.

Діагностика, клініка та лікування генітального ендометріозу, поєднаного з хронічними запальними процесами: Автореф. дис… канд. мед. наук / Л.В. Пишк

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
111 2198
Скачать документ

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПИШКІНА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 618.14-002-036-08-084

ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ, ПОЄДНАНОГО
З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

14.01.01- акушерство і гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук

Київ – 1998

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ:

доктор медичних наук, професор
ЛЕЩИНСЬКИЙ ПЕТРО ТАДІЙОВИЧ
Луганський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук
ЦИПКУН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,
керівник лабораторно-дослідного відділу

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор медичних наук, професор
БЕСЕДІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Львівський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор
КОХАНЕВИЧ ЄВГЕНІЯ ВІКТОРІВНА
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
МОЗ України,
завідувачка кафедри акушерства та гінекології

ПРОВІДНА УСТАНОВА:

Національний медичний університет ім О. О. Богомольця МОЗ України
(м. Київ), кафедра акушерства та гінекології.

Захист дисертації відбудеться ” 26 “___січня___1999 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.533.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями “Педіатрія, Акушерство і гінекологія” при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (252050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (252050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

Автореферат розісланий “30” вересня 1998 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Квашніна Л. В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Генiтальний ендометрiоз, поєднаний з хронічними запальними процесами – одна з найбільш важливих сучасних медико-соціальних проблем. З одного боку, обидва захворювання посідають ведучі місця (запальні захворювання – друге, а генiтальний ендометрiоз – третє) в структурі гінекологічної захворюваності (Я.П.Сольский и соавт., 1990; П.Т.Лещинский, 1991; Н.И. Белис, 1992; Л.И.Иванюта и соавт., 1992; В.Я.Голота и соавт., 1995; В.М.Запорожан, М.Р.Цегельский, 1996; А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов, 1996; В.М. Беседін, 1997; Є. В. Коханевіч, 1997; P.Y. Lu, S.J.Ory, 1995). З іншого боку, довготривалий, стійкий перебіг захворювання, часті рецидиви, виражений больовий синдром, порушення менструальної функції, велика частота неплідності, високий відсоток обмеження працездатності та iнвалiдизацiя жінок визначають медичну i соціальну значимість цієї проблеми (В.П. Баскаков, 1990; И.В. Акуленко , 1991; Л.В. Адамян, 1992; Н.С. Дейкало, 1993; О.Н.Кузьмина, 1993; H.D.Barlow, 1996; I.A.Brosens, 1996).
Разом з тим, до цього часу не існує єдиних підходів до діагностики генiтального ендометрiозу саме в поєднанні з хронічними запальними процесами, залишаються дискусійними та майже невирішеними питання патогенезу, що створює відомі труднощі при виборі методів i засобів терапії (П.Т.Лещинский, 1991; Di Gesu A. et al., 1989) .
Одночасно відзначається відсутність раціональних, науково обгрунтованих рекомендацій щодо тактики консервативного або хірургічного лікування генiтального ендометрiозу в поєднанні з хронічними запальними процесами.
Як медична проблема, генiтальний ендометрiоз посідає особливе місце, оскільки при ньому порушується як системний, так i місцевий імунітет. Якщо в останні роки аспекти вивчення загального імунітету дедалі ширше висвітлюються в літературі, то місцевий імунітет та стан природного біоценозу піхви у пацієнток при генiтальному ендометрiозi розроблено недостатньо. Можна перелічити лише окремі праці в цій галузі (С.А.Марчук, 1992; О.Н. Кузьмина, 1993; D.Vinatier et al. 1992).
Привертає до себе увагу наявність частих запальних процесів у пацієнток з генiтальним ендометрiозом i обтяженість одного іншим, що створює умови для імунологічної дезадаптацiї та розвитку кандидозу. З цієї точки зору захворювання практично не вивчалося.
Вищенаведене визначає необхідність подальшого різнобічного поглибленого вивчення генiтального ендометрiозу в поєднанні з хронічними запальними процесами та удосконалення методів його діагностики та лікування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ця робота є фрагментом науково-практичної програми кафедри акушерства і гінекології лікувального факультету Луганського державного медичного університету (№ держ. реєстрації 01910027181).
Мета роботи:
Науково обгрунтувати і розробити клініко-лабораторні методи діагностики та лікування генiтального ендометрiозу, поєднаного з хронічними запальними процесами на підставі порівняльного вивчення гормонального гомеостазу, місцевого імунітету, вагінального біоценозу і впровадити їх в лікувальну практику.
Задачі дослідження:
1. Вивчити особливості клінічного перебігу генiтального ендометрiозу, поєднаного з хронічними запальними процесами.
2. Визначити характер гормонального балансу (за концентрацією пролактину, естрадіолу, прогестерону, тестостерону та кортизолу в сироватці крові) у жінок з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами.
3. Охарактеризувати стан місцевого імунітету за даними секреції JgA, SJgA, JgG, JgM в цервікальному слизі у жінок з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами.
4. Вивчити характер грибкового обсіменіння статевих органів при генітальному ендометріозі, поєднаному з хронічними запальними процесами.
5. Дослідити стан сексуальної функції подружніх пар, жінка в яких страдає генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами.
6. На підставі одержаних результатів розробити і впровадити в практику рекомендації по клініко-лабораторній, інструментальній діагностиці і диференційованому консервативному лікуванню хворих з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами геніталій.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі вивчення особливостей клінічного перебігу генiтального ендометрiозу, поєднаного з хронічними запальними процесами, встановлено, що при сполученні генiтального ендометрiозу з хронічними запальними процесами спостерігаються більш виражені порушення менструальної функції, генералізація болю, схильність до рецидування, зміни біоценозу статевих органів, низька ефективність базисної терапії.
