Реферат на тему: Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності Поняття синонімії внутрішньо передбачає наявність не однієї структурної одиниці, а принаймні двох. Багаточленність є найпершою умовою реалізації семантичних та стилістичних особливостей синонімів. Оскільки синонімія виникає тоді, коли декілька назв стосуються одного...

Подробнее

Реферат на тему: Дзеркало в тексті та текст як дзеркало (На матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) Останнім часом літературознавці дедалі частіше відмовляються від пошуку єдино правильного значення, якого текстові надав автор, і намагаються знайти “сліди” значень, сліди несказаного, напівусвідомленого, про що...

Подробнее

Реферат на тему: Біблійна пропріальна лексика в перекладі святого письма П.Куліша та І.Пулюя Переклад як один із найдавніших видів мовленнєвої діяльності у ХІХ ст. набуває нового смислового наповнення, стає необхідним компонентом міжетнічної комунікації і своєрідним чинником українського культурного самоствердження. Окреме...

Подробнее

Реферат на тему: Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) Суспільно-політичні та культурні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, зумовлюють значний інтерес суспільства до життя й діяльності тієї частини українського народу, що живе за межами...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови Проблематика фразеології є в центрі уваги сучасної лінгвістичної думки. Це пояснюється тим, що з її вивченням пов’язано багато питань, які стосуються значущих одиниць мови, лексико-семантичної сполучуваності слів. Крім того,...

Подробнее

Реферат на тему: Смисл: сутність і сфери вияву в мові У сучасних функціонально, комунікативно і когнітивно зорієнтованих лінгвістиці, лінгвосеміотиці, філософії, лінгвофілософії, логіці, психології, літературознавстві та деяких інших напрямах гуманітарних досліджень активізувалась низка спільних понять. Це, зокрема, поняття дискурсу, мовленнєвого жанру,...

Подробнее

Реферат на тему: Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії Структурно-типологічна методологія дослідження у сучасній фольклористиці одним із першочергових завдань передбачає виявлення інваріантних моделей і розкриття глибинної семантики усних творів, що дає змогу прокласти шлях до історико-генетичного вивчення окремих їх пластів [1,...

Подробнее

Реферат на тему: Поза, завдяки і навколо комедії: зміни в жанровій системі української драматургії 1880-1920 рр. та їх відлуння наприкінці ХХ сторіччя До 1881 року репертуар української драматургії не відзначався особливим багатством. На думку Д. Антоновича, у ХІХ сторіччі “трупи, що...

Подробнее

Реферат на тему: Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії Сьогодні положення про системність лексичного складу української мови є загальноприйнятим у мовознавстві. Про це свідчить і чимало наукових досліджень, зокрема, О.С.Мельничука, М.П.Кочергана, О.О.Тараненка, Л.А.Лисиченко та ін. Так, М.П.Кочерган відзначає:...

Подробнее

Реферат на тему: Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців Силою історичних та політичних обставин середини ХХ століття північнолемківські говірки перестали існувати на своїй споконвічній території [пор. Кубійович 1962: 1275 і Куцинда 1998: 93; Дрозд 1998:21]. Ще на початку 60-их рр. Д.Бандрівський...

Подробнее
Страница 67 из 141« Первая...102030...6566676869...8090100...Последняя »