.

Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в умовах блокади опіоїдних рецепторів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3587
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

МАХОНІНА МАРИНА МИХАЙЛІВНА

УДК 591.1: 615.849.11

Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в
умовах блокади опіоїдних рецепторів

03.00.02 –біофізика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Сімферополь – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі фізіології людини і тварин та біофізики
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник доктор біологічних наук, професор

Чуян Олена Миколаївна,

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри

фізіології людини і тварин та біофізики

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор

Мірошниченко Микола Степанович,

завідувач кафедри біофізики

Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка

кандидат біологічних наук, доцент

Рибалко Сергій Юрійович,

доцент кафедри медичної фізики та інформатики

Кримського державного медичного університету

ім. С.І. Георгієвського

Захист відбудеться “28” вересня 2007 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 у Таврійському національному
університеті ім. В.І. Вернадського за адресою:

95007, Україна, Крим, м. Сімферополь, пр. Ак. Вернадського, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь,
пр. Ак. Вернадського, 4.

Автореферат розісланий “23” серпня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К 52.051.04
Хусаінов Д.Р.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У останні десятиліття виявлені численні факти, що
свідчать про високу чутливість біологічних систем до низькоінтенсивного
електромагнітного випромінювання (ЕМВ) міліметрового (мм) діапазону, або
надвисокої частоти (НВЧ), сформульована ціла низка гіпотез про
можливість резонансної взаємодії ЕМВ цього діапазону з біологічними
системами, виявлена залежність біологічної ефективності мм
випромінювання від частоти та інтенсивності впливаючого чинника,
визначені “частотні” та “амплітудні” вікна (Дев`ятков М.Д. та ін., 1991;
Гапєєв А.Б., Чемерис Н.К., 1999; Бецький О.В., Лебедєва Н.М., 2001;
Киричук В.Ф. та ін., 2003). Завдяки високій біологічній ефективності,
ЕМВ НВЧ активно упроваджується в медичну практику для лікування і
профілактики широкого спектру захворювань (Сітько С.П. та ін., 1994,
1998; Repacholi М.Н., 1998). Доведена антистресова дія ЕМВ НВЧ при
гіпокінетичному (ГК), больовому, “імунному” стресах (Чуян О.М. та ін.,
2003). Встановлено, що в механізмах біологічної дії низькоінтенсивного
ЕМВ НВЧ при його ізольованому, превентивному і комбінованому із
стрес-факторами різної природи дії важливу роль відіграють зміни
активності симпатоадреналової системи (САС), іммунореактивності та
неспецифічної резистентності (Чуян О.М., 2004). Проте ці висновки були
зроблені, в основному, за рахунок застосування цитохімічних
напівкількісних методів дослідження показників крові. Разом з тим, для
підвищення достовірності отримуваних результатів необхідне застосування
сучасних кількісних біофізичних методів дослідженя цитологічних
препаратів.

Відомо, що в розвитку адаптаційних процесів важлива роль належить не
тільки стрес-реалізуючим, але і стрес-лімітуючим системам (Меєрсон Ф.З.
та ін., 1994; Пшеннікова М.Г., 2001). Проте їх роль у механізмах дії ЕМВ
НВЧ вивчена недостатньо. У літературі є відомості про участь системи
опіоїдних пептидів (ОпП) в анальгетичній дії цього чинника
(Куліковіч Ю.М., Тамарова З.А., 1999; Чуян О.М., Джелдубаєва Е.Р.,
2006), але окрім антиноцицептивного ефекту ця система виконує
стрес-лімітуючу функцію, захищає організм від стресових пошкоджень, бере
участь в координації діяльності різних органів і систем (Меєрсон Ф.З. та
ін., 1994; Пшеннікова М.Г., 2001). У зв’язку з цим для вивчення ролі ОпП
у механізмах дії ЕМВ НВЧ доцільне дослідження взаємодії
стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих систем організму в умовах
виключення дії опіоїдной системи, що може бути досягнуто блокадою
рецепторів ОпП.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконувалася на кафедрі фізіології людини і тварин та біофізики
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в рамках
держбюджетних тем “Вивчення механізмів підвищення стійкості до дії
несприятливих факторів за допомогою електромагнітних випромінювань надто
високої частоти” (номер держреєстрації 0103U001224),
“Нейроіммуноендокрінні механізми фізіологічної дії електромагнітного
випромінювання украй високої частоти” (номер держреєстрації 0106U001214)
і “Фізіологічні і біофізичні механізми біологічної дії чинників різної
природи і інтенсивності на функціональний стан організму людини і
тварин” (номер держреєстрації 0106U003976).

