Брегеда — Політологія, 1999 (книга)

0 Comment on Брегеда — Політологія, 1999 (книга)

Б??? — П?і??гія, 1999 ЗМІСТ В?? 1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУСРУ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 2. Б?к ????о-?????о ?????ня а ????і ??і?и ? ??? ?? Т?а 1. Мі?е й ?? ???? ? ?????ї як ??и у ??і ??і??? Т?а 2. П?і??а ?я???ь і ??а...

Continue Reading

Кремень — Політологія (книга)

0 Comment on Кремень — Політологія (книга)

Кремень — Політологія ПЕРЕДМОВА Політика є особлива сфера життєдіяльності людини. І так як не всі люди сіють хліб, виготовляють машини або співають на сцені, не всі займаються і політикою. У деяких людей просто немає до політичної діяльності зацікавленості, інтересу, частина...

Continue Reading

Василик — Хрестоматия по политологии (книга)

0 Comment on Василик — Хрестоматия по политологии (книга)

Василик — Хрестоматия по политологии Р а з д е л 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ Глава 1 ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА М.ВЕБЕР Политика как призвание и профессия […] Что мы понимаем под политикой? Это...

Continue Reading

Халипов В.Ф. 1999 — Кратология как система наук о власти (книга)

0 Comment on Халипов В.Ф. 1999 — Кратология как система наук о власти (книга)

Халипов В.Ф. 1999 — Кратология как система наук о власти Глава 1 КРАТОЛОГИЯ КАК НАУКА И ОБЩАЯ СИСТЕМА ЗНАНИЙ О ВЛАСТИ В жизни и науке всегда рано или поздно приходит пора очередного назревшего шага. Он может оказаться гигантским, величественным или...

Continue Reading

Пугачев, Соловьев — Введение в политологию (книга)

0 Comment on Пугачев, Соловьев — Введение в политологию (книга)

Пугачев, Соловьев — Введение в политологию ВВЕДЕНИЕ Во все времена, а в наши дни особенно, политика оказывает важное, порою судьбоносное влияние на жизнь отдельных людей и целых народов. Она неразрывно связана с самыми глубокими основами человеческой цивилизации. Как отмечал еще...

Continue Reading

Політологія: курс лекцій 2004 (книга)

0 Comment on Політологія: курс лекцій 2004 (книга)

2004 — Політологія. Курс лекцій Політологія: курс лекцій Навчальний посібник / — Тернопіль, 2004.- 236 c. Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна   HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-849.html» 1.1. Політологія в системі суспільних наук   HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-850.html» 1.2. Об’єкт і предмет...

Continue Reading

Юрій М.Ф. 2006 — Політологія (книга)

0 Comment on Юрій М.Ф. 2006 — Політологія (книга)

Юрій М.Ф. 2006 — Політологія Політологія — це відносно нова дисципліна. З самої назви випливає, що політологія (в англомовних країнах встановився інший термін — «політологічна наука») — це наука про політику. Сам термін утворився з двох грецьких слів: politike (державні...

Continue Reading

Іщенко — Політологія (книга)

0 Comment on Іщенко — Політологія (книга)

Іщенко — Політологія Передмова В умовах, коли знання і інформація стають стратегічними ресурсами розвитку цивілізації, особливо зростає роль освіти. Надвисокі темпи розвитку сучасних інформаційних технологій кардинально змінюють всі сторони життя людства. Прискорюється процес коеволюції держав і народів, глобалізації науки, культури,...

Continue Reading

Дзюбка — Політологія (книга)

0 Comment on Дзюбка — Політологія (книга)

Дзюбка — Політологія Передмова Становлення національної системи вищої освіти в Україні у контексті загальної тенденції цивілізованого розвитку потребує кардинальних перетворень у системі гуманітарної підготовки студентів. Політологія — одна з провідних дисциплін, що, послуговуючись принципово новими методами, дає змогу розширити наші...

Continue Reading

Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. та ін. 2001 — Політологія (книга)

0 Comment on Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. та ін. 2001 — Політологія (книга)

Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. та ін. 2001 — Політологія З М І С Т ВСТУП ГЛАВА І Політологія як наука та навчальна дисципліна § 1 Політика – соціальне явище § 2 Предмет політології § 3 Взаємодія політології з...

Continue Reading