.

Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3710
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЛАСЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 619:618.175/.176:636.2.082.451/.454.33/.5

Анафродизія та методи відновлення відтворної функції у корів

16.00.07 – ветеринарне акушерство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Київ ? 2005Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор

ХАРУТА Григорій Григорович,

Білоцерківський державний аграрний університет,

завідувач кафедри акушерства та штучного осіменіння

сільськогосподарських тварин

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

ХАРЕНКО Микола Іванович,

Сумський національний аграрний університет,

завідувач кафедри акушерства та хірургії

кандидат ветеринарних наук, доцент

Стефаник Василь Юрійович,

Львівська національна академія ветеринарної

медицини ім. С.З. Гжицького, доцент кафедри

акушерства і штучного осіменіння сільсько-

господарських тварин ім. Г.В. Звєрєвої

Провідна установа – Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Міністерства аграрної політики України, відділ стандар-тизації та
контролю препаратів, які застосовуються

при незаразних захворюваннях, м. Львів

Захист дисертації відбудеться 9 грудня 2005 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.004.13 у Національному аграрному
університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус №3, ауд. 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного
університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15,
навчальний корпус №4, к. №41

Автореферат розісланий 8 листопада 2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради
Лакатош В.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з нагальних проблем відтворення молочного
стада є гінекологічні хвороби, які зумовлюють анафродизію у корів. За
даними літератури (Звєрєва Г.В., 1996; Хомин С.П., 2002; Яблонський
В.А., Любецький В.Й., 2002), частота порушень ритму статевої циклічності
та неповноцінного прояву феноменів стадії збудження у корів становить
від 5 до 76 %. Гінекологічні хвороби призводять до значних економічних
збитків у тваринництві через недоотримання телят і молока, підвищення
собівартості продукції та зниження рентабельності молочного
тваринництва.

Дослідженню причин виникнення гінекологічних хвороб присвячені роботи
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених (Мороз І.Г., 1998; Сергієнко
О.І., Шеремет В.І., 1998; Косенко М.В., 2001; Харенко М.І., 2002;
Нежданов А.Г., 2003;), які встановили негативний вплив на репродуктивну
функцію корів різноманітних зовнішніх та внутрішніх несприятливих
факторів (неповноцінна годівля, порушення параметрів мікро- і
макроклімату, дія техногенних стресорів, високий рівень продуктивності,
недостатність інсоляції, відсутність контакту з самцями, хвороби тощо).
Але питання про ступінь дії окремих етіологічних чинників залишається
дискутивним.

Патогенетичним механізмом гінекологічних хвороб є розлади
нейрогуморальних зв’язків гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниково-маткової
системи регуляції відтворної функції, що призводить до порушення
фолікуло- і лютеогенезу в гонадах та анафродизії (Калиновський Г.М.,
1993; Завірюха В.І., 1999; Хару-

та Г.Г., 2002). Тому своєчасна та точна діагностика останніх – основа
профілактики неплідності.

В умовах виробництва семіотика гінекологічних хвороб ґрунтується на
трансректальній пальпації, яка не завжди дозволяє об’єктивно оцінити
морфофункціональний стан яєчників і матки та визначити характер
патологічних змін у їх тканинах. Особливі труднощі викликає
диференціація дрібнокістозних утворень, кісти жовтого тіла і
новоутворення, атрофії і склерозування яєчників, гіпотонії матки,
метриту, часткової індурації матки, піометри. Тому діагностика вказаних
хвороб потребує удосконалення з використанням сучасних методів.

Лікування корів з гінекологічними хворобами часто проводять за єдиними
терапевтичними схемами без урахування особливостей морфофункціональних
порушень у яєчниках і матці, які виникають при різних хворобах, що
істотно знижує ефективність лікування, а в окремих випадках призводить
до поглиблення патологічних процесів у репродуктивній системі тварини.

Останнім часом у молочному скотарстві почали застосовувати нові для
України технології утримання та експлуатації високопродуктивних корів,
які передбачають програмування усіх виробничих процесів, у тому числі і
відтворення. З цією метою використовують організацію планових осіменінь
та родів, що надає можливість контролювати виробництво молока та
інтенсивно використовувати репродуктивний потенціал корів. У зв’язку з
цим, виникла виробнича потреба у розробці ефективних методів стимуляції
та синхронізації статевої циклічності для забезпечення прояву
індукованої стадії збудження та високої заплідненості у корів за
короткий період часу.

