.

Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2407
Скачать документ

Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В.П. Філатова АМН України

ГУРТОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК
617.736-002.43-053.9-085.837.3-085.847.8

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ
УЛЬТРАЗВУКОМ ТА ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ СУХОЇ ФОРМИ ВІКОВОЇ
МАКУЛОДИСТРОФІЇ

14.01.18 – офтальмологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапії

ім. В.П. Філатова АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий

співробітник Савко Валентин Владиславович,

Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім. В.П. Філатова АМН України,

керівник відділу увеїтів і лікування їх наслідків

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Мальцев Едуард Валентинович,

Інститут очних хвороб і тканинної
терапії

ім. В.П. Філатова АМН України,

головний науковий співробітник лабораторії

патоморфології і електронної мікроскопії

доктор медичних наук, професор

Панченко Микола Володимирович,

Харківський державний медичний університет

МОЗ України, професор кафедри офтальмології

Захист відбудеться “23” листопада 2007 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і
тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061,
Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб і

тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (65061, Україна, м.
Одеса, Французький бульвар, 49/51).

Автореферат розісланий “26” вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук, професор
І.П. Метеліцина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За даними світової статистики вікова макулодистрофія
(ВМД) є основною причиною незворотної втрати зору в другій половині
життя у населення розвинених країн поряд з діабетичною ретинопатією та
тромбозом центральної вени сітківки (Age-Related Eye Disease Study
Research Group, 2001). За даними експертів ВОЗ щороку в 500 тис. чоловік
вперше діагностують ВМД (Allen C., 1995). D.A. Newsome зі співавторами
(1988) вказують на наявність даної патології в кожного старіше 80 років.
Захворювання приводить до втрати працездатності та інвалідності у 22%
випадків після 60 років та у 12,5% випадків в осіб більш молодого віку,
що, у свою чергу, надає цій проблемі соціально-економічної значимості
(Анина Е.И., Левтюх В.И., 1983, Либман Е.С., Шахова Е.В., 2001, Klein
M.L. et al., 2003). Небезпечність даної патології зумовлена
незворотністю дистрофічного процесу в «базальному комплексі», його
центральною локалізацією, двостороннім ураженням у 70% пацієнтів в
середньому через 5-8 років (Бездетко П.А., Панченко Н.В., Дурас И.Г.,
2000).

Більшість вчених припускають, що основною причиною розвитку даного
захворювання є патологічні зміни в судинах сітківки та хоріоїдеї.
Розвиток дистрофічного процесу, як правило, проходить на тлі загальної
судинної патології: у 32% випадків зустрічається атеросклероз, у 26% –
гіпотонічна хвороба, у 23% – ішемічна хвороба серця, у 23% –
гіпертонічна хвороба (Федоров С.Н., 1999, Swartz M, Rabetoy G., 1999,
Metelitsina T., 2004). За останні роки відмічено зростання питомої ваги
та омолодження судинної патології серед осіб працездатного віку, що
підкреслює соціальну значимість даної проблеми. Порушення реґіонарної
гемодинаміки сприяють розвитку хронічної ішемії та гіпоксії в сітківці
та подальшому прогресуванню захворювання (Абдуллаева Э.А., 2002,
Пахомова А.В., 2007, Saaddine J.B. et all, 2003, Suckfull M., 2002).
Спочатку це приводить до функціональних змін у сітківці: знижується
світлова чутливість, порушується кольоровідчуття, з’являються відносні
та абсолютні центральні та парацентральні скотоми, перелічені
функціональні порушення можуть спостерігатися навіть при збереженні
високої гостроти зору (Пономарчук В.С., Храменко Н.И., 1996).

Фізіологічне старіння ряду систем і структур організму, а також складна
комбінована патологія, що властива літньому та старечому віку хворих,
вимагає використання великої кількості лікарських препаратів, одночасна
дія яких не завжди приводить до сприятливого стійкого результату, що
цілком виправдовує пошук нових методів локального впливу фізичними
факторами у хворих сухою формою ВМД. Ми звернули увагу на такі фізичні
фактори: ультразвук (УЗ) та імпульсне електромагнітне поле (ІЕМП), які є
ефективними методами локального впливу у хворих ВМД. Ці методи лікування
покращують кровообіг заднього відділу ока за рахунок посилення
мікрогемоциркуляції, нормалізують проникність біологічних мембран,
підсилюють внутрішньоклітинні метаболічні процеси (Мармур Р.К., 1987). У
той же час ІЕМП сприяє підвищенню біопластичних і біоенергетичних
процесів, зокрема у фоторецепторах, на відміну від УЗ, який викликає
аналогічні процеси, особливо у гангліозних клітинах сітківки (Думброва
Н.Е., Скринник А.В., 1990, 1992).

У літературі ми не зустріли відомостей про застосування комбінованого
послідовного впливу УЗ та ІЕМП у хворих сухою формою ВМД. Ми вважаємо,
що застосування двох фізичних факторів буде сприяти більш значному
посиленню гемодинаміки, покращенню та стабілізації функцій зорової
системи у хворих сухою формою ВМД за рахунок додаткового ефекту.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота
є фрагментом науково-дослідної роботи, що виконувалась на базі відділу
увеїтів і лікування їх наслідків Інституту очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П. Філатова АМН України: «Розробити методи лікування
увеїтів і макулодистрофій шляхом коригуючого впливу імпульсного
електромагнітного поля та ультразвуку на гемодинаміку ока», № держ.
реєстрації 118-A/03 0101U000846 (2000-2003р.), затвердженої АМН України,
де авторка була співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності
лікування хворих сухою формою вікової макулодистрофії шляхом розробки
нового способу комбінованого послідовного впливу ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля на орган зору.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

1. Розробити новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії
на основі комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля на орган зору, а також удосконалити пристрій для
його виконання.

2. Вивчити в порівняльному аспекті вплив імпульсного електромагнітного
поля та нового способу комбінованого послідовного впливу ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля на функції зорової системи (гострота
зору, фотопічна світлова чутливість) і гемодинаміку ока
(реоофтальмографія) у хворих сухою формою вікової макулодистрофії
залежно від ступеня вираженості патологічного процесу.

