.

Діагностика та хірургічне лікування пухлин стовбурових відділів головного мозку у дітей (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3625
Скачать документ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ

імені академіка А.П. Ромоданова

ВАЩЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 616.831-006-053.2-07-089

Діагностика та хірургічне лікування пухлин стовбурових відділів
головного мозку у дітей

14.01.05 – нейрохірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ-2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова
АМН України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Вербова Людмила Миколаївна, Інститут
нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України, старший
науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Трош Рустем Меметович, Інститут
нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України, завідувач
відділення субтенторіальної нейрохірургії

доктор медичних наук, професор Сон Анатолій Сергійович, Одеський
державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри
нейрохірургії та неврології

Провідна установа:

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра
нейрохірургії; МОЗ України, м. Київ.

Захист відбудеться “ 26 ” червня 2007 р. о 1200 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 при Інституті нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова АМН України (04050, м. Київ,

вул. Мануїльського, 32, конференц-зал).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нейрохірургії
імені академіка А.П.Ромоданова АМН України (04050, м. Київ,

вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланий “ 24 ” травня 2007 р.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор,

провідний науковий співробітник Л.Л.
Чеботарьова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пухлини стовбурових відділів головного мозку є
гетерогенною групою новоутворень і мають тісні зв’язки з суміжними
структурами. За даними різних авторів вони зустрічаються у дітей з
частотою від 4,6% до 25% усіх пухлин головного мозку (Ромоданов А.П.,
1965; Epstein F., Constatini S., 1996; Walker М.L. et al, 1999).

Складність проблеми цієї патології обумовлена глибинним розташуванням
пухлин, єдністю мережі кровопостачання новоутворень і прилеглих структур
мозку, локалізацією в стовбурових відділах головного мозку центрів
регуляції життєво важливих функцій, інфільтративним характером росту
пухлин, що часто зустрічається і перешкоджає їх діагностиці та
хірургічному видаленню.

З впровадженням у нейрохірургічну практику комп’ютерної томографії (КТ),
магнітно-резонансної томографії (МРТ), мікрохірургічної техніки, з
удосконаленням анестезіологічного забезпечення хірургічне лікування
вказаних пухлин стає все більш успішним. Вивчення гістоструктури та
мікротопографії цих пухлин у поєднанні з результатами сучасних
нейровізуалізуючих діагностичних методів, особливо МРТ, сприятиме
прогресу в лікуванні дітей з цією патологією.

Все вищевикладене стало підставою для детального вивчення особливостей
мікротопографії пухлин стовбурових відділів головного мозку, клінічного
перебігу цього захворювання у дітей, результатів КТ та МРТ, лікування
цих хворих.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
пов’язана з науковою тематикою Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П.Ромоданова АМН України (№ держ. реєстрації 0104U000410, 2004-2006
рр.).

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та хірургічного
лікування дітей з пухлинами стовбурових відділів головного мозку для
забезпечення більшої тривалості життя цих хворих і поліпшення його
якості.

Задачі дослідження:

Деталізувати особливості мікротопографії пухлин стовбурових відділів
головного мозку у дітей.

Уточнити клінічні прояви вказаних новоутворень.

Провести аналіз інформативності сучасних діагностичних
нейровізуалізуючих методів: КТ та МРТ при цій патології.

Проаналізувати хірургічні, у тому числі, комбіновані, методи лікування
дітей з цими пухлинами.

Проаналізувати найближчі та віддалені результати хірургічного лікування
дітей з вказаною патологією.

Виробити раціональну діагностичну та лікувальну тактику щодо дітей з
цими новоутвореннями.

Об’єкт дослідження – пухлини стовбурових відділів головного мозку у
дітей.

Предмет дослідження – особливості мікротопографії пухлин стовбурових
відділів головного мозку у дітей, діагностики та хірургічного лікування
цих новоутворень.

Методи дослідження – клініко-неврологічний, КТ, МРТ, метод
клініко-морфологічних та операційних зіставлень, методи вивчення
мікротопографічної анатомії, гістопатоморфологічні методи, статистична
обробка результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вивчено та деталізовано
особливості мікротопографічної анатомії пухлин стовбурових відділів
головного мозку у дітей.

Залежно від локалізації цих пухлин систематизовано їхні клінічні
синдроми.

Вперше визначено особливості моносимптомної маніфестації захворювання та
факторів, що провокують його клінічну маніфестацію при пухлинах різних
стовбурових відділів головного мозку у дітей.

Вивчено та зіставлено інформативність КТ та МРТ у діагностиці цієї
патології у дітей.

Вперше розроблено показання та протипоказання до хірургічного лікування
дітей з цими новоутвореннями, а також диференційований підхід до
комбінованого лікування залежно від стану цих хворих,
топографо-анатомічних особливостей та характеру росту пухлини.

Практичне значення отриманих результатів. На основі мікротопографічних
досліджень пухлин стовбурових відділів головного мозку у дітей визначено
анатомічні передумови для оптимізації оперативних втручань з
хірургічного видалення цих новоутворень із застосуванням
мікрохірургічної техніки.

Зроблена систематизація клінічних симптомокомплексів цих пухлин залежно
від переважного їхнього розташування сприяє встановленню правильного
топічного діагнозу. Визначені особливості клінічної маніфестації
захворювання при пухлинах різних стовбурових відділів головного мозку у
дітей сприяють пришвидшенню їх діагностування.

На основі порівняльного аналізу результатів КТ та МРТ визначено
необхідність проведення МРТ при виявленні у дітей за результатами КТ
оклюзійної гідроцефалії, враховуючи можливість пухлини стовбурових
відділів головного мозку, яка не візуалізована при КТ.

