Одновимірні випадкові величини (реферат)

0 Comment on Одновимірні випадкові величини (реферат)

Реферат на тему: Одновимірні випадкові величини Поняття події в теорії ймовірностей являє собою абстрактну модель певної якісної ознаки, що відбиває лише два альтернативні судження: є подія (відбулася) або немає (не відбулася). Подальший розвиток теорії ймовірностей потребував уведення такого нового поняття,...

Continue Reading

Індекси (реферат)

0 Comment on Індекси (реферат)

Реферат на тему: Індекси Суть і функції індексів Термін індекс (index) є синонімом певної узагальнюючої характеристики. Наприклад, індекс реальних доходів населення за рік, індекс курсової вартості цінних паперів за місяць, регіональний індекс злочинності тощо. Кожний індекс є співвідношенням двох значень...

Continue Reading

Статистика цін і тарифів (реферат)

0 Comment on Статистика цін і тарифів (реферат)

Реферат на тему: Статистика цін і тарифів Види цін та організація їх статистичного спостереження З економічної теорії відомо, що ціна є формою виразу споживчої вартості одиниці товару або послуги. У конкретних умовах місця та часу ціна може мати певні відхилення...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

ШПАРГАЛКА 1. Предметом стат-ки явл. кол-венная сторона соц-эк. явлений и процессов в неразрывной связи с качественной стороной в определ. условиях места и времени. 2. Любое стат. исслед-е проводится в 3 этапа: 1.сбор инф-ции и ее первичная обраб-ка; 2.сводка и групп-ка...

Continue Reading

Статистичні показники (реферат)

0 Comment on Статистичні показники (реферат)

Реферат на тему: Статистичні показники Суть і види статистичних показників Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші закономірності cоціально-економічних явищ створюється, передається і зберігається у вигляді cтатистичних показників. З філософського погляду статистичний показник — це міра, тобто єдність якісного...

Continue Reading

Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг (реферат)

0 Comment on Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг (реферат)

Реферат на тему: Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг Під споживанням розуміють використання товарів та послуг для задоволення індивідуальних та колективних потреб. Розрізняють виробниче, або споживання засобів виробництва для виготовлення певного продукту та невиробниче споживання, більшу частину якого становить...

Continue Reading

Методи аналізу взаємозв’язків (реферат)

0 Comment on Методи аналізу взаємозв’язків (реферат)

Реферат на тему: Методи аналізу взаємозв’язків Види взаємозв’язків є причиною явищ х2, х3, х5. Із них явище х3, у свою чергу, впливає на х4, а х4 — на х5. Поряд із причинними існують зв’язки паралельних явищ, на які впливає спільна...

Continue Reading

Ряди розподілу. аналіз варіацій та форми розподілу (реферат)

0 Comment on Ряди розподілу. аналіз варіацій та форми розподілу (реферат)

Реферат на тему: Ряди розподілу. аналіз варіацій та форми розподілу Закономірність розподілу Статистична сукупність формується під впливом причин та умов, з одного боку — типових, спільних для всіх елементів сукупності, а з іншого — випадкових, індивідуальних. Ці чинники взаємозв’язані, а...

Continue Reading

Залежні та незалежні випадкові події. умовна ймовірність, формули мно-ження ймовірностей (реферат)

0 Comment on Залежні та незалежні випадкові події. умовна ймовірність, формули мно-ження ймовірностей (реферат)

Реферат на тему: Залежні та незалежні випадкові події. умовна ймовірність, формули множення ймовірностей 1. Залежні та незалежні випадкові події Випадкові події А і В називають залежними, якщо поява однієї з них (А або В) впливає на ймовірність появи іншої. У противному...

Continue Reading

Найпростіший потік подій (реферат)

0 Comment on Найпростіший потік подій (реферат)

Реферат на тему: Найпростіший потік подій 1. Означення потоку подій Послідовність подій, що відбуваються одна за одною у випадкові моменти часу, називається потоком подій. Прикладами можуть бути потік викликів медичної швидкої допомоги, потік викликів на телефонну станцію, потік відказів у роботі...

Continue Reading