3. Базуючись на отриманих даних, запропонувати для клінічної практики
новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії шляхом
комбінованої послідовної дії ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля з урахуванням ефективності його впливу на функції
зорової системи та гемодинаміку ока.

4. Розробити математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне
підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора і включає
показники гостроти зору, стан кровонаповнення ока, фотопічну світлову
чутливість.

5. Визначити ефективність нового способу лікування сухої форми вікової
макулодистрофії комбінованим послідовним впливом ультразвука та
імпульсного електромагнітного поля на орган зору та обґрунтувати
оптимальні терміни повторних курсів лікування.

Об(єкт дослідження: суха форма вікової макулодистрофії.

Предмет дослідження: динаміка функцій зорової системи та гемодинаміки
ока у хворих сухою формою ВМД під впливом нового способу їх лікування за
допомогою комбінованої послідовної дії ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля, а також самостійного впливу перелічених вище
фізичних факторів.

Методи дослідження: клінічні – офтальмоскопія, офтальмохромоскопія,
методи дослідження функцій зорової системи – статична периметрія та
кампіметрія, візометрія, визначення фотопічної світлової чутливості
(ФСЧ), активність фовеа-кортикального аферентного шляху на
макулотестері, динамічна скотома дезадаптації та визначення гемодинаміки
ока – реоофтальмографія, визначення феномену Ширера. Статистичний та
графічний аналіз проводився з використанням пакету Statistica for
Windows 6.0.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено, що
комбінований послідовний вплив ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля покращує кровообіг ока на 10% у порівнянні з
магнітотерапією, що сприяє покращенню функцій зорової системи та знижує
частоту виявлених центральних і парацентральних скотом на 11,5%.

Доповнено наукові дані про зміну фотопічноі світлової чутливості та
кровонаповнення очного яблука залежно від вираженості патологічного
процесу в сітківці з виділенням його першого ступеня – зниження
фотопічної світлової чутливості до 1,5 лог.од. і реографічного
коефіцієнта до 2,56‰; другого ступеня – зниження до 0,81 лог. од. і до
1,87 ‰, третього ступеня – зниження до 0,04 лог. од. і до 1,65 ‰
відповідно.

Розроблено математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне
підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора з включенням
показників гостроти зору, стану кровонаповнення ока, фотопічної
світлової чутливості безпосередньо після лікування з високим ступенем
чутливості – 89 %.

Практичне значення отриманих результатів. Вперше доведено, що
комбінований послідовний вплив ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля і спосіб магнітотерапії підвищують функції
зорової системи: гостроту зору в 1,35 раз у 93% хворих, фотопічну
світлову чутливість в 1,9 раз у 90% хворих.

Розроблено новий спосіб лікування сухої форми ВМД за допомогою
комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля на орган зору: ультразвук частотою 880 кГц,
інтенсивністю 0,2 Вт/см2 та імпульсне електромагнітне поле щільністю
магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю наростання магнітної індукції
20 Т/с, амплітудним значенням 8,5 мТ, частотою 50 Гц, час впливу кожного
фактору 3,5 хвилини, курсом 10 процедур (патент України

№ 55693 А, МКВ 7 А61F9/00, 2003 р.).

Розроблено пристрій для комбінованого послідовного впливу ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля на орган зору, перевагою якого є
досягнення прецизійного розташування випромінювачів ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля, що забезпечує оптимальний вплив цих
фізичних факторів на тканини ока (патент України № 69725 А, МКВ 7
А61N1/00, 2004р.).

Запропоновано новий спосіб покращення функцій зорової системи та
кровообігу ока у 88% хворих сухою формою вікової макулодистрофії, що
дозволяє стабілізувати їх протягом 12 місяців і обґрунтовує проведення
повторних курсів у ці терміни.

Впровадження в практику. Запропонований спосіб лікування хворих сухою
формою ВМД із застосуванням комбінованого послідовного впливу
ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля впроваджений у
практичну діяльність відділу увеїтів і лікування їх наслідків Інституту
очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, очного
відділення Харківської обласної лікарні та відділення мікрохірургії ока
Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено
патентно-інформаційний пошук, вивчено та проаналізовано літературу за
темою дисертації, обґрунтовано доцільність досліджень. Разом з науковим
керівником, д.мед.н., старшим науковим співробітником В.В. Савко та
д.мед.н, професором Скринником О.В. сформульовані мета та задачі
дослідження, основні положення роботи та висновки. Автор самостійно
проводила обстеження, лікування та в подальшому спостерігала усіх
хворих (179 чоловік, 358 очей) сухою формою вікової макулодистрофії.
Спільно з працівниками лабораторії функціональних методів дослідження
органа зору (завідувач відділу д.мед.н., професор В.С. Пономарчук)
обстежені функції зорової системи та гемодинаміка ока. Автором спільно з
керівником дисертації проведено науковий аналіз отриманих результатів
клінічних спостережень, проаналізовано ефективність лікування хворих.
Самостійно проведена статистична обробка клінічного матеріалу. Особисто
здобувачем написані та інтерпретовані всі розділи дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
повідомлені та обговорені на 12-му Міжнародному офтальмологічному
симпозіумі Одеса-Генуя «Хірургічне і медикаментозне відновлення зору»
(Чернівці, 2001); на конференції геронтологів (Одеса, 2002); на
міжобласній науково-практичній конференції офтальмологів
Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей
«Актуальні питання офтальмології» (Дніпропетровськ, 2002); на
міжобласній науково-практичній конференції офтальмологів Закарпатської,
Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей «Актуальні
питання офтальмології» (Ужгород, 2004); на науково-практичній
конференції «Хірургічне лікування та реабілітація хворих з
офтальмологічною патологією» (Київ, 2004); на науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми в офтальмології» (Тернопіль, 2005); на
засіданнях Одеського обласного офтальмологічного товариства (Одеса,
2002, 2003, 2004) та клубу молодих вчених (Одеса, 2005), на засіданні
вченої ради Інституту очних хвороб та тканинної терапії АМН України
17.04.07 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, які
повною мірою відображають зміст роботи і отримані результати, з них 3
статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, отримано 2
патенти України, які опубліковані в бюлетені «Промислова власність», 1
аналітична стаття огляду літератури, інші – в матеріалах конференцій,
з’їздів, конгресів, симпозіумів, у тому числі зарубіжних.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена російською мовою.
Складається з вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів
дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення
результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел
літератури. Матеріали дисертації ілюстровано 12 таблицями, 24 рисунками,
що розташовані у тексті. Список використаних джерел літератури містить
271 джерело і розміщений на 27 сторінках. Загальний обсяг дисертації 145
сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження.

