Реферат на тему: Проблема цінностей як складової професіоналізму майбутнього вчителя у психолого-педагогічній літературі На межі століть людство виробило низку ціннісних категорій – людина як самоцінність вищого порядку, праця, мир, воля, справедливість, рівність та ін. Вони вказують на нову межу, з...

Подробнее

Реферат на тему: Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації У нових соціально-економічних та організаційних умовах роль інженера порівняно з його роллю в умовах командно-адміністративної системи зростає. Окрім традиційного розуміння інженерної діяльності як творчої, сучасні роботодавці очікують від...

Подробнее

Реферат на тему: Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів У сучасному світі, коли освіта стала одним з важливих елементів соціальної інфраструктури у багатьох розвинених країнах, суттєво зросла роль вищої освіти у вирішенні цілого спектру проблем, без чого неможливі покращення життєдіяльності...

Подробнее

Реферат на тему: Психологічні проблеми вдосконалення міжособистісної взаємодії в навчально-виховній діяльності викладача Сьогодні, виходячи зі світових тенденцій, незмірно зростає значення формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості. Усі ланки системи освіти України ставлять за мету підготувати високоосвічених, усебічно розвинених спеціалістів. Підготовка...

Подробнее

Реферат на тему: Виховний простір як інтегрований чинник впливу на соціальне становлення і розвиток учнівської молоді Соціальне становлення людини як об’єктивну необхідність уходження її в соціальне середовище пов’язують насамперед із засвоєнням нею досвіду, накопиченого минулими поколіннями людства, і виміряють ступенем...

Подробнее

Реферат на тему: Комп’ютерне забезпечення дидактичних засобів і прийомів розвитку логічного мислення у навчанні фізики учнів основної школи У доповіді “Освіта в інноваційному поступі суспільства” міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України наголошується, що Україна долучилася...

Подробнее

Реферат на тему: Реалізація положень болонської декларації в процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Сьогодні, в час глобалізації, ні в кого не викликає сумнівів необхідність інтеграції України в міжнародне співтовариство як з економічного та політичного,...

Подробнее

Реферат на тему: Професійна підготовка майбутнього викладача як фактор формування його творчого потенціалу Модернізація системи освіти відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України [5] одним із головних завдань визнає підвищення рівня професіоналізму й творчого потенціалу викладачів освітніх установ профільної спрямованості....

Подробнее

Реферат на тему: Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів Згідно з вимогами часу та замовленням суспільства сьогодні, як ніколи, гостро постає питання підготовки фахівців різного профілю, які володіють кількома іноземними мовами. Це, в свою чергу, диктує необхідність якісної підготовки...

Подробнее

Реферат на тему: Використання комп’ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів Процес навчання вищої математики визначається метою набуття студентами визначеного обсягу знань, формування умінь використовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, розвитку математичного мислення і виховання професійної...

Подробнее
Страница 202 из 644« Первая...102030...200201202203204...210220230...Последняя »