Мета роботи полягала у виявленні ролі ендогенних ОпП у механізмах
біологічної дії низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ (довжина хвилі 7,1 мм,
щільність потоку потужності 0,1 мВт/см2) в нормі і умовах стресу.

Задачи роботи:

1. Обгрунтувати ефективність застосування автоматизованого
морфометрічного аналізу для цитохимічних досліджень препаратів крові.

2. Вивчити зміну активності симпатоадреналової системи на підставі
кількісного визначення вмісту катехоламінів в еритроцитах і лейкоцитах
периферичної крові при ізольованій і комбінованій із гіпокінетичним
стресом дії низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ в умовах блокади опіоїдних
рецепторів.

3. Дослідити зміну функціональної активності нейтрофілів і лімфоцитів
крові щурів під впливом ізольованої і комбінованої з гіпокінезією дії
низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ в умовах блокади опіоїдних рецепторів.

4. Обгрунтувати застосування мікроспектрального люмінесцентного методу
визначення показника синтетичної активності лімфоцитів крові як засобу
визначення біологічної ефективності ЕМВ НВЧ

5. Дослідити зміну концентрації цитокінів (інтерлейкінів-1(, 2, 4, 6;
фактора некрозу пухлин-?) в сироватці крові при ізольованій і
комбінованій із гіпокінезією дії низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ в умовах
блокади рецепторів опіоїдних пептидів.

6. Дослідити зміну концентрації мелатоніна в сироватці крові при
ізольованій і комбінованій із гіпокінезією дії низькоінтенсивного ЕМВ
НВЧ в умовах блокади рецепторів опіоїдних пептидів

7. Дослідити динаміку вмісту серотоніна в лейкоцитах периферичної крові
при ізольованій і комбінованій із гіпокінезією дії низькоінтенсивного
ЕМВ НВЧ на фоні блокади опіоїдних рецепторів.

Об’єкт дослідження – зміна патерну показників периферичної крові при
ізольованій і комбінованій із стрес-фактором дії нізкоїнтенсивного ЕМВ
НВЧ в умовах блокади ОР.

Предмет дослідження – біологічна дія низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ в умовах
блокади рецепторів ОпП.

Методи дослідження. Для дослідження показників системи крові були
використані: цитохімічні та морфометричні методи виявлення й аналізу
бактерицидних систем (пероксидаза (ПО), неферментні катіонні білки
(КБ)), гідролітичні ферменти (кисла фосфатаза (КФ), протеаза (ПР)),
показники енергетичного обміну (сукцинат- (СДГ),
?-гліцерофосфатдегідрогенази (?-ГФДГ) в нейтрофілах і лімфоцитах),
катехоламінів (КА) в еритроцитах периферичної крові; мікроспектральний
люмінесцентний аналіз синтетичної активності лімфоцитів периферичної
крові, вмісту КА і серотоніна (СТ) в лейкоцитах крові; імуноферментний
метод визначення концентрації мелатоніна (МТ) і цитокінів
(інтерлейкінів-1?, 2, 4, 6 (ІЛ) і фактора некрозу пухлин-? (ФНП-() в
сироватці крові.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше досліджено вплив ЕМВ НВЧ
(? =7,1 мм, щільність потоку потужності 0,1 мвт/см2) на зміну активності
САС, показників неспецифічної резистентності, концентрації цитокінів і
МТ у сироватці крові, вмісту СТ у лейкоцитах при його ізольованій та
комбінованій із стрес-фактором дії в умовах блокади ОР. Уперше показано
зниження стрес-лімітуючої дії ЕМВ НВЧ при блокаді ОР. Уперше показана
зміна вмісту СТ і КА в лейкоцитах крові під впливом низькоінтенсивного
ЕМВ НВЧ. Уперше обгрунтовано застосування морфометричного аналізу
препаратів крові при дослідженні впливу ЕМВ НВЧ на показники
неспецифічної резистентності (Патент на корисну модель №21882, МПК А 61
№ 2/00 “Спосіб визначення показників форми клітин периферичної крові”,
Опубл. 10.04.2007. Бюл. № 4, Заявка №200610199 от 25.09.2006 на корисну
модель “Спосіб визначення функціональної активності клітин периферичної
крові”). Доведено, що показник синтетичної активності лімфоцитів може
використовуватися як критерій визначення біологічної ефективності ЕМВ
НВЧ (Деклараційній патент України на корисну модель № 7864, МПК 7 А 61
N2/00 “Спосіб візначення біологічної ефективності застосування
низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання над високої
частоти”, Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7).