Клінічні дослідження. Клінічні дослідження проведені на 179 хворих (358
очей) сухою формою вікової макулодистрофії, яким було проведено курс
стимулюючої терапії з самостійним або комбінованим послідовним
використанням випромінювання ультразвуку (УЗ) та імпульсного
електромагнітного поля (ІЕМП).

Загальне клінічне та офтальмоскопічне обстеження проводили до та після
лікування, а також через 3, 6 та 12 місяців після курсу лікування. Серед
них: чоловіків – 116 (232 ока, 64,8 %), жінок – 63 (126 очей, 35,2%) у
віці від 40 до 83 років, в середньому (63(8,6) років. З них 62 хворих
(124 ока), що складає 34,6%, були у працездатному віці від 40 до 60
років. У всіх хворих дистрофічний процес був двостороннім з різним
ступенем ураження очей. Із супутньою соматичною патологією було 160
хворих (89%). Серед них у 50 хворих (27,9%) діагностовано артеріальну
гіпотонію, у 87 – (48,6%) виявлено граничну артеріальну гіпертензію та
гіпертонію 1 і 2 стадій, у 20 хворих (11,2%) – атеросклероз.

Усі хворі були розділені на три групи: перша (контрольна) група (42
хворих – 84 ока), у якій проводилася традиційна ультразвукова терапія
(УЗТ) за Р.К. Мармуром (1973) (частотою 880 кГц, інтенсивністю 0,2
Вт/см2; час дії фізичного фактору 7 хвилин, курсом 10 процедур), друга
(контрольна) група (51 хворий – 102 ока), у якій проводилася традиційна
магнітотерапія (МТ щільністю магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю
наростання магнітної індукції 20Т, амплітудним значенням 8,5 мТ,
частотою 50 Гц; час впливу 10 хвилин, курсом 10 процедур), та основна
група (86 хворих – 162 ока), яким було проведено комбіноване послідовне
випромінювання УЗ та ІЕМП (УЗМТ) за запропонованою нами методикою (у
послідовному режимі, час впливу кожного фактору 3,5 хвилини, курсом (10
процедур). Слід підкреслити, що всім трьом групам хворих УЗТ, МТ та УЗМТ
проводилися без поєднання з іншими видами терапії.

Обстеження пацієнтів, окрім загальноклінічного (офтальмоскопія,
офтальмохромоскопія, візометрія (ГЗ), тонометрія, динамічна периметрія і
кампіметрія), включало також дослідження функцій зорової системи
(динамічна скотома дезадаптації, визначення порогів фотопічної світлової
чутливості на 7 хвилині (ФСЧ), порогу ентоптоскопічного феномена
Гайдингера на макулотесті) та гемодинаміки ока (реоофтальмографія з
визначенням реографічного коефіцієнту (RQ) та відносного пульсового
об’єму (РР), проба Ширера – феномен періфовеолярного кровообігу).

Статистичні дослідження. У ході обстеження та лікування хворих ВМД були
отримані різноманітні клінічні та інструментальні дані, які виражалися
або кількісними показниками (ГЗ, ФСЧ, RQ, РР), або номінальними даними
(стать хворого, вид лікування), чи то ранговими показниками (стадія
дистрофічного процесу, друзи сітківки, їх локалізація, та ін.), а також
у вигляді бінарних ознак, наприклад, наявність або відсутність клінічних
симптомів (динамічна скотома дезадаптації). Перелічені ознаки
реєструвалися у динаміці та заносилися у розроблену електронну базу
даних. Залежно від характеру даних застосовувалися відповідні методи
статистичного аналізу. У дослідженні якісних ознак у двох та більше
групах застосовувався аналіз таблиць сполученості з розрахунком (2,
(2M-N. Для виділення ступенів вираженості патологічного процесу
використовували засоби кластерного аналізу із проведенням попереднього
тесту (методом Варда), після чого, застосовуючи дискримінантний аналіз,
розроблено алгоритм автоматичного віднесення кожного об’єкта до одного з
виділених кластерів.

Результати власних досліджень. Розроблено новий спосіб лікування
дистрофічних захворювань заднього відділу ока, що полягає в
комбінованому послідовному впливі УЗ та ІЕМП на орган зору, а також
пристрій для його здійснення. На відміну від пристроїв, що раніше
застосовувалися для УЗТ і МТ, перевагою розробленого нами пристрою є те,
що він складається із двох прецизійно розташованих випромінювачів – УЗ
та ІЕМП із найбільш ефективними амплітудно-часовими характеристиками та
параметрами, перевищує ефективність самостійного використання зазначених
фізичних факторів за об’ємом викликаних біофункціональних реакцій, що
дає можливість їхнього застосування в послідовному режимі. Лікування
здійснювали в позиції лежачи на спині. Після епібульбарної анестезії під
повіки хворого вводили ванночку-вікорозширювач, заповнювали її 2,0 мл
фізіологічного розчину. Комбіноване джерело дії орієнтували таким чином,
щоб ультразвуковий випромінювач був занурений у розчин, а полюси
імпульсного електромагнітного поля – тороїда перебували в проекції
екватора очного яблука. Відповідно до міжнародної класифікації ВМД були
відібрані хворі сухою формою. Методом кластерного аналізу всі хворі були
розділені на три ступеня (або кластери) вираженості дистрофічного
процесу – «перша», «друга» і «третя» з одночасним урахуванням показників
ГЗ, ФСЧ, RQ і РР (рис. 1).