Обґрунтовано необхідність комплексного обстеження дітей з цими пухлинами
із застосуванням КТ та МРТ з метою отримання максимальної кількості
нейровізуалізаційних ознак новоутворень, визначення їхньої точної
локалізації та розмірів, характеру росту і наявності екзофітного та
кістозного компонентів, деталізації їхніх топографічних співвідношень з
прилеглими структурами, що, у цілому, сприятиме оптимізації тактики
хірургічного лікування цих хворих, конкретизації показань до
оперативного втручання, планування його обсягу.

Аналіз результатів хірургічного лікування дітей з цими пухлинами та
причин летальних випадків у післяопераційному періоді дозволив розробити
критерії диференційованого підходу до проведення хірургічних втручань і
заходи щодо попередження несприятливих результатів.

Особистий внесок дисертанта. Автор самостійно проаналізував наукову
літературу з проблеми пухлин стовбурових відділів головного мозку у
дітей, провів інформаційний пошук. Сумісно з керівником роботи д.мед.н.
Вербовою Л.М. сформульовано мету та задачі дослідження, проведено
первинну обробку клінічних спостережень, статистичний аналіз результатів
діагностики та лікування, розроблено диференційований підхід до
лікування дітей з вказаними новоутвореннями.

Автор брав участь в оперативних втручаннях, виконаних д.мед.н. Вербовою
Л.М. та к.мед.н. Шаверським А.В. дітям з цією патологією. Вивчення
мікротопографічної анатомії та особливостей кровопостачання пухлин
стовбурових відділів головного мозку у дітей виконано автором у відділі
патоморфології Інституту нейрохірургії під керівництвом д.мед.н.,
професора Шамаєва М.І. Гістоструктуру цих пухлин вивчено автором під
керівництвом к.мед.н., ст.н.с. Малишевої Т.А. Особливості КТ- та
МРТ-ознак вказаних новоутворень вивчено автором під керівництвом
к.мед.н. Робака О.П. і к.мед.н. Чувашової О.Ю.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження повідомлено на
Науково-практичній конференції “Актуальні питання променевої діагностики
та лікування онкологічних захворювань” (Чернівці, 2004 р.), VI
Далекосхідній міжнародній конференції нейрохірургів та неврологів
(Росія, Хабаровськ, 2004 р.), 13-му Всесвітньому Нейрохірургічному
Конгресі (Марокко, 2005 р.), IV з’їзді нейрохірургів Росії (Москва, 2006
р.).

Апробація дисертації проведена на засіданні Вченої Ради Інституту
нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України спільно з
кафедрами нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Національного медичного
університету імені О.О.Богомольця, Української Асоціації Нейрохірургів
10.11.2006 р., протокол № 14.

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 6
наукових праць, з них 3 статті та 3 тез доповідей зі співавторами; 01
грудня 2006 р. подано заявку № u 2006 12691 на патент України на корисну
модель “Спосіб комбінованого лікування дітей з пухлинами стовбурових
відділів головного мозку”.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6
розділів, підсумку, висновків, списку використаної літератури та 4
додатків. Повний обсяг дисертації становить 261 сторінок друкованого
тексту. Обсяг, що займають додатки, 46 сторінок. Робота ілюстрована 45
рисунками та містить 45 таблиць. Список використаної літератури займає
27 сторінок і містить 264 джерел, зокрема 116 кирилицею та 148
латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладено результати
аналізу методів обстеження і хірургічного лікування дітей, що зверталися
до Інституту нейрохірургії (ІНХ) у 1986-2005 рр. у зв’язку з пухлиною
стовбурових відділів головного мозку. Спостереження розподілено на два
періоди дослідження: 1986-1995 рр. і 1996-2005 рр., та на п’ять груп
залежно від локалізації пухлин (табл.1).

Таблиця 1

Розподіл хворих залежно від локалізації пухлин

Локалізація Кількість хворих

1986-1995 рр. 1996-2005 рр. Всього

Середній мозок 22 44 66

Міст головного мозку 23 21 44

Міст і довгастий мозок 37 45 82

Довгастий мозок 9 4 13

Довгастий мозок і верхні відділи спинного мозку 4 7 11

Всього 95 121 216

Дітей чоловічої статі було 50,5% (109/216), жіночої – 49,5% (107/216).

Верифіковано гістоструктуру 26,4% (57/216) пухлин, вона була п’яти видів
(табл. 2). Серед гістологічно верифікованих спостережень пухлини
астроцитарного ряду (гліоми) зустрілися в 5,3 разів частіш (p0,05). Пухлин з екзофітним ростом було в 1,8 рази більш, ніж
ендофітних (p=0,04), відповідно – 64% (18/28) і 36% (10/28). Сoлідні
пухлини зустрілись в 6,1 разів частіш, ніж кістозні (pf0 R ” 3/4 - E I I o . 0 V ??????V 1986-1995 рр. у 2,8 рази (p=0,0073) - з 7% (7/95) до 19,8% (24/121). Серед хворих, яким проводилося видалення пухлини (табл. 5), воно було часткове в 4,3 рази частіш, ніж субтотальне (p0,05).

Порівняльний аналіз двох груп хворих: в одній – летальні випадки, в
іншій – без летальних випадків – не виявив статистично значущих
відмінностей по тривалості анамнезу, наявності та варіантам провокуючих
факторів, більшості клінічних ознак (p>0,05).

Порівняльний статистичний аналіз показав, що в групі хворих з летальними
випадками рівень якості життя ? 30 балів був у 2,5 рази частіш, ніж у
групі без летальних випадків (p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020