.

Діагностика та хірургічне лікування гіпоплазії легень у дітей: Автореф. дис… канд. мед. наук / В.Ф. Рибальченко, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2504
Скачать документ

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОHИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМ.О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Рибальченко Василь Федорович

УДК 616.24-007.21-053.2/5-07.2-089

ДIАГHОСТИКА ТА ХIРУРГIЧHЕ ЛIКУВАHHЯ
ГIПОПЛАЗIЇ ЛЕГЕHЬ У ДIТЕЙ

14.01.09-дитяча х?рургія

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

КИЇВ – 1998

Дисертац?єю є рукопис
Робота виконана в Ки?вськ?й медичн?й академ?? п?слядипломно? осв?ти ім. П.Л.Шупика МОЗ Укра?ни
НАУКОВИЙ КЕРIВНИК :
лауреат Державно? прем?? Укра?ни, заслужений лікар України, професор, кандидат медичних наук Анатол?й Васильович Макаров, зав?дувач кафедри пульмонолог?? Ки?всько? медично? академ?? п?слядипломно? осв?ти ім. П.Л.Шупика МОЗ Укра?ни.

ОФIЦIЙНI ОПОНЕНТИ:
доктор медичних наук, професор Юрій Петрович Кукуруза, завідувач кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України.

лауреат Державно? прем?? Укра?ни, доктор медичних наук, професор Борис Васильович Радіонов, завідувач відділу торакальної хірургії Науково-дослідного інституту фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г.Яновського АМН України.

ПРОВIДНА УСТАНОВА:
Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України. м.Київ.

Захист в?дбудеться “ 17 ” грудня 1998р. о 12-00 годин? на зас?данн? спец?ал?зовано? вчено? ради Д 26.003.03 при Нац?ональному медичному ун?верситет? ?м. О.О.Богомольця (252004,м.Ки?в, бульвар Тараса Шевченка, 13).
З дисертац?єю можна ознайомитись у б?бл?отец? Нац?онального медичного ун?верситету ?м.О.О.Богомольця (252057,м.Ки?в,вул.Зоолог?чна, 3).
Автореферат роз?сланий “ 14 листопада ” 1998р.