Пацієнти 1 кластера мали кращі вихідні значення показників функцій
зорової системи та гемодинаміки ока, при цьому ми спостерігали зниження
середніх значень від вікової норми (контрольна група 24 ока без
офтальмоскопічних ознак ВМД, середній вік 64,3±8,6 роки): ГЗ на 27%
(ГЗ=0,73 ум. од. при ГЗнорма?1,0), ФСЧ на 16,7% (ФСЧ=1,50 лог. од. при
ФСЧнорма=1,8 лог. од.), RQ на 8,2% (RQ=2,56‰ при Qнорма=2,89‰), РР на
7,5% (РР=2,83мм3 при РРнорма=3,06мм3).

Хворі 1 кластера мали також кращий стан очного дна, при якому
локалізація патологічного процесу у 51,2% випадків була обмежена
макулярною зоною і рідко вражала фовеальну зону. У хворих 2 кластера ми
спостерігали ще досить високе середнє значення ГЗ, яке становить 0,70
ум. од. (на 30% нижче норми), але вже суттєве зниження середніх значень
інших показників: ФСЧ до 0,81 лог. од. (нижче норми на 65,0%) і
гемодинаміки ока – RQ до 1,87‰ (нижче норми на 33,0%), а показника РР до
2,01 мм3 (на 28,0% нижче норми), що супроводжувалося погіршенням і
офтальмоскопічної картини – локалізація патологічного процесу вже у
58,4% випадків розповсюджувалася за межі МО. Хворі 3 кластера мали
найнижчі середні значення усіх показників: ГЗ=0,34 ум. од., що на 66,0%
нижче норми; ФСЧ=0,04 лог. од. – нижче норми на 97,8%; RQ=1,65‰ – на
40,9%; а РР=1,79мм3 – на 41,5%. Це супроводжувалося гіршою картиною
очного дна з розповсюдженням патологічного процесу у 78,3% випадків за
межі МО та судинних аркад і/або поразкою фовеальної області (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл значень середніх арифметичних досліджуваних показників у
кожному кластері хворих сухою формою ВМД залежно від ступеня

вираженості патологічного процесу

Вихідні значення показників, що характеризують ступінь вираженості
патологічного процесу Кластери залежно від ступеня вираженості
дистрофічного процесу при ВМД

(М±SD)

1 кластер

n=125 2 кластер n=101 3 кластер

n=60

Гострота зору (ум. од.) 0,73±0,29 0,70±0,27 0,34±0,29

р1-2=0,47; р1-3=0,00002; р2-3=0,00009

Поріг ФСЧ (лог. од.) 1,50±0,37 0,81±0,36 0,04±0,38

р1-2=0,00001; р1-3=0,00002; р2-3=0,00001

Реографічний коефіцієнт

(RQ; ‰) 2,56±0,77 1,87±0,65 1,65±0,59

р1-2=0,00001; р1-3=0,0002; р2-3=0,04

Відносний пульсовий об’єм.

(РР; мм3) 2,83±0,89 2,01±0,74 1,79±0,82

р1-2=0,00001; р1-3=0,00002; р2-3=0,07

*Примітка: статистична оцінка різниць проводилася з використанням
критерію Ньюмана-Келса, що враховує ефект множинного порівняння.

Ми провели кореляційний аналіз між показниками функцій зорової системи
(ГЗ, ФСЧ) і гемодинаміки ока (RQ, РР), що показав достовірну позитивну
(пряму) кореляційну залежність між ГЗ, ФСЧ і гемодинамічними показниками
– RQ, РР: більш високому значенню показників ГЗ і ФСЧ відповідає більше
числове значення RQ і РР (r1=0,21, r2=0,23, r3=0,26, r4=0,25;
р1-4=0,0001).

Критеріями ефективності лікування в кожній групі ми вважали: достовірне
зменшення числа виявлених центральних або парацентральних скотом, а
також підвищення ГЗ, групового показника за макулотестером, граничного
показника ФСЧ на 7 хвилині спостереження, а також підвищення
реографічних показників RQ, РР і кількості «літаючих тілець» за даними
феномена Ширера.

0

?

AE

I?ooeo`

?

?

 

o

oe

ue

th

0

?

?

1/4

3/4

A

A

Ae

AE

E

a

II?H

ph

а в другому – до 1,49 лог. од. – на 88,6% (р=0,0001). Клінічно значимих
змін за феноменом Гайдингера не було. Під впливом УЗТ однаково
покращилися показники гемодинаміки ока тільки в перших двох кластерах:
RQ у середньому збільшився до 2,89‰ – на 19,2%, РР збільшився до 3,29м3
– на 22,3%. Еластотонічні властивості судин (б/Т) вірогідно не
змінювалися (р=0,12). Показник перифовеолярного кровообігу (кількість
«літаючих тілець») збільшився однаково – в середньому на 7 одиниць
(р=0,0001). Варто відмітити, що у пацієнтів третього ступеня вираженості
дистрофічного процесу (3 кластер) самостійна ультразвукова терапія була
малоефективною.

