.

Диференційована інтенсивна респіраторна терапія та її вплив на антиінфекційний захист органів дихання у хворих з бронхоастматичним статусом (клінічне

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2415
Скачать документ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ

Сацута Сергій Васильович

УДК 615:612.017.1+616.248-084-056.24

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ІНТЕНСИВНА РЕСПІРАТОРНА ТЕРАПІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АНТИІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ХВОРИХ З БРОНХОАСТМАТИЧНИМ СТАТУСОМ
(клінічне дослідження)

14.01.30 – Анестезіологія та інтенсивна терапія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

Дніпропетровськ, 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор СПІЦИН Олег Миколайович, Луганський державний медичний університет, завідуючий кафедрою екстремальної та військової медицини з анестезіологією.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор СНІСАРЬ Володимир Іванович, професор кафедри анестезіології та реаніматології Дніпропетровської державної медичної академії

доктор медичних наук, професор КУРАПОВ Євген Петрович, завідуючий
кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Донецького державного медичного університету

Провідна установа:

Харківський державний медичний університет, кафедра медицини невідкладних станів та анестезіології, МОЗ України, м. Харків.

Захист відбудеться ” _30__ ” _квітня_ 1999 р. о _13_ год. в ауд. №_9_ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 у Дніпропетровській державній медичній академії (320044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (322044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий ” _27_ ” _березня_ 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради, доцент В.М.Ткаченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми.
Цього часу бронхіальна астма (БА) являє собою одну з центральних проблем внутрішньої медицини, якій приділяють велику увагу і теоретики, і клініцисти- терапевти, пульмонологи, реаніматологи і навіть хірурги. Пояснюється це тим, що в останні роки БА перетворилась у поширене захворювання, що уражає головним чином молодий, найбільш працездатний контингент населення; збільшується кількість тяжких форм БА, росте летальність (В.Н.Сидоренко, 1991).
Найбільш тяжким і небезпечним для життя ускладненням БА є бронхоастматичний статус (БАС). Для його усунення широко застосовуються різнома-нітні методи інтенсивної респіраторної і медикаментозної терапії. Проте за допомогою цих методів лікування не завжди вдається усунути розвиток запальних процесів в органах дихання, відновити бронхіальну прохідність і зовнішнє дихання, вивести хворого із критичного стану. Більш того, часті об’ємні лаважі трахеобронхіального дерева (ТБД), штучна вентиляція легенів (ШВЛ) і трахеостомія самі можуть сприяти розвитку та підтримці запально-нагнійних ускладнень з боку органів дихання, генералізації інфекції і септичних станів (А.І.Тре-щинський з співавт., 1985).
Власні спостереження і нечисленні дані літератури дозволили нам висловити припущення, що недостатня ефективність існуючих методів ін-тенсивної респіраторної терапії (ІРТ) і високий процент ускладнень внаслідок їх застосування у хворих з БАС позв’язані з тим, що при цій патології не повністю враховуються порушення у механізмах самоочищення бронхів і стан імунітету дихальної системи (ІДС).
Поглиблене вивчення і аналіз порушень в ІДС, а також розробка способу ІРТ, який би сприяв більш ефективному їх усуненню, дозволять покращити результати лікування цих хворих і в значній мірі оптимізувати прогноз при БАС. Особливої значимості набуває розв’язання цих задач для практичної охорони здоров’я, коли більш виражений клінічний ефект досягається без залучення додаткових засобів і рідкісного дорогого оснащення (щодо вартості).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація є фрагментом комплексної теми кафедри екстремальної та військової медицини з анестезіологією ЛДМУ “Розробка регіонарних методів детоксикації при критичних станах, обумовлених інфекційно-запальними ускладненнями збоку органів дихання та черевної порожнини”, № держреєстрації 01950070035, шифр ІН-9.95.
Мета і задачі дослідження.
