Формування статистики інновацій (реферат)

0 Comment on Формування статистики інновацій (реферат)

математика Формування статистики інновацій ПЛАН Формування статистики інновацій. Статистика науки, інновацій та інформаційних технологій. Система статистичного спостереження. Аналіз показників. Формування статистики інновацій. Статистика науки і інновацій — галузь статистики, що вивчає кількісну сторону явищ і процесів у науково-технічній і інноваційній...

Continue Reading

Методика вивчення особливих випадків множення і ділення (реферат)

0 Comment on Методика вивчення особливих випадків множення і ділення (реферат)

Реферат з математики Методика вивчення особливих випадків множення і ділення. До особливих випадків множення і ділення відноситься множення і ділення з нулем і одиницею, а також множенні і ділення на 100 і на 1000 (на основі нумерації). Множення і ділення...

Continue Reading

Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики для початкових класів (реферат)

0 Comment on Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики для початкових класів (реферат)

Реферат зматематики Зміст початкового курсу математики. Аналіз програми з математики для початкових класів Вступ Математика є важливою складовою частиною шкільної освіти. Аналізуючи програму з цього предмета, ми бачимо, що на вивчення нумерації відводиться майже 20% навчального часу, на арифметичні дії...

Continue Reading

Тригонометричні рівняння. Розв’язування рівнянь tgx=a. (реферат)

0 Comment on Тригонометричні рівняння. Розв’язування рівнянь tgx=a. (реферат)

математика РЕФЕРАТ на тему: Тригонометричні рівняння. Розв’язування рівнянь tgx=a. Тригонометричні рівняння. Розв’язування рівнянь tg x = a. , довжина якого дорівнює періоду ?, а потім скористаємося періодичністю функції тангенса. пряма у = а перетинає графік тангенса лише в одній точці,...

Continue Reading

Призма. Правильна призма. Площа бічної поверхні прямої призми (реферат)

0 Comment on Призма. Правильна призма. Площа бічної поверхні прямої призми (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Призма. Правильна призма. Площа бічної поверхні прямої призми. ПРИЗМА. ПАРВЕЛЬНА ПРИЗМА. ПЛОЩА БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИЗМИ. Призмою називається многогранник, який складається з двох плоских многокутників, які лежать у різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що...

Continue Reading

Означення похідної. Правило знаходження похідної (реферат)

0 Comment on Означення похідної. Правило знаходження похідної (реферат)

математика Означення похідної. Правило знаходження похідної. Нехай функція у=f(х) задана на деякому інтервалі (а; b). Візьмемо довільну точку х0, що належить цьому інтервалу. Виконаємо відомі чотири кроки. 1. Надамо значенню х0 довільного приросту ?х (число ?х може бути як додатним,...

Continue Reading

Формули. Рiвносильнiсть формул. Тотожно iстиннi формули (реферат)

0 Comment on Формули. Рiвносильнiсть формул. Тотожно iстиннi формули (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Формули. Рiвносильнiсть формул. Тотожно iстиннi формули Наведемо iндуктивне означення поняття формули логiки предикатiв (предикатної формули або просто формули ) на предметнiй областi M. 1. Усi предикати P(x1,x2,…,xn) на множинi M є формулами. Такi формули називають елементарними, або...

Continue Reading

Числення предикатiв. Теорiя першого порядку (реферат)

0 Comment on Числення предикатiв. Теорiя першого порядку (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Числення предикатiв. Теорiя першого порядку Числення предикатiв, тобто формальна теорiя предикатiв будується за вищенаведеною класичною схемою побудови формальних (математичних) теорiй. 1. Алфавiт числення предикатiв, тобто множина вихiдних символiв складається з предметних (iндивiдних) змiнних x1,x2,…, предметних (iндивiдних) констант...

Continue Reading

Квантори (реферат)

0 Comment on Квантори (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Квантори Додатково в логiцi предикатiв використовують двi спецiальнi операцiї, якi називають кванторами. За допомогою цих операцiй, по-перше, пропозицiйнi форми можна перетворювати у висловлення, i по-друге, теорiя предикатiв стає значно гнучкiшою, глибшою i багатшою, нiж теорiя висловлень. Саме...

Continue Reading

Поняття та логіка предикатів (реферат)

0 Comment on Поняття та логіка предикатів (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Поняття та логіка предикатів 1.Поняття предиката Числення висловлень, що розглядалось у попереднiх роздiлах, як алгебра висловлень i як формальна (аксiоматична) теорія, є важливою i невiд’ємною складовою частиною всiх числень математичної логiки. Однак воно є занадто бiдним для опису...

Continue Reading