Порівняльний аналіз проводився залежно від методу лікування в цілому по
двох групах (МТ та УЗМТ) і за ступенем вираженості патологічного процесу
(кластери). У перших двох кластерах знизилася кількість хворих із
центральними та парацентральними скотомами на 17,6% під впливом МТ
((2M-N=16,06; р=0,0006) і на 29,1% під впливом УЗМТ ((2M-N=48,02;
р=0,00001), як видно, під впливом УЗМТ ступінь зниження скотом вище на
11,5%. Вірогідно підвищилася ГЗ у двох групах порівняння: в 1 групі – на
0,18 ум. од. (30,4%), в 2 групі – на 0,23 ум. од. (36,5%). При
порівнянні ефективності МТ та УЗМТ залежно від ступеня вираженості
дистрофічного процесу ми відзначили майже однаковий ступінь підвищення
ГЗ: у 1 і 2 кластерах до 0,92 ум. од. (на 28,6%; р=0,0001), а у 3
кластері до 0,48 ум. од. (на 39,5%; р=0,00001). Аналіз ефективності
лікування за граничним значенням ФСЧ показав однаковий ступінь
підвищення при обох методах лікування, як у цілому по групах (у
середньому на 0,65 лог. од.; р=0,0001), так і за ступенем вираженості
патологічного процесу: у 1 кластері на 29% – до 1,9 лог. од. (р=0,0001),
у 2 кластері на 84% – до 1,5 лог. од. (р=0,0001), а у 3 кластері на 28%
– до 0,6 лог. од.(р=0,0001). Відзначено позитивну динаміку феномена
Гайдингера при МТ у 6% випадків, р=0,04; при УЗМТ – у 9,5% випадків,
р=0,0002 (у хворих 1 і 2 кластерів). При цьому зареєстрована поява 5
групи за макулотестером під впливом УЗМТ у 14,3% випадків, а при МТ – у
6% випадків. Під впливом МТ та УЗМТ у хворих зі збереженими
поляризаційними властивостями МО (4 та 5 групи) граничне значення за
макулотестером зменшилося однаково, в середньому до 6,9 – на 14,5%
(р=0,0001) (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників ефективності впливу фізичних факторів у хворих сухою
формою ВМД залежно від методу лікування (МТ та УЗМТ)

Показники ефективності Магнітотерапія (МТ) Комбінований вплив (УЗМТ)

до лікування після лікування рівень відмінності до лікування після
лікування рівень відмінності

Гострота зору

(ум. од.) 0,56(0,33 0,73(0,39 р=0,00001 0,63(0,31 0,86(0,40 р=0,00001

ФСЧ (лог. од.) 0,70(0,60 1,35(0,70 р=0,0001 0,81(0,66 1,46(0,70 р=0,0001

Поріг за макулотестером 8,12±1,20 6,92±1,40 р=0,0001 7,96±1,28 6,84±1,21
р=0,0001

Аналіз показників реоофтальмограм демонструє підвищення RQ, більшою
мірою в 2 групі – до 2,40‰ (на 18,2%; р=0,00001), ніж в 1 групі до 2,20‰
(на 8,9%; р=0,04) (рис. 2).

Слід також зазначити, що під впливом УЗМТ RQ вірогідно покращився при
всіх трьох ступенях вираженості патологічного процесу (у 1 кластері до
2,61‰ – на 10% вище вихідного рівня; р=0,019; у 2 кластері до 2,38‰ – на
31%, р=0,0001‰; у 3 кластері – RQ до 1,93‰ – на 20%; р=0,001), тоді як
під впливом МТ RQ підвищився вірогідно тільки в 2 кластері (до 2,10‰ –
на 17%; р=0,003) (рис. 3). Аналогічна картина спостерігалася при аналізі
зміни показника РР (відносного пульсового об’єму), що також значно
збільшувався при УЗМТ. Таким чином, ми прийшли до висновку, що під
впливом УЗМТ відбувалося більш виражене покращення кровообігу ока (по RQ
і РР), ніж при самостійному застосуванні УЗТ і МТ. Зареєстровано
однаковий ступінь зниження значень показника еластотонічних властивостей
судин (б/Т) в результаті МТ та УЗМТ (в середньому на 2,0%; р=0,0001).
Обидва методи лікування давали приблизно однаковий позитивний вплив
також на стан перифовеолярного кровообігу за феноменом Ширера (кількість
«літаючих тілець»), що збільшився на 40% (Pu=0,035).

За допомогою логістичної регресії була розроблена математична модель
індивідуального прогнозу покращення ГЗ в результаті застосування УЗМТ (з
урахуванням віку хворого, вихідних значень ГЗ, ФСЧ і RQ) з високою
інформаційною здатністю. Коефіцієнт детермінації, що обумовлює її
інформаційну спроможність, R2=0,98 (інформативна модель при R2>0,5).
Вірогідність моделі за критерієм Фішера близька до одиниці (F=3057,
p=0,00001).

У віддалені терміни спостереження – через 3, 6 і 12 місяців у групі
хворих, що отримували УЗМТ, ми спостерігали стабілізацію зорових функцій
і збереження клінічного ефекту лікування за показником ГЗ протягом 12
місяців, вираженого в октавах (на рівні 0,2 октав), тоді як у групах УЗТ
та МТ уже через 3 місяці ГЗ знижувалась практично до вихідного рівня
(р=0,04) (рис. 4).

Досягнута нами стабілізація зорових функцій і збереження клінічного
ефекту лікування за допомогою УЗМТ протягом 12 місяців у хворих, що були
нами обстежені, обумовлює проведення повторних курсів лікування в ці
терміни.

ВИСНОВКИ

Вікова макулярна дистрофія – захворювання, що приводить до сліпоти та
слабозорості у 12,5-22% випадків, у тому числі в осіб працездатного
віку. Існуючі методи лікування з використанням як медикаментозних
засобів, так і фізичних факторів впливу залишаються недостатньо
ефективними, що свідчить про актуальність проблеми та обумовлює
необхідність пошуку і розробки нових фізичних методів лікування цієї
патології.

Удосконалено пристрій для комбінованого послідовного впливу ультразвуку
та імпульсного електромагнітного поля на орган зору, перевагою якого є
досягнення прецизійного розташування випромінювачів ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля, що забезпечує оптимальний вплив цих
фізичних факторів на тканини ока.

Розроблено новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії на
основі комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля на орган зору: ультразвук частотою 880 кГц,
інтенсивністю 0,2 Вт/см2 та імпульсне електромагнітне поле щільністю
магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю наростання магнітної індукції
20 Т/с, амплітудним значенням 8,5мТ, частотою 50 Гц, час впливу кожного
фактора 3,5 хвилини, курсом 10 процедур.