Отже, в репродуктології молочних корів проблема розробки об’єктивних
методів діагностики гінекологічних хвороб та застосування обгрунтованих
методів лікування і профілактики неплідності залишається актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є частиною держбюджетної теми № 1/22 “Розробка методів
діагностики акушерських і гінекологічних хвороб у корів і кобил
сонографією” (номер держреєстрації 0101U003651) та наукової тематики
кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин
Білоцерківського державного аграрного університету.

Мета досліджень полягала у визначенні поширеності і причин анафродизії,
розробці ультразвукового методу диференціальної діагностики хвороб
яєчників і матки у корів та методів стимуляції і синхронізації стадії
збудження статевого циклу.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

а) вивчити поширеність та причини анафродизії у корів залежно від пори
року, продуктивності, умов утримання та годівлі;

б) на основі ультразвукового методу дослідження розробити диференціальну
діагностику гінекологічних хвороб за станом яєчників і матки у корів;

в) визначити порівняльну ефективність різних методів відновлення
статевої циклічності у корів з гінекологічними хворобами;

г) розробити та апробувати методи гормональної стимуляції і
синхронізації стадії збудження статевого циклу у корів для забезпечення
програмної технології відтворення;

д) на основі одержаних результатів розробити пропозиції виробництву щодо
використаня ультразвукової діагностики патологій яєчників і матки у
корів та методів профілактики неплідності.

Об’єкт дослідження – неплідність у корів.

Предмет дослідження – анафродизія, хвороби яєчників і матки у корів.

Методи дослідження – клінічні (огляд, пальпація, трансректальна
пальпація внутрішніх статевих органів), ультразвукове сканування матки
та яєчників, морфометричні (визначення довжини, ширини, товщини
яєчників; діаметра, площі, об’єму фолікулів та патологічних утворень у
гонадах), статистичні (прояв стадії збудження статевого циклу,
тривалість середньомісячного фотоперіоду, вихід телят, рівень
продуктивності, повноцінність раціону та умов утримання і експлуатації,
поширеність гінекологічних хвороб, заплідненість, достовірність
результатів власних досліджень).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше ультразвуковим методом
визначені диференціальні ознаки патологічних змін у яєчниках і матці
корів при анафродизії, зумовленій гіпофункцією, гіпотрофією, склерозом,
кістами, персистенцією жовтого тіла яєчників, атонією матки,
ендометритом та піометрою. Підтверджено вплив на поширеність анафродизії
величини добового фотоперіоду та виявлена залежність виникнення окремих
гінекологічних хвороб у корів від повноцінності годівлі та умов
утримання. Доведено, що ефективність різних методів стимуляції статевої
циклічності у корів з анафродизією залежить від морфофункціонального
стану яєчників і матки.

Встановлено, що у корів методом послідовної гормональної корекції
лютео-, фолікулогенезу та овуляції в яєчниках можна зумовити синхронний
прояв індукованої стадії збудження статевого циклу. Вперше проведена
оцінка морфофункціонального стану статевих органів у корів під час
стадії збудження та визначені фактори, що знижують або підвищують
заплідненість корів, у яких проводилася стимуляція і синхронізація
стадії збудження.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці нового
методу діагностики та диференціації гінекологічних хвороб у корів за
допомогою ультразвукового дослідження.

За результатами апробації запропоновані для використання найбільш
ефективні методи стимуляції статевої циклічності у корів залежно від
гінекологічного діагнозу.

Розроблена схема стимуляції та синхронізації, яка забезпечує прояв
індукованої стадії збудження статевого циклу, осіменіння та запліднення
значної кількості корів за короткий термін, що можна використовувати як
основу для організації планових осіменінь і розтелів.

