Поєднання договірного та нормативного правового регулювання неповного робочого часу (реферат)

0 Comment on Поєднання договірного та нормативного правового регулювання неповного робочого часу (реферат)

Реферат на тему: Поєднання договірного та нормативного правового регулювання неповного робочого часу Робочий час є однією з істотних умов праці, що торкається інтересів як працівника, так і наймача. Його раціональне поєднання з часом відпочинку дає змогу ефективно використовувати здатність людини...

Continue Reading

Оціночне поняття «Поважні причини» у трудовому праві (реферат)

0 Comment on Оціночне поняття «Поважні причини» у трудовому праві (реферат)

Реферат на тему: Оціночне поняття «Поважні причини» у трудовому праві Однією з первинних властивостей права є його формальна визначеність. На це свого часу звернув увагу С.С.Алексєєв [1, с.83]. Тобто саме правило поведінки (диспозиція правової норми), умови його дії та санкція...

Continue Reading

Категорії системного аналізу – методологічні основи дослідження правової системи (реферат)

0 Comment on Категорії системного аналізу – методологічні основи дослідження правової системи (реферат)

Реферат на тему: Категорії системного аналізу – методологічні основи дослідження правової системи Процес глобалізації, інтеграції та диференціації сучасної земної цивілізації спричинили ряд суттєвих змін у розвитку людства. Ці зміни зачепили й таку сферу соціальної дійсності, як правові системи, що викликало...

Continue Reading

Правові погляди Кирила Трильовського (реферат)

0 Comment on Правові погляди Кирила Трильовського (реферат)

Реферат на тему: Правові погляди Кирила Трильовського Розвиток української правової думки в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. нерозривно пов’язаний з діяльністю українських депутатів австрійського парламенту та галицького крайового сейму. В цей час український політичний рух репрезентують головно три політичні...

Continue Reading

Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво (реферат)

0 Comment on Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво (реферат)

Реферат на тему: Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво Перехід від адміністративно-планового методу ведення господарства України до ринкових відносин зумовлює необхідність зміни і нормативно-правової законодавчої бази в частині регулювання відносин договору будівельного підряду. Відтак дослідження цієї теми є актуальне, оскільки...

Continue Reading

Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) (реферат)

0 Comment on Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) Про джерела конституційного, цивільного, цивільно-процесуального, кримінального і кримінально-процесуального права, що діяли на Буковині в досліджуваний історичний період, уже було опубліковано кілька наших статей. [6,...

Continue Reading

Захист прав та законних інтересів цивільного позивача в кримінальному судочинстві (питання судової практики) (реферат)

0 Comment on Захист прав та законних інтересів цивільного позивача в кримінальному судочинстві (питання судової практики) (реферат)

Реферат на тему: Захист прав та законних інтересів цивільного позивача в кримінальному судочинстві (питання судової практики) Стаття 55 Конституції України зазначає, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом. Зокрема, має право звернутися за захистом до суду особа, якій...

Continue Reading

Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі (реферат)

0 Comment on Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі (реферат)

Реферат на тему: Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі Утвердження у кримінальному процесі принципів змагальності та диспозитивності, розширення прав учасників кримінального судочинства зумовили необхідність перегляду старих та відшукування нових гарантій реалізації їхніх прав. У цьому аспекті...

Continue Reading

Права на землю не власників земельних ділянок (реферат)

0 Comment on Права на землю не власників земельних ділянок (реферат)

Реферат на тему: Права на землю не власників земельних ділянок Основним титулом, на якому здійснюється сьогодні використання земель в Україні, є право власності. Новий Земельний кодекс України [1], прийнятий 25 жовтня 2001 року, істотно змінив структуру земельної власності в Україні...

Continue Reading

Форми реалізації конституційно-правових норм (реферат)

0 Comment on Форми реалізації конституційно-правових норм (реферат)

Реферат на тему: Форми реалізації конституційно-правових норм 28 червня 1996 року в житті народу України відбулась історична подія – прийнято нову Конституцію України. Ця подія збіглася з п’ятиріччям незалежності України та ознаменувала собою завершення важливого етапу розвитку українського суспільства і...

Continue Reading