Вчений секретар
спец?ал?зовано? вчено? ради,
доктор медичних наук, професор А.В.Борисенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. За останнє десятиріччя в усьому світі, у тому числі і в Україні, спостерігається зростання захворювань легенів (Н.П. Палеев, 1990; Ю.І.Фещенко, 1993; О.С.Бабенко, 1996), серед яких на долю вроджених вад розвитку припадає 9.7 – 34.1% випадків, при чому 5% ?з них потребують оперативного л?кування з причини цих аномал?й.
Серед вроджених вад розвитку легень їх гіпоплазія становить до 85.0% (Ï. Ì. Êóçþêîâè÷, 1989; Д.Ю.Кривченя і співавт.1990; I.Ï.Ì?íêîâ, 1991; À.Ï. Ì?ëîâàíîâ ? ñï?âàâò.,1991;В.М.Гавриленко і сп?вавт.,1991; D.Tibboel et al.1990).
Незважаючи на велику кількість досліджень гіпоплазії легень (ГЛ), прижиттєва діагностика становить до 80% (В.Г.Цуман і співавт.,1988; А.В.Павлунін,1990; P.V.Bailey, 1990; P. Fitzgeralt et al., 1990). Öå ïîâ”ÿçàíî ç òèì, ùî ó ÷àñòèíè õâîðèõ ГЛ перебігає áåçñèìïòîìíî, à â ?íøèõ – ïîñòóïîâî ôîðìóєòüñÿ õðîí?÷íå ëåãåíåâå çàïàëåííÿ àáî íàãíîєííÿ (Ç.Ñ.Ïîéäà, 1987; Â.Ã. Ñàïîæíèêîâ, 1995; Î.Ñ.Áàáåíêî 1996).
Досі в літературі відсутні дані щодо часу, обсягу досліджень, послідовності використання різних інструментальних методів діагностики, їх безпечності та інформативності у дітей раннього віку, відсутня єдина думка про час, характер і обсяг оперативного лікування гіпоплазії легенів у дітей (М.Р.Рокицький і співавт., 1990; B.Landing,1979; H.Gohn et al.,1989).
Серед áàãàòüîõ ìåòîä?â ä?àãíîñòèêè ã?ïîïëàç?? ëåãåí?â íàéá?ëüø ?íôîðìàòèâíèì є ðåíòãåíîëîã?÷íèé (Ë.Ñ.Ðîçåíøòðàóõ ? ñï?âàâò., 1987). Нà äóìêó Á.Í.Ñàïðîíîâà (1990) òà Þ.Â.Ìàëêîâà ? ñï?âàâò. (1993), ïðè ð?çíèõ ôîðìàõ âàäè ðîçâèòêó ö?íí?ñòü îêðåìèõ ìåòîä?â ïðîìåíåâî? ä?àãíîñòèêè íåîäíàêîâà, ³ ò?ëüêè êîìïëåêñíå ?õ çàñòîñóâàííÿ äîçâîëÿє вірогідно âñòàíîâèòè õàðàêòåð ïàòîëîã?÷íîãî ïðîöåñó.
 ë?òåðàòóð³ є лиш îäíà ðîáîòà, ïðèñâÿ÷åíà åêîíîìíèì îïåðàö?ÿì ó ä?òåé ðàííüîãî â?êó ç ê?ñòîçíîþ ã?ïîïëàç?єþ ëåãåíü (Mentzer S.G. et al. 1992). Проте відсутні äàí³, ÿê ïðî ïîäàëüøèé ïåðåá?ã äåôîðìóþ÷îãî áðîíõ?òó â?ä çîíè óðàæåííÿ ã?ïîïëàç?єþ ëåãåíü, òàê ³ ïðî îáñÿã ? ìåòîä îïåðàòèâíîãî ë?êóâàííÿ.
Актуальність теми зумовлена тим, що зберігається високий рівень післяопераційних ускладнень, котрий становить близько 30% (Т.М.Карієв, І.А.Тухтасинов, 1989; Б.А.Корольов і співавт.,1987; E.Bostons et al.,1989), а повторні операції при гіпоплазії легенів становлять близько 7% (Г.А.Бойков і співавт.,1983; О.М.Авілова і співавт.,1987; В.Т.Єгиазарян і співавт.,1989; П.П.Сокур і співавт.,1996).
У зв’язку з вищевказаним, вивчення особливостей клінічного перебігу та визначення рац?онально? л?кувально? тактики, а також реабіл?тації хворих є актуальним і доцільним.
Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими програмами. Дiагностика та вибiр тактики лiкування ГЛ є актуальною проблемою особливо для дiтей раннього вiку. Дисертація є результатом спiльної роботи кафедр дитячо? хiрургi? i пульмонологi?, виконана в рамках тематичного плану і входить як складова частина в загальний план досліджень КМАПО (Постанова №12 Держкомiтету України з питань науки i технологiї вiд 04.05.1992р., i № 859 вiд 13.10.1997р., яка затверджена медичною радою МОЗ України).
Мета і завдання дослідження.
Полiпшити результати хiрургiчного лiкування гіпоплазії легень у дітей.
Для виконання цієї мети були поставлені такі завдання:
• вивчити особливост? кл?н?чного переб?гу ГЛ у дітей у вікових групах;
• клiнiчно оцiнити i уточнити iнформативнiсть лабораторних та iнструментальних методiв у дiагностицi ГЛ, визначити термiн, обсяг та послiдовнiсть дiагностичних заходiв з урахуванням їх iнформативностi та безпечностi в дiтей у вiковому аспектi;
• визначити показання, оптимальний термiн та критерiї обсягу i способу оперативного втручання у хворих з г?поплаз?єю легень; удосконалити методи лікування хворих;
• розробити практичн? рекомендац?? з орган?зац??, д?агностики та л?кування хворих з ГЛ .
Наукова новизна роботи. На значному клінічному матеріалі вивчена особливість клінічного перебігу гіпоплазії легенів у дітей у віковому аспекті.
Розроблені оптимальні критерії діагностики гіпоплазії легенів у дітей різного віку з використанням інструментальних методів, враховуючи інформативність, травматичність та безпечність.
Визначені показання, обсяг і методи оперативного лікування, тактика післяопераційного лікування та реабілітації хворих.
Розроблено та впроваджено 6 раціоналізаторських пропозицій.