Встановлено, що поєднання генiтального ендометрiозу з хронічними запальними процесами характеризується принципово іншими змінами місцевої імунологічної реактивності у вигляді різкого зниження вмісту у цервікальному слизі JgA, SJgA, JgG.
Доведено, що у пацієнток з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами, відбувається порушення гормонального гомеостазу: гіперестрогенія, гіперпрогестеронемія та гіперпролактинемія у фолікулінову фазу циклу. Крім того, визначається депресія функції кори наднирників.
Вперше проведена видова ідентифікація при грибковому обсіменінні статевих шляхів у жінок з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами геніталій, та вивчена ефективність препарату пімафуцин при лікуванні таких хворих.
На підставі одержаних даних розроблені і впроваджені в практику удосконалені схеми диференційованого комплексного лікування пацієнток з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дали можливість розробити та рекомендувати для клінічної практики діагностичні критерії генiтального ендометрiозу, поєднаного з хронічними запальними процесами.
На підставі встановлених механізмів розвитку порушень природного біоценозу піхви, гормонального гомеостазу, зниження місцевого імунітету розроблено загальні принципи та систему корекції, які передбачають як нормалізацію гормонального та імунологічного балансу, так i ліквідацію грибкового обсіменіння статевих органів.
Встановлено, що запропонована комплексна схема лікування забезпечує більш високий рівень ефективності, знижує частоту рецидивів та сприяє підвищенню психосоціальної адаптації подружніх пар та відновленню соціальної функції жінок.
Впровадження результатів дослідження в практику. Результати дослідження та розроблені методики діагностики і лікування впроваджені в роботу жіночих консультацій та гінекологічних відділень міста Луганська та ряду обласних центрів: Львова, Запоріжжя, Харкова, Сум.
Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи включені в цикл лекцій та практичних занять з гінекології для студентів на кафедрі акушерства та гінекології Луганського державного медичного університету і на кафедрі акушерства та гінекології медичного факультету Сумського державного університету.
Особистий внесок здобувача. Планування і проведення усіх досліджень виконано дисертантом за період з 1993 до 1997р. Особистий внесок автора в здобутті даних є основним і полягає у самостійно зібраному матеріалі і виконанні більшості методик, узагальненні та науковому обгрунтуванні удосконалення методів діагностики та корекції порушень здоров’я при досліджуваній патології, проведенні аналізу первинної документації.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації викладені на ювілейній конференції, присвяченій 60-річчю Донецького державного медичного інституту (Донецьк, 1993); Пленумі правління акушерiв-гiнекологiв України “Гнійно-запальні процеси в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці” (Запоріжжя, 1995); Х з’їзді акушерiв-гiнекологiв України (Одеса, 1996); на наукових конференціях молодих вчених Сумського державного університету (Суми, 1996, 1997).
Результати досліджень обговорені на засіданнях кафедри акушерства та гінекології лікувального факультету та вченої ради Луганського державного медичного університету (1997).
Публікації. За матеріалами дисертації надруковано 7 наукових робіт, з них: 3 – у провідних журналах, 1 – у збірниках наукових праць, 3 – у тезах наукових конференцій та конгресів.
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 155 сторінках машинопису, складається з вступу, огляду літератури, глави присвяченій методам дослідження, п’яти глав власних досліджень, аналізу та узагальненню результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел, якій включає 162 вітчизняних і 87 зарубіжних джерел, які займають 31 сторінку. Робота ілюстрована 28 таблицями і 7 рисунками, які займають 35 сторінок.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач комплексно обстежено 154 жінки, з них 94 – з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами геніталій (основна група), 20 жінок – з хронічним запальним процесом геніталій (контрольна група) і 40 практично здорових жінок.
Оцінку ступеня розповсюдженостi процесу виконували за класифікацією, запропонованою А.Н. Стрижаковым (1977) і вдосконаленою П.Т. Лещинським (1991). Для верифікації генітального ендометрiозу використані спеціальні дослідження, такі як кольпоскопiя, гістеросальпінгографія, гістероскопія з діагностичним вишкрібанням ендоцервікса і ендометрія з наступним морфологічним вивченням вишкрібу, лапароскопiя з пункцiйною біопсією та наступним морфологічним дослідженням біоптату, ядерно-магнітно-резонансну томографію (ЯМР), ультрозвукове сканування (УЗД).
Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи вивчено за допомогою визначення в сироватці крові гормонів радіоімунологічним методом з використанням реагентів фірми “Cea-Ire-Sorin” (Франція) для визначення пролактину та реагентів виробництва Інституту органічної хімії “Беларусь”для естрадіолу, прогестерону, тестостерону та кортизолу.
Стан місцевого імунітету оцінювали за вмістом в цервікальному слизі IgA, SIgA, IgG, IgM за методикою G.Manchini et al. (1965) з використанням антисироватки вітчизняного виробництва до окремих імуноглобулінів.
Для діагностики грибкового обсіменіння статевих шляхів використані бактеріоскопічний, бактеріологічний і культуральний методи дослідження з використанням експрес – діагностики “Орикульт-N” (Фінляндія).
Ідентифікацію кандід, що висiвалися, проводили шляхом побудови біохімічних рядів (2% цукру з поплавками: глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза, галактоза).
Стан сексуального здоров’я обстежених пацієнток визначали за допомогою спеціальних сексологічних досліджень. Для вивчення клінічних проявів і механізмів розвитку сексуальних розладів у жінок застосували структурний аналіз І.Л. Ботнєвої (1977, 1983), а також системно-структурний аналіз сексуальної гармонії подружніх пар, що був розроблений В.В.Кришталем (1985). Для оцінки сексуальної функції подружжя використовували опитувальник сексуальної формули чоловіка (СФЧ) і сексуальної формули жінки (СФЖ), який розроблено Г.С. Васильченко і І.Л.Ботнєвою (1975, 1977).

