.

Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2862
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Антонова Лариса Миколаївна

УДК 616.8:577.35.085

Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин
при неврологічних захворюваннях

14.01.15 – нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Донецькому державному медичному університеті ім. М.
Горького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Назаренко Вадим
Григорович, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ
України, завідувач кафедри нервових хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Боброва Валентина Іванівна, Київська
медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,
професор кафедри медицини невідкладних станів

доктор медичних наук, професор Шкробот Світлана Іванівна, Тернопільська
державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського

Провідна установа:

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків)

Захист відбудеться 19.05.2004 р. о 13-30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 при Київській медичній академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (вул. Дорогожицька, 9,
аудиторія № 3, м. Київ, 04112)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
(вул.Дорогожицька,9, м. Київ, 04112)

Автореферат розісланий 16.04.2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Усатенко О.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Порушення мозкового кровообігу є однією з
найактуальніших проблем сучасної неврології (Григорова И.А., 1998;
Самосюк И.З., 2000; Волошин П.В., Волошина Н.П., 2000; Ткаченко О.В,
2001; Боброва В.І., 2002; Грицай Н.М. і співавт., 2002). В Україні
мозковий інсульт щорічно переносять 160-170 тис чоловік (Зозуля І.С. і
співавт., 2002; Кузнецова С.М., 2002; Мачерет Є.Л. і співавт., 2002).
Захворюваність центральної нервової системи інфекційної природи займає
друге місце серед причин первинної інвалідізації населення, поступаючись
лише судинній патології головного мозку (Руденко А.О. і співавт., 1999;
Goldsmith S.M., Whiteley R.J., 1999). Серед найпоширеніших хвороб
нервової системи залишається остеохондроз хребта (Дзяк Л.А. і співавт.,
2001, Головченко Ю.І. і співавт., 2002; Шкробот С.І., 2002). Незважаючи
на достатню розробленість питань його неврологічних проявів, ця проблема
є однією з актуальних в неврології (Поліщук М.Є., 2000; Ситель А.Б.,
2000). У теперішній час захворюваність на первинні пухлини головного
мозку (ПГМ) складає 11-13 на 100000 населення (Зозуля Ю.А. і співавт.,
1999; Розуменко В.Д. і співавт., 2000; Langer C.J. et al., 2001),
причому в Україні щорічно діагностують біля 5000 нових випадків ПГМ
(Розуменко В.Д., 2002; Лазарь Д.А. і співавт., 2003). До актуальних
медичних проблем з високим рівнем смертності та інвалідізації належить
черепно-мозкова травма (ЧМТ). Частота її складає 20-40 на 10000
населення (Штульман Д.Р. и соавт., 1999; Полищук Н.Е. и соавт., 2000).
Число хворих з ЧМТ у світі перевищує 10 млн і щорічно збільшується на
1-2% (Мартынов Ю.С. и соавт., 2000; Головченко Ю.І. і співавт., 2002).

Характер патогенезу багатьох неврологічних хвороб обумовлює порушення
білкового, ліпідного і електролітного метаболізмів з появою в
біологічних рідинах різноманітних поверхнево-активних (сурфактантних) й
поверхнево-інактивних речовин, які здатні впливати на стан поверхневого
натягу (ПН) сироватки крові та спиномозкової рідини (СМР) (Синяченко
О.В. и соавт., 1998; Kazakov V.N. et al., 1998, 2000; Miller R. et al.,
2000; Sinyachenko O.V., 2000; Trukchin D.V. et al., 2001). Показники
міжфазної тензіореометрії біологічних рідин можуть стати критеріями
діагностики неврологічних захворювань. Вимірювання ПН крові, сечі,
експіратів, шлункового соку і амніотичних вод, як діагностичний метод,
набуло поширення в ревматології, нефрології, пульмонології,
гастроентерології, акушерстві (Белоконь А.М., 2000, 2002; Губергриц Н.Б.
и соавт., 2000; Зяблицева М.В., 2000; Игнатенко Т.С. и соавт., 2000;
Лаушкина О.М., 2000; Левада І.М., 2001; Томаш О.В., 2001-2003 та ін.).
Однак, таке фізико-хімічне дослідження у неврологічній практиці не
використовувалось. Розробка методів динамічної міжфазної тензіореометрії
крові і ліквору сприятиме покращенню діагностики та прогнозування
перебігу нервових хвороб, а також контролю за ефективністю лікувальних
заходів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалась відповідно з основним планом НДР Донецького державного
медичного університету ім. М.Горького і є фрагментом конкурсної
комплексної теми МОЗ України “Удосконалити методи діагностики і
реабілітації ураження нервової системи у мешканців Донбасу, що
обумовлено дією іонізуючого опромінювання у віддаленному періоді, а
також при соматогенних захворюваннях” (№ держреєстрації 0100U006385).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження стало покращення якості
діагностики та прогнозування перебігу неврологічних (інфекційних,
судинних, спондилогенних, пухлинних, травматичних) захворювань. У
відповідності до мети поставлено наступні задачі:

