.

Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2817
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО охорони здоров(я України

ЗАПОРІЗЬКА медична АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Дмитренко Сергій Сергійович

УДК 616.379.-008.64-06:616-002.4-085

Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в
комплексі хірургічного лікування хворих на діабетичну стопу

14.01.03 – хірургія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Запоріжжя -2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті загальної та невідкладної хірургії АМН
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

БоЙко Валерій Володимирович,

Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України, директор,
Харківський державний медичний університет, завідувач кафедри
госпітальної хірургії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Ковальов Олексій Олексійович,

Запорізька медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри
онкології

доктор медичних наук, професор

Тамм Тамара Іванівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти, професор кафедри
хірургії та проктології

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім.. П.Л.Шупика, кафедра хірургії.

Захист відбудеться “22” лютого 2006 р., о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 17.600.01 при Запорізькій медичній
академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 69096,
м.Запоріжжя,

б-р Вінтера, 20

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізької медичної
академії післядипломної освіти (69096, м.Запоріжжя, б-р Вінтера, 20)

Автореферат розісланий “22”січня_2006 р

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент
С.Є.Гребенніков

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність теми. Останніми роками в усьому світі відзначається
зростання захворюваності на цукровий діабет, який негативно впливає на
стан здоров’я населення, супроводжується ускладненнями, що зумовлює
актуальність його лікування. Соціальне значення проблеми цукрового
діабету визначає не стільки його частота, скільки інвалідизуючі хронічні
ускладнення та взаємнообтяження (Winer N., Sowers J.R., 2004). Одним із
найтяжчих ускладнень цукрового діабету є синдром діабетичної стопи
(СДС), який у 68,8 % ускладнює його перебіг і зумовлює летальність у 50
разів частіше, ніж при серцево-судинних та онкологічних захворюваннях
(Thomas S.R. et al., 2001; Moulik P., Gill G.V., 2003). Так, за даними
рандомізованого дослідження проведеного упродовж 5 років (1990–1995)
R.G. Frykberg et al. (1998) показано, що тривалість життя після
ампутації у пацієнтів із СДС становить від 19 до 49 місяців.

Багатофакторність причин та остаточно не з’ясований патогенез СДС,
нечітко виражені клінічні симптоми на ранніх його стадіях та відсутність
патогномонічних ознак розвитку цієї патології значно ускладнюють її
діагностику. Як наслідок, проводяться неповний обсяг необхідних
профілактичних заходів, несвоєчасна діагностика та недооцінка тяжкості
стану, оскільки не існує оптимального скринінга з попередження СДС
(Гурьева И.В., 2001; Mayfield J.A. et al., 1998; Armstrong D.G. et al.,
2003; Lane J.T., 2004).

При цьому відсутність інтегративного підходу до зазначеної проблеми
полягає й в тому, що залишаються актуальними питання удосконалення
існуючих методів лікування СДС, а також потребує подальших зусиль пошук
заходів, які сприятимуть попередженню небажаних наслідків даного
ускладнення і пов’язаною з ними високою інвалідністю та смертністю.

Запізніла діагностика, неадекватне та несвоєчасне лікування, а також
відсутність налагодженої міждисциплінарної допомоги призводять до
великої кількості не оправданих ампутацій кінцівок у пацієнтів із СДС,
які здійснюються у 15-17 разів частіше, ніж у хворих на будь-яку іншу
хірургічну патологію (Brauer B., Dieterle P., 1998; Colleta E.M., 2000;
Thomas S.R. et al., 2001). Беручи до уваги невеликий термін життя
пацієнтів після ампутації кінцівки з приводу СДС, останнім часом у
всьому світі прагнуть до „операцій без розрізу”, тобто до пошуку
консервативного відновлення прохідності судин та лікування ураженої
стопи, хоча далеко не завжди консервативне лікування стає ефективним
(Isomaa B., 2001; Veves А. et al., 2002; Kalani H. et al., 2003).

Незважаючи на труднощі в лікуванні діабетичної стопи, існує потенційна
можливість лікування гнійно-некротичних ускладнень її виразок, до
реалізації якої на сучасному рівні охорони здоров’я ми повинні прагнути
(Дрюк Н.Ф. і співавт., 2001; Тамм Т.І., Белов С.Г., 2003; Шаповал С.Д.,
Трибушний О.В., 2003; Кошевський Ю.І. і співавт., 2005).

Методи внутрішньоартеріального введення ліків у хворих із СДС, які
запропоновані раніше з метою збереження достатніх концентрацій
медикаментів в осередку запалення, потребують довготривалого або частого
їх уведення, що пов’язане з незручністю та ризиком виникнення ускладнень
(Ковальчук В.С., 1996; Бурковський М.І., 2000). Запропоновані раніше
методи лейкотрансфузій використовуються при різних патологіях, вони
швидко та селективно забезпечують накопичення медикаментів в ураженому
органі або тканині, але при СДС дана методика розроблена недостатньо
(Шевченко С.И. і співавт., 1996). Саме тому ми вибрали цей напрямок у
пошуку і розробці нового методу консервативного лікування, що є дуже
актуальним.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Зазначений
науковий напрямок дисертаційної роботи співзвучний з основною метою
комплексної державної програми „Цукровий діабет” в Україні, спрямованої
на зниження ускладнень цукрового діабету та збільшення тривалості життя
хворих на цукровий діабет. Дослідження проведені відповідно до теми
комплексної НДР Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України
ВН.3.2002 “Обґрунтування індивідуального застосування імунотропних
препаратів, у тому числі клітинних та тканинних біотрансплантатів у
невідкладних хірургічних хворих” (№ держ. реєстр. 0102U003238).

Мета дослідження. Покращення результатів хірургічного лікування
пацієнтів із синдромом діабетичної стопи шляхом теоретичного
обґрунтування та розробки нового методу – аутолейкоцитарної перфузії
кінцівок з медикаментозним насиченням лейкоцитарних носіїв та
впровадженням його в лікувальну практику.

Для досягнення цієї мети визначені наступні задачі дослідження:

1. Вивчити особливості клінічного перебігу синдрому діабетичної стопи за
умов сучасного життя.

2. З’ясувати показники ризику виникнення СДС на тлі клінічного перебігу
захворювання.

3. Обґрунтувати показання до використання технології
внутрішньоартеріальної перфузії з медикаментозним насиченням ураженої
кінцівки при синдромі діабетичної стопи.

4. Розробити новий спосіб консервативного лікування пацієнтів із
синдромом діабетичної стопи.

5. Провести порівняльну оцінку запропонованого нового способу лікування
шляхом аутолейкоцитарної перфузії ліків у стегнову артерію з відомими
традиційними способами консервативного лікування СДС.

Об’єкт дослідження: хворі на цукровий діабет із синдромом діабетичної
стопи.

Предмет дослідження: гнійно-некротичні ускладнення при синдромі
діабетичної стопи.

Методи дослідження: в роботі використано клінічні, біохімічні,
реографічні, ехографічні, цитологічні, морфометричні, рентгенологічні та
статистичні методи дослідження.

Наукова новизна. На основі багатофакторного аналізу уточнені показники
ризику виникнення гнійно-некротичних ускладнень СДС. Побудована
граф-модель кореляційної залежності віку, тривалості цукрового діабету і
синдрому діабетичної стопи, показників артеріального тиску та рівня
сечовини в плазмі крові. У роботі отримав подальший розвиток напрямок
„операції без розрізу” – шляхом обґрунтування та розробки нового способу
аутолейкоцитарної перфузії ліків у стегнову артерію при синдромі
діабетичної стопи (Деклараційний патент України № 46494 А).

Практичне значення роботи. Отримані дані дослідження дозволили
обґрунтувати якісно нову стратегію лікування пацієнтів із синдромом
діабетичної стопи, а саме – при наявності показників ризику виникнення
СДС вчасно удатися до профілактичних заходів, спрямованих на
нормалізацію вуглеводного обміну, зниження маси тіла, корекцію та
стабілізацію нормальних показників артеріального тиску під наглядом
терапевта та ендокринолога з щоденним оглядом стоп та зверненням до
малої ортопедії – використанням протезів, устілок, ортопедичного взуття.

Запропонований новий спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків у стегнову
артерію при синдромі діабетичної стопи дозволив покращити результати
лікування, знизити летальність і інвалідність у хворих із СДС. Завдяки
цьому способу скорочуються терміни лікування у середньому на 7–10 днів,
зменшується кількість ампутацій кінцівок в 1,4 разу. Під впливом
аутолейкоцитарної перфузії ліків морфометрично доведені стимуляція
лімфоцитів в осередку запалення та поліпшення проліферації базальних
клітин епідермісу.

