курортно-рекреаційної діяльності та технологій відновлювального
лікування в умовах глобалізації” (Місхор, 2007), наук.-практ. конф.
„Актуальні питання діяльності санаторно-курортних установ в сучасних
умовах” (Євпаторія, 2007), міжнар. наук. конгресі, присвяченому 70-річчю
ФЕМТЕК (Італія, 2007), наук.-практ. конф. та школі передового досвіду
„Кардіо-пульмонологічні аспекти при лікуванні терапевтичних хворих”
(Немирів, 2007).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 наукову роботу, з них 6
– статті у центральних наукових журналах, 2 деклараційних патенти
України на винахід та 13 – тези у збірниках наукових форумів різного
рівня.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 212
сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду
літератури, описання об’єктів і методів дослідження, 4 розділів власних
досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків,
практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Фактичні
дані наведені у 25 таблицях та ілюстровані 5 рисунками. Бібліографія
містить 272 вітчизняних та іноземних джерела (181 – кирилицею, 91 –
латиницею).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали, методи дослідження і лікування. Експериментальна частина
виконана на 368 білих безпорідних щурах обох статей, масою 200-250 г.

Моделювання БЛП здійснювалось шляхом введення крізь ендотрахеальну
трубку 0,1 мл скипидару (Бадінов О.В., Галаченко О.О., 2006). Тварин
наркотизували 1% розчином тіопенталу-натрію внутрішньоочеревинно (70
мг/кг). Виведення з досліду здійснювали за допомогою передозування
ефірного наркозу.

Відбір потенційних пневмопротекторів проведений за умов, описаної вище,
моделі БЛП. Препарати вводили в очеревину в таких дозах: ТЗ – 67,9
мг/кг, пентоксифілін – 125 мг/кг, б-ліпоєва кислота – 100 мг/кг, NАС –
200 мг/кг, глутаргін – 100 мг/кг, кверцетин – 150 мг/кг, ліпін – 100
мг/кг, ТЗ+NАС – по 75/75 мг/кг (оптимальний режим дозування для
комбінації розрахований методом математичного планування).

Ефективність пневмопротекторної дії ліків оцінювали за показниками
виживання щурів, а також за перебігом клінічної картини БЛП в динаміці.

Дослідження впливу мінеральної радонової води Немирівського родовища,
найбільш ефективної комбінації препаратів (ТЗ і NАС) та їх сполучення на
одні з основних патогенетичних ланцюгів БЛП –
прооксидантно-антиоксидантну рівновагу і енергетичний гомеостаз тварин
здійснювалось протягом 5 діб з моменту моделювання БЛП (гострий період
перебігу). В обох фрагментах експерименту тварини були розподілені на
п’ять груп: I – інтактні щури; II (контрольна) – тварини з моделлю БЛП
без лікування; III група (дослід 1) – тварини, що шкірно-резорбтивним
шляхом отримували мінеральну радонову воду (Алексеєнко Н.О., Павлова
О.С., 2002); IV (дослід 2) – щури з ураженням бронхо-легеневої системи,
котрим вводили ТЗ у комбінації з NAC і V (дослід 3) – тварини, в яких
лікувальна корекція складалась з радонових процедур, доповнених
комбінацією ТЗ і NАС.

Антирадикальну активність досліджуємих факторів на тлі моделюємої форми
БЛП оцінювали біохемілюмінісцентним (БХЛ) методом (Сидорик Е.П., 1989) з
реєстрацією на люмінометрі Emіllіte-1105 (Австрія-Німеччина-Росія).
Кінетику надслабкого світіння фіксували по показниках амплітуди швидкого
спалаху (І1), кінцевого значення БХЛ (Ік) і загальної світлосуми реакції
(S). Про інтенсивність ліпідпереокислення міркували за концентрацією
дієнових кон’югатів (ДК) та продуктів перекисного окислення ліпідів
(ПОЛ), реагуючих з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК-продукти) (Стальная
И.Д., 1977). Функціонування антиоксидантної системи вивчали за
активністю суперокиддисмутази (СОД) (Костюк В.В., Потапович И.И., 1990),
каталази (Королюк В.А., Иванова Л.И., 1988), а також за рівнем
відновленого глутатіону (Elman G.L., 1959) і сульфгідрильних груп
(Sedluk J., 1968). Забезпеченість організму ендогенними антиоксидантами
оцінювали за станом перекисної резистентності еритроцитів (Архіпова
О.Г., 1988). Для аналізу здатності радонової води в комплексі з
комбінацією ТЗ і NАС протидіяти окислювальному стресу за умов БЛП
використовували фактор антиоксидантного стану (АОС) (Стефанов А.В.,
2000).