Пропозиції щодо диференціальної діагностики гінекологічних хвороб
увійшли до методичних рекомендацій “Рекомендації щодо застосування
сонографії у репродуктології сільськогосподарських і домашніх тварин”,
схвалених секцією тваринництва і переробки продукції тваринництва
науково-технічної ради Мінагрополітики України 23.05.2000 р. (протокол №
4), “Рекомендації з використання сонографії у відтворенні тварин”,
схвалених секцією ветеринарної медицини науково-технічної ради
Мінагрополітики України (протокол № 4 від 23.12.2004 р.) і вченою радою
факультету ветеринарної медицини Білоцерківського ДАУ (протокол № 3 від
25.11.2004 р.) та впроваджені у АТЗТ “Агро-Союз” Синельниківського
району Дніпропетровської області, СВК ім. Щорса Білоцерківського району,
СТОВ „Агросвіт” Миронівського району Київської області.

Особистий внесок здобувача. Всі дослідження проведені за безпосередньою
участю здобувача. Дисертант освоїв клінічні методи гінекологічного
дослідження, розробив диференціальну діагностику хвороб матки та
яєчників у корів методом сонографії, виконав експериментальні
дослідження, провів аналіз і узагальнення отриманих даних та обгрунтував
висновки і пропозиції вироб-ництву. Особисто здобувачем проведено огляд
та аналіз джерел наукової літератури за темою дисертації. Аналіз та
обговорення результатів досліджень, підготовку їх до друку та написання
дисертації й автореферату здійснено самостійно за допомогою наукового
керівника.

Апробація результатів дисертації проведена на двох міжнародних
науково-практичних конференціях: “Проблеми неінфекційної патології
тварин”

(м. Біла Церква, 12–13 жовтня 2000р.) та “Здобутки і перспективи
ветеринарного акушерства” (м. Львів, 24–25 жовтня 2002р.); на другому
національному семінарі з сонографії у тваринництві за міжнародної участі
(м. Біла Церква, 5 червня 2001р.); двох науково-практичних конференціях
“Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 4–5 червня
2003 р.) та “Новітні методи досліджень біологічних об’єктів” (м. Біла
Церква, 11 листопада 2004 р.); двох наукових конференціях молодих
вчених, докторантів і аспірантів “Наукові пошуки молоді на початку XXI
столітття” (м. Біла Церква, 13–16 травня 2003 р. та 11–14 травня 2004
р.); науковій конференції НПП Білоцерківського ДАУ (м. Біла Церква,
28–29 жовтня 2003 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 6 наукових працях
та 2 методичних рекомендаціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 184 сторінках,
складається із вступу, огляду літератури, вибору напрямів досліджень,
матеріалу та методів виконання роботи, 6-ти розділів, висновків і
пропозицій, додатків та списку використаних джерел , який включає 345
найменувань, з них 79-іноземних; містить 20 таблиць та 41 рисунок.

ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ,

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Робота виконувалась на кафедрі акушерства та штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин Білоцерківського ДАУ протягом 1999-2005
років. Дослідна частина роботи проводилась у: ДП “Навчально-дослідне
господарство Білоцерківського державного аграрного університету” (НДГ
БДАУ), СВК

ім. Щорса Білоцерківського району, СВК ім. Т.Г.Шевченка Васильківського
району, дослідному господарстві “Еліта” Миронівського інституту пшениці
ім. В.М.Ремесла УААН (ДГ “Еліта”) Миронівського району Київської
області, ВАТ “Русь” Золотоніського району Черкаської області та АТЗТ
“Агро-Союз” Синельниківського району Дніпропетровської області.
Матеріалом досліджень були неплідні корови чорнорябої, голштинської та
симентальської порід, віком 2,5 –11 років з різною продуктивністю.

Дослідження починали з вивчення питання щодо поширеності та динаміки
прояву анафродизії у корів протягом року. З цією метою провели
статистичний аналіз щомісячних даних про статеву циклічність корів у НДГ
БДАУ, ДГ “Еліта” та СВК ім. Шевченка. Загальна кількість дослідних корів
становила 1565 голів. До числа тварин з анафродизією відносили самок,
які не проявляли стадію збудження статевого циклу протягом 30 днів і
більше після родів. Тривалість добового фотоперіоду кожного місяця року
встановлювали за середнім значенням календарних даних.

Для визначення впливу рівня продуктивності, умов утримання і годівлі на
поширеність гінекологічних хвороб і анафродизії у корів провели
гінекологічну диспансеризацію (870 гол.) у НДГ БДАУ, СВК ім. Щорса, СВК
ім. Шевченка, ВАТ “Русь” та АТЗТ “Агро-Союз”, які мали істотні
відмінності в технологіях виробництва молока та використовували тварин з
різним потенціалом продуктивності.