Практичне значення отриманих результатів. Дані проведеного дослідження
мають фундаментальне значення, оскільки розкривають деякі механізми
біологічної дії ЕМВ НВЧ, обгрунтовують застосування мм впромінювання як
чинник активації опіоїдної стрес-лімітуючої системи організму для
успішної профілактики і корекції розвитку стрес-реакції.

У результаті застосування морфометричного і люмінесцентного аналізів
препаратів крові вдалося отримати кількісну об’єктивну оцінку
цитохімічних реакцій. Одержані в роботі дані включені в загальний курс
“Радіобіологія”, спецкурс “Ефекти слабких впливів”. На основі
використаних у роботі методик були розроблені та упроваджені у
навчальний процес п’ять лабораторних робіт із курсу “Біофізичні методи
досліджень”, у великому спецпрактикумі (розділ “Біофізика крові”).

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконана
експериментальна частина досліджень під час проведення науково-дослідних
робіт в 2004-2006 рр. в НІЧ ТНУ ім. В.І. Вернадського, в яких автор
брала участь як молодший науковий співробітник, проведена статистична
обробка даних, зроблений аналіз літературного матеріалу. Аналіз
результатів дослідження та їх обговорення проведені за участю наукового
керівника. Спільно із співробітником кафедри прикладної фізики
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського В.В.
Поповим автоматизовано процес вимірювань, що проводяться на
мікрофлуоріметрі, розроблено відповідне програмне забезпечення. У
роботах, написаних у співавторстві, дисертантові належать
експериментальна частина і деякі теоретичні положення.

Визначення концентрації МТ і цитокінів у сироватці крові здійснювалося в
біохімічному відділі ЦНІЛ Харківського державного медичного університету
(зав. біохім. відділу ЦНІЛ ХДМУ Г.В. Горбань; зав. кафедрии біохімії
ХДМУ д.б.н., проф. В.І. Жуков).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були
викладені на 3-rd Alexander Gurwitsch Coference “Biophotons and coherent
systems in biology, biophysics and biotechnology” (Partenit, Crimea,
Ukraine, 2004), ІІ-м Євразійському конгресі з медичної фізики “
Медицинская физика – 2005” (Москва, 2005), VI-й Міжнародної Кримської
конференції “Космос і біосфера” (Партеніт, Крим, Україна, 2005), IV-м
з`їзді Українського біофізичного товариства (Донецьк, 2006), IX-й
Міжнародній науково-практичній конференції „Наука та освіта – 2006”
(Дніпропетровськ, 2006), 78-ій міжвузівській науково-практичній
конференції студентів і молодих вчених „Теоретичні і практичні аспекти
сучасної медицини” (Сімферополь, 2006), ІІІ-й Всеукраїнській науковій
конференції „Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і
патології” (Киів, 2006), XVII-му з`їзді Українського фізіологічного
товариства з міжнародною участю (Чернівці, 2006), 14-му Російському
симпозіумі з міжнародною участю “Миллиметровые волны в медицине и
биологии” (Москва, 2007), V Міжнародному симпозіумі “Актуальные проблемы
биофизической медицины” (Киів, 2007), а також щорічних наукових
конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (2004 –
2007).