Вміст АТФ, АДФ і АМФ в еритроцитах фіксували методом тонкошарової
хроматографії на силуфолових пластинах фірми “Merk” виробництва
Німеччини (Захарова Н.Б, 1980). На підставі отриманих даних
розраховували показники, що характеризують стан енергетичного обміну:
енергетичний заряд (ЕЗ), енергетичний потенціал (ЕП), порівняльний
коефіцієнт (Кпор), індекс фосфорилювання (ІФ) та термодинамічний
контроль дихання (ТКД) (Лук’янчук В.Д., Савченкова Л.В., 2000).
Концентрацію фосфору неорганічного (Фн) визначали набором “Філіст
Діагностика” (Україна).

Клінічна оцінка ФФК на основі радонотерапії та інгаляцій проводилась на
базі клінічного санаторію „Авангард” м. Немирова Вінницької області.

Об’єктом дослідження слугували 123 дитини (віком 7-15 років), хворі на
РБ, у фазі клінічної ремісії. Серед обстежених переважали діти чоловічої
статі (53,7%). У віковому аспекті РБ частіше зустрічався у категорії
11-14 років – 56%. Діагноз РБ встановлювався відповідно до класифікації
(Наказ МОЗ України №18, 2005).

Пацієнтів було розподілено на 4 групи спостереження: I контрольна – 30
дітей, що отримували базисне СКЛ; II – 31 дитина, яким на тлі базисного
СКЛ призначали курс Рв; III – 30 дітей, базисне СКЛ доповнювалось
інгаляціями комбінації ТЗ і NAC; IV – 32 дитини, в яких до базисного СКЛ
долучений ФФК з Рв та інгаляцій ТЗ і NAC.

Діагностичний комплекс в хворих на РБ включав опитування, вивчення
супроводжуючої медичної документації, анамнезу хвороби та життя, огляд,
виявлення фізикальних змін, клініко-лабораторні (загально-клінічні і
спеціальні біохімічні) методи, функціональну діагностику.

Загальноклінічний аналіз периферичної крові проводився за допомогою
аналізатора крові експрес індикатора АК-11.

Амілолітичний потенціал вимірювався за вмістом б-амілази сечі (Приказ
МЗО СССР, 1974).

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) верифікувалась за допомогою
апаратно-комп’ютерного комплексу „Пульмовент-1” (Сенсор-Теком, Київ).
Проведений аналіз наступних спірографічних та пневмотахографічних
показників: ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду; ФЖЄЛ –
форсована життєва ємкість легень; МОШ25, 50, 75 – максимальна об’ємна
швидкість повітря на рівні видиху 25, 50, 75% ФЖЕЛ.

Вимірювання насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем (SаO2, %)
здійснювалось модулем пульсоксиметра Heart Screen 112D (Угорщина).

Для вивчення термографічних даних застосовували термограф „Радуга МТ”.

Традиційне СКЛ проводилось згідно рекомендованих стандартів СКЛ (Київ,
2003) для дитячого контингенту.

Рв дітям готували з концентрацію радону до 7,5 кБк/дм3 (20 нКі/л) при
температурі води 36-370 С, процедури відпускали через день, тривалістю
впливу від 6-8 до 10 хв. Курс 9-10 ванн (Колесник Е.О., Бабов К.Д.,
2005).

Комбінацію розчинів ТЗ (1,12 мг/кг) та NАС 114 (мг/на інгаляцію) вводили
дітям щодня протягом 10 днів, використовуючи небулайзерний інгалятор
компресорного типу „Pari LL” (Німеччина).

Аналіз віддалених результатів СКЛ дітей, хворих на РБ, проводили за
частотою і тривалістю загострень РБ протягом першого року після
реабілітації.

Економічна ефективність лікування дітей з РБ визначалась шляхом
розрахунку середньої орієнтовної базової вартості медикаментозного
лікування за рік (Мальцев В.И., 2002) на підставі „Протоколу лікування
рецидивуючого бронхіту у дітей” (Наказ МОЗ України №18, 2005).

Всі отримані результати оброблені методами варіаційної статистики з
використанням t критерію Ст’юдента, а також непараметричного критерію –
точного методу Фішера для чотирьохпільної таблиці (Гублер Е.В., 1978).

Результати досліджень та їх обговорення

З використанням запропонованої моделі БЛП виконана експериментальна
оцінка потенційних пневмопротекторів. Серед препаратів, вивчених в
скринінговій серії досліджень, максимальну активність (в плані
запобігання загибелі щурів) виявили NАС і ТЗ. Під впливом комбінації ТЗ
з NАС (75/75 мг/кг) пневмопротекторниий ефект перевершує такий за
роздільного введення цих препаратів, свідченням чого є трикратне
збільшення відсотку виживання тварин відносно контрольної групи
(Р0,05), відносно
даних контрольних тварин. Очевидно, що комбінація фармпрепаратів (дослід
2) ефективніше за радонові процедури перешкоджає збільшенню кількості
АФК в динаміці, що особливо чітко відслідковується через 1 добу від
початку моделювання БЛП. Зазначена тенденція, як і у випадку з
радонотерапією, зберігається протягом усього експерименту. Включення до
терапії щурів з моделлю БЛП ФФК посилює антирадикальний ефект
використаних засобів фармакокорекції (ТЗ з NАС) на 20% на 1 добі та на
15,4% (Р0,05). Наприкінці лікування ФФК зменшує вміст ТБК-продуктів та ДК
вірогідно нижче не тільки порівняно із контрольною групою, але й при
співставленні з показниками тварин, що отримували лише ТЗ і NAC
(Р0,05 534,7±28,8

