.

Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регі

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2132
Скачать документ

Міністерство освіти України
Тернопільська академія народного господарства

Сиротяк Роман Михайлович
Індекс УДК 338.4

Аналітичне забезпечення менеджменту
житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці
(на прикладі житлово-комунальних
підприємств західного регіону України)

Спеціальність 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

ТЕРНОПІЛЬ – 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного університету ім. І. Франка Міністерства освіти України.

Науковий керівник: – доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Львівський державний університет ім. І. Франка Міністерства освіти України, завідувач кафедри бухгалтер- ського обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор
Шкарабан Степан Іванович,
Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти України, завідувач кафедри
економічного аналізу;
– кандидат економічних наук, доцент
Воронко Роман Михайлович,
Львівська комерційна академія Укоопспілки, доцент кафедри аудиту.

Провідна установа: Київський національний економічний
університет, кафедра бухгалтерського обліку в промисловості, Міністерство освіти України, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться ” 28 ” травня 1999 р. о 11-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д – 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства за адресою: 282004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11).

Автореферат розісланий ” 27 ” квітня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, доктор економічних
наук, професор Фаріон І. Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Україна зараз переживає економічну кризу. Спад виробництва охопив майже всі сектори промисловості, процеси якісних перетворень при входженні в систему ринкових відносин зумовили складні структурні зміни майже у всіх сферах економіки. Кардинальні зміни економічних відносин, що існували раніше, торкнулись і житлово-комунального господарства, діяльність якого скерована на забезпечення нормалізації умов життєдіяльності населення, його санітарного та епідемічного благополуччя, охорони навколишнього середовища, надання послуг підприємствам виробничої сфери і бюджетним організаціям. Проте незабезпечення фінансовими ресурсами і постійні неплатежі споживачів за отримані послуги спричиняють значні відставання доходів підприємств галузі від експлуатаційних витрат, що позбавляє їх можливості розвивати виробництво, поповнювати оборотні кошти, поновлювати основні засоби.
Критичний фінансовий стан комунальних експлуатаційних підприємств спричинений, в основному, в результаті формування заборгованості за спожиті послуги з боку населення, бюджетів різних рівнів по дотаціях, субсидіях, відшкодуванню витрат підприємствам від надання пільг на оплату послуг окремим категоріям громадян, заборгованість підприємств і організацій бюджетної сфери та госпрозрахункових підприємств.
Все це приводить до руйнування житлово-комунального господарства як галузі, яка налічує дев”ятнадцять підгалузей, є вагомою складовою частиною народногосподарського комплексу держави, а такі його підгалузі як водо-, тепло-, газопостачання, міськелектротранспорт є базовими і стратегічними ділянками економіки.
Створення нових економічних відносин, впровадження ринкових регуляторів і механізмів діяльність підприємств житлово-комунального сектора, різноманітність форм власності підприємств галузі вимагають структурної перебудови управління житлово-комунальним господарством.
Проблемам аналітичного забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці

присвячені роботи як зарубіжних вчених Бойделл Т., Кортис Дж.,
Файнберг О.І, Бронер Л.Д., Крупніцький М.Л., а також україн-ських вчених економістів Сопка В.В., Білухи М.Т., Ковбасюка М.Б., Мниха Є.В., Чумаченка М.Г., Кузьмін ського А.М., Самборського В.І., Литвина Б.М., Шкарабана С.І. та інших, але разом з тим з даної теми цілий ряд питань залишаються не вирішеними.
В основу дослідження вчених покладено вивчення адміністративної системи, яка функціонуватиме з використанням управлінських механізмів регульованої і перехідної економіки.
Недостатньо в економічній літературі розроблено методологічні та методичні аспекти проблем, зокрема методики і організації економічного аналізу діяльності експлуатаційних, планово-збиткових, дотаційних підприємств.
В умовах ринкової економіки економічний аналіз повинен суттєво змінити свою цільову орієнтацію, значно поглибити і розширити зону аналітичного пошуку та діагностики, вдосконалити методику та організацію системних досліджень. Виникає необхідність перебудови системи комплексного економічного аналізу відповідно до нової функціональної ролі, цілісність якої забезпечується на організації аналізу, аналітичного забезпечення житлово-комунальних підприємств, особливо експлуатаційних. Проблемним є забезпечення системного аналізу експлуатаційних підприємств, які б двосторонньо розглядали державну систему ціноутворення комунальних послуг і їх планово-збиткову діяльність та ефективну структурну будову управління ними. При проведенні аналізу діяльності комунальних експлуатаційних підприємств застосовують традиційні методи і технічні прийоми, використовувані в українській і світогосподарській практиці для виробничих підприємств. Показники, обчислені за такою методикою, за звітними даними комунальних експлуатаційних підприємств, мають низький рівень ймовірності. Тому, враховуючи особливості формування фінансів і діяльності комунальних експлуатаційних підприємств (діюча система державних дотацій на планово-збиткову діяльність, ціноутворення – відставання розміру тарифів на послуги від їх собівартості, система надання субсидій і пільг населенню, державне муніципальне фінансування будівництва, ремонту і утримання об”єктів зовнішнього благоустрою та ін.), методологія економічного аналізу на підприємствах галузі повинна використовувати, крім традиційної, і власну.
Складні фінансові умови житлово-комунальних підприємств не дозволяють вирішити проблему автоматизації аналітичних процесів і питання розробки методології комплексного економічного аналізу з використанням прикладних комп”ютерних програм.
Кардинальні зміни в тарифній політиці, відповідне зменшення державного дотування підприємств галузі, неплатежі споживачів послуг в умовах платіжної кризи, недосконалість системи збору платежів об”єктивно зумовлюють пошук нових концепцій ціноутворення в галузі – формування тарифів на комунальні послуги, законодавчого регулювання розрахункових відносин із споживачами послуг, нових форм організації збору коштів від населення.
Функціонування підприємств галузі у суттєво новому середовищі потребує внесення змін у системний економічний аналіз, як необхідної умови отримання достовірної інформації в розрізі мікро- і макропоказників для прийняття економічно обгрунтованих рішень, вибору надійних контрагентів ринку та запобігання підвищеному ризику у фінансовій діяльності.
У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи аналітичного забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств, узагальнено як теоретичні дослідження вітчизняних та закордонних вчених, так і практичні досягнення аналітичного забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств України. Нерозробленість перерахованих проблем і зумовила актуальність теми дослідження, мету, завдання, структуру та головні напрямки дослідження.
Зв”язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрям дослідження є складовою частиною комплексної наукової теми “Дослідження і розробка інформаційної системи фінансового менеджменту” (державний реєстраційний номер 0197 И 012449), що використовується на кафедрі обліку і аудиту Львівського державного університету ім. І. Франка.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення методологічних і методичних принципів організації аналітичного забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці.
Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
1. Розкрити особливості діяльності житлово-комунальних підприємств, виходячи із своєрідності характеру їх функціонування в умовах ринкової економіки.
2. Обгрунтувати концепцію структурної перебудови управління в розрізі підгалузей житлово-комунального господарства.
3. Розробити методику аналітичного забезпечення вузлових управлінських рішень у системі підприємств житлово-комунального господарства.
4. Дати аналітичну оцінку механізмів формування цін і тарифів на комунальні послуги та відносин підприємств галузі з органами державної влади і бюджетом.
5. Критично оцінити діючий механізм формування цін на комунальні послуги, запропонувати концепцію тарифоутворення в галузі;
6. Розробити окремі параметри моделі комп”ютерної технології системного економічного аналізу на житлово-комунальних підприємствах.
Предмет та об”єкт дослідження. Предметом дослідження є: система аналітичного забезпечення управління виробничо-господарською і фінасовою діяльністю підприємств житлово-комунального господарства, теоретико-методологічні та організаційно-методичні питання побудови та системного аналізу різнобічної виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємств галузі у перехідній економіці. Безпосередньо об”єктами дослідження обрані житлово-комунальні підприємства області, які характеризують основні підгалузі системи: державні комунальні підприємства “Львівводоканал”, “Львівтеплокомуненерго”, “Львівелектротранс”, “Управління житлового господарства львівської міської держадміністрації”, ВАТ “Львівгаз” ДАХК “Укркргаз”; опосередковано об”єктами дослідження взято показники діяльності основних підгалузей житлово-комунального господарства України з огляду на те, що структурна будова і організація їх діяльності, а також методологія і методика і аналізу їх є подібною до підприємств області.
Методологія та методика дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження склали положення теорії наукового пізнання, прийоми і методи системного економічного аналізу в ринковому середовищі. При цьому були опрацьовані праці вітчизняних та зарубіжних авторів, міжнародні процедури проведення економічного аналізу.
Робота виконана на базі конструктивного аналізу широкого кола літературних джерел з питань економічного аналізу. Дослідження проводились також шляхом вивчення нормативних положень та законодавства України; нормативних та інструктивних матеріалів з питань організації економічного аналізу у житлово-комунальному господарстві і діючої системи аналізу на підприємствах України. При виконанні роботи були опрацьовані показники житлово-комунальних підприємств України за 1994-1997 роки. Переважну роль у формуванні висновків і пропозицій відіграв метод порівняльності показників виробничо- господарської і фінансової діяльності підгалузей житлово-комунального господарства.
Теоретична значимість роботи полягає у тому, що в ній вперше проведено комплексне дослідження особливостей системного економічного аналізу житлово-комунальних підприємств України у період переходу до ринкових відносин.
Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційного дослідження полягає в тому, що зроблено спробу предметно розглянути аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці, дано критичний аналіз структурних перетворень і удосконалення економічних відносин та зв”язків житлово-комунального господарства, розглянуто особливості менеджменту підгалузей та розроблено методичні засади економічного аналізу діяльності експлуатаційних підприємств, обгрунтовано організаційні засади та технології економічного аналізу з використанням комп”ютерних технологій. До найбільш істотних результатів, які характеризують наукову новизну виконаного дослідження, слід віднести наступні положення:
– обгрунтовано концепцію аналітичного забезпечення управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю підприємств ЖКГ;
– розроблено організаційно-структурну модель економічного аналізу експлуатаційних підприємств;
– вдосконалено методику економічного аналізу ефективності структурної перебудови та взаємозв”язків у системі ЖКГ;
– здійснено комплексне дослідження системного управління житлово-комунальних підприємств за умови перехідної економіки та передумов функціонування їх у ринковому середовищі;
– досліджена природа і розглянута структура статтей витрат на виробництво та процедура їх аналізу у підгалузях житлово-комунального господарства.
– розроблено методику аналізу діяльності житлово-комунальних підприємств з використанням комп”ютерних технологій.
Практичне значення одержаних результатів полягає у концептуальному обгрунтуванні моделі системного економічного аналізу на експлуатаційних підприємствах та створення передумов
його функціонування у період глибокого реформування економіки України.
Отримані висновки і практичні рекомендації можуть бути використані у діяльності житлово-комунальних організацій різного рівня, що займаються питаннями методології економічного аналізу, а також у повсякденній роботі економічних служб житлово-комунального сектора. Окремі положення дисертаційної роботи використані в навчальному процесі Львівського державного університету ім. І. Франка.
На захист виносяться:
1.Особистий внесок здобувача полягає у розробці методики обчислення показників і формування системного економічного аналізу комунальних експлуатаційних планово-збиткових підприємств; формуванні концепції тарифоутворення комунальних послуг на підставі нормативів собівартості виробництва одиниці послуг у фізичному обсязі.
2. Теоретично обгрунтована методологія встановлення і затвердження загальнодержавних тарифів на комунальні послуги.
3. Сформована концепція структурної перебудови
управління в розрізі підгалузей житлово-комунального господарства.
4. Науково-обгрунтована методика аналітичного забезпечення управлінських рішень комунальних експлуатаційних підприємств.
Апробація результатів дисертації:
Проведені дослідження лягли в основу створення підручника “Економічний аналіз і аудит житлово-комунальних підприємств”, допущеного Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів галузі та рекомендовані для практичного використання спеціалістами економіко-бухгалтерських служб житлово-комунальних підприємств України.
Окремі положення дослідження використані при розробці та викладанні курсу “Економічний аналіз у житлово- комунальному господарстві” у Львівському житлово-комунальному технікумі, при викладанні інших навчальних дисциплін, еконо- мічних практикумів для спеціалістів галузі та при вирішенні проблем господарської практики на курсах підвищенння кваліфікації керівних спеціалістів галузі.
Основні положення дисертації, висновки та пропозиції доповідались на конференціях Львівського державного університету ім. І. Франка “Проблеми зовнішньо-економічної діяльності підприємств та перспективи співробітництва” (Львів, 1996), а також на кафедрі “Бухгалтерський облік і аудит” Львівського державного університету ім. І. Франка.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у посібнику “Економічний аналіз і аудит житлово-комунальних підприємств”, інших публікаціях загальним обсягом близько 10,9 д. а.
Обсяг і структура роботи. Структура роботи складається із вступу, трьох глав, висновків, списку використаної літератури, додатків. Її структура обумовлена метою та основними завданнями дослідження. Робота викладена на 297 сторінках друкованого тексту, з них 10 сторінок займають 10 таблиць, 5 сторінок – 10 рисунків, 60 додатків на 95 сторінках, оформлених у вигляді окремої частини дисертаційної роботи. Список використаної літератури складає 138 назв бібліографій, викладених на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.