Доповнено наукові дані про зміну фотопічної світлової чутливості і
кровонаповнення очного яблука залежно від вираженості патологічного
процесу в сітківці: перший ступінь – фотопічна світлова чутливість 1,5
лог. од. і реографічний коефіцієнт 2,56‰; другий ступінь – 0,81 лог. од
і 1,87‰, третій ступінь – 0,04 лог. од. і 1,65‰ відповідно.

Встановлено, що комбіноване послідовне застосування ультразвуку та
імпульсного електромагнітного поля, а також самостійна магнітотерапія
однаково в середньому підвищують функції зорової системи: гостроту зору
в 1,35 раз у 93% хворих, фотопічну світлову чутливість в 1,9 раз у 90%
хворих. Однак комбінований спосіб покращує кровообіг ока більше, ніж
магнітотерапія на 10%, знижуючи при цьому частоту виявлених центральних
і парацентральних скотом на 11,5%.

Розроблено математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне
підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора у хворих сухою
формою вікової макулодистрофії і включає показники гостроти зору, стан
кровонаповнення ока, фотопічну світлову чутливість, безпосередньо після
лікування з високим ступенем чутливості (89%).

Запропоновано новий спосіб комбінованого послідовного впливу
ультразвуком та імпульсним електромагнітним полем у хворих сухою формою
вікової макулодистрофії з високим ступенем ефективності – покращення
функцій зорової системи та кровообігу ока у 88% хворих, яке зберігається
протягом 12 місяців, що обумовлює проведення повторних курсів лікування
в ці терміни.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Крючкова О.В. Інтегрована система оцінки вихідного функціонального стану
зорового аналізатора у хворих на вікову центральну хоріоретинальну
дистрофію // Науковий вісник Ужгородського університету. –2004. –
Вип.22. – С. 55-59.

Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Новый способ
лечения дистрофических заболеваний сетчатки путем комбинированного
воздействия ультразвука и импульсного электромагнитного поля на
функциональное состояние зрительного анализатора // Офтальмол. журн. –
2005. – №5 – С. 66-70.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих,
самостійно створено базу даних (358 очей хворих сухою формою ВМД).
Аналіз та статистична обробка результатів клінічних даних проведені
спільно з к.мед.н. Храменко Н.І. Патогенетичні механізми дії фізичних
факторів та висновки обговорені і сформульовані разом з д.мед.н. Савко
В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

Пономарчук В.С., Гуртовая О.В., Савко В.В. Влияние ультразвука и
импульсного электромагнитного поля на функции зрительной системы и
гемодинамику глаза у больных возрастной макулодистрофией в зависимости
от степени выраженности патологического процесса // Офтальмол. журн. –
2007. – №1 – С. – 38-41.

Автором зібрано матеріал, виконана статистична обробка. Аналіз
результатів та висновки сформульовані спільно з д.мед.н., проф.
Пономарчуком В.С. та д.мед.н.

Савко В.В.

Патент № 55693 А України, МКВ 7 А61F9/00. Спосіб лікування дистрофічних
захворювань заднього відділу ока // Скринник О.В., Савко В.В., Наріцина
Н.І., Коновалова Н.В., Крючкова О.В.; опубл. 15.04.2003; Бюл. №4 – С.
4.35-4.36.

Матеріал зібрано разом з к.мед.н. Наріциною Н.І. та к.мед.н.
Коноваловою Н.В. Автором проведено обстеження хворих та патентний пошук,
виконана статистична обробка, оформлена патентна документація. Аналіз
результатів та висновки сформульовані спільно з д.мед.н. Савко В.В. та
д.мед.н., проф. Скринником О.В.

______________

Примітка* – прізвище авторки Крючкова змінено на Гуртова.

Патент № 69725 А України, МКВ 7 А61N1/00. Пристрій для лікування очних
хвороб і тканин орбіти // Скринник О.В., Савко В.В., Думброва Н.Є.,
Наріцина Н.І., Коновалова Н.В., Крючкова О.В. Опубл. 15.09.2004. – Бюл.
№9 – С. 4.51.

Автором зібрано клінічний матеріал, проведено патентний пошук,
оформлено патентну документацію.

Крючкова О.В., Иваницкая Е.В. Роль анатомо-функциональных особенностей
макулярной области сетчатки в патогенезе возрастной макулярной дистрофии
// Офтальмол. журн.- 2005. -№3- С. 65-70.

Патогенетичні механізми ВМД обговорені разом з к.мед.н.
Іваніцькою О.В.

Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Влияние
ультразвука и импульсного электромагнитного излучения на функциональное
состояние зрительного анализатора у больных сенильной макулодистрофией
// Тези доп. ХІІ міжнар. Одеса-Генуя офтальмологічного симпозіуму
«Хірургічне та медикаментозне відновлення зору» (29 червня-1 липня 2001
р.). – Чернівці, 2001. – С. 169-170.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих. Аналіз і
статистична обробка результатів клінічних даних проведені спільно з к.
мед. н. Храменко Н.І. Патогенетичні механізми дії фізичних факторів та
висновки обговорені і сформульовані разом з д.мед.н. Савко В.В. та
д.мед.н., проф. Скринником О.В.

Крючкова О.В., Скринник А.В., Савко В.В., Храменко Н.И. Влияние
ультразвука и импульсного электромагнитного излучения на гемодинамику
зрительного анализатора у больных сенильной макулодистрофией //
Матеріали міжобл. науково-практ. конф. офтальмологів Дніпропетровської,
Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей (23-24 жовтня 2002
р.). – Дніпропетровськ, 2002. – С. 48-49.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих.
Статистична обробка результатів клінічних даних проведена спільно з
к.мед.н. Храменко Н.І. Висновки сформульовані разом з д.мед.н. Савко
В.В. та д.мед.н., проф. Скринником О.В.

Крючкова О.В., Скринник А.В. Применение ультразвука и импульсного
электромагнитного поля у больных с макулодистрофиями // Тез докл. VI
конф. офтальмологов республики Молдова «Актуальные проблемы в
офтальмологии» (7-9 ноября 2002 р.). – Кишинев, 2002. – С.78.

