.

Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні: Автореф. дис… канд. екон. наук / В.П. Горьовий, Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. —

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2692
Скачать документ

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

ГОРЬОВИЙ Василь Павлович

УДК_631.155.2:658.8__

БІРЖОВИЙ РИНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства
і АПК

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 1999

Дисертацією є рукопис.

Дисертаційна робота виконана в Інституті аграрної економіки УААН
(м. Київ)

Науковий керівник: доктор економічних наук,
професор, академік УААН
САБЛУК Петро Трохимович,
Інститут аграрної економіки УААН,
директор

Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
професор, академік УААН,
заслужений діяч науки і техніки України
ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович,
Аграрний інститут, директор

кандидат економічних наук,
АРСЕНЬЄВА Олександра Петрівна,
Інститут розведення і генетики тварин УААН,
старший науковий співробітник

Провідна установа: Національний аграрний університет, кафедра
економіки сільського господарства.

Захист відбудеться “ 15 ” червня 1999 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 252127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.

Автореферат розісланий ” 13 ” травня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Малік М.Й.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в останні роки суб’єкти господарської діяльності отримали право самостійної ініціативи щодо вибору виробництва товарного продукту та напрямків його використання. В сфері заготівлі і переробки сільськогосподарської продукції державна монополія значною мірою ліквідована, підприємства по закупівлі та переробці сільськогосподарської продукції здебільшого приватизовані і стали власністю окремих господарів чи окремих колективів. В сфері обміну та торгівлі сільськогосподарською продукцією створилась велика кількість посередницьких структур – трейдерів, торгових домів, підприємств та організацій сервісу, які стали займатися реалізацією сільськогосподарської продукції.
Такі об’єктивні та суб’єктивні передумови привели до утворення вищої ланки в інфраструктурі ринку сільськогосподарської продукції – біржового товарного ринку агропромислової продукції та продовольства і, зокрема, біржового ринку зерна, як товару найбільш пристосованого до умов торгівлі за біржовими правилами.
Він почав створюватись з виходом у січні 1995 року Указу Президента України “Про реформування аграрних відносин” від аукціонів по продажу сільськогосподарської продукції і продовольства, що проводились Міжбанківською валютною біржею за сприянням Національного банку України, до липня 1995 року, коли розпочалися активні торги агропродукцією на Українській аграрній біржі, а згодом і на інших товарних та аграрних біржах України. Це дало змогу в 1995 році реалізувати через біржовий ринок 3 млн. тонн зернових і 450 тис. тонн соняшнику.
Протягом 1995-1998 років практично склався економічний механізм біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства України.
Однак, проведені автором дослідження засвідчують, що обсяги продажу сільськогосподарської продукції і, зокрема, зернових, соняшнику, цукру, які є оптимальним біржовим товаром, в 1998 році в порівнянні з 1995 роком різко скоротились або взагалі звелись до мінімуму. По мірі того, як формувалася ринкова структура економіки та її складова частина – біржовий ринок, частина теоретичних питань стала потребувати не лише уточнення, а й суттєвого доопрацювання з урахуванням соціально-економічних змін в нашій державі, а також враховуючи надбання світового та власного досвіду.
В цих умовах автор дисертаційного дослідження робить спробу розв’язати проблему підвищення ефективності використання біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні шляхом розробки нових та удосконалення існуючих механізмів функціонування товарних бірж, які б забезпечували поступальний та ефективний розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства на перспективу.
Стан вивчення проблеми. Теоретичні і практичні аспекти становлення продовольчих ринків і, зокрема, біржових, назрілі проблеми перехідного періоду в певній мірі знайшли відображення у працях А.Авідзба, П.Березівського, А.Блікова, Н.Голошубової, Н. Гончеренка, А. Даниленка, Е. Делич, Драгомира Карича, Т.Черевка та інших. Відмічені економісти здебільшого віддають перевагу питанням теорії та дослідженню тенденцій аграрної реформи, розвитку форм господарювання, форм власності, земельних відносин. Останнім часом з проблем розвитку і формування біржового ринку сільськогосподарської продукції та продовольства опубліковані праці Г.Абрамова, В.Більського, В.Бойка, П.Гайдуцького, Б. Губського, О. Крисального, І. Лукінова, В. Любченка, Є. Маковецької, А. Маслова, Є.Маслюкова, Ю. Мілюкова, І.Михасюка, Т. Мринської, В.Нелепа, О.Ольховинова, П. Саблука, В. Ситника, С. Соколенка, Л.Худолій, Г. Шевченко, О. Шпичака. Названі автори розвивають теоретичні і прикладні основи формування продовольчих ринків, ціноутворення, витрат і доходів, оптимізації обміну і платежів. Однак, на наш погляд, поглиблений аналіз біржової торгівлі, практика функціонування бірж і вивчення їх позитивних і негативних сторін поки що не знайшли належного деталізованого вивчення. Розробки вказаних дослідників послужили основою для створення аграрних бірж в Україні. Започаткований з урахуванням наукових розробок біржовий ринок сільськогосподарської продукції і продовольства існує вже чотири роки, але напрацьований досвід роботи не можна оцінювати лише позитивно. Досліджуються здебільшого проблемні питання щодо перспектив розвитку аграрних бірж, захисту вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції, ринку продовольства, механізму ціноутворення та ін. Вказані проблеми є досить актуальними, проте в нинішніх умовах становлення ринкового середовища та створення системи товарних бірж вони ще недостатньо розроблені в науковому і практичному плані.
Необхідність розв’язання питань як теоретичного, так і практичного значення зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її структуру та актуальність дослідження. Подані в дисертаційній роботі матеріали є пошуком відповідей на питання, що виникли в процесі формування та дії біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні.
Зв’язок проблеми з науковими програмами. Дисертаційна робота пов’язана з проблемними питаннями розвитку та стабільного функціонування вітчизняного біржового ринку агропродукції, удосконалення відносин обміну, реалізації положень ряду директивних документів, їх назви: Указ Президента від 18 січня 1995 року № 63 “Про реформування аграрних відносин”, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.95 р. № 768 “Про заходи по розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні”, від 17.11.95 р. № 916 “Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку”, від 16.06.98 р. № 921 “Про заходи щодо формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції на 1998-2000 рр.”, Програма розвитку зернового господарства України на 1996-2005 рр.
Мета і задачі дослідження. Головною метою дослідження є удосконалення методології оцінки ефективності існуючих механізмів функціонування біржового ринку, виявлення причин спаду біржової торгівлі і розробка таких механізмів, які б забезпечували поступальний розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства та його інфраструктури. У зв’язку з цим поставлені такі завдання:
• аналітичне вивчення і порівняння вітчизняного та зарубіжного науково-практичного досвіду роботи товарних бірж;
• опрацювання методичних підходів для об’єктивної оцінки ефективності біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією і продовольством;
• визначення особливостей та тенденцій формування попиту та пропозиції на біржовому ринку сільськогосподарської продукції;
• впровадження більш досконалого механізму біржової торгівлі;
• розробка рекомендацій по зменшенню ризиків на біржовому ринку сільськогосподарської продукції і продовольства;
• обгрунтування доцільності запровадження в повсякденну практику роботи бірж агропродукції торгівлі ф’ючерсними контрактами та опціонами;
• обгрунтування основних напрямків ефективного розвитку товарного біржового ринку сільськогосподарської продукції на перспективу.