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз становлення менструальної функції показав, що у жінок основної групи мало місце запізніле менархе. Це свідчить про порушення нейрогуморальних стосунків між корою головного мозку, гiпоталамусом, гіпофізом та яєчниками під час статевого дозрівання. Аналогічні дані здобуті і другими дослідниками (Н.С. Дейкало, 1993; Г.А. Дзюба, 1996; А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, 1996; Е .М. Вихляева и соавт., 1997; A. Palatynski, 1990; С.P. West, 1990).
Крім цього, привертає до себе увагу факт тривалого становлення менструальної функції, що також підтверджує гормональний дисбаланс в пре – , і пубертатному віці таких жінок.
Вивчення особливостей менструального циклу показало, що в момент обстеження не порушену менструальну функцію мали лише 3,2% пацієнток з генітальним ендометріозом, поєднаним з хронічними запальними процесами (p0,05). Ми вважаємо, що в першу чергу запропонований нами комплекс терапії забезпечує нормалізацію гормональних показників і біоценозу. Наступним етапом реалізації лікувального ефекту використаної терапії є нормалізація синтезу SIgA внаслідок усунення основних причин, обумовлюючих розвиток і підтримку імунодефіциту.
В той же час у жінок, яких лікували за традиційною схемою, спостерігалася позитивна динаміка секреції цервiкальних iмуноглобулiнiв, проте всі показники залишалися значно нижчими, ніж у здорових жінок (p

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020