Образ Офелії в ліриці Оксани Забужко: ґендерний аспект (реферат)

0 Comment on Образ Офелії в ліриці Оксани Забужко: ґендерний аспект (реферат)

Образ Офелії в ліриці Оксани Забужко: ґендерний аспект У новітній європейській культурі спостерігається актуалізація символів, традиційних структур, створених літературою попередніх століть. У світоглядній парадигмі Європи важливе місце посідає міф про Гамлета, образ якого втілює інтелектуалізм, рефлексійність і пасивність сучасної людини...

Continue Reading

Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення (реферат)

0 Comment on Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення (реферат)

Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення Як відомо, у сучасній науці концептуальний аналіз є головним методом моделювання структур уявлення знань. Це пояснюється спрямованістю сучасної наукової парадигми до когнітивізму. Специфіка цього процесу в лінгвістиці відбивається в переорієнтації в плані когнітивного пояснення...

Continue Reading

Суфікс – и в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI-XVIII ст. (реферат)

0 Comment on Суфікс – и в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI-XVIII ст. (реферат)

Суфікс – и в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI-XVIII ст. Основоскладання в поєднанні з суфіксацією є одним з найдавніших способів іменникового словотвору української мови. Переконливим свідченням цього є широке вживання складно-суфіксальних іменників у давньоруськоукраїнських та староукраїнських пам’ятках. Згадані...

Continue Reading

Вербалізоване вираження концептів „Здоров’я / хвороба” (реферат)

0 Comment on Вербалізоване вираження концептів „Здоров’я / хвороба” (реферат)

Вербалізоване вираження концептів „Здоров’я / хвороба” (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов) У світлі сьогоденної антропоцентричної парадигми лінгвістики проблема взаємодії мови і культури набуває особливої актуальності. Мова акумулює надбання культури етносу, тому в ній втілені світогляд народу, його...

Continue Reading

Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-ототожнювального відношення (реферат)

0 Comment on Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-ототожнювального відношення (реферат)

Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-ототожнювального відношення Сполучники як мовні засоби, які пройшли довгий шлях творення, в ідеальній своїй формі прагнуть бути показниками певного, визначеного виду синтаксичних відношень, хоча, як зазначають дослідники, сполучники виявляють досить часто свій гетерогенний характер, навіть...

Continue Reading

Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу (реферат)

0 Comment on Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу (реферат)

Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу У третьому тисячолітті, в епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій, реклама є одним із найперспективніших різновидів масової комунікації, що активно розвивається. Виконуючи свою основну маркетингову функцію (сприяючи просуванню товару на ринку), реклама бере участь...

Continue Reading

П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження (реферат)

0 Comment on П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження (реферат)

П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження Дослідження українського та білоруського вченого П.О.Бузука у царині історичної фонетики та морфології дали змогу вченому виділити ряд мовних рис, що пов’язують українську мову з білоруською [13, 75-76; 1, 422-423]. На основі подібних явищ О.О.Шахматов виділяв...

Continue Reading

Моделі породження нового значення в когнітивних метафорах (реферат)

0 Comment on Моделі породження нового значення в когнітивних метафорах (реферат)

Моделі породження нового значення в когнітивних метафорах Вивчення метафори в сучасній науці швидко розширюється, охоплюючи різні галузі знань – філософію, логіку, психологію, психоаналіз, герменевтику, літературну критику, семіотику тощо. Причиною широкого інтересу до метафори з боку теорії пізнання, логіки, когнітивної психології...

Continue Reading

Вірш Т.Г.Шевченка “І знов мені не привезла…” (реферат)

0 Comment on Вірш Т.Г.Шевченка “І знов мені не привезла…” (реферат)

Вірш Т.Г.Шевченка “І знов мені не привезла…” “І знов мені не привезла…” – вірш Т.Г.Шевченка, написаний наприкінці 1848 року (орієнтовно: кінець вересня – грудень 1848 р.) на о.Косарал у період завершення першої навігації Аральської експедиції. Первісний автограф, з якого твір...

Continue Reading

Семантичні особливості вставлених конструкцій в українській мові (реферат)

0 Comment on Семантичні особливості вставлених конструкцій в українській мові (реферат)

Семантичні особливості вставлених конструкцій в українській мові В сучасній українській мові спостерігається тенденція до використання тих мовних форм, які дають можливість в сконденсованому вигляді подати максимум інформації. Однією із таких мовних форм є вставлені конструкції. Вставленість корелює з семантичною ємністю...

Continue Reading