Предмет і об’єкт досліджень. Предметом дослідження є прикладні аспекти діяльності біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, зокрема ринку зерна в умовах становлення ринкових відносин.
Об’єкт дослідження – біржовий ринок сільськогосподарської продукції України, представлений Національною асоціацією бірж України, його структура, рівень функціонування, характер взаємовідносин між контрагентами та іншими суб’єктами процесу купівлі-продажу. Тому і вивчення біржового аграрного ринку базується на прикладі аграрних бірж – членів Національної асоціації бірж України.
Інформаційною базою дослідження послужили офіційні дані Держкомстату України, інформаційні матеріали про роботу аграрних та товарних бірж України по торгівлі сільськогосподарською продукцією, матеріали Міністерства агропромислового комплексу, аналітичні звіти Національної асоціації бірж України, а також наукові методичні та літературні джерела. Використані також дані проведених автором опитувань та анонімного анкетування виробників зерна, працівників торгівельних структур, у тому числі бірж і торгових домів, трейдерів, сервісних служб та ін.
Методика дослідження. Процес наукового дослідження базується на діалектичному методі пізнання дії економічних законів і системному підході до вивчення суті аналізу та прогнозу економічних явищ в процесі оптової торгівлі сільгосппродукцією, зокрема, зерном, з урахуванням:
чинних законодавчих і нормативних актів, які стосуються даного питання;
публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції і продовольства;
особистих спостережень та даних контрагентів товарного біржового ринку.
У роботі використані такі прийоми наукового дослідження: розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, системного та факторного аналізу, монографічний, індексний, нормативний, балансовий, графічний, прогнозних розрахунків, динамічних рядів.
Наукова новизна. Новизна дисертації заключається в поглиблених дослідженнях структури і процесу функціонування біржового ринку аграрної продукції, зокрема зерна та іншої продукції сільськогосподарського виробництва, на біржах Національної асоціації бірж України. Системний аналіз та економічна оцінка біржового ринку сільськогосподарської продукції, обгрунтування пропозицій по його удосконаленню в Україні проведені вперше.
На основі досліджень отримано наступні основні наукові результати, які виносяться на захист:
• теоретичні положення щодо практики біржової торгівлі в Україні за 90-ті роки сформульовані на основі класичної теорії ринку та наукових узагальнень;
• визначені основні підходи до оцінки та мотивації роботи товарних бірж як типового ринкового механізму ціноутворення;
• економічно обгрунтована доцільність нарощування обсягів та підвищення на цій основі ефективності роботи бірж по торгівлі сільськогосподарською продукцією зокрема, щодо: а) запровадження в практику розрахунків по біржових угодах Розрахункових (клірингових) Палат; б) страхування біржових контрактів; в) організації мережі оптовиків-посередників в регіонах виробництва великих обсягів товарного зерна; г) створення єдиної інформаційної комп’ютерної системи зв’язку біржового ринку;
• визначені особливості методичних підходів до аналізу просування товарної продукції від виробника до реалізації на біржі;
• удосконалено методологічні підходи до оцінки самого процесу підготовки і проведення біржової торгівлі.
Практичне значення наукового дослідження полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій автора сприятиме нормальному наповненню і стабільному функціонуванню біржового сільськогосподарського ринку України, підвищенню ефективності його роботи та сприятиме розширенню експорту зерна та іншої продукції сільськогосподарського виробництва, залученню зарубіжних інвесторів в галузь зерновиробництва і всього АПК.
Частина пропозицій дисертанта доведена до стану рекомендацій, типових положень, нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України та Міністерством агропромислового комплексу. Це зокрема: Положення про Державну комісію з питань організації біржового сільськогосподарського ринку, Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Порядок формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізація з державних ресурсів через біржовий товарний ринок, Концепція розвитку біржового сільськогосподарського ринку.
Окремі результати досліджень з питань розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції використані Національною асоціацією бірж України при підготовці проекту Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про товарну біржу”, нормативних документів: “Типового положення про міжрегіональний та районний агроторговий дім, “Заходів щодо формування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції і продовольства на 1998-2000 рр.” та інш.
Особистий внесок здобувача в досліджувану проблему. Наукові результати, приведені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. Вперше проведено комплексне дослідження проблеми становлення біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства і обгрунтовано напрями його подальшого розвитку і ефективного функціонування на перспективу при пріоритетному вивченні питань удосконалення страхування можливих ризиків в умовах біржової торгівлі, законодавчо-нормативної бази розвитку біржової торгівлі, забезпечення стабільності та гарантій виконання укладених біржових контрактів, використання зарубіжного досвіду впровадження в біржову торгівлю ф’ючерсних контрактів та опціонів.
Важливими розробками для суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції є методологічні підходи до щомісячних оперативних аналізів та прогнозів біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні.
Апробація результатів дослідження. У процесі дослідження використовувались різні форми апробації одержаних результатів: обговорення на нарадах в Кабінеті Міністрів України (в 1995-1996 рр., 1998 р.), на засіданнях Державної комісії з питань розвитку біржового сільськогосподарського ринку (в 1995-1996 рр.), в Міністерстві агропромислового комплексу України та Міністерстві економіки України (в 1995-1998 рр.), обласних управлінь сільського господарства, керівниками господарюючих суб’єктів виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; наукові доповіді на конференціях, нарадах, семінарах; впровадження рекомендацій та пропозицій товарними біржами, які входять до Національної асоціації бірж України.
Основні положення дисертації доповідались автором на першій Міжнародній конференції “Розвиток аграрного ринку в Україні” (м. Київ, Верховна Рада України, 26 червня 1997 р.) та розширеній нараді “Ефективність діяльності біржового сільськогосподарського ринку” в Міністерстві агропромислового комплексу України (м. Київ, Міністерство АПК, 5 серпня 1998 р.)
Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 5 наукових робіт загальним обсягом 1,4 друкованих аркуша, в тому числі 4 одноосібних в спеціалізованих виданнях обсягом 1,1 друкованих аркуша та 1 самостійний підрозділ в книзі “Товарні біржі України” обсягом 0,3 друкованих аркуша.
Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 175 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 32 таблицями, 16 малюнками та схемами. Вона включає список літературних джерел з 198 найменувань і 18 додатків.
Структура роботи.
Вступ.
Розділ 1. Теоретична та економічна сутність біржового ринку сільськогосподарської продукції. 1.1.Теоретична та економічна сутність біржової торгівлі. 1.2. Передумови розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. 1.3. Організаційно-правові та економічні умови становлення товарних бірж.
Розділ 2. Аналіз кон’юнктури та цінової ситуації на біржовому ринку сільськогосподарської продукції. 2.1. Аналіз біржового ринку та прогноз його розвитку. 2.2. Особливості та тенденції формування попиту та пропозиції на біржовому ринку. 2.3. Біржові ціни як індикатор продажу сільськогосподарської продукції.
Розділ 3. Вдосконалення біржової торгівлі в умовах формування ринкового середовища. 3.1. Упередження ризиків на біржовому ринку реального товару. 3.2. Розробка і запровадження механізму (системи) клірингових розрахунків на біржовому ринку як гарантії виконання угод. 3.3. Забезпечення ефективної діяльності товарних бірж на ринку сільськогосподарської продукції.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.

