Iнтерсуб’єктивна фальсифiкацiя теорiї Спробуємо тепер зрозумiти сенс двох найважливiших понять попперiвської методологiї — понять «фальсифiкованiсть» та «фальсифiкацiя». Подiбно до логiчних емпiристiв, Поппер протиставляє теорiю емпiричним реченням. До останнiх вiн вiдносить одиничнi речення, що описують факти (наприклад, «Тут стоїть стiл», «Сократ...

Подробнее

Багатоманiтнiсть теоретичних об’єктивацiй iсторизму Концепцiя Т.Куна найбiльш елементарна, бо вона спирається на протиставлення двох типiв наукових змiн. На протязi певного перiоду «нормальної науки» у наукових домiнує авторитет деякої теорiї, або «парадигми»: для дослiдникiв обмеженої наукової сфери вона визначає, якi питання...

Подробнее

Конструювання базових значень i смислiв через нову класифiкацiю Критерiй «зручностi», який неодноразово використовувався Пуанкаре для вибору геометрiї, якiй вiддається перевага, i пояснення трьохмiрностi простору, стали причиною багатьох непорозумiнь. Не пояснюючи смислу, який вiн вкладав у цей невдалий (на думку самого...

Подробнее

Реферат на тему: Проблема реконструкцiї «Усi» прагнуть — «розумiти». Це виявляє себе не тiльки в загальних інтерпретаціях соцiокультурних текстiв, а й в процесi студiювання наук та здiйснення наукового дослiдження. Розробка феноменологiї розумiння, онтологiї розумiння, герменевтики розумiння найбiльш помiтнi філософські...

Подробнее

Емпiричнi факти та теоретичнi узагальнення У книзi «Логiчний синтаксис мови» (1934) Р.Карнап висловив тезу, що фiлософськi проблеми виникли з неправильного розумiння мови i тому завдання фiлософiї полягає у її вивченнi. На його думку, це завдання краще за все може бути...

Подробнее

Система наукового знання Треба визнати, що означення вiдмiнностi мiж iндуктивним методом пiзнання та викладом отриманих наслiдкiв у виглядi дедуктивно впорядкованої системи знання, складає одну з перших змiстовних, а не формальних, спроб визначити взаємовiдношення та взаємовпорядкування рiзних методiв. Концепцiя впорядкування вiдносин...

Подробнее

Проблеми реконструкцiї Питання про реконструювання системоутворень наукових знань краще почати з концепцiї «дослiдницької програми» I.Лакатоса. Лакатос розглядає науковий розвиток у термiнах прогресивних чи регресивних зрушень проблем у серiї наукових теорiй. Такi серiї характеризуються безперервнiстю. Ця безперервнiсть розвивається iз ще незрозумiлої...

Подробнее

Фальсифiкацiонiзм. Фальсифiкацiонiзм [Див.:33] виник внаслiдок епiстемологiчної критики iндуктивiзму, яка опиралась на тезу, що обидвi його фундаментальнi передумови (а саме: що фактуальнi судження можуть бути «виведенi» з фактiв, що iснують обґрунтовані iндуктивнi (iз змiстом, що збiльшується] висновки) самi є недоведеними i...

Подробнее

Про чуттєву та рацiональну складовi наукового пiзнання Методологiї науки, як знання про взаємовiдношення методiв пiзнання, свiдоме використання котрих дозволяє отримувати нове наукове знання, не можуть виникати та iснувати без гносеологiї — науки, що вивчає пiзнання. Тому теорiю пiзнання, яку можуть...

Подробнее

Реферат на тему: Класична модель наукового знання На початку 80-х рокiв у фiлософських колах СРСР активно дискутувалося питання проблеми протирiччя мiж логiко-методологiчними дослiдженнями наукової дiяльностi та дослiдженнями соцiально-культурної детермiнованостi науки. Найбiльшого клопоту завдала проблема «стандартної моделi наукового знання». Стандартну модель,...

Подробнее
Страница 21 из 63« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »