.

Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3464
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України

Харківський державний медичний університет

Шкляр Антон Сергійович

УДК: 611.611.– 073.432.19

Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському державному медичному університеті МОЗ
України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Бурих Михайло Прокопович, Харківський державний медичний університет МОЗ
України, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної
анатомії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ольховський Василь
Олексійович, Харківський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри судової медицини та права;

доктор медичних наук, професор Ахтемійчук Юрій Танасович, Буковинський
державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри загальної
і оперативної хірургії з топографічною анатомією.

Провідна установа: Луганський державний медичний університет МОЗ

України, кафедра анатомії людини.

Захист відбудеться “26” жовтня 2006 р. о 1400 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському державному
медичному університеті МОЗ України (61022, м.Харків, проспект Леніна,4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
медичного університету МОЗ України (61022, м.Харків, проспект
Леніна,4).

Автореферат розісланий 25 вересня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03,

к.мед.н., професор
Терещенко А.О.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Останні роки у клінічній практиці активно
впроваджуються кількісні морфометричні методи дослідження органів та
систем, як найбільш об’єктивні та точні, передусім це стосується
ультразвукової діагностики, ангіографії, інфузійної урографії,
сканування нирки та інших, застосування яких дозволяє удосконалювати
хірургічну тактику та роз-ширювати показання до органозберігаючих
втручань. Однак, хірургічні втручання досить часто ускладнюються важкими
та загрозливими для життя хворого кровотечами, що свідчить про
недостатність анатомічного обґрунтування оперативних втручань на нирці
(А.А.Гресь, А.Н.Нечипоренко, 1988; В.Н.Демидов, Ю.А.Пытель, А.В.Амосов,
1991; Н.А.Лопаткин, Е.Б.Мазо, 1989; В.М.Животаев, 1997, О.Ф.Возіанов,
З.І.Вінниченко, 1998, В.М.Лісовий, 2000-2005).

Водночас, нові органозберігаючі способи оперативного лікування патології
нирок, які виконуються за допомогою ендоскопічних інструментів, поряд з
перевагами все ще викликають ускладнення, що постійно вимагає подальшого
поглиблення й розширення знань щодо індивідуальної анатомічної
мінливості та топографоанатомічних особливостей нирки та воріт нирки
(ВН) з урахуванням віку та статі людини (М.П.Бурих, 1986-2006;
В.М.Лісовий, 2003; М.А.Падалиця, 2002; Скрипніков М.С., 1995; М.П.Бурих,
В.Д.Зінченко, В.В.Бобін, 1994; О.Ф.Возіанов, 1993; N.A.Lopatcin, 2001).

Органозберігаючі хірургічні методи набули значного поширення у зв’язку з
використанням ниркової ангіографії, інфузійної урографії, що дозволяє у
доопераційному періоді визначати обсяги втручання. Важливу роль відіграє
пошук малосудинних зон та визначення топографії судинних елементів
нервово-судинного пучка (ЕНСП), а також положення, розмірів та морфотипу
ВН (М.П.Бурых, 1986; Мельман Е.П., 1997; P.M.Motta, 1985; M.Brцdel,
2002).

Необхідність подальшого вивчення анатомії ВН людини пов’язана з появою в
сучасній операційній нефрології нових методів, застосування яких вимагає
нових знань щодо топографії судин у системі зональних координат,
впровадження нових методів обстеження, трактування результатів яких
потребує морфометричної оцінки з урахуванням індивідуальної анатомічної
мінливості та закономірних для відповідного етапу онтогенезу змін ВН.

Отже, гіпотеза дослідження базується на тому, що застосування системного
підходу до вивчення типової анатомії воріт нирки на етапах
постнатального онтогенезу дозволить опрацювати класифікацію морфотипів
воріт нирки, вивчити частоту та характер мінливості цієї анатомічної
структури у взаємозв’язку з морфофункціональними особливостями нирки та
визначити органометричні індикатори анатомічної мінливості воріт нирки
залежно від віку та статі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконане згідно комплексного плану наукових досліджень
Харківського державного медичного університету МОЗ України і є складовою
загальної теми науково-дослідної роботи кафедри оперативної хірургії та
топографічної анатомії “Анатомія деяких внутрішніх органів у системі
топографічних координат” (№ державної реєстрації 0104U002234; 2002-2006
р.). Автор самостійно виконував фрагмент, присвячений вивченню нирки у
системі зональних координат, зокрема дослідження воріт нирки на етапах
постнатального онтогенезу людини.