У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета, завдання, об”єкт та методологія дисертаційної роботи.
У першому розділі – “Сутність та визначальні риси аналітичного забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств” – досліджуються роль, місце і функції житлово-комунального господарства у народногосподарському комплексі України та здійснений критичний аналіз структурних перетворень і вдосконалення системи економічних відносин і зв”язків комунальних експлуатаційних підприємств.Житлово- комунальне господарство – технічно і організаційно складний підрозділ народногосподарського комплексу. Через кризові явища в економіці держави житлово-комунальне господарство перебуває на межі руйнування. Фізична спрацьованість об”єктів, його інженерних систем досягла майже 50 відсотків. У більшості областей зовсім не здійснюється капітальний ремонт головного народного надбання – житлового фонду і об”єктів зовнішнього
благоустрою. В усіх підгалузях ЖКГ фізичні обсяги виробництва скоротилися, погіршився загальний стан споруд та об”єктів, інженерних мереж, штучних споруд, рухомого складу та іншого обладнання.
Основною причиною такого стану є незадовільне фінансування галузі за всіма без винятку джерелами. З цих причин продовжує мати місце тенденція росту як дебіторської, так і кредиторської заборгованості.
Збитки підприємств ЖКГ від надання населенню послуг за регульованими державою цінами покриваються бюджетними асигнуваннями у недостатніх розмірах. Внаслідок цього сформувалась велика заборгованість місцевих бюджетів підприємствам галузі у дотуванні різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги. Аналіз виділення запланованих дотацій на зазначену мету свідчить, що підприємствам ЖКГ дотації місцевими органами влади виділяються в середньому на рівні 70 відсотків коштів, затверджених у бюджеті, чи на рівні 35
відсотків необхідних коштів, або й зовсім не виділяються. Не перераховуються із бюджету у необхідних обсягах ЖКГ суми нарахованих населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Надані послуги населенню та іншим споживачам відшкодовуються на рівні 65 % з тенденцією до зменшення. На даний час продовжується виконання програми переведення ЖКГ на бездотаційну роботу. Перехід підприємств від регламентованої, централізованої планової до ринкової економіки зумовлює потребу змін у методах, принципах, основах управління. Трансформування економічних відносин передбачає необхідність здійснення конструктивних змін у традиційних методах управління підприємствами, зокрема і галуззю в цілому, що обумовлено відсутністю сформованих механізмів адаптації підприємств галузі до перехідної і ринкової економіки. Роздержавлення і приватизація та запровадження сучасного менеджменту в житлово-комунальному господарстві є основою для створення нових засад управління новими об”єктами. Новий етап у розвитку менеджменту галузі характеризується практичною спрямованістю в здійсненні його основних функцій. На підставі проведеного дисертаційного дослідження зроблено висновок, що розвиток житлово-комунальних підприємств на оглядову перспективу неможливий виключно на засадах ринкових регуляторів і важелів, як одночасно він неможливий і на принципах командно-адміністративних методів – їх вдале поєднання і використання є оптимальним для галузі. Для вирішення вище зазначених проблем пропонується загальна схема координації і управління житлово-комунальним господарством за участю державних органів і органів місцевої влади.
Рис.1 Аналітичне забезпечення функціонально-інформаційних зв”язків об”єднання ЖКГ.

