Бігучі хвилі у круглих пластинах (реферат)

0 Comment on Бігучі хвилі у круглих пластинах (реферат)

Бігучі хвилі у круглих пластинах Розглянуті вище власні коливання круглих пластин описуються рівнянням                                                                                            (330) Вони відповідають стоячим хвилям на поверхні пластини, при яких вузлові діаметри нерухомі. Поряд із виразом (330) рішенням рівняння руху є також вираз                                                                                            ...

Continue Reading

Випадки періодичної зміни жорсткості (реферат)

0 Comment on Випадки періодичної зміни жорсткості (реферат)

Випадки періодичної зміни жорсткості Як приклад розглянемо систему, пружною частиною якої є зубцюватий (шліцевий) вал 1 (мал.59,а). На нижньому кінці вала знаходиться диск 2. З валом з’єднана зубцювата (шлицева) масивна втулка 3, що може ковзати уздовж осі вала і робити...

Continue Reading

Побудова остаточних епюр внутрішніх силових факторів. Перевірка епюри моментів. Визначення переміщень у статично невизначених системах (реферат)

0 Comment on Побудова остаточних епюр внутрішніх силових факторів. Перевірка епюри моментів. Визначення переміщень у статично невизначених системах (реферат)

Побудова остаточних епюр внутрішніх силових факторів. Перевірка епюри моментів. Визначення переміщень у статично невизначених системах Побудова кінцевих епюр внутрішніх силових факторів Остаточні епюри можна побудувати двома способами. Тому що при знайдених значеннях зайвих невідомих Xi виконуються умови спільності деформацій, то...

Continue Reading

Вільні коливання системи з одним ступенем свободи без тертя (реферат)

0 Comment on Вільні коливання системи з одним ступенем свободи без тертя (реферат)

Вільні коливання системи з одним ступенем свободи без тертя У більшості пружних систем при досить малих переміщеннях сила пружності лінійно залежить від переміщення x. Якщо початок відліку зсуву x вибрати так, що при x=0: F=0, то для лінійної системи F...

Continue Reading

Напруги й переміщення при крутінні бруса круглого поперечного перерізу (реферат)

0 Comment on Напруги й переміщення при крутінні бруса круглого поперечного перерізу (реферат)

Напруги й переміщення при крутінні бруса круглого поперечного перерізу Напруги й переміщення при крутінні бруса круглого поперечного переріза Теорія крутіння бруса круглого суцільного або кільцевого поперечного переріза заснована на наступних допущеннях. 1.     Поперечні перерізи бруса, плоскі й нормальні до його...

Continue Reading

Метод зведення задачі Коші до розрахункових співвідношень (реферат)

0 Comment on Метод зведення задачі Коші до розрахункових співвідношень (реферат)

Метод зведення задачі Коші до розрахункових співвідношень Значне число задач механіки пружного стержня зводиться до рішення лінійного неоднорідного диференціального рівняння з постійними  коефіцієнтами , (1.30) задовольняючим заданим початковим умовам . (1.31) Як відомо, така задача визначення частного рішення рівняння (1.30),...

Continue Reading

Зворотний спосіб (реферат)

0 Comment on Зворотний спосіб (реферат)

Зворотний спосіб кінця першої пружини, рівне її подовженню, можна записати у виді дорівнює сумі подовжень обох пружин З цих співвідношень одержимо: Таким чином, збіглися форми записів диференціальних рівнянь руху по основному (рівняння Лагранжа) і прямому способах, а рівняння, отримані зворотним...

Continue Reading

Метод Рітца (реферат)

0 Comment on Метод Рітца (реферат)

Метод Рітца При рішенні задач методом Рітца шуканою функцією задаються, вибираючи її так, щоб вона задовольняла гpaничним умовам і відповідала дійсній картині деформації пластини. Невизначені параметри, що утримуються в обраній функції, визначають за умовою мінімуму енергії. У загальному  виді шукана...

Continue Reading

Вплив температури. Повзучість (реферат)

0 Comment on Вплив температури. Повзучість (реферат)

Вплив температури. Повзучість Вплив температури. Багато деталей сучасних машин (наприклад, парових і газових турбін, реактивних двигунів і ін.) працюють при високих температурах, що досягають 800—1000° С. Випробування показали, що всі механічні характеристики металів істотно змінюються залежно від температури. На рис.4.17,б...

Continue Reading

Коливання, перпендикулярні площині кільця (реферат)

0 Comment on Коливання, перпендикулярні площині кільця (реферат)

Коливання, перпендикулярні площині кільця його центру ваги з площини кільця і кутом повороту перетину х4 (мал.72,а). У поперечному перерізі кільця виникають згинальні і крутні моменти (мал.72,б) і поперечна сила, перпендикулярна площині кільця. Мал. 72 Установимо залежність моментів від переміщень. Задача...

Continue Reading