Спосіб аутолейкоцитарної перфузії ліків впроваджений в лікувальну
практику (Обласна клінічна лікарня м.Харкова, клінічна лікарня №6

м. Сімферополя; клінічна лікарня № 7 м.Сімферополя, Інститут загальної
та невідкладної хірургії АМН України). Положення дисертації
використовуються в педагогічному процесі на кафедрі госпітальної
хірургії Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно розроблено програму
досліджень, проведено інформаційний пошук та аналітичний огляд
літератури, підготовлено матеріали для патентування. Автор особисто
виділяв і насичував аутолейкоцитарну завись лікарськими речовинами,
здійснював внутрішньоартеріальне введення ліків у кінцівку, проводив
забір матеріалу для морфологічних та інших досліджень. Дисертант
самостійно оперував хворих з СДС, провів аналіз фактичного матеріалу,
основних положень і висновків роботи, підготував статті та тези для
публікації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
повідомлено, обговорено та схвалено на засіданнях науково-практичних
конференцій „Сучасні напрямки розвитку ендокринології” (Другі та треті
Данилевські читання – Харків, 2003; 2004); Всеукраїнській
науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні аспекти
хірургічного сепсису” (Запоріжжя, 2003); Міжнародному симпозіумі
“Актуальні питання сучасної медичної допомоги населенню” – (Чернівці,
2003); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів,
студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної
медицини” СумДУ (Суми, 2004), на засіданнях Харківського медичного
товариства, секції “Хірургія” у 2002, 2003 роках, на засіданні вченої
ради Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України (Харків,
2004).

Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертації викладено у 10
наукових працях, з них – 6 статтях (4 – у фахових виданнях, затверджених
ВАК України), 3 тезах, 1 деклараційному патенті України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 122 сторінках,
складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів
дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів,
висновків і практичних рекомендацій, переліку літературних посилань, які
включають 216 джерел, з них 115 – вітчизняних та країн СНД та 101 –
іноземне. Дисертація має 19 таблиць та 19 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань
здійснено аналіз клінічного перебігу захворювання у 130 хворих на
цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи. Залежно від способу
лікування досліджувані пацієнти були розподілені на 2 групи.
Проспективне дослідження проведено в основній групі із 80 (61,5 %)
пацієнтів із СДС, які перебували на лікуванні в Харківському Інституті
загальної та невідкладної хірургії АМН України, Харківській обласній
клінічній лікарні та шпиталі Міністерства внутрішніх справ України в
Харківській області. Як групу порівняння використано ретроспективне
дослідження 50 (38,5 %) історій хвороб пацієнтів із СДС, які отримали
традиційне лікування. Всі виділені групи були репрезентативні між собою
за віком, клініко-лабораторними проявами патології, а також за
показниками, здобутими у процесі досліджень. Це дозволило пов’язувати та
аналізувати отриману динаміку в процесі їх медикаментозної корекції.

Досліджувані пацієнти були похилого віку. При цукровому діабеті 1 типу
найбільшу вікову групу склали пацієнти у віці 53,71 ± 1,18 року в
основній групі та 56,25±1,54 року в групі порівняння, при цукровому
діабеті 2 типу, відповідно, у віці 63,83±0,55 та 64,25±0,39 року.

Критеріями, за якими відносили виразкові дефекти до категорії
діабетичної стопи, були локалізація виразки на стопі або литковій
ділянці та наявність діабетичної нейропатії, діабетичної мікро- чи
макроангіопатії.

Для дослідження були відібрані пацієнти з ІІ, ІІІ та ІV ступенем уражень
стопи за класифікацією Вагнера. Пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу
складали 23,1 %, 2 типу – 76,9 %.

Найбільшу групу складали хворі із ІІІ ступенем тяжкості, відповідно в
основній групі 52,5 % та групі порівняння – 46,9 %. За частотою також не
відрізнялися пацієнти з ІІ та ІV ступенем тяжкості (р |¶e i ?????¤????i EPIDMHP?T[?\AE_E_o_ngoooooaaaaaooooooooooooOo ›–›(?x?ooooooooooooooooooeoooTHTHTH ікарській суміші використовується як прямий антикоагулянт, а також з метою попередження тромбоутворення. Доза гепарину, яка запатентована, необхідна і достатня для досягнення антикоагуляційного ефекту та збереження форми фармакокінетики. Використання даларгіну у суміші препаратів обумовлено його здатністю підсилювати тканинну і внутрішньоклітинну репарацію і регенерацію, стимулювати процеси фагоцитозу і фіброутворення, модулювати імуногенез, покращувати мікроциркуляцію та гемореологію. В літературі використання даларгіну при лікуванні СДС показано лише в поодиноких дослідженнях, тому проведене дослідження доповнює дані літератури (Ушакова О.В., 2001). Реографічними дослідженнями встановлена наявність ішемії тканин стопи, яка характеризувалась – скороченням швидкості наповнення артерій майже ніж у 2 рази, до 0,37±0,026 Ом/с та зменшенням реографічного індексу (пульсового артеріального кровонаповнення) до 0,293±0,026 мм, після лікування вказані показники достовірно збільшилися відповідно до 0,464±0,026 Ом/с, 0,445±0,028 мм (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020