Органи місцевої влади і самоврядування

Місцевий бюджет

Дотації Субсидії,
пільги

Платежі
Експлуата- ЖЕКи, за житл.-
ційні підпри- кондомі- комун.
ємства ніуми послуги

Підсистема економічного
аналізу ІС управління
об”єднанням ЖКГ

Органи управління об”єднанням ЖКГ

Умовні позначення:
ЖЕК – житлово-експлуатаційні контори;
ЖКГ – Житлово-комунальне господарство;
ІС – Інформаційна система.
У другому розділі – “Методологія і методика аналітичного забезпечення менеджменту підгалузей житлово-комунального господарства” – обгрунтовуються методика і методологія аналітичного забезпечення менеджменту підгалузей житлово-комунального господарства, розглядаються методологічні засади економічного аналізу експлуатаційних підприємств, досліджена проблема і запропонована методика аналітичного обгрунтування запропонованої концепції тарифоутворення на послуги житлово-комунального господарства.
Взаємовідносини житлово-комунального господарства з державним бюджетом, що склалися на сьогоднішній день, зумовлені політикою держави по запровадженню пільгових тарифів для населення, якими передбачається надати значні за своїми розмірами дотації. Враховуючи, що функціонування та розвиток підприємств ЖКГ знаходиться у повній залежності від дефіциту бюджету, визріла необхідність негайного реформування системи ціноутворення на послуги галузі. Поетапним підвищенням тарифів для населення та інших споживачів припускається досягти повного покриття витрат підприємств-виробників на послуги за рахунок надходжень від споживачів. Проведений аналіз співвідношення діючих тарифів та собівартості на комунальні послуги свідчить, що фактичний рівень покриття витрат, розмір тарифів і надання комунальних послуг у фізичному обсязі нерівномірні у різних областях України. При такому підході на місцях до встановлення тарифів мешканці різних регіонів опиняються у нерівнозначних умовах як по оплаті комунальних послуг, так і за обсягом їх споживання, виходячи з незначного відхилення у середньомісячній оплаті праці. На даний час державна концепція ціноутворення в галузі складається з основної вимоги до тарифів: відшкодувати всі витрати, пов”язані з наданням комунальних послуг. Проте при стійкій тенденції їх зростання через півищення собівартості прагнення виробників досягти повного покриття витрат за рахунок плати від споживачів може перетворити цей процес на безкінечний, а державну концепцію на теоретичну, яка не знайде практичного вирішення. Тому регулювання системи ціноунорення набуває особливого значення і його можна здійснити, як відзначено у дисертаційному дослідженні, після затвердження нормативів