0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 752,8±25,0

0,05

>0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 750,5±32,0

0,05 470,5±37,6

>0,05

0,05 105,7±5,1

0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 103,3±17,9

>0,05

>0,05

>0,05 99,7±6,9

0,05

>0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 82,6±13,7

>0,05

0,05

Продовження табл. 1. 1 2 3 4 Світлосума реакції (S), імп./с Інтактні M±m 29528,3±967,0 Контроль (без лікування) M±m P1 100481,4±10934,7 0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 57971,1±8550,8

0,05

>0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 56897,4±6234,2

0,05 40824,5±4789,3

0,05

>0,05

>0,05

Примітки:

1. P1 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з інтактними
тваринами;

2. P2 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з контролем;

3. Р3 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 1;

4. Р4 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 2.

Вивчені лікувальні чинники, поряд з пригніченням процесів ПОЛ,
стимулюють синтез ферментів антиоксидантного захисту. Бальнеофактор, на
кшталт комбінації ТЗ і NAC, зменшує виявлені порушення, підвищуючи
функціональну здатність СОД і каталази порівняно з контролем в обох
біосубстратах, не досягаючи при цьому показників, реєструємих в
інтактних тварин (Р0,05) відносно контролю вже на 1 добі експерименту.
Ситуація дещо покращилась на 5 добі, проте вихідний рівень
досліджуваного показника так і не вдалося відновити. В той же час,
практично повної нормалізації глутатіонової системи вдалося досягти
шляхом введення тваринам з БЛП комбінації ТЗ і NAC (Р0,05), а введення тіотриазоліну в комбінації з NАС – на 25%
(РPRo ’ ” – $ & ( * , ? ? ? ¬ ® ° ? E -NPRTVXZp? o o yyoooooooeooooooooooooaUU ???F?????? ???\??????? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ?kd† 2 2 2 2 2 0,05 1835,44±75,12

0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з

N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 2404,83±112,61

>0,05

0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з

N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 2585,5±78,64

>0,05

0,05

>0,05 2500,06±87,85

>0,05

0,05

АДФ

Інтактні M±m 2127,19±75,01

Контроль

(без лікування) M±m

P1 1745,00±81,70

0,05

>0,05 1587,94±71,44

0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з

N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 2060,36±99,66

>0,05

0,05

>0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 2102,16±80,14

>0,05

0,05

>0,05 2058,81±91,22

>0,05

0,05

Продовження табл. 2.

1 2 3 4

АМФ

Інтактні M±m 1126,39±29,08

Контроль

(без лікування) M±m

P1 1468,78±112,76

0,05

Дослід 1

(радонотерапія) M±m

P1

P2 1490,52±45,22

0,05 1176,28±59,76

>0,05

>0,05

Дослід 2

(тіотриазолін з

N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3 1705,20±70,39

0,05

0,05

0,05

Дослід 3

(радонова вода + тіотриазолін з N-ацетилцистеїном) M±m

P1

P2

P3

P4 1520,62±63,43

>0,05

0,05

>0,05 1500,04±92,27

>0,05

0,05

Примітки:

1. P1 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з інтактними
тваринами;

2. P2 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з контролем;

3. Р3 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 1;

4. Р4 – відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 2.

Радонотерапія в поєднанні з фармакотерапією за показниками енергообміну
(ЕП, ЕЗ, ІФ, Кпор, ТКД) справляє досить суттєву протекторну дію по
відношенню до енергетичних реакцій, що відбуваються у мітохондріях
тварин при експериментальній БЛП. Іншими словами, вживаний комплекс
лікування перешкоджає дисбалансу в системі
„енергосинтез-енергоспоживання” за досліджуємих умов.

Висока пневмопротекторна активність запропонованого ФФК надала підстави
для проведення його клінічної апробації на санаторному етапі відновного
лікування дітей з РБ.

Респіраторна симптоматика, відзначена у хворих на РБ в періоді ремісії,
представлена утрудненим носовим диханням (5,7%), кашлем (13,8%), а також
патологічними фізикальними даними у легенях – жорстким диханням (22,8%),
сухими (6,5%) та вологими (1,6%) хрипами. В 70,3% дітей відмічений
комплекс ознак вегетативної дисфункції (блідість шкіри, темні
периорбітальні кола, підвищені пітливість та втомлюваність,
дратівливість).

Відхилення з боку загального аналізу периферійної крові зареєстровані у
45,5% пацієнтів з РБ і представлені деяким лейкоцитозом, який відповідає
верхньому граничному значенню норми.

Обстеження ФЗД дітей виявило помірне (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020