Основний зміст роботи
У першому розділі “Теоретична та економічна сутність біржового ринку сільськогосподарської продукції” – розглянуто особливості формування та організаційно-економічного функціонування біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції на сучасному етапі становлення ринкових відносин в АПК. В період реформування агропромислового комплексу важливим є не лише фактор виробництва високоякісної конкурентноспроможної продукції, а й створення такої інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції, яка давала б можливість реалізувати її за оптимальною ціною і ефективно обслуговувала б товаровиробника аграрної продукції через систему біржових контрактів.
Така інфраструктура почала створюватись на початку 90-х років, а в листопаді 1995 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 916 була затверджена “Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку”, що сприяло його активізації.
Обсяги угод, укладених на біржах в 1995 році становили 54,4 трлн.крб., з них 22,1 трлн.крб., або 40,6 відсотка припало на продаж сільськогосподарської продукції. Організація продажу сільськогосподарської продукції через біржовий ринок дала змогу підвищити ціни на аграрну продукцію і наблизити їх до рівня світових. Так, ціна на пшеницю м’яку ІІІ класу зросла з 92 до 157 долл. США за 1 тонну в травні 1996 року. Майже вдвічі підвищилися ціни на ячмінь фуражний і пивоварний. Зросли ціни і на інші види сільськогосподарської продукції. Створення системи біржового ринку, впровадження не тільки спотових, а й форвардних контрактів, дало змогу товаровиробникам усіх форм власності багатьох регіонів України реалізовувати вироблену продукцію на цьому ринку, а також одержувати кошти авансом за форвардними контрактами (поставка продукції з відстрочкою). На місці були відчутні досягнення біржового ринку сільськогосподарської продукції.
Дослідники сходяться на тому, що головне призначення товарної біржі – це обслуговування товарних ринків, в тому числі продовольчих. Автор поділяє цю точку зору. Але з оглядом на кінцевий результат потрібно її доповнити. Найвищих чинників можна досягти лише тоді, коли виробничі підприємства будуть якнайбільше залучені до біржової торгівлі. Тому обов’язок біржі – постійно дбати про продавців і покупців, створювати найбільш привабливі умови для оптової торгівлі, обміну товарів, забезпечувати контрагентів необхідною інформацією про рівень попиту і пропозицій в межах країни і за кордоном, про світові і внутрішні ціни, платоспроможність і надійність контрагентів по угоді, а також страхувати себе від несприятливих коливань цін на ринку. Важливо також щоб банки надавали виробникам пільгові кредити для виробництва достатніх товарних обсягів продукції.
І останнє, відсутність дієвих процедур з метою застави зерна чи іншої сільськогосподарської продукції з використанням форвардних або ф’ючерсних контрактів ще більше обмежує сільськогосподарський сектор України в опрацюванні питань так необхідного доступу до наявних ринків капіталу.
Викладену в розділі схему організації біржової торгівлі було б неправильно розцінювати як надмірно деталізовану. На наш погляд, вона дозволяє:
• по-перше, переконатися в тому, що на біржі присутня повна прозорість і контрольованість операцій по ланцюгу підготовка–проведення торгів–розрахунки;
• по-друге, бачити, що аграрні біржі України в основному повторюють структуру та функціональні положення, вивірені практикою, однак не вирішене до кінця нормативне регулювання окремих важливих питань біржової діяльності, що знижує ефективність останньої.
На перехідному етапі необхідний соціально-орієнтований державний механізм, здатний забезпечувати входження аграрного сектору в ринкові умови. При цьому державну систему регулювання слід розглядати як форму, притаманну перехідному періоду, що здатна забезпечувати первинне нагромадження капіталу та розширене відтворення саме за таких умов.
Аграрний сектор опинився у такому стані, що його економіка потребує в першу чергу комплексного державного стимулювання та особливої політики сприяння розвитку галузі, суттєвого коригування ринкового механізму, який до цього формувався стихійно.
Перед державою постають практичні проблеми цілеспрямованого впливу на становлення попиту і пропозиції продовольчих товарів, перерозподілу на користь АПК частини національного доходу і відповідних змін у бюджеті. Важливо, щоб при їх розв’язуванні повніше використовувався біржовий потенціал.
В другому розділі – “Аналіз кон’юнктури та цінової ситуації на біржовому ринку сільськогосподарської продукції” – проаналізовано функціональний стан біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції в 1995-1998 роках.
Загальна криза платоспроможності, заблокованість рахунків товаровиробників, порушення товарно-грошового обігу, а завдяки цьому майже суцільна бартеризація на ринку сільськогосподарської продукції та ряд інших причин зумовили різкий спад біржових торгів в кінці 1996 та 1997–1998 роках (табл.1).