Мета дослідження полягала у вивченні типової анатомії воріт нирки з
обґрунтуванням системи морфометричних індикаторів морфотипу воріт нирки
на етапах постнатального онтогенезу людини.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

1.Вивчити анатомічну мінливість лінійних розмірів і форми воріт нирки на
етапах постнатального онтогенезу людини;

2.Вивчити структурно – органометричні показники нирки та їх вплив на
топографію воріт нирки, особливості зональної топографії судинних
елементів у площині воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу;

3.Дослідити варіанти анатомічної мінливості воріт нирки на етапах
постнатального онтогенезу та розробити алгоритм їх морфометричної
оцінки.

4.Вивчити частоту морфотипів воріт нирки;

5.Обґрунтувати систему морфометричних індикаторів для ідентифікації
морфотипу воріт нирки та кількісної реконструкції їх форми і положення в
системі органометричних координат.

Об’єкт дослідження – ворота нирки людини

Предмет дослідження – анатомія та зональна (координатна) топографія
воріт нирки людини на етапах постнатального онтогенезу.

Методи дослідження. Антропометрія (соматометрія), органометрії нирки,
координатна морфометрія зрізів нирки у площині її воріт, методи
координатної анатомії, методи визначення форми та положення воріт нирки
в умовах секційної біометрії. Статистичні (індексний, варіаційної
статистики), математичні (поліномінальний аналіз), кореляційно –
регресійний аналіз, методи компонентного аналізу морфологічної
структури.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше застосовані пріоритетні
розробки, які дозволили отримати нові наукові результати, а саме:

– доведено, що на етапах постнатального онтогенезу має місце
індивідуальна анатомічна мінливість форми та положення воріт нирки, яка
залежить від комплексу факторів і може бути виявлена із застосуванням
“Способу визначення морфофункціональної асиметрії воріт нирки людини”
(Пат. №68299 А, Україна).

– форма та положення воріт нирки визначається комплексом факторів (вік,
стать, соматотип, органометричні показники нирки), що може бути системно
ураховано застосуванням морфометричної методики – “Спосіб діагностики
морфотипу воріт нирки людини” (Пат. 66287 А, Україна).

– органометричні показники нирки у поєднанні з індикаторами її воріт
відображають етапи постнатального онтогенезу людини, що може бути
використано для вирішення специфічних задач секційної морфометрії
(“Спосіб визначення віку ізольованої нирки людини (Пат. 66287 А,
Україна)

– обґрунтовано та застосовано спосіб побудови онтогенетичних
морфо-хронограм воріт нирки, який дозволяє у стислому та інформативному
вигляді відобразити достовірні зміни воріт нирки з урахуванням віку та
статі, а також топографії судинних елементів нервово-судинного пучка у
площині воріт.

– досліджено системний взаємозв’язок між сомато–, органометричними
показниками та морфометричними індикаторами воріт нирки людини з
визначенням комплексу сомато–, органометричних та морфометричних
факторів, які впливають на індивідуальну анатомічну мінливість форми і
положення її воріт.

– створена інтеґральна модель морфогенезу воріт нирки та вивчено
закономірності їх анатомічного гістерезису в постнатальному онтогенезі
людини.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані дозволили
реалізувати системний підхід до вивчення морфометричних змін воріт нирки
на етапах постнатального онтогенезу, а також вивчити вплив віко-статевих
факторів на анатомо-структурну організацію воріт нирки людини. Одержані
узагальнені дані щодо лінійних розмірів та індивідуальної анатомічної
мінливості воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу можуть
використовуватися для удосконалення системи органозберігаючих операцій
(черезшкірна нефростомія, нефротомія, резекція нирки та інші), а також
для ранньої діагностики морфологічних чи функціональних порушень нирки.
Складені онтогенетичні морфохронограми воріт нирки залежно від віку і
статі, які використовуються для оцінки адекватності зображень при
проведенні неінвазійних досліджень нирки (УЗД, рентгенологічне
дослідження). Обґрунтовано систему стандартизованого протоколювання
морфометричних індикаторів у вигляді морфохронограм воріт нирки та нирки
людини, що дозволяє виконувати онтогенетичний аналіз анатомічної
мінливості цих структур.