Доведено, що залишені бронхи з деформуючим бронхітом в зоні ураження гіпоплазією легень з часом стають причиною розвитку бронхоектазій, та розроблений обсяг хірургічного лікування таких хворих.
Практичне значення роботи. На п?дстав? отриманих результат?в досл?дження розроблені оптимальні критерії діагностики гіпоплазії легенів у дітей у вікових групах з урахуванням інформативності та безпечності проведення обстеження.
Встановлено ч?тк? показання, а також обгрунтована рац?ональна хірургічна тактика лікування та післяопераційної реабілітації хворих.
Доведено недоцільність залишення бронхів з деформуючим бронхітом в зон? ураження г?поплаз?єю легень.
Практичне значення роботи полягає в можливості використання клініцистами її розробок з діагностики і хірургічного лікування хворих з ГЛ в спеціалізованих відділеннях обласних та міських лікарень.
Практичн? рекомендації, що базуються на матеріалах дисертаційного дослідження, впроваджені в практику роботи науково-практичного центру Торакальна хірургія та пульмонологія м.Києва, міської дитячої клінічної лікарні №1 м.Києва.
Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі кафедр дитячої хірургії та пульмонології КМАПО.
Публікації результатів дослідження. За матеріалами дослідження опубл?ковано 17 наукових праць, зареєстровано 6 рац?онал?заторських пропозиц?й. Праці опубліковані: журнал Клінічна хірургія – 7, Збірник наукових праць сп?вроб?тник?в КМАПО по зак?нчених та перех?дних НДР за 1990-1996рр.  – 3, Збірник наукових праць співробітників КМАПО та дитячих анестезіологів України, м.Київ, 1998р. -2, тези науково-практично? конференції Атрезія стравоходу. Актуальні питання дитячої хірургії, м.Миколаїв 1996., – 5, – в повному обсязі висвітлені питання діагностики, хірургічного лікування та реабілітації хворих дітей з гіпоплазією легенів у віковому аспекті.
Апробацiя результатiв дисертації. Основнi положення дисертацiї доповiдались на засiданнi професорсько-викладацького складу кафедр КМАПО; дитячої хiрургiї, (1995, 1997), пульмонологiї (1996,1998), науково-практичн?й конференції “Атрез?я стравоходу. Актуальн? питання дитячої х?рургії“, м. Миколаїв, -1996, науково-практичній конференції дитячих анестезіологів України Актуальні питання анестезії та інтенсивної терапії у пацієнтів дитячого віку,м. Київ, 1998.
Особистий внесок дисертанта в розробку основних положень дисертац??. Дисертація є власною працею автора, який провів аналіз клінічного матеріалу, дослідив та визначив достовірність інструментальних методів обстеження хворих.
Автором особисто проведено клінічне обстеження, як в перед-операційному, так і у віддаленому періоді та лікування 139 (54,5%) хворих.
Особисто обгрунтував, розробив, зареєстрував та впровадив у практику лікування 6 раціоналізаторських пропозицій.. “Дренаж для дренування гнійних порожнин“, “ Збірна пункційна голка“, “Зонд-дренаж“, “Косметичний шов“, “Перехідник для пункції“, “Гудзикуватий зонд – провідник“.
Автором особисто проведений літературний та патентний пошук, написано всі розділи дисертації, статті та тези.
Структура дисертації. Дисертац?я викладена на 161 машинописних сторінках, складається зі вступу, 6 розділів, висновків, практичних рекомендацій та літератури. Дисертацію ілюстровано 34 рисунками та 22 таблицями. Бібліографія налічує 202 найменування робіт з проблеми дослідження.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Матеріал і методи дослідження. Відповідно до мети та завдань досл?дження робота виконана в кл?ніках кафедри дитячої х?рургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, обстежено 255 хворих дітей з г?поплаз?єю легень. К?стозна г?поплаз?я легень (КГЛ) діагностована у 157(61,56%), а проста г?поплаз?я легень (ПГЛ) – у 98 (38,44%) хворих. Характеристика хворих подана в таблиц? 1. Розд?ляючи хворих за в?ком, мали на уваз? в?к, у якому був встановлений д?агноз та розпочато патогенетичне л?кування.
В роботі використовувались: клінічні, статистичні, функціональні, мікробіологічні, імунологічні, рентгенологічні та гістологічні методи досліджень. Інструментальні методи подані в таблиц? 2.
Кл?н?чне обстеження частини хворих д?тей проводилось автором сп?льно з? сп?вроб?тниками в?дд?лення торако-абдом?нально? х?рург?? вад розвитку у д?тей УНДI ПАГ (науковий кер?вник – д.м.н., проф. Д.Ю.Кривченя, зав. в?д?лення – В.Г.Завад?й, зав. каб. анг?ограф?чного досл?дження С.В.Лисак)*.
Таблиця 1
Вікова та групова характеристика хворих з гіпоплазією легень
Вид вади Разом Стать В?к хворих, в роках
розвитку хворих Ч Ж до-3х 4-6 7-10 11-14
КГЛ 157 89 68 30 42 38 47
ПГЛ 98 56 42 10 30 33 25
Разом: 255 145 110 40 72 71 72