Таблиця 1. Обсяги продажу зернових, соняшнику та цукру на
біржовому ринку сільськогосподарської продукції в Україні
в 1995-1998 рр. (тис.тонн)
Назва продукції 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1998 р. в % до 1995 р.
Зернові 3000,0 697,0 209,0 133,0 4,4
Насіння соняшнику 455,0 302,0 52,2 140,0 31,3
Цукор 75,0 7,0 58,8 5,5 7,3
За даними НАБУ.
Крім цього, необгрунтовані дії окремих адміністративних органів на заборону переміщення зерна (до виконання товаровиробниками державного замовлення) в 1996 році призвели до втрати зарубіжних покупців-нерезидентів України, які були інвесторами сільськогосподарського виробництва, а відтак і біржового ринку. Держава, яка повинна була б підтримати ринковий інструмент ціноутворення, яким є біржа на протязі 1996–1997 років, своїми діями лише перешкоджала його становленню. В цей період біржа в якійсь мірі виконувала роль місця, де проводяться торги, розповсюджувала бюлетені про попит і пропозицію, надавала інші інформаційні послуги, але попит, а відтак і продаж були незначними. Тому біржа певною мірою втратила своє головне призначення – формування об’єктивного механізму ціноутворення на товарну продукцію за попитом і пропозицією, перестала бути індикатором, орієнтиром у визначенні ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство для інших ринків, в тому числі позабіржового (табл. 2).