Автором зібрано матеріал, проведено обстеження хворих та
здійснено його статистичну обробку. Висновки сформульовані разом з
д.мед.н., проф.

Скринником О.В.

Крючкова О.В., Савко В.В., Скринник А.В., Коновалова Н.В., Нарицына
Н.И., Михайличенко Л.А., Павлович Р.Н., Шиманская О.С. Новый способ
лечения дистрофических заболеваний заднего отдела глаза // Матер.
науково-практ. конф. «Хірургічне лікування та реабілітація хворих з
офтальмологічною патологією»

(7-8 жовтня 2004 р.). – Київ, 2004 – С. 152-154.

Особистий внесок здобувача полягає в обстеженні хворих,
аналізі та статистичній обробці результатів клінічних даних. Матеріал
зібрано спільно з к.мед.н. Коноваловою Н.В., к.мед.н. Наріциною Н.І.,
Михайліченко Л.О., Павлович Р.М., Шиманською О.С. Висновки сформульовані
разом з д.мед.н. Савко В.В. та д.мед.н., проф.

Скринником А.В.

Крючкова О.В. Влияние ультразвука и электромагнитного излучения на
показатели макулотестера у больных возрастной макулодистрофией // Тези
міжобл. науково-практ. конф. офтальмологів Тернопільської, Вінницької,
Житомирської, Черкаської областей «Актуальні проблеми офтальмології»
(26-27 травня 2005 р.). – Тернопіль, 2005. – С. 41-42.

АНОТАЦІЯ

Гуртова О.В. Ефективність нового комбінованого способу лікування
ультразвуком та імпульсним електромагнітним полем сухої форми вікової
макулодистрофії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія. – Інститут очних хвороб і
тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, Одеса, 2007.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування хворих
сухою формою вікової макулодистрофії (ВМД). Це досягнуто шляхом
застосування нового способу лікування ВМД шляхом комбінованого
послідовного використання дії ультразвуку та імпульсного
електромагнітного поля – УЗМТ на орган зору (час впливу кожного фактору
3,5 хвилини, курсом 10 процедур). Удосконалено пристрій для його
виконання, що забезпечує оптимальний вплив цих фізичних факторів на
тканини ока. Встановлено, що УЗМТ і самостійна магнітотерапія (МТ)
однаково підвищують функції зорової системи (гостроту зору в 1,35 раз у
93% хворих, фотопічну світлову чутливість (ФСЧ) в 1,9 раз у 90% хворих).
Однак УЗМТ покращує кровообіг ока на 10% більше (р1-2=0,02) у порівнянні
з МТ, знижуючи при цьому частоту виявлених центральних і парацентральних
скотом на 11,5% (р1-2=0,01). Доповнено наукові дані про зміну ФСЧ і
кровонаповнення очного яблука (RQ) у хворих ВМД залежно від вираженості
патологічного процесу в сітківці. Розроблена модель індивідуального
прогнозу результату лікування шляхом УЗМТ з урахуванням вихідної
гостроти зору, віку хворого, ФСЧ, RQ, яка відзначається високою
інформативністю – коефіцієнт детермінації R2=0,98. Вперше показана
залежність ефективності УЗМТ у хворих сухою формою ВМД від ступеня
вираженості патологічного процесу та обґрунтовані терміни повторних
курсів лікування.

Ключові слова: суха форма вікової макулодистрофії, лікування,
ультразвук, імпульсне електромагнітне поле, гемодинаміка ока.

АННОТАЦИЯ

Гуртовая О.В. Эффективность нового комбинированного способа лечения
ультразвуком и импульсным электромагнитным полем сухой формы возрастной
макулодистрофии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.18 – Офтальмология. – Институт глазных болезней и
тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины, Одесса, 2007.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности лечения больных
сухой формой возрастной макулодистрофии (ВМД). Это достигнуто
применением нового способа лечения путем комбинированного
последовательного воздействия ультразвука (УЗ) и импульсного
электромагнитного поля (ИЭМП) – УЗМТ. С этой целью усовершенствовано
устройство для его осуществления путем прецизионного расположения
излучателей УЗ и ИЭМП в едином энерго-генерирующем блоке с объединенным
управлением, дающее возможность использовать наиболее эффективные
характеристики и параметры указанных физических факторов.

Клинические исследования проведены у 179 больных (358 глаз) сухой формой
ВМД с динамическим наблюдением (через 3, 6, 12 месяцев). Из них 116
мужчин (232 глаза) и 63 женщины (126 глаз). Предложено разделение
больных на три (кластера) по степени выраженности патологического
процесса (СВПП) при ВМД: первая СВПП (острота зрения – ОЗ=0,73 усл.ед.,
порог фотопической световой чувствительности – ФСЧ=1,50 лог.ед.,
реографический коэффициент – RQ=2,56‰, относительный пульсовой объем –
РР=2,83 мм3; локализация патологического процесса на глазном дне в 51,2%
случаев ограничена макулярной областью – МО); вторая СВПП (ОЗ=0,70
усл.ед., ФСЧ=0,81 лог.ед., RQ=1,87‰, РР=2,01мм3, локализация процесса в
58,4% случаев распространялась за пределы МО); третья СВПП (ОЗ=0,34
усл.ед., ФСЧ=0,04 лог.ед., RQ=1,65‰, РР=1,79 мм3; распространение
процесса за пределы сосудистых аркад и/или поражение фовеальной области
в 78,3%).

В зависимости от применяемого метода лечения все больные разделены на
три группы. Первую группу составили 42 больных (84 глаза), которым
применялась самостоятельная ультразвуковая терапия – УЗТ по стандартной
методике; средний возраст (57,0±7,3) лет. Вторую группу составили 51
больной (102 глаза), которым проводилась магнитотерапия – МТ по
стандартной методике; средний возраст (64,4±7,9) лет. Третью группу
составили 86 больных (172 глаза), получавших УЗМТ, в используемых
терапевтических дозировках (в последовательном режиме, время воздействия
каждого фактора 3,5 минуты, курсом 10 процедур); средний возраст
(63,3±8,9) лет. УЗТ, МТ и УЗМТ проводились без сочетания с другими
видами терапии.