собівартості виробництва одиниці продукції (послуг) у фізичному виразі та встановлення загальнодержавних тарифів. Тому розробка та впровадження ефективної системи регулювання існуючих монополій, з одного боку, забезпечить споживачам доступність послуг, встановлення та підтримку економічно обгрунтованих тарифів, з другого боку, сприятиме тенденції покриття витрат виробників та розвитку виробництва. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що до моменту впорядкування заробітної плати комунальні послуги залишаться дотаційними.
Виходячи з вищенаведеного та основних результатів дисертаційного дослідження, у роботі запропонована нижченаведена структурна модель взаєморозрахунків. Місцевий бюджет

Дотації під- Субсидії Пільги Органи міс-
приємствам населенню населнню цевої вла-
ди і само-
врядуван-
ня
Собівартість Тарифи на
житлово-кому- житлово-кому-
нальних послуг нальні послуги

Експлуатаційні Споживачі
підприємства житлово-кому-
ЖКГ нальних послуг
У третьому розділі – “Організація економічного аналізу експлуатаційних підприємств” – розглянуто організаційні засади та технологія економічного аналізу, використання та системне забезпечення комп”ютерних технологій.Проблема комп”ютеризації аналітичної роботи на підприємствах галузі на даний час є актуальною. Автоматизоване формування вихідних даних значно підвищує рівень вірогідності показників, надає праці економіко-аналітичних служб творчий характер, дозволяє системно аналізувати фінансово-господарську діяльність. Поряд з цим, слід відзначити, що можливості автоматизованої обробки інформації на підприємствах галузі використовуються недостатньо. Це пов”язано, у першу чергу, з відсутністю належних засобів інформації та відсутністю дієвого програмного забезпечення. На підприємствах житлово-комунального господарства йде інтенсивне накопичення комп”ютерною технікою, що з часом перейде у її якісне використання. Як правило, на практиці комп”ютерна система економічного аналізу не виділяється (у повному розумінні) в окрему функціональну підсистему. Ми вважаємо, що функціональна підсистема економічного аналізу повинна бути обов”язково виділена на базі комп”ютерної технології. З метою ефективного функціонування даної підсистеми доцільно створити відповідний підрозділ (відділ, сектор), у який включити різних спеціалістів – економістів, математиків, статистиків, технологів. Якраз поєднання таких спеціалістів буде здатне вирішувати завдання, що дозволять глибоко і всебічно вникнути в економіку, оргнізацію, технологію експлуатаційного підприємства з врахуванням особливості його діяльності і своєрідності технологічного процесу і широко використовувати сучасні методи аналізу на базі використання економіко-математичних методів. Створення таких підрозділів, очевидно, доцільно проводити на рівні об”єднань житлово-комунальних організацій (галузевих управлінь, обласних, міських, районних управлінь і об”єднань житлово-комунального господарства), виходячи з того, що діючі підприємства невеликі за розміром. Принципова схема, що ілюструє вищевикладений підхід щодо задіяння підсистеми економічного аналізу в управлінні житлово-комунальним господарством подано на рис. ним з важливих питань організації економічного аналізу господарської діяльності є наукове обгрунтування системи аналітичних задач
та їх блоків (комплексів), оскільки жодне управлінське рішення не може бути прийнято без глибокого аналізу. Таким чином, аналітичні задачі мають сувороцільову управлінську спрямованість. Звідси, перш ніж визначити задачі економічного аналізу, потрібно встановити завдання управління структурним підрозділам чи житлово-комунальним підприємствам в цілому. Враховуючи фактор єдності управління галуззю і в той же час ланками, слід визначити,
Рис. 3 Цільова орієнтація економічного аналізу в системі управління об”єднанням ЖКО

Економічний аналіз

Ситуаційний Реконструктив- Перспектив-
аналіз вний аналіз ний аналіз

Аналітичні функції цільових підсистем системи управління об”єднанням ЖКО

Цільові підсистеми системи управління об”єднанням ЖКО

Управління Управлін- Управ- Управління Управлін- Управлін-
виконанням ня якістю ління розвитком ня розви- ня охо-
бізнес-плану житл.- ресур- експлуата- тком соці- роною
комун. сами ційної сфе- альної сфе- довкіл-
обслуго- ри ри ля
вування,
послуг