Таблиця 2. Ціни продажу на біржовому та позабіржовому ринку сільськогосподарської продукції в 1996-1998 рр. (на умові СПОТ,
за базисом поставки франко-елеватор), грн. за 1 тонну
Назва товару 1996 р. 1997 р. 1998 р.(грудень)
Біржовий ринок Позабірж. ринок Біржовий ринок Позабірж. ринок Біржовий ринок Позабірж. ринок
Пшениця 3 кл. 279,44 275-220 261,87 250-190 200,36 210-170
Пшениця 5 кл. 220,76 220-175 197,85 190-130 141,31 140-120
Кукурудза 3 кл. 118,04 110-75 212,96 210-160 – –
Жито групи “А” 105,86 108-80 239,49 235-180 154,83 150-120
Насіння соняшнику 374,12 380-320 337,84 340-290 614,17 630-560
Ячмінь пивоварний 203,07 200-165 227,56 230-180 154,58 150-120
Цукор – – 654,94 650-600 760,21 770-700
За даними НАБУ
Ціна включає ПДВ.
Дослідження механізму формування та дії біржових цін на зернопродукцію, дає підстави для висновку про те, що на даний час біржові ціни не виконують повною мірою функції орієнтовних цін, як це природньо має бути. Вважаємо, що існує декілька причин, які обумовили такий стан. Одна з них полягає в неадекватності заходів державного регулювання біржової торгівлі загальноекономічній ситуації в країні. Наприклад, ліквідація інтервенційного фонду зерна, який проіснував не більше року і був ліквідований передачею зерна в кількості 600 тис.тонн одній з країн СНД в рахунок погашення боргів за куплені Україною енергоресурси. За умови суттєвого зменшення обсягів пропозиції і попиту, нестабільності торговельної діяльності інтервенційні торги мали б позитивний регулюючий вплив на величину біржової ціни зерна і, відповідно, цін на інших ринках.
Не сприяє налагодженню процесу ціноутворення і підтримуваний до деякої міри з боку державних органів бартерний обмін зерна на матеріальні ресурси. В такому напрямку реалізується, як правило, найбільш якісне зерно, і до того ж за дуже низькою ціною. Як показують проведені дослідження, товаровиробник несе значні збитки, реалізуючи вироблену продукцію шляхом проведення бартерних операцій (табл.3).

Таблиця 3. Реалізаційна ціна пшениці 3 класу за різними
каналами продажу в липні-серпні 1998 року (грн. за 1 т)*
Товар Канали продажу
Біржо-вий товар-ний ринок Для державних потреб (за матеріально-технічні ресурси) Організа-ціям споживчої кооперації Шляхом бартерних операцій за надану солярку (коефіцієнт 2,6 до 1) В рахунок оплати праці
Пшениця 3 кл. 195 210 177 150 97
Пшениця 3 кл. до біржової ціни – +15 -16 -45 -98
* КСП Київської області
Однак, він змушений на це йти, оскільки обігових коштів не має, а техніка, пальне, засоби захисту рослин і тварин та мінеральні добрива необхідні сьогодні.
Така ситуація на сьогоднішньому біржовому ринку сільськогосподарської продукції спричиняє досить обмежений обсяг продажу продукції і продовольства на біржах, незважаючи на низькі ціни на зерно, крім насіння соняшнику (табл.4).
Формування біржових цін на зернових ринках має певну закономірність. Вона пов’язана з тим, що торгові операції зерном розпадаються на ряд послідовних ланок: 1) закупівля зерна у виробника дрібними покупцями; 2) закупівля торгівцями, які створюють більші партії, з якими можна виходити на біржовий ринок; 3) закупівля зерна крупними торговими оптовими фірмами для експорту та біржового перепродажу. Така закономірність не завжди враховується суб’єктами купівлі-продажу, від чого процес ціноутворення здійснюється в іншому режимі, нерідко маловигідному одному з партнерів.