—————————
*) Автор щиро вдячний сп?вроб?тникам закладу за допомогу в проведенн? досл?дження.
Таблиця 2
Методи обстеження та кількість хворих з ГЛ
Вид Разом Методи обстеження
ГЛ хворих рентгено-графія спіро-метрія зональна рео-вазо-граф?я брохо-скопія бронхо-графія анг?о-графія
КГЛ 157 157 85 7 157 155 20
ПГЛ 98 98 58 15 98 98 12
Разом: 255 143 22 255 253 32

Результати досл?джень. У результат? проведеного досл?дження встановлено, що в д?тей упродовж тривалого пер?оду спостер?гався респ?раторний синдром, у 126 зумовлений бронх?том, у 37 – ГРВI, у 92 – пневмон?єю. На першому роц? життя в?дбулося ?нф?кування зони гіпоплазі? легень у 129 д?тей, на другому та третьому роках -у 79, п?зн?ше н?ж через 3 роки -у 47. Iз 129 хворих з кл?нічними ознаками нагноєння осередків ГЛ, як? виникли на першому роц? життя, в кл?н?ку госп?тал?зовано 11, на другому та третьому роках ?з 79 хворих -29. Основна частина хворих госпіталізована п?сля трьох рок?в – 215.
Таким чином, розподіл хворих за віком відображає не початок ускладненого перебігу ГЛ, а вказує на вік установлення правильного діагнозу та початку патогенетичного лікування.
При направленні до клінік – із 255 хворих діагноз вади розвитку не запідозрений у 147 (57,64%). Більшість хворих була направлена з такими діагнозами: хронічна пневмонія (58), бронхоектатична хвороба (29), обтурація бронхів частки легені (24), кіста легені (14), пневмосклероз (12), пухлина легень (4), муковісцедоз (3), полікістоз (1).
Кр?м вади розвитку легень, у 33 хворих встановлен? супутн? захворювання, з яких ЛОР орган?в -у 27, деформац?ю грудно? кл?тки-у 33.
Безсимптомний переб?г ГЛ в?дм?чено у 8 пац?єнт?в, легкий – у 111, середньо? тяжкост? – у 89, тяжкий – у 47. Обсяг ураження та ступ?нь тяжкост? порушень ускладнювали кл?н?чний переб?г ГЛ та прогноз, особливо у д?тей раннього в?ку.
Встановлено, що частота загострень на рік прямо пропорційно залежить від обсягу ураження та виду гіпоплазії легенів. Так у хворих з КГЛ при ураженні до 5 сегментів установлено від 2 до 4 рецидивів, від 5 до 10 сегментів – 5-6, більше 10 сегментів 5-7 загострень гнійно-запального процесу, а при ПГЛ відповідно – 2-3; 3-4; 4-5.
За даними ф?зичних метод?в досл?дження в ус?х хворих виявлен? зм?ни. При аускультац?? послаблене дихання в?дм?чено у 167 хворих, в?дсутн?сть його над ураженою зоною – у 88, сух? хрипи -у 53, волог? – у 97, зм?шан? – у 105 хворих.
Лабораторні дослідження показали зб?льшення швидкост? зс?дання еритроцит?в у 103 хворих, к?лькост? лейкоцит?в – у 65, зрушення лейкоцитарно? формули вл?во – у 48 хворих дітей. Група кров? А (II) встановлена у 36.6% хворих; 0(I) – у 33,6%; у 77,6% з них – резус (+) фактор. Дані вм?сту ?муноглобул?н?в, к?лькост? Т – та В – л?мфоцит?в у 117(45,9%) хворих не виявило залежност? ?х зм?н в?д ступеня тяжкост? порушень, але пом?рн? порушення встановлен? у 12 (4,7%) хворих в пер?од загострення гн?йно-запального процесу. Патогенн? м?крорган?зми, чутлив? до антиб?отик?в, виявлен? за даними дослідження у мокротинн? 55 з 106 обстежених хворих.
Функц?ю серцево-судинно? системи досл?джували в ус?х хворих. Порушення функц?? м?окарду встановлено у 132(51,8%) пац?єнт?в, у 123 з них обм?нного характеру, у 3 – гіпертроф?ю серця, у 3 – дистроф?ю м?окарду, у 3 -легеневе серце.
Ступ?нь порушення вентиляц?? б?льшою м?рою залежав в?д активност? запалення, н?ж в?д обсягу ураження (Р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020