Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень (реферат)

0 Comment on Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень (реферат)

Реферат на тему: Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень У процесі спілкування в мовця відповідно до комунікативних завдань і з метою впливу на співрозмовника (співрозмовників) виникає потреба у висловленнях, в яких предикативні частини пов’язані між собою складними семантичними відношеннями. З цією...

Continue Reading

“Мандрівні сюжети” у постмодерністському просторі В’ячеслава Медведя (реферат)

0 Comment on “Мандрівні сюжети” у постмодерністському просторі В’ячеслава Медведя (реферат)

Реферат на тему: “Мандрівні сюжети” у постмодерністському просторі В’ячеслава Медведя Прагнення увібрати в себе, поєднати, взаємодоповнити істини багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій – це чи не єдиний спосіб пробитися до справжнього масштабу буття, здолати екзистенційну безпросвітність існування. У ризоматичному...

Continue Reading

Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) (реферат)

0 Comment on Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) (реферат)

Реферат на тему: Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) Становлення лексичної системи української літературної мови здавна було об’єктом пильної уваги вітчизняних лінгвістів. А. А. Москаленко, розглядаючи цей процес, зазначав, що в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. під впливом...

Continue Reading

Народно-побутова антропонімія верхньої Наддністрянщини (реферат)

0 Comment on Народно-побутова антропонімія верхньої Наддністрянщини (реферат)

Реферат на тему: Народно-побутова антропонімія верхньої Наддністрянщини Як відомо, сучасні офіційні прізвища людей сформувалися на базі прізвиськ. Процес творення прізвищ давно припинився, а процес виникнення прізвиськ триває і сьогодні. Прізвиська віддзеркалюють загальний світогляд, національну специфіку найменувачів, переважно пов’язану з практикою...

Continue Reading

Елізія фонем у прикметниках української мови (реферат)

0 Comment on Елізія фонем у прикметниках української мови (реферат)

Реферат на тему: Елізія фонем у прикметниках української мови Елізія – одне з морфонологічних явищ, яке полягає в усіченні однієї або кількох фонем у кінці основи слова під час формо- та словотворення [5, с. 145-147; 7, с. 32]. У сучасній...

Continue Reading

Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу (реферат)

0 Comment on Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу (реферат)

Реферат на тему: Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу Свідомісне життя нації складається з архетипних інформаційних горизонтів (система етнічна або національна свідомість). Кожен горизонт має свої знаки-архетипи. Архетипи – це знакова соціальна і психосвідомісна унормованість. За горизонтами сприйняття архетипи...

Continue Reading

З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ ст. (реферат)

0 Comment on З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ ст. (реферат)

Реферат на тему: З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ ст. Серед обширів багатющої української фольклорної спадщини, яка дійшла до нас з минулих літ і зберігається в архівних фондах, наукових виданнях, приватних колекціях й дотепер продовжує поповнюватися...

Continue Reading

Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови (реферат)

0 Comment on Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови (реферат)

Реферат на тему: Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови Першу з відомих в історії мовознавства спроб знайти зв’язок між звуками і значенням можна побачити в давньоіндійських Ведах, для яких характерне глибоке переконання щодо існування первісного зв’язку між самою...

Continue Reading

Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-1930-Х років (реферат)

0 Comment on Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-1930-Х років (реферат)

Реферат на тему: Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-1930-Х років Сьогодні про сюрреалізм можна говорити як про конкретно-історичний художній напрям і як про особливий тип дискурсу чи самостійну філософію. Історія сюрреалістського руху починається 1922 р., коли один з дадаїстів...

Continue Reading

Історичні типи публікацій народномузичних творів (реферат)

0 Comment on Історичні типи публікацій народномузичних творів (реферат)

Реферат на тему: Історичні типи публікацій народномузичних творів За останні двісті років у світ вийшло чимало найрізноманітніших видань українських народних мелодій – від окремих, часом навіть випадкових журнальних публікацій до великих, багатотомних фундаментальних зібрань. Складаючи важливу частку джерельної бази етномузикознавства...

Continue Reading