Імперативний мандат та проблематика меж державної влади (реферат)

0 Comment on Імперативний мандат та проблематика меж державної влади (реферат)

Імперативний мандат та проблематика меж державної влади Автор дослідження відмовляється від традиційного аналізу проблематики меж державної влади шляхом розкриття змісту функцій держави. Підхід автора полягає у вивченні меж державного втручання через аналіз взаємовідносин держави та елементів політичної системи (насамперед соціально-політичних...

Continue Reading

Відмежування договору факторингу від договору цесії та кредитного договору (реферат)

0 Comment on Відмежування договору факторингу від договору цесії та кредитного договору (реферат)

Відмежування договору факторингу від договору цесії та кредитного договору В нашому законодавстві існує декілька визначень факторингу. Відповідно до законодавчого визначення, це — операція з переуступки першим кредитором права вимоги боргу третьої особи другому кредитору, з попередньою або наступною компенсацією вартості...

Continue Reading

Питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств (реферат)

0 Comment on Питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств (реферат)

Питання забезпечення організації юридичного обслуговування аграрних підприємств Велике значення в діяльності сільськогосподарських підприємств (надалі — СГП) займають питання захисту права власності, реального здійснення наданих законодавством повноважень, забезпечення дотримання статутних обов’язків усіма учасниками кооперативних, корпоративних та договірних відносин. Тому з урахуванням...

Continue Reading

Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні (реферат)

0 Comment on Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні (реферат)

Зародження і становлення правового інституту консульства в Україні Україна з найдавніших часів була помітною економічною величиною у Євразії і підтримувала, особливо у князівські та козацько-гетьманські роки, інтенсивні торговельні стосунки з країнами Середземномор ’я, Азії, Кавказу і Закавказзя, Середньої і Західної...

Continue Reading

Обмеження прав та свобод військовослужбовців як одна з особливостей їх правового статусу (реферат)

0 Comment on Обмеження прав та свобод військовослужбовців як одна з особливостей їх правового статусу (реферат)

Обмеження прав та свобод військовослужбовців як одна з особливостей їх правового статусу Нормативно-правові акти України не містять дефініції “правовий статус військовослужбовців”. Тому постає питання про прийняття нового законодавчого акту який би передбачав поняття “правовий статус військовослужбовців” та про скасування Закону...

Continue Reading

Правова охорона комп’ютерних програм в Україні (реферат)

0 Comment on Правова охорона комп’ютерних програм в Україні (реферат)

Правова охорона комп’ютерних програм в Україні Кожна людини має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є. Загальна декларація прав людини, стаття 27 Світовий досвід доводить, що для...

Continue Reading

Правові проблеми працевлаштування молоді (реферат)

0 Comment on Правові проблеми працевлаштування молоді (реферат)

Правові проблеми працевлаштування молоді У ст.43 Конституції України закріплено, що “кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він сам вільно обирає або на яку вільно погоджується”. Вільне обрання праці та вільне погодження на...

Continue Reading

Імунітет свідків: використання досвіду Сіна (реферат)

0 Comment on Імунітет свідків: використання досвіду Сіна (реферат)

Імунітет свідків: використання досвіду Сіна У дослідженні проблем імунітету небезпідставний інтерес викликають законодавство і практика зарубіжних країн. В юриспруденції досить поширеним є визначення імунітету як права особи або винятку з загальних правил щодо звільнення від певного обов’язку чи покарання. Визначаючи...

Continue Reading

Засоби зловживань в банківській сфері (реферат)

0 Comment on Засоби зловживань в банківській сфері (реферат)

Засоби зловживань в банківській сфері Правопорушення в банках обумовлені специфічними особливостями діяльності банківських заснувань. Вони функціонують в умовах розпаду єдиної державної банківської системи, кризи в платіжному обороті, недосконалості нормативної бази й ін. Перераховані й інші обставини, що склалися в банківській...

Continue Reading

Застосування кровної помсти та смертної кари в Древній Русі (реферат)

0 Comment on Застосування кровної помсти та смертної кари в Древній Русі (реферат)

Застосування кровної помсти та смертної кари в Древній Русі Період кровної помсти пройшли всі народи, які стояли на початковому етапі розвитку своєї культури та правового побуту. Помста була широко розповсюджена в період первісного ладу і освячувалася древніми релігіями: “хто проллє...

Continue Reading