Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін (реферат)

0 Comment on Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін (реферат)

Реферат на тему: Комплексний підхід до застосування інформаційних технологій у навчанні графічних дисциплін Розвиток України у третьому тисячолітті визначається в контексті європейської інтеграції з орієнтацією на побудову громадянського суспільства. Таким чином, прискорення науково-технічного прогресу вимагає підвищення вимог до якісного потенціалу...

Continue Reading

Організація музичної освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття (реферат)

0 Comment on Організація музичної освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття (реферат)

Реферат на тему: Організація музичної освіти в Україні другої половини XIX – початку XX століття Друга половина XIX століття – доба опанування української народної пісні у професійній музичній культурі. Видатні музиканти, вчені-фольклористи, виконавці беруть активну участь у збиранні народної пісні,...

Continue Reading

Моніторинг якості біологічної освіти (реферат)

0 Comment on Моніторинг якості біологічної освіти (реферат)

Реферат на тему: Моніторинг якості біологічної освіти Проблема якості освіти непокоїть сьогодні всі без винятку країни світу. Нині всі розуміють, що якісна освіта є запорукою випереджального розвитку держави, її конкурентоспроможності на світовій арені. Якість освіти забезпечується постійним контролем з метою...

Continue Reading

Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах (реферат)

0 Comment on Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах (реферат)

Реферат на тему: Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах Інтеграція України в загальний світовий простір спричинила появу в багатьох галузях нашого суспільного життя раніше маловідомих понять і явищ. Така ситуація спостерігається в освітянській сфері, яка є не...

Continue Reading

Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи (реферат)

0 Comment on Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи (реферат)

Реферат на тему: Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи Уходження нашої держави в єдиний європейський та світовий простір передбачає насамперед модернізацію національної освіти України у контексті Болонської декларації. Це, зокрема, запровадження...

Continue Reading

Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму (реферат)

0 Comment on Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму (реферат)

Реферат на тему: Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму Система освіти стрімко розвивається завдяки тому, що адаптація людини в сучасному інформаційному суспільстві вимагає зміни її мети, завдань і змісту. В останні роки помітно зросла кількість...

Continue Reading

Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) (реферат)

0 Comment on Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) (реферат)

Реферат на тему: Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) У незалежній Україні на зламі тисячоліть зміна цілей освіти зумовлює нові пріоритети: на перший план висувається проблема особистості, яка здатна до...

Continue Reading

Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення (реферат)

0 Comment on Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення (реферат)

Реферат на тему: Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення Соціально-економічна криза у нашій країні вивела проблему осмислення цінностей людського буття на перший план наукового пізнання. Однак цінності й ціннісні орієнтації людини завжди були одним з найбільш важливих...

Continue Reading

Дидактичні принципи дистанційної освіти (реферат)

0 Comment on Дидактичні принципи дистанційної освіти (реферат)

Реферат на тему: Дидактичні принципи дистанційної освіти Реалії сьогодення свідчать, що практично всі сфери життя сучасної людини зазнали суттєвих змін внаслідок впливу комп’ютерних та інформаційних технологій. Сфера освіти також не стала винятком. Це, зокрема, проявилося у появі, поряд із традиційними,...

Continue Reading

Вітчизняна філософська антропологія у контексті пізнання людини: методологічний потенціал та інтерпретаційні можливості (реферат)

0 Comment on Вітчизняна філософська антропологія у контексті пізнання людини: методологічний потенціал та інтерпретаційні можливості (реферат)

Реферат на тему: Вітчизняна філософська антропологія у контексті пізнання людини: методологічний потенціал та інтерпретаційні можливості Проблемі розвитку та самовдосконалення людини, зокрема майбутнього педагога, присвячено чимало праць як зарубіжних, так і вітчизняних учених, які підкреслюють різноманітність і неповторність педагогічних ситуацій, що...

Continue Reading