.

Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3114
Скачать документ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

Гамалій Тетяна Петрівна

На правах рукопису

УДК 616.831-005.4-036.8-07

Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим
ішемічним інсультом, який супроводжувався внутрішньомозковими
ускладненнями

14.01.15 – Нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ
України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Козьолкін Олександр Анатолійович,
Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач
кафедри нервових хвороб.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, Інститут
неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідувач відділу
судинної патології головного мозку;

доктор медичних наук, професор Грицай Наталія Миколаївна, Українська
медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри нервових
хвороб з нейрохірургією.

Провідна установа – Інститут геронтології АМН України.

Захист дисертації відбудеться ” 9 ” березня 2005 р. о 10 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01 при Інституті
неврології, психіатрії та наркології АМН України за адресою: 61068, м.
Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту неврології,
психіатрії та наркології АМН України 61068, (м. Харків, вул. Академіка
Павлова, 46).

Автореферат розісланий ” 6 ” лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, ст. н.с.
Дяченко Л.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Однією з актуальних проблем сучасної неврології є мозкові
інсульти (МІ), це обумовлено їх великою поширеністю, захворюваністю і
смертністю [Волошин П.В., Тайцлин В.Й., 1999; Головченко Ю.І. та
співавт., 1999; Курако Ю.Л., 1999; Григорова І.А. та співавт., 2002;
Грицай Н.М. та співавт., 2002; Гусев Е.Г., 2002; Дубенко Є.Г., 2002;
Руденко А.Ю. та співавт., 2002]. Вони займають перше місце в структурі
первинної інвалідності серед неврологічних хворих [Полiщук М.Е. та
співавт., 1995; Зозуля І.С. та співавт., 2000; Дзяк Л.А. та співавт.,
2002; Міщенко Т.С., 2002].

Хворі з наслідками мозкового інсульту складають найбільш важкий
контингент реабілітаційних установ. Поліпшення якості медичної допомоги
привело до зменшення числа летальних наслідків у гострому періоді
захворювання [Мерцалов В.С. та співавт., 1996; Вінничук С.М., 2001],
однак серед тих, що вижили, 19-35% хворих залишаються глибокими
інвалідами і вимагають нагляду, а до праці повертається не більше
31-46% пацієнтів працездатного віку [Анісімова Л.Н., 2000]. При цьому
більше однієї третини хворих – особи працездатного віку, а в останні
роки помічається тенденція до подальшого “омолодження“ цього
захворювання [Яхно Н.Н. та співавт., 1999; Євтушенко С.К., 2000]. Таким
чином, лікування мозкового інсульту і його наслідків є серйозною
медичною і соціально-економічною проблемою.

Реабілітації належить пріоритетна роль в організації допомоги хворим,
які перенесли мозковий інсульт. Вітчизняними і закордонними авторами
розроблені принципи і методи реабілітації постінсультних хворих, на
практиці доведені її висока ефективність і, в остаточному підсумку,
економічність і велика соціальна значимість [Кадыков А.С., 2002;
Карабань І.М., 2002].

Доведено, що істотний негативний вплив на перебіг мозкового півкулевого
ішемічного інсульту(МПІІ) і його наслідку роблять різноманітні
ускладнення, розвинені в гострому періоді захворювання: перифокальний
набряк, блокада лікворопровідних шляхів, дислокація і вклинення,
геморагічна трансформація інфарктів, гостра гідроцефалія, вторинний
стовбуровий синдром, церебральний ангіоспазм [Ашман А.А. та співавт.,
2001; Гехт А.Б. та співавт., 2001; Дарій В.І., 2002; Козьолкін О.А. та
співавт., 2003; Mayfrank L. та співавт.., 1997; Langhorne P. та
співавт., 2000; Labaviits P.та співавт., 2001].

Важливою ланкою патогенезу ішемічного інсульту є стимуляція
вільно-радикальних процесів, яка характеризується як стан окисного
стресу. У процесі формування окисного стресу утворюється велика
кількість проміжних продуктів метаболізму, що володіють цитоксичною
дією, особливе значення серед яких мають аліфатичні альдегіди [Bartfay
J. та співавт., 1999; Uchida K., 2000].

При цьому залишаються недостатньо освітлені особливості перебігу
раннього відновного періоду у хворих з МПІІ, у яких у гострому періоді
захворювання розвилися інтрацеребральні ускладнення, ще недостатньо
вивчено взаємодію стану окисного стресу й активності ферментів
катаболізму альдегідів, не в повному обсязі розкриті питання
диференційного реабілітаційного лікування і прогнозування відновних
процесів цієї категорії хворих.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри
неврології Запорізького державного медичного університету “Клінічні
особливості мозкових інсультів з інтрацеребральними ускладненнями в
гострому і ранньому відновному періоді”, номер державної реєстрації
0102U002859.