Таблиця 4. Обсяги і середньозважені ціни торгівлі
сільськогосподарською продукцією і продовольством на
біржовому ринку України в 1998 р.
Вид продукції Вид угоди Базис постав-ки Обсяги за 1998 р., т Ціна за 1 т Всього по всіх видах угод та базисах поставки
гри-вень дол. США
Пшениця 3 кл. спот EXW 35 686 212 75 43 524
Пшениця 5 кл. форвард EXW 22 000 110 43 41 000
Жито групи “А” спот EXW 1 244 192 84 1 804
Ячмінь спот FAS 6 000 99 46 16 137
Кукурудза спот EXW 13 134 14 48 16 854
Горох фуражний спот EXW 1 100 186 84 2 100
Насіння соняшнику форвард FOB 75 000 580 230 139 820
Цукор спот DAF 5 130 725 355 7 300
Скорочення: EXW–франко-завод (елеватор); DAF–поставка до кордону; FCA–франко-перевізник; FAS–франко вздовж борту судна; FOB–франко-борт судна; FOR–франко-вагон; CPT–перевезення оплачене до …; CIF–перевезення та страхування оплачені до …

У третьому розділі – “Вдосконалення біржової торгівлі в умовах формування ринкового середовища” – обгрунтовані напрями відновлення та підвищення ефективності біржового ринку сільськогосподарської продукції.
Торгівля на біржах має бути настільки простою та надійною, наскільки це можливо. А оскільки торгівлі притаманні ризики, то біржова торгівля має звести їх до 0. В цьому і є одне з головних призначень торгової біржі – звести до мінімуму ризики, пов’язані з продажем товару та одержанням коштів за його реалізацію. Біржа є гарантом виконання контрактів (поставки товару і його оплати за ціною, що склалась на торгах), а за допомогою ф’ючерсних контрактів вона може застрахувати виробника від небажаної зміни ціни на його товар, що для виробника сільськогосподарської продукції і продовольства є дуже важливим.
Основними передумовами становлення ринкових відносин в АПК є приватизація, комерціалізація і демонополізація виробництва, а також послуг, розвиток конкуренції. Реформування в АПК потребує створення гнучкої і ефективної інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції, складовою якої є біржа, вона створює умови для дії саморегулюючих механізмів реалізації продукції агропромислового комплексу, а також сприяє:
• пристосуванню існуючої бази заготівельних організацій, аграрних бірж, торгових домів, підприємств сервісного обслуговування, системи споживчої кооперації до функціонування в ринкових умовах;
• створенню умов та сприянню сільськогосподарським товаровиробникам в реалізації виробленої продукції через біржовий ринок;
• організаційному удосконаленню та подальшому розвитку всієї інфраструктури оптового ринку;
• підтримці вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції і продовольства та сприянню їх виходу на зовнішній ринок.
Дослідження підтверджують спірність пропозицій окремих біржовиків щодо адміністративних методів “проганяти” сільськогосподарську продукцію і продовольство виключно через біржову торгівлю. За таких умов біржі зайняли б монопольне положення на ринку що не сприяло б розвитку інших ринкових структур, деформувало б механізм ціноутворення, особливо на внутрішньому ринку. Існують окремі погляди стосовно товарної біржі, що вона може вирішити всі проблеми ринку, для реалізації яких, на думку прибічників такої позиції, не вистачає адміністративних важелів. Узагальнення ж світової практики розвитку біржового ринку засвідчує інше.
Біржа це ринок, при якому багато продавців протистоять великій кількості покупців. Така ситуація характеризується економічною теорією як досканала конкуренція (вільна, чиста). Щоб ринок відповідав цьому терміну, необхідно щоб на ньому був однорідний товар, продавець і покупець не повинні мати один перед другим ніяких переваг, ринок має бути повністю прозорим, тобто всі його суб’єкти повинні володіти інформацією про ціни, попит, пропозицію, якість і т.п. Такий ідеальний стан ринкового господарства притаманний суспільству з високим розвитком продуктивних сил. Якщо окремі країни світу вже наблизились до такого стану, то нам необхідно ще тривалий час працювати над цим.
Торгова біржа може бути і є складовою частиною ринкової інфраструктури. Дослідження, проведені Національною асоціацією бірж України за участю автора, показують, що як за організаційно-правовим статусом, так і за фаховим та технічними рівнями, біржі готові обслуговувати ринок сільськогосподарської продукції, інших товарних груп, сприяючи розвитку товарно-грошових відносин ринкового типу та

усуненню, що очевидно найголовніше, економічних передумов для бартерних операцій.
Цьому може сприяти створення інфраструктури біржового ринку сільськогосподарської продукції, відображеної на схемі 1, де всі учасники ринку взаємопов’язані і перебувають в рівних умовах.
Вирішення згаданих вище проблем відповідає пріоритетним напрямкам економічного розвитку аграрного сектору держави та активізації донорських організацій, які готові розширити свою діяльність за умов прозорості та відкритості товарного ринку в Україні. Крім того, біржовий товарний ринок при наявності належного економічного середовища може забезпечити вирішення таких проблем:
• формування ринкових цін на зерно та інші види сировини та продовольства на основі попиту і пропозиції;
• легалізація тіньового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства та інших товарних груп через прозорість товарних потоків, що забезпечить надходження до державного бюджету значних коштів через систему оподаткування;
• забезпечення формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізацію з державних ресурсів через біржовий товарний ринок;
• усунення бартерних транзакцій шляхом розширення експорту окремих видів сільськогосподарської продукції і продовольства через біржовий товарний ринок, що в свою чергу сприятиме усуненню демпінгових цін.
Таким чином, в подальшому розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства повинні гармонійно поєднуватись саморегулюючі механізми біржі і державне регулювання, стимулювання його діяльності.