Для диференціальної діагностики патологій яєчників і матки застосовували
сонографічний метод. Для дослідження використовували прилади
ультразвукової дії “Scanner 100 S” з секторним датчиком та
“Scanner?Falco LC” з лінійним датчиком. Дослідження проводили у В-режимі
при частоті датчиків 5,0 і

6,0 МГц, трансректально. Ехографічні зображення досліджуваних об?єктів
фіксували на моніторі приладу і записували на електронні носії.

Насамперед визначили ультразвукову характеристику морфофункціонального
стану статевих органів у 38 клінічно здорових корів. У подальшому, на
підставі отриманих ехозображень геніталій здорових корів, виявляли
ультразвукові зміни у тканинах яєчників і матки у 292-х корів з
персистенцією жовтого тіла, гіпофункцією, гіпотрофією, склерозом
яєчників, оофоритом, лютеальною і фолікулярною кістами, атонією матки,
ендометритом, піометрою, неопластичними утвореннями.

Наступний етап досліджень був присвячений вивченню ефективності різних
методів лікування корів при анафродизії залежно від патологій в яєчниках
і матці та розробці й апробації комплексної гормональної корекції для
стимуляції і синхронізації стадії збудження статевого циклу у корів.

Для відновлення статевої циклічності у корів з анафродизією
використовували гормональні, загальностимулюючі препарати та їх
комбіноване застосування (табл. 1).

З метою визначення ефективності вказаних методів лікування корів з
різними гінекологічними хворобами, було сформовано шість дослідних груп,
у які ввійшли тварини з діагнозами: гіпофункція яєчників ? 255 гол.;
персистентне жовте тіло ? 293; лютеальна кіста ? 63; гіпотрофія яєчників
? 42; склероз яєчників ? 15; атонія матки ? 90 корів. У межах кожної
групи хворих корів застосовували всі засоби відповідно до зазначеної
методики. Їх ефективність визначали за кількістю корів, які проявили
стадію збудження протягом 30-ти днів після введення препаратів,
заплідненістю та кількістю корів, які стали тільними після першого
осіменіння у кожній групі.

Таблиця 1 – Методика досліду визначення ефективності різних методів
відновлення

статевої циклічності у корів з анафродизією

Дослідна група Кількість корів Препарати, їх дози і методи

введення тваринам

1 101 Сурфагон 50 мкг, одноразово, в/м

2

54

Сурфагон 50 мкг, одноразово, в/м і 7%-й розчин іхтіолу 60 мл, триразово
з інтервалом 48 год, в/м

3 82 Естрофан 2 мл, одноразово, в/м

4

40

Естрофан 2 мл, одноразово, в/м і 7%-й розчин іхтіолу 60 мл, триразово,
в/м

5

35

Естрофан 2 мл, одноразово, в/м і тривіт 15 мл, одноразово, в/м

6

89

7%-й розчин іхтіолу 60 мл, триразово з інтервалом 48 год, в/м

7 70 Тривіт 15 мл, одноразово, в/м

Контрольна група 127 Введення препаратів не проводилося

При розробці методу стимуляції і синхронізації стадії збудження
статевого циклу у корів для організації їх планових осіменінь і
розтелів, за основу схем обрали комплексну та послідовну дію
гормональних препаратів ? сурфагону, естрофану та прогестерону (рис. 1).

І ІІ ІІІ
Одноразове IV

осіменіння

Обробки

7 днів 48 год 12 год 7 днів

Сурфагон, Естрофан, Сурфагон,
Прогестерон, Препарати,

50 мкг 2 мл 10 мкг
1 мл дози

Рис. 1. Базова схема гормональних обробок для стимуляції і синхронізації

стадії збудження статевого циклу у корів

Для удосконалення методу проводили певні зміни та доповнення у базовій
схемі гормональних обробок у вигляді застосування фертагілу замість
сурфагону, збільшення дози сурфагону при другому введенні до 50 мкг,
додаткового застосування 15 мл тетравіту на 6-й день, проведення
дворазового введення сперми. Доцільність використання цих змін визначали
за різницею заплідненості корів у дослідних групах.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Поширеність і причини анафродизії у корів

Анафродизія – це відсутність статевих циклів (Студенцов А.П. та ін.,
2000), яка є наслідком розладів фолікуло- та лютеогенезу в яєчниках.
Виникнення анафродизії у корів залежить від численних зовнішніх і
внутрішніх факторів. Нами встановлено, що її поширеність має зв’язок із
порами року та тривалістю фотоперіоду і коливається в межах від 6 до 32
% (рис. 2).