Публікації. За результатами досліджень, що увійшли до дисертації,
опубліковано 25 наукових робіт, з них 12 – в журналах і періодичних
виданнях із списку, затвердженого ВАК України, 1 – в зарубіжному
науковому виданні, 3 патенти на винахід, 9 – тез доповідей на наукових
конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 197
сторінках, складається із списку умовних скорочень, вступу, чотирьох
розділів: огляду літератури, опису матеріала і методів дослідження,
результатів дослідження, обговорення результатів дослідження; висновків
і списку з 276 джерел літератури, серед яких 187 робіт авторів України і
країн СНД і 89 робіт зарубіжних авторів. Дисертація ілюстрована 20
рисунками і містить 33 таблиці.

ОСНОВНИЙ ВМІСТ РОБОТИ

У першому розділі “Огляд літературних даних” проведено аналіз даних
літератури про біофізичні особливості і біологічну ефективність дії
низькоінтенсивного ЕМВ НВЧ, фізіологічну дію ОпП.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальна частина роботи виконана на 180 білих безпородних
щурах-самцях масою 180 – 220 грамів, отриманих з
дослідно-експериментального розплідника Інституту Гігієни і Медичної
Екології, фірма “Фенікс” (м. Київ) протягом 2004 – 2006 років.

У експериментальні групи відбирали тварин однакового віку з середньою
руховою активністю і низькою емоційністю, що визначалися у тесті
“відкритого поля” (Hall C.S., 1934; Буреш Я. та ін., 1991), які
переважають у популяції. Такий відбір дозволив сформувати однорідні
групи тварин, що однотипно реагують на експериментальні дії.

Заздалегідь відібрані тварини були розділені на вісім груп. До першої
групи належали тварини, які протягом дев’яти діб знаходились в звичайних
умовах віварію і служили біологічним контролем (К). Щури другої групи
щодня піддавалися дії ЕМВ НВЧ на потилично-комірну зону (НВЧ). Третю
групу складали щури, що знаходилися в умовах експериментальної
стрес-реакції, яка моделювалася обмеженням рухливості (ГК) шляхом
розміщення їх у спеціальних пеналах із органічного скла, в яких вони
знаходилися протягом дев’яти діб експерименту по 20 годин на добу
(Коваленко Е.А., Гуровський Н.Н., 1980). Щури четвертої групи
знаходилися в умовах комбінованої дії ГК і ЕМВ НВЧ (ГК+НВЧ).

Дія ЕМВ НВЧ здійснювалася протягом дев’яти днів за допомогою генератора
“Луч. КВЧ-071” (реєстраційне свідоцтво № 783/99 від 14.07.99, КНМТ МОЗ
України про дозвіл на застосування у медичній практиці в Україні; ?=7,1
мм; щільність потоку потужності 0,1 мВт/см2) по 30 хвилин щодня.

З метою блокування рецепторів ОпП застосовувався налаксон (н), який є

((-)-17-аллил-4,5(-епокси-3,14-дигідроксиморфін-6-он) гідрохлорида
дигідратом, належить до групи неселективних блокаторів всіх субтипів ОР,
усуває центральну і периферичну дію ОпП, включаючи ендогенні ендорфіни,
проникає через гематоенцефалічний і плацентарний бар’єри. Препарат при
внутрішньом’язовому введенні починає діяти через 2-3 хвилини, тривалість
дії 2,5-3 години. Середній період напіврозпаду складає 1,0 – 1,5 години
(Лоуренс Д.Р., Бенітт П.Н., 1991).

Налоксон (Налоксон-М 0,04% розчин по 1 мл в ампулах, розробка ГНЦЛС, м.
Харків і ХГФП “Здоров’я народу”) в дозі 0,4 мг/кг додаткові з описаними
експериментальнимі діями вводився щурам п’ятої (К+Н), шостої (ГК+Н),
сьомої (НВЧ+Н) і восьмої (ГК+НВЧ+Н) групам внутрішньом’язового (зовнішня
поверхня стегна) протягом дев’яти днів експерименту в один і той же час
із 8.00 до 10.00 години за 30 хвилин до НВЧ-дії.

Забір крові для цитохимічних досліджень здійснювався в першу, п’яту і
дев’яту добу експерименту; для мікроспектрального люмінесцентного
аналізу – в першу, третю, п’яту, сьому і дев’яту добу спостереження
шляхом пункції хвостової вени.