Дослідити фізико-хімічний стан крові та СМР у хворих контрольної групи
без неврологічної патології, встановити кореляційні зв’язки між окремими
показниками міжфазної тензіореометрії і визначити білкові, ліпідні й
вуглеводні фактори, що впливають на динамічний поверхневий натяг,
в’язкоеластичність та релаксацію.

Визначити клінічні можливості вивчення біофізичних властивостей крові і
СМР за даними динамічної міжфазної тензіореометрії при патології
нервової системи з інфекційними, судинними, спондилогенними, пухлинними
і травматичними захворюваннями.

Провести кореляційні порівнянні між параметрами динамічного поверхневого
натягу, в’язкоеластичності та релаксації сироватки крові і СМР у хворих
з різними неврологічними захворюваннями (інфекційними, судинними,
спондилогенними, пухлинними і травматичними).

Розробити диференціально-діагностичні і прогностичні критерії перебігу
інфекційних, судинних, спондилогенних, пухлинних та травматичних
неврологічних захворювань за даними динамічної міжфазної тензіореометрії
біологічних рідин.

Виявити при інфекційних, судинних, спондилогенних, пухлинних та
травматичних захворюваннях нервової системи білкові, ліпідні й
вуглеводні чинники сироватки крові та СМР, які визначають
фізико-хімічний стан біологічних рідин, маючи сурфактантні і
поверхнево-інактивні властивості.

Об’єкт дослідження — зміни фізико-хімічних властивостей крові та СМР у
хворих з інфекційними, судинними, спондилогенними, пухлинними та
травматичними захворюваннями нервової системи.

Предмет дослідження — клінічні показники, параметри динамічної
міжфазної тензіореометрії крові та СМР у хворих на інфекційні, судинні,
спондилогенні, пухлинні та травматичні захворювання нервової системи,
склад білкових, ліпідних та вуглеводних сурфактантів і
поверхнево-інактивних речовин в біологічних рідинах, можливості
диференціальної діагностики та прогнозування перебігу неврологічних
хвороб за показниками ПН, в’язкоеластичності та релаксації сироватки і
ліквору.

Методи дослідження: клініко-неврологічне обстеження, загальн-клінічні
методи дослідження. Фізико-хімічні (параметри міжфазної тензіореометрії
крові та СМР – динамічний ПН, в’язкоеластичність, релаксація),
біохімічні (рівні глюкози, загального білка, білкових фракцій,
фібриногену, холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів різної щільності
в біологічних рідинах), імунологічні (концентрації С-реактивного
протеїну, імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів),
імуноферментні (вміст (2-мікроглобуліну), інструментальні
(електроенцефалографія, комп’ютерна і магнітно-резонансна томографія
голови та хребта, ультразвукова допплерографія), статистичні
(кореляційний, одно- і багатофакторний дисперсійний аналіз).

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше виявлено зміни
фізико-хімічного стану крові та СМР (динамічного ПН, в’язкоеластичності,
релаксації) у хворих з інфекційними, судинними, спондилогенними,
пухлинними та травматичними захворюваннями нервової системи за даними
міжфазної тензіореометрії, що сприяють покращенню діагностики та
прогнозуванню перебігу їх. Вперше визначено біофізичні властивості
ліквору у хворих без патології нервової системи. Вперше виділено
білкові, ліпідні та вуглеводні сурфактантні й поверхнево-інактивні
речовини, що впливають на фізико-хімічні параметри біологічних рідин у
хворих на неврологічні захворювання.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено
диференціально-діагностичні і прогностичні критерії тяжкості перебігу
інфекційних, судинних, спондилогенних, пухлинних та травматичних
неврологічних захворювань за фізико-хімічними даними міжфазної
тензіореометрії сироватки крові й СМР (динамічного ПН,
в’язкоеластичності, релаксації).