За результатами досліджень встановлено, що найбільша частота прояву
анафродизії у корів (24–32 %) виникає в осінньо-зимовий період, коли
тривалість світлової частини доби була найменшою – 7–10 год. Збільшення
фотоперіоду протягом травня – червня до 16–18 год супроводжувалося
різким зниженням (рRV „ E ue EHuy ] ] ] ] ] ] ?розмірів гонад майже вдвічі, неоднорідна крупнозерниста ехоструктура з підвищеною щільністю, відсутність фолікулів та потовщена ехопозитивна структура поверхневого шару. Склероз яєчників зумовлював зменшення розмірів залоз у 2?4 рази, нечіткість контурів, підвищену ехогенність капсули та наявність ехопозитивних тяжів у тканинах (рис. 6). Персистентна лютеальна тканина в яєчниках візуалізувалися як тканинний об’єкт із більш низькою ехощільністю дрібнозернистої неоднорідної структури. Основною УЗ-ознакою кісти є візуалізація в яєчнику рідинного об’єкта з тонкими стінками та ехонегативним вмістом (рис.7). Полікістоз характеризувався наявністю декількох камер, обмежених ехопозитивними тканинними перегородками (рис. 8). При гострому гнійно-катаральному ендометриті відмічалася дифузно неоднорідна структура тканин матки підвищеної ехощільності. У порожнині матки спостерігалося накопичення незначної кількості ексудату (рис. 9). При хронічному ендометриті в порожнині матки візуалізувалася значна кількість ехонегативного ексудату, стінка матки ставала потовщеною та мала підвищену ехощільність (рис. 10). Наслідком хронічного ендометриту у корів може бути індурація матки або піометра. При індурації численні рубці, спайки та розростання фіброзної тканини надають стінці матки на ехограмі неоднорідної структури з підвищеною ехощільністю (рис. 11). Зображення піометри характеризувалося витонченою стінкою матки підвищеної ехощільності, неоднорідної структури та наявністю порожнини з напівехогенним вмістом (рис. 12). При неопластичних утвореннях спостерігали неоднорідність структури стінки з наявними ехопозитивними тканинними об’єктами та ехонегативними порожнинами різних розмірів. Таким чином, застосування ультразвукового дослідження суттєво доповнює існуючі методи діагностики хвороб яєчників і матки у корів та значно зменшує можливість помилок при їх диференціації. Обґрунтування та ефективність різних методів стимуляції та синхронізації стадії збудження у корів За результатами проведених досліджень встановлено, що препарати з фолікулостимулюючою, лютеолітичною та загальностимулюючою дією мають різну ефективність щодо відновлення статевої циклічності у корів з анафродизією (табл.3). Таблиця 3 – Ефективність різних методів відновлення статевої циклічності у корів з анафродизією Дослідна група Кількість корів, гол. Проявили стадію збудження Стали тільними з числа дослідних гол. % гол. % Заплід-неність, % 1 2 3 4 5 6 7 1 101 41 40,6*** 21 20,8*** 51,2*** 2 54 29 53,7*** 20 37,0*** 70,0*** 3 82 50 61,0*** 36 43,9*** 72,0*** 1 2 3 4 5 6 7 4 40 24 60,0*** 18 45,0*** 75,0*** 5 35 24 68,6*** 18 51,4*** 75,0*** 6 89 44 49,4*** 21 23,6** 47,7** 7 70 16 22,9* 3 4,3* 18,8* Контрольна група 127 21 16,5 8 6,3 38,1 Примітка: * – р Підписано до друку 04.11.2005. Формат 60х90 1/16. Ум. др. арк. 0,9. Зам. 2838. Тираж 100. Сектор оперативної поліграфії РВІКВ БДАУ. 09117, Біла Церква, Соборна площа, 8, тел. 3-11-01. PAGE \* Arabic 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020