Висновки
1. Відсутність виваженої, економічно обгрунтованої стратегії і тактики соціально-економічних перетворень в Україні, серйозні прорахунки в реформуванні відносин власності, виробничих відносин та відносин обміну призвели до істотних негативних наслідків розвитку національної економіки в цілому і, особливо, в розвитку аграрного сектора. Спад виробництва супроводжується зменшенням товарних обсягів сільськогосподарської продукції. Агротоварні біржі , як типово ринкові структури тісно пов’язані із станом аграрного виробництва, відповідно реагують на недосконалість ринкового середовища.
2. Складнощі торговельної діяльності бірж значною мірою зумовлені тим, що за статутом – це ніби-то автономно керована структура, тоді як, з іншого боку, вона тісно пов’язана з багатьма іншими структурами, які функціонують за межами біржового поля. Тому для успіху необхідно забезпечувати узгодженість дій, об’єктивне бажання сторін чітко здійснювати будь-яку операцію, вбачаючи в цьому спільну вигоду. Такий методичний підхід в дослідженнях дозволив зробити всебічний аналіз біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією та оцінку позитивних і негативних сторін.
3. Сукупність причин, які обумовлюють згортання обсягів біржових операцій та зниження біржової торгівлі, доцільно розділяти за характером їх дії на наступні основні групи:
• обумовлені загальноекономічною і фінансовою кризою в країні;
• пов’язані з недосконалим механізмом функціонування бірж, недотриманням визначених статутом правил і положень та недостатньою законодавчо-нормативною базою;
• обумовлені різким спадом сільськогосподарського виробництва та зменшенням обсягів товарної продукції;
• несприйняттям, а в багатьох випадках нерозумінням суб’єктами ринкових стосунків, в першу чергу, виробниками сільгосппродукції, переваг реалізації її на біржовому ринку, хоча тут має місце і об’єктивний фактор – несприятливі економічно-фінансові умови господарювання.
4. Удосконалення механізму функціонування бірж має включати наступні заходи:
• законодавчо-правового характеру та державного сприяння, регулювання розвитку біржового ринку агропромислової продукції;
• економічної стабільності та гармонізації економічних інститутів підприємців-виробників сільськогосподарської продукції та інститутів ринкової економіки, в тому числі бірж;
• страхування фінансових ризиків та гарантії виконання біржових контрактів через систему: а) страхування укладених угод; б) проведення розрахунків по контрактах через Розрахункові (клірингові) палати; в) впровадження нових технологій біржової торгівлі – ф’ючерсних контрактів та опціонів.
• участі вітчизняних бірж в роботі міжнародної біржової інфраструктури.
5. Потребує вирішення:
• питання про відновлення інтервенційного фонду зерна в обсязі 600-800 тис.т. та 250 млн.гривень;
• питання поступового переходу до закупівлі зерна та продовольства для державних потреб та поповнення державного резерву за гроші, відмовившись від товарного кредитування, а також реалізація продовольчої продукції з державного резерву через біржовий товарний ринок.

Список публікацій за темою дисертації:
1. Горьовий В.П. Товарні біржі на ринку сільськогосподарської продукції в Україні //Економіка АПК.–1998.–№ 8.–с. 78-82.
2. Горьовий В.П. Система регламентації біржовою торгівлею //Економіка АПК.–1998.–№9.–с.60-65.
3. Горьовий В.П. Забезпечення ефективної діяльності товарних бірж на ринку сільськогосподарської продукції //Фондовий ринок.–1999.–№9.–с.37-41.
4. Горьовий В.П. Передумови розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні //Фондовий ринок.–1999.–№ 11.–с.42-46.
5. Горьовий В.П. Підрозділ 7.2 “Торгові стратегії брокерів, ефективність діяльності та методи її оцінки” в книзі “Товарні біржі в Україні”.–К.:”Віпол”, 1997.– 427 с. В т.ч. автора: с.275-279.

Анотації

ГОРЬОВИЙ В.П. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні.
Дисертацією є рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.–Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 1999.
В дисертації проаналізовано етапи становлення біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в період 1995-1998 років. Визначені причини спаду біржової торгівлі в 1997-1998 роках. На основі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обгрунтовані напрями підвищення ефективності використання біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні шляхом розробки нових та удосконалення існуючих механізмів функціонування біржового ринку, таких як: страхування можливих ризиків в умовах біржової торгівлі; забезпечення стабільності та гарантій виконання укладених біржових контрактів; врегулювання нормативно-правової бази функціонування біржового ринку; впровадження зарубіжного досвіду по торгівлі ф’ючерсними контрактами та опціонами та інш., які забезпечуватимуть поступальний розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні на перспективу.
Ключові слова: біржа, біржовий ринок, біржова угода (контракт), інфраструктура ринку, попит, пропозиція, кліринг, ціна, сільськогосподарська продукція.