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено у практику неврологічних та
нейрохірургічних відділень Донецького обласного клінічного
територіального медичного об’єднання, неврологічної клініки Донецького
інституту невідкладної і відновної хірургії АМН України,
нейрохірургічної клініки Донецького науково-дослідного інституту
травматології і ортопедії, інфекційних відділень Донецької клінічної
міської лікарні №1, Донецького міжнародного медичного фізико-хімічного
центру, а також у педагогічний процес Донецького медичного університету
ім. М.Горького.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отримані результати наукових
досліджень є основним і полягає у підборі та обстеженні хворих з
різноманітними неврологічними захворюваннями, виконанні спиномозкових
пункцій, проведенні динамічної міжфазної тензіореометрії сироватки крові
й СМР, здійсненні кореляційних співставлень між окремими
фізико-хімічними параметрами і показниками білкового, ліпідного та
вуглеводного обмінів, розробці диференціально-діагностичних та
прогностичних критеріїв при інфекційних, судинних, спондилогенних,
пухлинних, травматичних захворюваннях нервової системи. Автор самостійно
проводила аналіз отриманих даних і статистичну обробку результатів.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на
спільному засіданні кафедр неврології і медичної генетики з курсом
нейрохірургії, дитячої неврології й рефлексотерапії, інфекційних хвороб
та травматології Донецького державного медичного університету ім.
М.Горького (квітень, 2003). Основні положення дисертаційної роботи
обговорені на науковій конференції “Актуальні питання теоретичної та
клінічної медицини на сучасному рівні” (Полтава, 1996) міжнародному
науковому семінарі “INTAS-INCO-Copernicus” (Київ, 1997), міжнародному
науковому симпозіумі “Surface Science in Medicine and Biology” (Донецьк,
2000), засіданні Донецького обласного товариства неврологів (Донецьк,
2001), науковій конференції “Нейроінфекції та інші інфекційні хвороби”
(Харків, 2001).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, серед
яких 6 журнальних статей, 2 роботи у збірниках, 3 роботи у фахових
виданнях, рекомендованих ВАК України, є одноосібними.

Структура й обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 170 сторінках (40
– список літератури). Складається із вступу, 6 розділів, в тому числі
огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, 4 розділів
результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих
результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку використаних
джерел літератури, котрий містить 333 найменування (166 кирилицею і 167
латиницею). Роботу ілюстровано 41 таблицею та 10 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ Дисертації

Матеріал і методи дослідження. Під спостереженням знаходився 141 хворий
(87 чоловічої статі та 54 – жіночої): з інфекційними захворюваннями
нервової системи (менінгоенцефаліти, розсіяний склероз) – 37, з
судинними (мозковий інсульт) – 9, зі спондилогенними (остеохондроз
хребта) – 16, з пухлинними – 26, з травматичними (забій головного мозку)
– 38. Групи пацієнтів не відрізнялися від контрольної за статтю. У віці
до 30 років було обстежено 30,5% хворих, у віці 30-50 років – 45,4%,
понад 50 років – 24,1%. Середній вік пацієнтів зі спондилогенними
захворюваннями виявився більшим, ніж такий у хворих контрольної групи
(відповідно 47,7±2,99 років і 39,0±2,58 років; p=0,034). Серед пацієнтів
з ПГМ було 10 дітей у віці 3-7 років (у середньому 4,7±0,51 років), а
серед хворих на ЧМТ – 6 дітей у віці 2-8 років (у середньому 5,0±1,10
років).

Групу порівняння з вивченням показників крові і СМР склали 15 пацієнтів
(8 чоловіків і 7 жінок) без ураження нервової системи (з вегетосудинними
дистоніями, лицевими симпаталгіями, поренцефальними кистами,
резидуальними енцефалопатіями з лікворно-судинною дисциркуляцією й
епісиндромом). Окрім того, лабораторні дослідження крові проведено 31
практично здоровій особі (6 чоловік і 25 жінок у віці від 15 до 69
років) – друга контрольна група.