Підвищити ефективність методів інтенсивної респіраторної терапії у хво-рих з бронхоастматичним статусом, шляхом диференційованого їх застосуван-ня, з врахуванням виразності гострої дихальної недостатності, стану антиін-фекційного захисту і імунної реактивності органів дихання.
Для досягнення мети були поставлені такі задачі:
1. У хворих з БАС, в залежності від стадії гострої дихальної недостатності (ГДН), вивчити ендоскопічну картину слизової оболонки трахеоброн-хіального дерева, оцінити цитологічні і бактеріологічні показники бронхі-ального секрету.
2. Дослідити неспецифічні і специфічні показники місцевого захисту органів дихання: функційний стан віяльного епітелію за індексом його дегенерації; фагоцитарну і бактерицидну активність альвеолярних макрофагів; показники рН, загального білка, сіалових кислот і ферменту мурамідази у бронхіальному секреті; концентрацію у ньому імуноглобулінів класів A, G і M.
3. Встановити у даних хворих залежність між змінами в ІДС і ступенем виразності ГДН.
4. Дослідити вплив традиційної ІРТ на функційний стан бронхолегеневої системи і, в першу чергу, на неспецифічні і специфічні механізми місцевого захисту органів дихання.
5. На основі отриманих результатів розробити спосіб диференційованої ІРТ, вивчити вплив її методів на ІДС і визначити їх ефективність у загальному комплексі заходів інтенсивної терапії при БАС.
6. Знизити загальну летальність у хворих з БАС.
Наукова новизна одержаних результатів.
Вперше на основі комплексного дослідження ендоскопічних, цитологічних, бактеріологічних, біохімічних і імунологічних показників бронхолегеневої системи встановлено, що існуючі методи ІРТ суттєво не впливають на порушений ІДС у хворих з БАС. Показано, що ШВЛ і часті об’ємні лаважі ТБД негативно впливають на гуморальні фактори ІДС. Встановлено, що при БАС є залежність між глибиною пошкоджень у місцевому антиінфекційному захисті і ступенем виразності ГДН. Подальший розвиток отримала концепція диференційного застосування методів ІРТ у залежності від виду ендобронхіту і ступеня порушень в ІДС. Удосконалено технологію лікування хворих з БАС.
Практичне значення одержаних результатів.
В клінічну практику впроваджений спосіб диференційної ІРТ при БАС, який більш ефективно сприяє відновленню функції зовнішнього дихання і порушених показників ІДС, а також зменшує негативний вплив методів ІРТ на антиінфекційний захист органів дихання. Це сприяє, без застосування рідкісних і дорогокоштуючих медикаментів і апаратури, зменшенню кількості інфекційно-запальних ускладнень, підвищенню ефективності лікування і зниженню летальності при БАС на 6,25%. Спосіб диференційної ІРТ має велике практичне значення і впроваджений у лікувальний процес курсу анестезіології і інтенсивної терапії Кримського державного медичного університету ім.С.І.Георгієвського (акт впровадження від 04.05.1998 р.), Луганського міського центру інтенсивної терапії і реанімації (акт впровадження від 15.10.1998 р.).
Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів на кафедрах анестезіології і реаніматології Кримського і Луганського державних медичних університетів.
Особистий внесок здобувача.
Автором самостiйно проаналiзована лiтература за обраною проблемою, проведений глибокий iнформацiйний пошук. Разом з науковим керiвником доктором мед.наук, проф.Спiциним О.М. визначенi мета i задачi дослiджень, обговоренi i сформульованi основнi положення глав власних дослiджень, висновки, практичнi рекомендацiї. Автором вивчений вплив методiв IРТ на бронхолегеневу систему. Дослiдження системи мiсцевого iмунiтету органiв дихання виконанi у клiнiко-iмунологiчнiй лабораторiї Луганського державного медичного унiверситету разом з зав. лабораторiєю Савро С.Н. Автором вдосконалений i впроваджений у практику метод диференцiйованої IРТ. У клiнiчному обстеженнi i лiкуваннi всiх пацiєнтiв автор брав безпосередню участь. У спiльних друкованих роботах автору належить 85% iдей i розробок.
Апробація результатів дисертації.
Матерiали дисертацiї викладенi на 2 Мiжнародному конгресi молодих вчених у м.Тернополi, 1998 р., на XIV Нацiональному з’їздi терапевтiв у м.Києвi, 1998, на 2 Конгресi з мiжнародною участю “Паллиативная медицина и реабилитация в здравоохранении”, м.Москва, 1998 р., на конференцiї, присвяченiй 25-рiччю кафедри анестезiологiї i реанiматологiї Днiпропетровської державної медичної академiї, м.Днiпропетровськ, 1998.