Мета дослідження: виявити особливості перебігу раннього відновного
періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом з інтрацеребральними
ускладненнями на підставі клініко-нейрофізіологічних, біохімічних і
комп’ютерно-томографічних досліджень.

Завдання дослідження:

Провести деталізоване клініко-неврологічне дослідження у хворих з
інтрацеребрально ускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом
(ІУМПІІ) в ранньому відновному періоді.

Вивчити динаміку відновлення рухових розладів і побутових навичок у
хворих з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним
інсультом в ранньому відновному періоді захворювання.

Вивчити показники біоелектричної активності головного мозку і їх
динаміку за даними комп’ютерної електроенцефалографії у хворих з
ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом в
ранньому відновному періоді захворювання.

Визначити ступінь залежності показників рівня окисного стресу від
наявності інтрацеребральних ускладнень і їхній взаємозв’язок із
клініко-неврологічними проявами у хворих ускладненим і неускладненим
мозковим півкульовим ішемічним інсультом й оцінкою їхнього
діагностичного і прогностичного значення.

Вивчити зміни показників рівня активності альдегіддегідрогеназ у хворих
з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом
в ранньому відновному періоді захворювання.

Провести порівняльний аналіз клініко-неврологічних,
електроенцефалографічних, біохімічних даних у динаміці у хворих з
ускладненими і неускладненими мозковим півкульовим ішемічним інсультом
для прогнозування перебігу раннього відновного періоду.

Об’єкт дослідження: хворі на мозковий інсульт.

Предмет дослідження: інтрацеребральні ускладнення мозкового інсульту:
клініка, комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку, біоелектричні,
біохімічні, прогноз, оцінка ефективності терапії.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовувалося
клініко-неврологічне обстеження хворих, інструментальні методи
(комп’ютерна томографія для вивчення структурних змін мозку і
комп’ютерна електроенцефалографія (ЕЕГ) з топоселективним картируванням
ЕЕГ для визначення змін біоелектричної активності мозку), комплекс
біохімічних досліджень, що включав оцінку стану вільно-радикального
окислювання (ВРО) ліпідів та білків(у крові). Статистичний аналіз
отриманих результатів проводився за допомогою визначення імовірності
розбіжності середніх величин з використанням параметричних і
непараметричних критеріїв.

Новизна дослідження. У результаті проведених досліджень виявлені
клінічні особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з
півкульовим ішемічним інсультом, що супроводжувався інтрацеребральними
ускладненнями в гострому періоді, що полягають у більш вираженому
руховому дефіциті, наявності вогнищевих неврологічних синдромів поза
основним вогнищем враження і меншої ефективності реабілітаційних заходів
щодо порівняння з неускладненою формою інсульту.

Виявлено, що картина цілісного паттерну фонової ЕЕГ багато в чому
залежить від наявності різних інтрацеребральних ускладнень. Визначено,
що у хворих з інтрацеребрально ускладненим МПІІ, у порівнянні з
неускладненим інсультом, відзначається дифузійна зміна
амплітудно-частотних параметрів основних ритмів (особливо альфа-ритму) і
зниження біоелектрогенезу.

Доведено, що у хворих з ІУМПІІ більш виражені явища оксидантного стресу,
що виявляються збільшенням у крові вмісту вільних і зв’язаних
2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК)-реактивних речовин, шиффових основ і
карбоніліруваних білків. Крім того, визначено, що в них більш виражена
гіперферментемія нікотинамідаденіндінуклеотид (НАД)- і
нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат (НАДФ)-залежних альдегіддегідрогеназ.

На підставі клініко-неврологічних, КТ, комп’ютерна ЕЕГ і біохімічних
даних розроблені критерії прогнозування перебігу раннього відновного
періоду у хворих з ІУМПІІ й обґрунтовані диференційовані
нейрореабілітаційні заходи.

Практичне значення. Розроблено спосіб оцінки ступеня порушення ВРО
ліпідів і білків при ІУМПІІ й уточнені підходи до застосування
антиоксидантної терапії. Запропоновано і патогенетично обґрунтовані
лікувальні заходи хворих інтрацеребрально ускладненим МПІІ, яким
необхідна диференційована нейрореабілітація на початку раннього
відновного періоду.

Вищенаведені розробки введені в лікувальний процес п’яти неврологічних
відділень м.Запоріжжя (6-а міська клінічна лікарня, 9-а міська клінічна
лікарня, Запорізька обласна клінічна лікарня), у неврологічному
відділенні обласної клінічної лікарні м.Івано-Франківська.

