Статистика населення (реферат)

0 Comment on Статистика населення (реферат)

Реферат на тему: Статистика населення Методологічні особливості статистики населення Предмет статистики населення становлять закономірності відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний час, які відшукуються з допомогою якісного аналізу кількісних характеристик. Як об’єкт дослідження населення має універсальну статистичну природу,...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка 3.Класичне і геометричне означення ймовірності Класичною імовірністю випадкової події А називається відношення кількості елементарних подій m, які сприяють появі цієї події (становлять множину її елементарних подій), до загальної кількості n рівноможливих елементарних подій, що утворюють простір елементарних подій (:...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка 1.Предмет курсу. 2.Класифікація подій ,класичне означення ймовірності випадкової події ,статистичне означення ймовірності;елементи комбінаторики ;аксіоми теорії ймовірностей та їх наслідки. Випробування — реальний або мислений експеримент (виконуваний за певної незмінної сукупності умов), результати якого піддаються спостереженню. Подія — результат випробування....

Continue Reading

Статистика ринку (реферат)

0 Comment on Статистика ринку (реферат)

Реферат на тему: Статистика ринку Статистичне вивчення ринку Ринок — це система господарських зв’язків, що реалізуються через купівлю-продаж. Основною метою статистичного дослідження ринку є інформаційне забезпечення управління розвитком асортименту і якості товарів та послуг відповідно до споживчих вимог, збалансованістю попиту...

Continue Reading

Основні закони цілочислових випадкових величин (реферат)

0 Comment on Основні закони цілочислових випадкових величин (реферат)

Реферат на тему: Основні закони цілочислових випадкових величин Серед дискретних випадкових величин особливе місце в теорії ймовірностей посідають такі, що набувають лише цілих невід’ємних значень Х = хk = 0, 1, 2, 3, … . Ці випадкові величини називають цілочисловими. 1. Імовірнісні твірні функції та...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

X = xi x1 x2 x3 … xk ni n1 n2 n3 … nk Wi W1 W2 W3 … Wk Шпаргалка 39) Потоком подій називається послідовність подій, які відбуваються одна за одною у випадкові моменти часу. Наприклад, потік заявок, що...

Continue Reading

Функції випадкових аргументів (реферат)

0 Comment on Функції випадкових аргументів (реферат)

Реферат на тему: Функції випадкових аргументів 1. Функції одного випадкового аргументу (х) буде дискретною. (х) буде неперервною. 1.1. Функції дискретного випадкового аргументу Нехай закон дискретної випадкової величини Х задано таблицею: (х) матиме такий вигляд: Y = ? (хi) ? (х1)...

Continue Reading

Статистика соціального обслуговування (реферат)

0 Comment on Статистика соціального обслуговування (реферат)

Реферат на тему: Статистика соціального обслуговування Рівень життя населення розглядають у вузькому та широкому розумінні слова. Рівень життя у вузькому розумінні — досягнутий рівень споживання населенням матеріальних благ та послуг, що обумовлюється відповідними рівнями та структурою доходів. Напрямки статистичного вивчення...

Continue Reading

Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез (реферат)

0 Comment on Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез (реферат)

Реферат на тему: Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез Суть вибіркового спостереження Вибіркове спостереження — такий вид несуцільного спостереження, при якому обстежуються не всі елементи сукупності, що вивчається, а лише певним чином дібрана їх частина. Сукупність, з якої вибирають елементи для...

Continue Reading

Ряди динаміки. аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку (реферат)

0 Comment on Ряди динаміки. аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку (реферат)

Реферат на тему: Ряди динаміки. аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку Суть і складові елементи динамічного ряду Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом певного часу — місяць за місяцем, рік за роком — змінюються кількість населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень...

Continue Reading