Методи обчислення визначеного інтеграла (реферат)

0 Comment on Методи обчислення визначеного інтеграла (реферат)

Реферат на тему: Методи обчислення визначеного інтеграла І. Навчальна мета: розширити поняття студентів про методи обчислення визначеного інтеграла. II. Міжпредметна інтеграція: математика. III. Зміст 1. Опрацювати навчальний матеріал. 2. Дати відповідь на питання. 3. Опрацювати приклади. IV. План. 1. Безпосереднє...

Continue Reading

Інтегрування раціональних дробів (реферат)

0 Comment on Інтегрування раціональних дробів (реферат)

Реферат на тему: Інтегрування раціональних дробів Означення 1. Дріб називається раціональним, якщо його чисельник та знаменник є многочленами, тобто дріб має вигляд де аі та bk — коефіцієнти многочленів, і = 0, 1, …, n; k = 0, 1, 2,...

Continue Reading

Розкладність графів. Квазігамільтонові Графи (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Квазігамільтонові Графи (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Квазігамільтонові Графи Скінченний зв’язний граф Gr(V,E) з множиною вершин V=V(Gr) і множиною ребер E=E(Gr), називається гамільтоновим, якщо існує така нумерація f: {1,2,…,n}(V множини його вершин, що d(f(1),f(2))=d(f(2),f(3))=…=d(f(n-1),f(n))=d(f(n),f(1))=1. При цьому послідовність f(1),f(2),…,f(n) називається гамільтоновим циклом. Задача...

Continue Reading

Розкладність графів. Калейдоскопічні графи (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Калейдоскопічні графи (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Калейдоскопічні графи Однорідний граф Gr(V,E) скінченного степеня s називається калейдоскопічним, якщо існує розфарбування (: V({0,1,(,s}, таке що |((B(x,1))|=s+1 для будь-якого x(V. В цьому разі розфарбування ( теж називається калейдоскопічним. Отже, калейдоскопічні графи – це графи,...

Continue Reading

Розкладність графів. Врівноважені розбиття нескінченних графів (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Врівноважені розбиття нескінченних графів (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Врівноважені розбиття нескінченних графів . графа на скінченне число підмножин має скінченний індекс, якщо всі підмножини розбиття є підмножинами скінченного індексу. Найбільший з індексів підмножин розбиття називається індексом розбиття. Почнемо з поширення на нескінченні графи....

Continue Reading

Розкладність графів. Морфізми кульових структур груп і графів (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Морфізми кульових структур груп і графів (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Морфізми кульових структур груп і графів Позначимо через I граф з множиною вершин N={1,2…} і множиною ребер E={(1,2),(2,3),…}. В цьому параграфі охарактеризовано кульові B структури графів і груп, для яких справедливе одне з таких співвідношень....

Continue Reading

Розкладність графів. Хроматичні і калейдоскопічні числа (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Хроматичні і калейдоскопічні числа (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Хроматичні і калейдоскопічні числа Нехай Gr(V,E) — граф, k — кардинал. Правильним k-розфарбуванням графа Gr(V,E) називається розфарбування (: V(k, таке що будь-які дві суміжні вершини різнокольорові. Хроматичним числом графа Gr називається найменший кардинал k, для...

Continue Reading

Розкладність графів. Врівноважені розбиття скінченних графів (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Врівноважені розбиття скінченних графів (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Врівноважені розбиття скінченних графів Розглянемо скінченний зв’язний граф Gr = (V,E) з множиною вершин V і множиною ребер E. Для довільних двох вершин x,y(V позначимо через d(x,y) довжину найкоротшого шляху від x до y. Для...

Continue Reading

Розкладність графів. Квазіцикли і квазіпромені (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Квазіцикли і квазіпромені (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Квазіцикли і квазіпромені Послідовність x1,x2,…,xk різних вершин зв’язного графа Gr(V,E) називається квазіциклом, якщо d(x1,x2)( 3, d(x2,x3)( 3,…, d(xk-1,xk)( 3, d(xk,x1)( 3. В кожному скінченному зв’язному графі існує квазіцикл, що проходить через кожну його вершину. Це...

Continue Reading

Розкладність графів. Комбінаторні розміри підмножин графів і груп (реферат)

0 Comment on Розкладність графів. Комбінаторні розміри підмножин графів і груп (реферат)

Реферат на тему: Розкладність графів. Комбінаторні розміри підмножин графів і груп Застосуємо результати попереднього параграфу до кульових структур графів і груп. Теорема 1 Якщо множину вершин V довільно зв’язного графа Gr(V,E) розбито на скінченне число підмножин V=V1( V2( …(Vn, то...

Continue Reading