Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань (реферат)

0 Comment on Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань (реферат)

Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань   Основні показники, що характеризують рівень розвитку економіки знань в країнах та регіонах світу, був запропонований робочою групою Світового Банку (World Bank) в рамках спеціальної програми «Знання для...

Continue Reading

Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства (реферат)

0 Comment on Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства (реферат)

Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства   На думку Мак-Маку В.П., система економічної безпеки підприємства включає наукову теорію безпеки, політику і стратегію безпеки засобу, методи забезпечення безпеки, концепцію безпеки підприємства [1, с. 8]. На нашу думку, дане...

Continue Reading

Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ «ЗАЗ» (реферат)

0 Comment on Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ «ЗАЗ» (реферат)

Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ «ЗАЗ»   ОСУ може сприяти стратегічному розвитку підприємства або гальмувати його.  Так, Г.Мінцберг вказував, що стратегія може обмежувати розвиток підприємства, тобто стратегія та структура – однопланові явища [8]. З огляду на це, великого значення набуває...

Continue Reading

Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу (реферат)

0 Comment on Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу (реферат)

Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу   Сучасні умови розвитку комерційних банків сформувались під впливом історичних обставин, які виникли як з об’єктивих, так і суб’єктивних причин. Найбільш характерними рисами цих умов є, з одного боку, високий рівень...

Continue Reading

Технологічні новації в Україні: сильні та слабкі сторони, загрози і сприятливі можливості інноваційного розвитку (реферат)

0 Comment on Технологічні новації в Україні: сильні та слабкі сторони, загрози і сприятливі можливості інноваційного розвитку (реферат)

Технологічні новації в Україні: сильні та слабкі сторони, загрози і сприятливі можливості інноваційного розвитку На підставі отриманих нами результатів економічного аналізу інвестиційно-інноваційного та технологічного розвитку національної економіки слабкі сторони організації інноваційного процесу в Україні класифіковано нами за двома основними групами...

Continue Reading

Шляхи залучення іноземних інвестицій на економічний розвиток України (реферат)

0 Comment on Шляхи залучення іноземних інвестицій на економічний розвиток України (реферат)

Шляхи залучення іноземних інвестицій на економічний розвиток України   Необхідною умовою є достатньо жорсткий контроль держави в рамках чіткої, продуманої системної стратегії регулювання інвестиційної сфери. Іноземні інвестиції можуть і повинні широко використовуватися в українській економіці, але тільки в тому випадку,...

Continue Reading

Управління реальними активами інвестиційного портфеля підприємства в умовах нестабільності (реферат)

0 Comment on Управління реальними активами інвестиційного портфеля підприємства в умовах нестабільності (реферат)

Управління реальними активами інвестиційного портфеля підприємства в умовах нестабільності До категорії реальних активів відносяться майбутні економічні вигоди, надходження яких у майбутньому очікується в наслідок проведених операцій чи укладених угод стосовно придбання майна [5]. Пов’язані із цим майбутні економічні вигоди вказують...

Continue Reading

Управління ризиками в системі процесно-структурованого менеджменту (реферат)

0 Comment on Управління ризиками в системі процесно-структурованого менеджменту (реферат)

Управління ризиками в системі процесно-структурованого менеджменту   Класично під ризиками розглядають імовірність виникнення втрат, недоотримання прибутків, небажаного розвитку середовища функціонування, відхилення від установлених цілей. В іноземній літературі ризик трактують як фактор часу, вважаючи, що усі чинники, які впливають на реалізацію...

Continue Reading

Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні (реферат)

0 Comment on Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні (реферат)

Фінансове забезпечення  житлового  будівництва в Україні   На сьогодні питання вибору механізму фінансування житлового будівництва є предметом дискусій серед вітчизняних вчених і практиків. Окремі аспекти створення та функціонування цих інструментів розглянули у своїх працях В.Д. Базилевич, Т.О. Євтух, В.І. Кравченко,...

Continue Reading

Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва (реферат)

0 Comment on Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва (реферат)

Тенденції інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва   Найважливішою умовою дотримання агротехнологій є технічне забезпечення аграрного виробництва. На сучасному етапі, у період трансформаційних перетворень аграрного сектора економіки, гостро постало питання забезпечення продовольчої безпеки держави та виходу з вітчизняною продукцією на зовнішні ринки....

Continue Reading