GORYOVY V.P. Agricultural market in Ukraine.
The thesis is a manuscript.
The thesis is for a candidate’s degree in speciality 08.07.02 – Economics of agriculture and the agro-industrial complex.– Institute of Agrarian Economics, UAAS, Kyiv, 1999.
Stages of agricultural commodity market establishment during the period since 1995 till 1998 are analyzed in the thesis. Reasons of decline in exchange activity are determined. Basing on the complex study of the current market state, ways of efficient use of agricultural market in Ukraine are developed. It is proposed to develop new and improve existing mechanisms of market functioning, such as: insurance of possible exchange risks; ensuring of stability and guarantee for fulfillment of concluded exchange contacts; adjustment of the normative and legal basis for exchange functioning; apply of foreign experience concerning further contracts, and others. It will promote to the forward development of agricultural and foodstuff market in Ukraine.
Key words: exchange, market, exchange agreement (contract), market infrastructure, demand, supply, clearing, price, agricultural production.

ГОРЕВОЙ В.П. Биржевой рынок сельскохозяйственной продукции в Украине.
Диссертацией есть рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.07.02 – Экономика сельского хозяйства и АПК.–Институт аграрной экономики УААН, Киев, 1999.
В диссертации осуществлен анализ поэтапного становления биржевого товарного рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в период 1995-1998 годов. Определены причины, которые способствовали значительному сокращению биржевой торговли в 1997-1998 годах. На основании комплексного исследования сегодняшнего состояния биржевого рынка разработаны и теоретически обоснованы направления повышения эффективности использования биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Украине путем разработки новых и усовершенствования ныне существующих механизмов функционирования биржевого рынка, таких как: страхование возможных рисков в условиях биржевой торговли; обеспечение стабильности и гарантий исполнения заключенных биржевых контрактов.; урегулирование нормативно-правовой базы функционирования биржевого рынка; применение в практике биржевой торговли в Украине мирового опыта современной биржевой торговли фьючерсными контрактами и опционами и др., которые смогут обеспечить поступательное развитие биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Украине на перспективу.
В работе акцентируется внимание на том, что организационные, нормативно-правовые, финансово-экономические вопросы государственного регулирования и другие проблемы развития биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия остаются недостаточно исследованными и слабо отраженными в специальной литературе. Поэтому рабочая гипотеза исследований автора исходит из того, что нормальное поступательное развитие биржевого сельскохозяйственного рынка напрямую зависит и неразрывно связано с формированием и развитием национальной экономики и ее составляющей – товарного и фондового рынков, с проведением аграрной реформы и сменой форм хозяйствования и земельных отношений на селе, совершенствованием законодательной базы функционирования биржевого рынка, необходимостью приведения в соответствие уровня развития производительных сил уровню развития производственных отношений, необходимостью повышения общего экономического состояния государства и АПК и, на основании этого, увеличение покупательной способности предприятий перерабатывающей промышленности и других потребителей сельскохозяйственной продукции, а также привлечение на украинский биржевой рынок нерезидентов Украины.
Сущность научной новизны диссертации заключается: в углубленных исследованиях структуры и процесса функционирования биржевого рынка аграрной продукции и продовольствия на товарных биржах Национальной ассоциации бирж Украины, теоретическом обосновании дальнейшего экономического развития и эффективного функционирования биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия в перспективе. Биржевой рынок аграрной продукции остается слабо развитым, в частности, из-за кризисного состояния АПК и экономики государства в целом. В области обмена произошла замена товарно-денежных отношений бартерными операциями, а невыполнение контрактных обязательств отечественными субъектами рынка по существу устранила нерезидентов Украины от участия в биржевых торгах, что мало способствует привлечению зарубежного капитала в экономику АПК. Решение этих проблем соответствует приоритетным направлениям экономического развития аграрного сектора государства. Кроме этого, биржевой рынок при наличии надлежащей экономической среды может обеспечить решение следующих проблем:
• формирование рыночных цен на зерно и другие виды сырья и продовольствия, исходя из спроса и предложения;
• легализацию теневого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия через прозрачность товарных потоков, что обеспечит поступление в госбюджет значительных средств через налоговую систему;
• обеспечить формирование через биржевой товарный рынок необходимых объемов сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных нужд и их реализацию из государственных ресурсов;
• устранить бартерные транзакции и демпинговые цены путем расширения экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия через биржевой рынок.
Таким образом, как отмечается в работе, в последующем развитии биржевого рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия необходимо объединить государственное регулирование и стимулирование с саморегулирующимися механизмами биржевой торговли.
Ключевые слова: биржа, биржевой рынок, биржевое соглашение (контракт), инфраструктура рынка, спрос, предложение, клиринг, цена, сельскохозяйственная продукция.

Підписано до друку 20.04.99.
Формат 60х84 1/16 папір. друк.
Ум. друк. арк. 1.0. Обл. вид.– арк.1.0.
Тираж 100 прим. Зам. №
Доп. IAF
252127, Київ-127, вул. Героїв оборони, 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019