Дані щодо анатомії воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу
людини та розроблені авторські методики застосовуються у клінічних та
морфологічних дослідженнях, а також у навчальному процесі серед
студентів та в системі післядипломної освіти фахівців: Луганського
державного медичного університету, Буковинського державного медичного
університету, Дніпропетровської державної медичної академії, Української
державної стоматологічної академії, Харківської медичної академії
післядипломної освіти МОЗ України, Інституту загальної та невідкладної
хірургії АМН України.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою
науковою працею автора. Зокрема, автором на основі вивчення літератури
та пріоритетних розробок у галузі анатомії нирки обґрунтована тема
дослідження, сформульовано мету та його задачі, а також застосовано
методи соматометрії, ор-ганометрії нирки, морфометрії воріт нирки та
авторські методики вивчення анатомії і оцінки топографії воріт.
Первинний матеріал повністю зібраний автором дисертації, а також
виконана його систематизація, узагальнення закономір-ностей та
морфометричний аналіз. Дисертант самостійно виявив особливості анатомії
ниркових воріт. На основі виконаних безпосередньо автором досліджень
написані розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні
пропозиції.

Апробація результатів дослідження. Апробація результатів дослід-ження
виконана на міжнародному, національному, галузевому та регіональному
рівнях, зокрема на: III Національному Конгресі анатомів, гістологів,
ембріологів і топографоанатомів України (Тернопіль, 2002), засіданні
німецького анатоміч-ного товариства (Графсвальд, 2004), X Всеросійській
науково-практичній конфе-ренції з клінічної анатомії (Пермь, 2004),
ювілейній науково-практичній конференції ХДМУ з міжнародною участю
(Харків, 2005), науково – практичних конфе-ренціях молодих вчених
(Харків, 2002, 2005). Опрацьовані за результатами дослід-ження розробки
включено до Реєстру галузевих нововведень МОЗ України (2004).

Публікації. За результатми дослідження опубліковано 17 наукових праць, у
тому числі 6 у фахових виданнях (одноосібно – 3), 6 – у збірниках
наукових праць і матеріалах міжнародних та національних конгресів,
з’їздів та конференцій різного рівня. Результати дослідження стали
науковим підгрунттям п’яти винаходів, захищених деклараційними патентами
України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою,
загальним обсягом 180 сторінок машинопису. Складається із вступу,
аналітичного огляду літератури, розділу, у якому викладені матеріали та
методи дослідження, трьох розділів з результатами власних досліджень,
аналізом та узагальнення результатів, висновків, списку використаної
літератури, який містить 159 найменувань (99 вітчизняних та 60 іноземних
авторів). Робота ілюстрована 25 рисунками та 29 таблицями (обсяг 31
сторінка), додатки – 21 сторінка.

Основний зміст роботи

Матеріали і методи дослідження. Дослідження анатомії воріт нирки на
етапах постнатального онтогенезу людини проведено за спеціально
розробленою комплексною програмою, із застосуванням сучасних методів
морфометрії та на репрезентативній сукупності об’єктів дослідження,
кількість яких обґрунтована статистично. Вивчення виконано на кількох
рівнях складності, зокрема на першому рівні (організм) – проведено
антропометрію на 114 трупах (табл.1)за соматометричними індикаторами; на
другому рівні складності (орган) – на 202 ізольованих нирках, досліджено
органометричні показники з урахуванням онтогенетичних періодів; на
третьому рівні складності (анатомічна структура) вивчено основні
закономірності анатомічної мінливості воріт нирки на 202 ізольованих
органах із застосуванням секційної морфометрії та із урахуванням етапів
постнатального онтогенезу людини; на четвертому рівні складності,
застосовуючи комплекс методів інтеґративної анатомії, досліджено
закономірності (по кожній із онтогенетичних груп) співвідношень між
морфометричними індикаторами (які здатні відображати форму і положення
воріт нирки), за органо– та соматометричними показниками у їх системному
взаємозв’язку з кількісним відтворенням виявлених морфометричних
закономірностей.