Публікації.
За темою дисертацiї автор опублiкував 11 наукових праць, з них 5 у фахових виданнях (1 стаття у журналi “Український медичний альманах”, 4 статтi у журналi “Вiсник проблем бiологiї i медицини”), 6 опублiковано у формi тез доповiдей на конференцiях i конгресах.
Обсяг та структура дисертації.
Дисертацiя викладена на 149 сторiнках машинописного тексту, iлюстрована 37 таблицями i 4 малюнками, якi займають 11 сторiнок. Складається iз вступу, 4 роздiлiв (огляд лiтератури, матерiалiв i методiв дослiджень, 2 розділів власних досліджень), аналiзу i узагальнення результатiв дослiдження, висновкiв, практичних рекомендацiй i покажчика лiтератури, який має 201 джерело, з яких 108 кирилицею i 93 латиницею.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Матеріали і методи дослідження.
В основу роботи покладені дані клінічного спостереження, обстеження і лікування 120 хворих з БАС, який розвинувся на фоні інфекційно-залежної БА. Осіб чоловічої статі було 52 (43,3%), жіночої -68 (56,7%). Найбільший процент (73,33%) пацієнтів складали особи молодого і працездатного віку від 21 до 50 років.
Для визначення ступеня важкості захворювання використана класифікація астматичного стану ВНДІ пульмонології у модифікації А.І.Трещинського з співавт. (1985), яка передбачає 3 стадії БАС: I стадія – відносної компенсації ГДН; II стадія – декомпенсації ГДН; III стадія – гіпоксемічної коми.
Усі обстежені хворі, з врахуванням застосованої методики ІРТ і відповідно до вказаної класифікації, були поділені на 2 групи по 60 чоловік.
I група: 20 хворих у стадії відносної компенсації і 40 хворих у стадії декомпенсації ГДН. У цій групі застосовувався традиційний підхід до ІРТ БАС.
II група: 28 хворих у стадії відносної компенсації ГДН і 32 пацієнта у стадії декомпенсації. У цій групі хворих застосовувалась диференційована ІРТ.
Для комплексної оцінки стану бронхолегеневої системи у всіх хворих поряд з загальноклінічною і лабораторною діагностикою застосовувались функційні, рентгенологічні і імунологічні методи досліджень.
Для вивчення функційного стану органів дихання залучалась волюметрія, досліджувались показники кислотно-основного стану і газового складу крові.
Рентгенологічні методи включали рентгенографію органів дихання.
Ендоскопічні методи полягали у вивченні стану слизової оболонки ТБД і його прохідності за допомогою ригідного бронхоскопу Фриделя з інжекційною ШВЛ і фібробронхоскопа фірми “Олімпус”. Бронхоскопічна оцінка запальних змін бронхів проводилась за класифікацією В.А.Герасіна (1981).
При біохімічному дослідженні вивчався рН трахеобронхіального секрету (за допомогою вітчизняного рН-метра), зміст у ньому загального білка (біуретовим методом) і сіалових кислот (метод Гессе).
Цитологічні методи дослідження передбачали кількісне вивчення клітинного складу у трахеї і бронхах за допомогою мазків-відтисків, спонг-біопсії і діагностичного бронхоальвеолярного лаважу.
Неспецифічні механізми місцевого захисту органів дихання вивчались за індексом дегенерації віяльного епітелію (ІДВЕ) за методом А.Я.Осініна і Л.А.Матвєєвої (1978) і за функційною активністю альвеолярних макрофагів (АМ). Про фагоцитарну активність АМ дізнавались за їх життєздатністю, фагоцитарному числу (ФЧ) і фагоцитарному індексу (ФІ) за методом В.А.Герасіна з співавт.(1980). Бактерицидну активність АМ оцінювали за їх здатністю відновлювати нітросиній тетразолій (НСТ-тест) за методикою Д.Н.Маянського з співавт. (1986).
Специфічні механізми місцевого захисту органів дихання вивчались за вмістом у бронхіальному секреті антибактеріального ферменту мурамідази (методом Є.Ф.Чернушенко і А.С.Когосової (1981), імуноглобулінів класів А, G і M методом імунодифузії за Манчіні – за методикою О.І.Король і В.П.Молодцової (1981).
Дослідження виконувались при вступі хворих (1-2 доба), на 5-7 добу лікування і після його закінчення (12-15 доба).
Отримані дані порівнювались з даними контрольної групи (20 чол. без бронхолегеневої патології).
Математичний аналіз отриманих результатів проводився на персональній ЕОМ ІВМ РС АТ з застосуванням програми MS “Excel-95”, достовірність оцінювалась за критерієм Стьюдента. Достовірними вважались показники при р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020