Серед обстежених хворих з інфекційним ураженням нервової системи у
46,0% чоловік діагностовано вірусний менінгоенцефаліт, у 29,7% –
вірусно-бактеріальний і у 24,3% – розсіяний склероз (як тривала латентна
вірусна інфекція). Тяжку форму менінгоенцефаліту встановлено в 53,6%
спостережень, середньої тяжкості – в 46,4%. У 44,4% хворих з судинними
ураженнями головного мозку мав місце геморагічний інсульт, а у 55,6% –
ішемічний. Причинами інсульту були гіпертонічна хвороба та атеросклероз
судин головного мозку. Всі хворі на онкологічну патологію були з
гліальними ПГМ і обстежені у до- й післяопераційному періоді. У 53,9%
чоловік діагностовано злоякісні гліоми (недиференційовані гліобластоми і
анапластичні астроцитоми), у 46,1% – диференційовані астроцитоми й
епендімоми. У 32,1% хворих виявлено розгинаний механізм травми, у 25,0%
– згинальний, у 17,9% – “хлистовий”, у 14,3% – ротаційний, у 10,7% –
компресійний.

Динамічну адсорбційну (міжфазну) тензіометрію cироватки крові вивчено
за допомогою комп’ютерного тензіометру “МРТ2-Lauda” (Німеччина), принцип
дії якого заснований на максимальному тиску в бульбашці. Для
інтегральної оцінки міжфазної активності на тензіограмах (кривих
залежності ПН від часу) комп’ютер визначав точки, що відповідали t=0,01
cек (ПН1), t=1 cек (ПН2) і t=100 сек (ПН3). Обчислювався кут нахилу
кривої (КНК) тензіограм у координатах ПН (t-1/2). Діапазон аналізованого
“життя поверхні” за допомогою МРТ складав від 0,001 сек до 100 сек,
абсолютна похибка вимірювань не перевищувала 0,5 мН/м. Окрім
перерахованих фізико-хімічних параметрів оцінювали коефіцієнти
співвідношення (у %) ПН1 крові і ліквору (ПН1), ПН2 цих біологічних
рідин (ПН2) і ПН3 (ПН3).

Для визначення ПН на межах “рідина-газ” або “рідина-рідина”
використовується метод висячої краплини (комп’ютерний тензіореометр
“ADSA-Toronto”, Канада). Експериментальна похибка вимірювань в даному
приладі дорівнює 0,1 мН/м. В наших дослідженнях застосовували швидку
стресову деформацію розширення поверхні при t=12000 сек. За допомогою
методу аналізу форми краплин ми визначали модуль в’язкоеластичності (ВЕ)
та час релаксації (ЧР) крові.

Параметри динамічної адсорбційної (міжфазної) тензіометрії СМР
зіставляли з рівнями білка, альбумінів, окремих фракцій глобулінів,
?2-мікроглобуліну, фібриногену, імуноглобулінів (Ig) G, A, M,
С-реактивного протеїну та глюкози в лікворі, фізико-хімічні показники
крові – з концентраціями в сироватці окремих класів імуноглобулінів,
циркулюючих імунних комплексів, холестерину, тригліцеридів,
ліпопротеїдів різної густини). Для біохімічних і імуноферментних методів
дослідження використовували біоаналізатори “Cone-Progress-Plus”
(Фінляндія), “Cone-Specific” (Фінляндія), “Helena-Process” (Франція),
“PR2100 Sanofi diagnostic pasteur” (Франція).

Комп’ютерну томографію голови виконували на апараті “Somatom”
(“Siemens”, Німеччина). Стан екстра- та інтракраніальних артерій
оцінювали при ультразвуковому дуплексному скануванні на апараті
“Ultramark-9HDI-ATL” (США). Для транскраніальної допплерографії
використовували апарат “Acuson-128XP” (США).