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі
Запорізького державного медичного університету, Запорізької медичної
академії післядипломної освіти.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно поставлені мета і
визначені завдання роботи, розроблений і спланований комплекс клінічних,
інструментальних, лабораторних досліджень. Особисто проведене
клініко-неврологічне обстеження хворих, оброблена первинна документація,
вивчена сучасна література за темою дисертації. Самостійно проведений
аналіз клініко-неврологічних, нейровізуалізаційних, біоелектричних і
біохімічних даних при ІУМПІІ. Автором самостійно проведена статистична
обробка результатів дослідження, написані всі розділи дисертації і
статті на обрану тему.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації представлені й
обговорені на І-й Всеукраїнській науково-практичній конференції
студентів і молодих учених “Актуальні питання сучасної неврології”
(Луганськ, 2003); Української конференції з міжнародним представництвом
“Сучасні аспекти медицини і фармакології” (Запоріжжя, 2004); засіданнях
обласного товариства неврологів (2003, 2004).

Апробація дисертації проведена на загальному засіданні кафедр нервових
хвороб Запорізького державного медичного університету і Запорізької
медичної академії післядипломної освіти.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 4 статтях у
наукових виданнях, внесених у перелік ВАК України, з них одна
самостійна.

Структура й обсяг дисертації. Зміст дисертації викладений на 121
сторінці машинописного тексту і складається зі вступу, огляду
літератури, чотирьох розділів власних досліджень (у тому числі – опису
об’єкта і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень),
аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних
рекомендацій, списку літератури, ілюстрована 19 таблицями і 4 малюнками.
Список використаних джерел включає 192 наукові праці, з них кирилицею –
114, латинню – 78.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Клінічна характеристика хворих і методи дослідження. Для досягнення
поставленої мети нами було обстежено 103 хворих, що страждають мозковим
півкульовим ішемічним інсультом, з них у 70 чоловік, що проходили
лікування в неврологічному відділенні гострих порушень мозкового
кровообігу (ГНМК) і відділенні нейрореабілітації 6-ої міської лікарні
(ангіоневрологічного центру м.Запоріжжя – бази кафедри нервових хвороб
Запорізького державного медичного університету), у гострому періоді
розвилися різні інтрацеребральні ускладнення (ІУ). Динамічне обстеження
здійснювалося на 1-7 добу (для відбору) хворих у відділенні ГНМК і
17-21, 34-35 і 41-42 доба перебування у відділенні нейрореабілітації.

У обстежуваних хворих на 17-21 добу і 35-42 з моменту розвитку інсульту
вивчався біохімічний склад крові, оцінювалася біоелектрична активність
головного мозку за допомогою комп’ютерна ЕЕГ та частині з них у
найгострішому періоді проводилася нейровізуалізація за допомогою КТ.

Церебральний атеросклероз, як основне захворювання, що привело до
розвитку мозкового інсульту, спостерігалося майже в 2 рази частіше в
групі порівняння у хворих із МПІІ без інтрацеребральних ускладнень
(81,8%) у порівнянні з групою хворих з ускладненим мозковим півкульовим
ішемічним інсультом (51,4%). Однак більш істотна різниця відзначалася
при порівнянні частоти гіпертонічної хвороби як основного захворювання:
при ІУМПІІ вона зустрічається більш ніж у 4 рази частіше (54,3%), ніж
при неускладненому протіканні півкульового ішемічного інсульту (12,1%).
Обидва результати достовірні (p?o4 o h ? ? ? ? ?????   c ¤ ¦ ? Ae AE o ¶i ? ????$?? o O O ???????бґрунтовання диференційованого застосування метаболічної терапії нами також проведений аналіз ефективності пірацетама в пацієнтів з інтрацеребрально ускладненим МПІІ в ранньому відновному періоді за даними ЕЕГ картирування. Так, 18 хворим ІУМПІІ на початку раннього відновного періоду і до 35-42 днів застосовувався пірацетам у великих дозах (5,6 г/добу і більш); і 10 пацієнтам (група порівняння) застосовувався пірацетам в менших дозах. При цьому достовірних розходжень у показниках фонового запису ЕЕГ і викликаної активності головного мозку в хворих двох груп на початку раннього відновного періоду не відзначалося. На тлі активної метаболічної терапії у хворих першої групи темп і обсяг відновлення вірогідно перевищували такі в групі порівняння( частота альфа – ритму була відповідно 8,99 ?0,14 та 7,9?0,3 мГц; p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020