Критериями эффективности лечения в каждой из групп мы считали:
достоверное уменьшение числа выявленных скотом, а также повышение ОЗ,
группового значения по макулотестеру, порогового значения ФСЧ на 7
минуте наблюдения, а также повышение показателей RQ и РР. В результате
лечения у больных 1 и 2 СВПП при ВМД одинаково снизилось количество
пациентов с центральными и парацентральными скотомами на 25% (УЗТ;
р=0,0001), на 17,6% (МТ; р=0,0006) и 29,1% (УЗМТ; р=0,00001). Отмечено
одинаковое воздействие трех методов лечения у больных 1 и 2 СВПП по ОЗ,
которая повышалась от 0,72 до 0,92 усл. ед. (рУЗ=0,01; рМТ=0,0001;
рУЗМТ=0,0001), при этом степень ее повышения составила 30%. В то же
время при 3 СВПП ОЗ по абсолютным величинам повысилась под влиянием УЗТ
до 0,33 усл.ед. (р=0,01), до 0,44 усл.ед. – после МТ (р=0,00001) и до
0,52 усл. ед. – после УЗМТ (р=0,0001), что соответствовало степени
повышения на 22%, 42% и 37%. Установлено одинаковое воздействие УЗТ, МТ,
УЗМТ у больных ВМД при 1 и 2 СВПП, при этом ФСЧ повышалась в 1 кластере
от 1,48 до 1,92 лог. ед. (рУЗ, МТ, УЗМТ=0,0001), что составило 30%, во 2
кластере от 0,80 до 1,49 лог. ед. (рУЗ, МТ, УЗМТ=0,0001), что составило
85,8%. У больных 3 СВПП лишь под влиянием МТ и УЗМТ ФСЧ повысилась в
группе с исходными отрицательными значениями с -0,32 до 0,73 лог.ед., а
в группе с положительными исходными значениями – с 0,3 до 0,9 лог.ед.
(рМТ, УЗМТ=0,0001). Зарегистрировано восстановление поляризационных
свойств (ПС) макулярной области (МО) в 11% случаев, в 7,8% случаев
появилась 5 группа по макулотестеру. Под воздействием МТ и УЗМТ отмечено
восстановление ПС МО в 6% (рМТ=0,04) и 14,3% случаев (рУЗМТ=0,0002), 5
группа по макулотестеру появилась в 5% и 14,9% случаев соответственно.
При 1 СВПП отмечено улучшение кровенаполнения глаза по показателю RQ
лишь под влиянием УЗТ (р=0,046) и УЗМТ (р=0,019). При этом RQ увеличился
с 2,6 до 2,90‰ (степень повышения 13%). У больных 2 СВПП отмечено
улучшение кровенаполнения глаза под влиянием всех трех методов лечения
УЗТ (р=0,04), МТ (р=0,003) и УЗМТ (р=0,0001), при этом RQ увеличился с
1,9 до 2,40‰ (на 25%). У больных 3 СВПП улучшение кровенаполнения глаза
произошло лишь под влиянием УЗМТ (р=0,001) – RQ увеличился с 1,60 до
1,90‰ (на 20%).

Разработана модель индивидуального прогноза непосредственного результата
лечения путем УЗМТ с учетом исходной ОЗ, возраста больного, порога ФСЧ,
RQ, отличающаяся высокой информативностью (R2=0,98). Анализ отдаленных
результатов эффективности лечения при УЗТ, МТ и УЗМТ по ОЗ, выраженной в
октавах с учетом ее исходного уровня, показал, что под воздействием УЗТ
и МТ через 3 месяца ОЗ снижается более чем в два раза, а через 6 и 12
месяцев – практически до исходного уровня. В то же время у больных,
получавших УЗМТ, клинический эффект лечения сохраняется на уровне 0,2
октав на протяжении 12 месяцев (р=0,041; р=0,043).

Предложен новый способ комбинированного последовательного воздействия УЗ
и ИЭМП у больных сухой формой ВМД с высокой степенью эффективности по
показателям функций зрительной системы и кровообращения глаза у 88%
больных, который позволяет стабилизировать их на протяжении 12 месяцев.

Ключевые слова: сухая форма возрастной макулодистрофии, лечение,
ультразвук, импульсное электромагнитное поле, гемодинамика глаза.

ANNOTATION

Gurtovaya O.V. Efficacy of new combined method at dry age-related
macular degeneration treatment by means of ultrasound and pulse
electromagnetic field. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 14.01.18 – ophthalmology.
– Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Academy of
Medical Sciences of Ukraine, Odessa, 2007.

Thesis is devoted the problem of increase treatment efficiency of
patients with dry age-related macular degeneration (ARMD). The aim is
achieved by means of new method of treatment – combined consecutive
influence of ultrasound and pulse electromagnetic field – USMF in eyes
(duration of influence of each factor – 3,5 minutes, 10 procedures). The
device, provided optimum influence of physical factors to the eye
tissues, has been perfected with aim of USMF performance. It is
established, that USMF and magnetic therapy alone (MT), on the average,
equally increase functions of visual system: visual acuity in 1,35 times
in 93 % of patients, photopic light sensitivity (FLS) in 1,9 times in 90
% of patients. However, USMF improves eye blood circulation 10 % more
(р1-2=0,02), in comparison with МТ, while reducing frequency of revealed
central and paracentral scotom`s on 11,5 % (р1-2=0,01). Scientific data
about change of FLS and blood filling an eyeball (RQ) depending on
degree of pathological process in retina were added. The model of the
individual prognosis of direct result of USMF taking into account
initial visual acuity, age of the patient, FLS and RQ with a high degree
of sensitivity (R2=0,98) is worked out. For the first time dependence of
USMF efficiency in patients with dry ARMD from a degree of pathological
process is shown and proved repeated courses of treatment.

Key words: age-related macular degeneration, therapy, ultrasound, pulse
electromagnetic fields, eye hemodynamic.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020