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень проведено на
персональному комп’ютері за допомогою одно- і багатофакторного
дисперсійного аналізу (пакети ліцензійних програм “Microsoft Excel”,
“Stadia 6.1/prof” і “Statistica”). Оцінювали середні значення, їх
помилки, критерії Сьюдента, Фішера, кореляції, Хі-квадрат,
Крускала-Уолліса, Вілкоксона, Рао, кореляції, а також достовірність
статистичних показників (p).

Результати дослідження та їх обговорення.

У хворих контрольної групи виявлено на 4,8% більший ПН СМР в зоні
коротких часів існування поверхні в порівнянні з показниками крові, але
на 59,2% менший КНК (p R†X | ‚ A o 4 i i X Z ‚ ?? & & ційні зв’язки між окремими показниками динамічного ПН обидвох біологічних рідин. Тільки ПН1 крові обернено свіввідносився з КНК тензіограм СМР (p=0,034). Тривалість захворювання негативно корелювала з показниками ПН2 і ПН3 крові (p=0,001). Не лише на ці параметри динамічної міжфазної тензіометрії впливала довготривалість пухлини (p=0,006 та p=0,008), а й на такі ж само показники СМР (p=0,022 та p=0,016). Виявлено кореляційний зв’язок з ПН1 (p=0,014) і ПН3 (p=0,044) крові, а також з показником ПН1 (p=0,042). Таблиця 1 Фізико-хімічні параметри біологічних рідин при неврологічних захворюваннях (M±m) Рідина Показники Захворювання 1 2 3 4 5 Кров ПН1 ПН2 ПН3 КНК ВЕ ЧР 68,3±0,85 65,2±0,87 57,0±1,05 11,7±1,09 43,1±0,88 303±13,9 71,4±1,85 68,3±1,42 60,7±2,40 11,7±2,78 41,0±1,33 171±10,3 70,3±0,74 68,3±0,70 55,7±0,67 20,5±1,30 35,1±0,63 163±9,4 69,2±0,81 63,8±0,98 56,6±1,26 11,1±0,92 37,1±0,81 164±9,8 69,4±0,69 64,1±0,95 54,9±1,21 104±0,40 35,9±0,53 135±2,3 Ліквор ПН1 ПН2 ПН3 КНК ПН1 ПН2 ПН3 71,7±0,48 70,4±0,55 64,5±0,77 11,1±1,51 105±1,0 109±1,0 114±1,7 73,6±0,62 70,5±0,48 65,4±1,36 16,9±4,81 104±2,9 103±1,3 108±2,3 73,9±0,53 71,1±0,26 63,9±1,42 12,3±2,15 105±0,8 104±1,2 115±2,5 69,6±0,85 66,7±1,11 59,8±1,26 11,5±1,70 100±1,9 104±2,1 107±2,5 73,1±0,42 70,5±0,45 62,8±0,75 10,2±0,91 105±1,2 111±2,1 115±3,2 Примітка: 1. Захворювання: 1 – інфекційні, 2 – судинні, 3 – спондилогенні, 4 – пухлинні, 5 – травматичні; 2. ПН1, ПН2, ПН3, ВЕ – у мН/м, КНК – у мН/м—1сек1/2, ЧР- у сек, ПН1, ПН2, ПН3 – у %. У хворих на ПГМ за 10-15 діб після операції показники динамічної міжфазної тензіореометрії крові повністю нормалізовувалися. Якщо КНК до операції дорівнював 11,1±0,92 мНм—1сек1/2, то після – 18,2±0,71 мНм—1сек1/2 (p115%
характеризують високий тиск ліквору, а КНК тензіограм крові >20
мНм—1сек1/2 і ПН1 СМР >76 мН/м – значну тяжкість перебігу інсульту. При
ішемічному інсульті концентрації тригліцеридів в крові >3,9 мМ/л і
ліпопротеїдів низької густини >56% віддзеркалюють високу поверхневу
активність СМР.

3. У хворих на спондилогенні захворювання нервової системи (остеохондроз
хребта) збільшення ВЕ>37 мН/м свідчить про тяжкість хвороби.

4. У хворих на пухлинні захворювання головного мозку зниження ПН1 крові
60 мН/м відображають несприятливий перебіг
хвороби.

5. У хворих на травматичні неврологічні захворювання підвищення ПН3
крові >59 мН/м, зниження КНК тензіограм сироватки

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020