Об”єднання ЖКО
ПВГ ПТГ ПЖГ ПГГ ПЕГ БКП
виходячи із завдань управління, коло об”єктивно необхідних задач аналізу в цілому по галузі, розподіляючи їх за рівнями управління. Це дозволить створити єдину систему аналізу в цілому по галузі і найбільш оптимально прив”язати ті чи інші завдання економічного аналізу до повного рівня управління. При визначенні складу задач економічного аналізу для галузі необхідно виходити з того, що вони являють собою складні системи, які включають цілий ряд підсистем (виробничо-господарську, фінансову, розрахунки з бюджетом і прогнозування суми належних субсидій, дотацій, пільг, рівня тарифів до собівартості тощо).

Узагальнюючи результати теоретичної, практичної та дослідницької роботи щодо дисертаційного дослідження з питань аналітичного забезпечення менеджменту комунальних (муніци-пальних) експлуатаційних підприємств в умовах перехідної економіки можна сформулювати такі висновки і пропозиції:
1. Діючий механізм дотування підприємств і організацій житлово-комунального господарства, які надають послуги за регульованими державою цінами (тарифами) не відповідає сучасним економічним реформам. При діючому механізмі дотування (покриття з державного бюджету різниці між собівартістю послуг і тарифами на них) опосередковано виділяються кошти державного бюджету, крім інших, і підприємствам з недержавною формою власності; найбільша частка дотації з державного бюджету перепадає мешканцям того державного житла, яке, більш комфортабельне.
2. Передача повноважень уряду щодо затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги органам місцевого самоврядування, у значній мірі, приводить до безпідставного збільшення тарифів на послуги і тим самим примушує підприємства водоканалізаційного господарства і теплозабезпечення перекладати частину витрат на промислові підприємства, що в свою чергу веде до зростання цін. Стагнація підприємств державної (муніципальної) власності, і, одночасно відсутність коштів у місцевих бюджетах для покриття пільг і субсидій населенню та дотацій планово-збиткових послуг примушують органи самоврядування до затвердження необгрунтованих тарифів. Внаслідок чого сума перебільшуваних тарифів лягає на “добросовісних” платників – фізичних і юридичних осіб, число яких з кожним перезатвердженням зменшується. В результаті неплатежів комунальні експлуатаційні підприємства знову попадають у тяжкий фінансовий стан, найлегшим виходом з якого, “теоретично”, є збільшення тарифів.
3. Проведеним дисертаційним дослідженням зроблені висновки, що підтримувана урядом концепція, запропонована житлово-комунальним господарством за підтримки держадміністрацій і державних органів в основі якої покладена тенденція до збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги з доведенням їх до фактичних витрат та заміну бюджетних дотацій
підприємствам на адресні субсидії та пільги, немає належних економічних обгрунтувань. Без детального аналізу (технічного, технологічного, економічного) структури собівартості житлово-комунальних послуг, враховуючи їх велику розбіжність на підприємствах, встановлення чітких номативів витрачання засобів і ресурсів, визначення єдиних загальнодержавних тарифів, запропонована концепція зводиться до введення в дію командно-адміністративного прийому – перекласти неналежний рівень інженерно-технічної і технологічної організації виробництва (непродуктивних витрат і втрат) у муніципальних комунальних підприємствах на населення та інших ринкових споживачів послуг. Тобто підняти плату за комунальні послуги з одночасним збільшенням розміру адресних допомог, поступово скоротивши їх і потім звівши до мінімуму чи навіть усунувши взагалі, посилаючись на впровадження в галузі ринкових відносин. Крім цього, збільшення тарифів спричинить ріст собівартості в інших галузях економіки, а отже і цін та зумовить певний рівень інфляції.
4. Питання методики і організації економічного аналізу експлуатаційних підприємств в умовах перехідної економіки не знаходять широкого висвітлення в спеціальній літературі, хоча система показників, які використовують для оцінки фінансового стану підприємств і методика розрахунку їх на даний час широко висвітлюються в спеціальній літературі, однак вона не передбачає такої своєрідності формування інформаційного забезпечення, властивого підприємствам галузі. Тому у дисертаційній роботі запропонована методологія розрахунків показників, використовуваних у дослідженні для комплесної оцінки діяльності підприємств, які мають відхилення від загальної методики.
5. Перехід експлуатаційних муніципальних підприємств від централізованої планової до ринкової економіки зумовлює потребу змін в методах, принципах, основах управління. Основу інноваційної неспроможності комунальних підприємств становить слаба зацікавленість у кінцевих результатах надання послуг, відсутність механізму, який стимулював би як замовників так і експлуатаційно-виробничі підприємства до зниження витрат, економії матеріальних і енергетичних ресурсів, тобто збереження витратного принципу, який націлює не на необхідність заробляти кошти, а на можливість прямого чи опосередкованого отримання їх з бюджету.
Розвиток житлово-комунального господарства не може здійснюватися автономно, а лише в комплексі з народно-господарським комплексом. Враховуючи особливість галузевої структури і своєрідність діяльності експлуатаційних підприємств, вважаємо, що в галузі необхідні структурна перебудова, основними з яких мають бути: збереження за центральними органами державної виконавчої влади функції впровадження єдиної економічної і технічної політики, нормоутворення та сприяння забезпеченню комплексного розвитку галузі для усунення диспропорцій в обсягах надання послуг; посилення державного управління діяльністю стратегічних підприємств – водопровідно-каналізаційного та житлового господарств, збереження галузевого принципу їх функціонування; створення у житлово-комунальному господарстві багатоукладної економіки на основі недержавних структур як умови розвитку ринкових відносин, конкуренції у наданні послуг, розширення їх номенклатури та поліпшення якості. Експлуатація житлового фонду довгі роки була і є гострою проблемою і для держави, яка володіла ним, і для громадян, які в ньому мешкали. Недостатність коштів у господаря, монополізм створених ним структур, споживацьке відношення квартиронаймачів, притаманні такій формі власності – все це привело до руйнування будівель. Причиною повільного розвитку житлової інфраструктури стала недієздатна житлова політика, її невідповідність здійснювання в останні роки економічним перетворенням. Держава взяла на себе, на наш погляд, непосильне завдання – вирішити житлову проблему переважно за власний рахунок. Проте, розв”язання її, очевидно, не можливе без широкого залучення до цього громадян та недержавних структур.
6. На даний час великою проблемою є заборгованість за комунальні послуги (в окремих випадках прострочена і нереальна (сумнівна) щодо погашення). Діючий порядок ціноутворення розрахований на фінансування підприємств галузі за рахунок значних державних дотацій. Система дотування, яка повністю залежить від можливостей місцевих бюджетів, становить галузь на межу фінансової кризи і примушує підприємства галузі перекладати збитки на госпрозрахункових споживачів.
Розробка механізму проведення взаємозаліків між бюджет-