У мазках крові цитохімічними методами проводилося дослідження середніх
актівностей СДГ і ?-ГФДГ у лімфоцитах (грн/лім) і нейтрофілах (грн/нейт)
методом Р.П. Нарциссова (1984); цитохімічного показника вмісту (ЦПВ,
ум.од.) ПО по J. Gracham; ЦПВ КБ по М.Г. Шубічу; ЦПВ КФ по Н. Goldberg і
J. Barka (Ягода А.В., Локтев М.О., 2005); ЦПВ ПР у нейтрофілах (Ліллі
P., 1969, в модифікації Михайлова О.В., 1986); ЦПВ КА у еритроцитах
крові (Мардар Ґ.І., 1986).

Препарати, забарвлені цитохімічними методами, аналізували за допомогою
морфометрічного методу, що дозволило отримати точну об’єктивну оцінку
вмісту того або іншого включення в клітці за рахунок обчислення
кількісного показника вмісту (QIC, ум.од.), який із високою мірою
достовірності корелює з ЦПВ вивчених показників. Цей показник залежить
не тільки від площі активної цитоплазми (Sа, площа включень, мкм), яка
значуща для обчислення ЦПВ, але і оптичної щільності (OD, ум.од.). При
розрахунку QIC враховуються також розміри самої клітини, що неможливо
при інших типах досліджень. Крім того, проводився аналіз форми клітин
(коефіцієнти ізрізаності меж (КІМ, ум.од.) і деформації клітин (КДК,
ум.од.)).

Люмінесцентним мікроспектральним методом визначали показник синтетичної
активності лімфоцитів (ум.од.) (Карнаухова, 2001), вміст СТ (ум.од.) і
КА (ум.од.) у лейкоцитах (Falck B., 1962; Falck B., Owman C., 1965;
Новицька В.П., 2000).

, де АРНК – активна компонента РНК одиночної клітини; k1, k2, K –
коефіцієнти скріплення АО з нуклеїновими кислотами.

Зміна параметра ? при різних функціональних станах клітини головним
чином пов’язана з фарбуванням односпіральних зонах РНК, що показано
авторами методики і підтверджено нами за допомогою обробки препаратів
розчином РНКази, яка значно зменшувала червону флуоресценцію, тоді як
зелена практично не змінювалася.

Для вивчення впливу на організм неспецифічних подразників представляє
інтерес спостереження за зміною сигнального показника загальних
неспецифічних адаптаційних реакцій організму (НАРО) – лейкоцитарної
формули (ЛФ) (Гаркаві Л.Х. та ін., 1998). Інтегральними показниками, що
адекватно характеризують тип НАРО (реакції активації (спокійної,
підвищеної), тренування, стресу) є процентний вміст лімфоцитів і
сегментоядерних нейтрофілів периферичної крові, а також їх відношення
(л/нс). Для підрахунку ЛФ мазки крові офарблювали за Романовськім.

Сироватку крові для дослідження концентрації МТ і цитокінів отримували
шляхом декапітації тварин на дев’ятий день експерименту. Концентрацію МТ
(пг/мл) визначали в сироватці крові імуноферментним методом за допомогою
аналізатора STAT FAX 303 (USA) (Маєв І.В., 2003). Концентрацію цитокінів
(пг/мл) визначали твердофазним імуноферментним методом із застосуванням
пероксидази хріну як індикаторного фермента на аналізаторі STAT FAX 303
(USA) за допомогою стандартних наборів (виробництво “Протеїновий контур
(ProCon)”, Санкт-Петербург) (Мезенцева М.В. та ін., 1997).

Щурів містили в умовах віварію при температурі 18 – 22оС на стандартному
харчовому раціоні та в стандартних умовах освітлення (12 годин темнота :
12 годин світло). Світлова фаза починалася в 7.00 ранку. Експерименти
проводилися з дотриманням принципів “Європейської конвенції про захист
хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших
наукових цілей” (Страсбург, 2000), ухвали першого національного конгресу
з біоетики (Київ, 2001), закону України №3447-IV “Про захист тварин від
жорстокого походження” від 21.20.2006.