Орґанометрію нирки виконували за показником її висоти (LН, мм), ширини
(DН, мм), товщини (PН, мм) з визначенням площі анатомічного зрізу (SН,
мм2) точечним методом і об’єму нирки (VН,дм3); застосовано мікрометр
хірургічний з точністю вимірів до 0,1 мм, точечний метод (за
Г.Г.Автандиловим, 1990) та волюмометрія нирки (М.П.Бурих, 1991)

При морфометрії воріт нирки вимірювали їх висоту (hh, мм), висоту
площини воріт нирки (hS, мм), передню (bAh, мм) та задню (bPh, мм)
глибину воріт нирки, їх ширину (g, мм). Площу воріт нирки (SВ, мм2)
визначали точечним методом, а запропонований нами індекс площі поріт
розраховували як співвідношення між площею анатомічного зрізу нирки та
площею воріт нирки (ІПВ = SН / SВ).

Для короткого запису морфограми артерій (А) та вен (V) у координатній
площині воріт нирки виділено чотири внутрішньоворотних (передня верхня –
IАS, передня нижня – IАІ, задня нижня – IРI та задня верхня – IРS) та
одна позаворотна (ЕН) координатні зони.

Для відображення онтогенетичних залежностей зміни лінійних індикаторів
нирки та воріт нирки застосовано поліномінальні морфометричні моделі з
точнічню відображення (R2) не менше 0,95; розроблені за методом
найменших квадратів (П.О.Лучшев, М.П.Бурих, 1997).

Робота з трупним матеріалом виконана впродовж 2002 – 2006 р. на базі
Харківського обласного судово–медичного бюро; в дослідження включені
органи людей різного віку та статі, які загинули унаслідок нещасних
випадків або померли з причин, не пов’язаних з захворюваннями нирок
(табл.1).

Результатом координатно – морфометричного дослідження воріт нирки стала
систематизація варіантів індивідуальної анатомічної мінливості їх форми
та положення. Для відображення закономірностей топографії судин у
площині воріт нирки застосовано метод морфоґрам (Автандилов Г.Г., 1990;
Бурих М.П., Падалиця М.А., 2002), а для відображення динамічних змін
окремих показників нирки та її воріт – гістерезисоґрам, що забезпечує
короткий запис накопичуваних на етапах онтогенезу статистично
достовірних змін (Бурих М.П., 2002).

Таблиця 1

Віко-статевий розподіл морфологічного матеріалу

№ п/п

Онтогенетичні періоди

(вік, років) Розподіл нирок за ознакою статі Усього

чоловіча стать жіноча стать нирок трупів

ліва нирка права нирка ліва нирка права нирка

1 ? 29 11 8 2 2 23 14

2 30–39 9 8 3 3 23 13

3 40–49 19 18 4 3 44 23

4 50–59 27 26 2 2 57 29

5 60 – 69 14 12 8 7 41 25

6 ? 70 3 2 5 4 14 10

Усього 157 45 202 114

Результатом координатно – морфометричного дослідження воріт нирки стала
систематизація варіантів індивідуальної анатомічної мінливості їх форми
та положення. Для відображення закономірностей топографії судин у
площині воріт нирки застосовано метод морфоґрами (Г.Г.Автандилов, 1990;
М.П.Бурих, 1998), а для відображення динамічних змін окремих показників
нирки та її воріт – гістерезисоґрам, що забезпечує графічне відображення
топографії ВН та елементів нервово – судинного пучка у площині воріт
нирки (Бурих М.П., 2002).

Отримані на різних етапах дослідження первинні матеріали та
морфомет-ричні дані щодо анатомії ВН, органометрії та соматометрії
проаналізовані із урахуванням онтогенетичних періодів у відповідності до
схеми вікової періодизації онтогенезу людини (Л.К. Семенова, 1965).
Водночас, з метою впровадження результатів у клінічну практику та згідно
рекомендацій ВООЗ (WHO, 1978-2000), застосвано стандартизований розподіл
за віковими інтервалами.

Результати дослідження та їх аналіз. Анатомія воріт нирки у
онтогенетичній групі 20-29 р.: серед осіб чоловічої статі у порівнянні з
жіночою – достовірно менша висота нирки (р

|

?

th

?

?

i

??????

”yph

”yph

?r??????%?

]„THy

]„THya$

`„3/4

akdb

akdP

???ue1/4×1/2o1/2oe1/2OAeBE6IVXU_Ece*znnnnnb

+орфограма судин: АIPS , АIPI ,VIАS ,VIPI.

Анатомія воріт нирки у онтогенетичній групі понад 70 р. Органометричні
дані: особи чоловічої статі у порівнянні з особами жіночої статі мають
достовірно більшу ширину (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020