ними організаціями та підприємствами в частині заборгованості за житлово-комунальні послуги та з бюджету в межах заборгованості по сумах нарахованих субсидій та дотацій; визначення джерел фінансування пільг громадянам на оплату послуг, повинна дати певні зрушення. Крім того, важливим механізмом взаємовідносин повинно бути впровадження договірних відносин з фінансовими санкціями між органами місцевої влади, іншими споживачами послуг та замовниками виконуваних робіт і житлово-комунальними підприємствами.
Основні положення дисертації відображені
в таких публікаціях
1. Яремко І.Й., Сиротяк Р.М. Економічний аналіз і аудит житлово-комунальних підприємств /Посібник для студентів вищих навчальних закладів із спеціальності “Облік і аудит” і економічних спеціальностей. – Л.: “Каменяр”, 1995. – 10,12 д.а.
2. Методика функціонального аналізу прибутку і фінансового стану експлуатаційних підприємств //Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії, Львів, 1998, С. 48. – 0,1 д.а.
3. Особливості економічного аналізу витрат експлуатацій-них підприємств //Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць Львівської комерційної академії, Львів, 1998, С. 51. – 0,1 д.а.
4. Розрахункові відносини комунальних експлуатаційних підприємств //Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Випуск 4. Львів, 1998. С. 27 – 0,1 д.а.
5. Аналіз розрахункових відносин комунальних експлуатаційних підприємств //Вісник Львівської комерційної академії. Спеціальний випуск за матеріалами першої всеукраїн-ської конференції “Економічні методи і моделі в економіці: теорія і практика. Т.3. ч. І-І. Львів “Коопосвіта”, 1998, С. 352. – 0,1 д.а.
6. Вартісна оцінка муніципальної (державної) власності //Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, № 1, 1999, С.107. – 0,1 д.а.
7. Є.В. Мних, О.М. Маслак, Р.М. Сиротяк, В.Е. Швець. /Практикум з курсу “Економічний аналіз” для студентів економічних
спеціальностей ВУЗів всіх рівнів акредитації. – Л.: кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного університету ім. І. Я. Франка, 1997, С. 176.
8. Макроекономічна теорія: структура і програма курсу для студентів економічних спеціальностей. //Науково-методичне видання, Київ: ІЗМН – 1998. – 0,1 д.а. (Авторський колектив під керівництвом д.е.н., професора Башнянина Г.І.).
9. Мікроекономічна теорія: структура і програма курсу для студентів економічних спеціальностей. //Науково-методичне видання, Київ: ІЗМН – 1998. – 0,1 д.а. (Авторський колектив під керівництвом д.е.н., професора Башнянина Г.І.).
10. Політична економія: структура і програма курсу для студентів економічних спеціальностей. //Науково-методичне видання, Київ: ІЗМН – 1998. – 0,1 д.а. (Авторський колектив під керівництвом д.е.н., професора Башнянина Г.І.).
11. Економічна теорія: тематика і методика підготовки курсових робіт //Науково-методичне видання, Київ: ІЗМН – 1998. – 0,1 д.а. (Авторський колектив під керівництвом д.е.н., професора Башнянина Г.І.).