Всі дослідження і вимірювання здійснювалися на устаткуванні, що пройшло
метрологічну перевірку і експертизу.

Аналіз виду розподілу ознак проводили за критерієм Шапіро-Уїлка
(Реброва Т.Б., 2006). Як показали результати аналізу, дані, отримані в
процесі експериментальних досліджень, підкоряються закону нормального
розподілу. Статистична обробка матеріалу проводилася шляхом обчислення
середнього значення досліджуваних величин (M), середнього квадратичного
відхилення (?), помилки середнього арифметичного (m). Оцінку
достовірності спостережуваних змін проводили за допомогою t-критерію
Стьюдента для незалежних вибірок.

Для вивчення внутрішньо- і міжсистемних взаємин вивчених показників
використовували кореляційний аналіз за Пірсоном із кластерним аналізом
за методом середнього зв’язку, який є адекватним інструментом оцінки
багатокомпонентних реакцій організму, дозволяє знаходити приховані
зв’язки як усередині функціональних систем, так і поміж ними (Бреус Т.К.
та ін., 2002; Бріскін В.С. та ін., 2002).

Розрахунки і графічне оформлення отриманих у роботі даних проводилися з
використанням програми Microsoft Excell (Лапач С.Н., Чубенко А.В.,
2001), програмного пакету “STATISTICA – 6.0” (Реброва Т.Б., 2006),
“Origin Pro 7” (Полулях С.М., 1998).

Результати дослідження і їх обговорення

Аналіз змін вивчених показників у інтактних тварин після введення
антагоніста ОР налоксона показав, що вони достовірно не відрізнялися від
значень, зареєстрованих у тварин у контрольній групі. Ці результати,
мабуть, пов’язані з тим, що вивільнення ОпП відбувається не “тонічно”, а
лише при відхиленні гомеостазу від норми (Goldstein A. et al. 1976,
Holaday J.W., 1983). Разом із тим, результати проведених досліджень
указують на залученість ендогенних ОпП у реалізацію ефектів, що
викликаються ЕМВ НВЧ.

Вплив ЕМВ НВЧ на зміну функціональній активності САС в умовах блокади
ОР. Під впливом експериментальних дій відбулася зміна активності САС,
яка відіграє істотну роль у формуванні відповіді організму на дію
подразників різної природи та інтенсивності (Пшеннікова М.Г., 2001).

Під час дії ЕМВ НВЧ на інтактних тварин спостерігалася тенденція до
зниження QIС КА в еритроцитах (p>0,05) і зменшення вмісту КА на 41%
(p0,05) і значуще збільшення вмісту КА в лейкоцитах на 50% (p0,05) (рис. 3, 4-А). При цьому розвивалася НАРО
тренування, характерна для інтактних тварин (рис. 4-Б).

Таким чином, ефекту праймінга під впливом НВЧ-дії в умовах блокади ОР не
спостерігалося.

При обмеженні рухової активності щурів виявлено прогресуюче зниження
активності бактерицидних систем нейтрофілів (на 26-29%, p ?°o" 8 : >†?o”

l

A

yyyoiiYYYYEEEEYY??Y

J

тко відрізнялася від такої у тварин з обмеженою рухливістю, а зміни
неспецифічної резистентності у тварин цієї групи, що вивчаються,
полягали в нормалізації всіх вивчених показників (рис. 3). Крім того,
необхідно відзначити, що комбінована дія ЕМВ НВЧ і ГК викликала
односпрямовані зміни активності енергетичних, бактерицидних і
гідролітичних систем у нейтрофілах, що призводить до підвищення
функціональніх можливостій лімфоцитів і нейтрофілів крові, розвитку
НАРО, відмінной від стресу, – реакції тренування (рис. 4-Б), при якій
має місце стимуляція активності імунної системи (Jessopp J.J., 1987),
про що додатково свідчить значне підвищення показника синтетичної
активності лімфоцитів на 32% (p Підписано до друку 20.08.2007 Формат 60x84/16 Тираж 100 Надруковано у видавничому відділі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського 95007, м. Сімферополь, Пр-кт Ак. Вернадського, 4 * * * * НВЧ НВЧ+Н

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020