Сиротяк Роман Михайлович. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств у перехідній економіці. – Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль, 1999.
Захищається рукопис кандидатської дисертації, яка досліджує теоретичні, методологічні, практичні питання відносно вдосконалення системного економічного аналізу підприємств галузі і розробки науково-обгрунтованої методики аналітичного забезпечення вузлових управлінських рішень в системі підприємств житлово-комунального господарства. В дисертації доводиться необхідність і пропонується концепція структурної перебудови управління в розрізі галузей житлово-комунального господарства, зумовленої умовами господарювання. Розглядаються методологічні і організаційні питання методики ціноутворення в галузі; запропонована концепція формування і встановлення тарифів на комунальні послуги.
Запропоновано окремі моделі комп”ютерних прикладних програм для системного економічного аналізу діяльності підприємств галузі.

Ключові слова: менеджмент комунальних експлуата-ційних підприємств, системний економічний аналіз, тарифи і собівартість комунальних послуг, структурна перебудова, управлінські рішення, планово-збиткова діяльність, дотації, субсидії, бюджетне фінансування, комп”ютерна технологія економічного аналізу.

Сьіротяк Роман Михаилович. Аналитическое обеспечение менеджмента жилищно-комунальньіх предприятий в переходной кономике. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата кономических наук по специальности 08.06.04 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Тернопольская академия народного хозяйства. Тернополь, 1999.
Защищается рукопись кандидатской диссертации, которая исследует теоретические, методологические, практические вопросьі относительно совершенствования системного кономического анализа предприятий отрасли и розработки научно-обоснованой методики аналитического обеспечения узловьіх управлен- ческих решений в системе предприятий жилищно-комунального хозяйства. В диссертации доказьівается необходимость и предлагается концепция стуктурной перестройки управления в разрезе подотраслей жилищно-комунального хозяйства, обусловленной условиями хозяйствования. Рассматриваются методологические и организационньіе вопросьі методики ценообразования в отрасли; предложена концепция формирования и установления тарифов на комунальньіе услуги.
Предложено отдельньіе модели компьютерньіх прикладньіх программ для системного кономического анализа деятельности предприятий отрасли.

Ключевые слова: менеджмент комунальньіх експлуата-

ционньіх предприятий, системньій кономический анализ, тарифьі и себестоимость комунальньіх услуг, структурная перестройка, управленческие решения, планово-убьіточная деятельность, дотации, субсидии, бюджетное финансирование, компьютерная технология кономического анализа.

Roman Mikhaylovytch Syrotyak. Analytical Securing of the Municipal Dwelling Services Management under the Conditions of Transitional Economy Manuscript. Thesis on obtaining economic science candidate’s degree in the field 08.06.04. Book-keeping, Analysis and Audit. Ternopil Economy Academy. Ternopil, 1999.
The manuscript of the candidate’s degree thesis investigating theoratical, methodological, practical aspects of improving syste-matic economic analysis of the enterprices and developing scientifically-grounded methods of analitical securing the key decisions in the management of municipal dwelling enterprices is being defended. The thesis proves the necessity and offers the structural reconstruction of the management of subdivisions of the municipal dwelling servises caused by the economic conditions.
The thesis deals with metodological and organizational aspects of forming prices in the field and offers the conception of forming and fixing municipal service tariffs. The thesis proposes some models of computer applied programmes for systematic economic analysis of the operation of municipal dwelling enterprises.
Some of other achievements are:
– development of the proposals as to the changes in the current classification of the capital funds, estimation of their grouping expendiency according with the goal of municipal dwelling enterprises;
– solving of organizational and methodological problems of automated office of an accountant use.

Key words: municipal dwelling enterprises management, systematic economic analysis, tariffs and cost price of municipal services, structural reconstruction, management decisions, planned unprofitadle activity, grant, subsidy, budget financing, computer technology of economic analysis.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019