Макроекономічна політика в системі світового господарства (реферат)

0 Comment on Макроекономічна політика в системі світового господарства (реферат)

Макроекономічна політика в системі світового господарства 11.1. Глобалізація світового господарства та форми міжнародних економічних відносин. 11.2. Міжнародна торгівля платіжний баланс. 11.3. Валютна система. 11.4. Міграція робочої сили. 11.5. Механізм зовнішньоекономічної політики. Рекомендована література Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект...

Continue Reading

Ринковий механізм макроекономічного регулювання (реферат)

0 Comment on Ринковий механізм макроекономічного регулювання (реферат)

Ринковий механізм макроекономічного регулювання Вихідною моделлю рівноваги на товарному ринку є модель економічного кругообігу, в якій товарний ринок відображається як структуризована система, де домогосподарства і підприємства взаємодіють через ринок ресурсів і ринок продуктів. Зазначена модель на цьому етапі вивчення дисципліни...

Continue Reading

Макроекономічна нестабільність (реферат)

0 Comment on Макроекономічна нестабільність (реферат)

Макроекономічна нестабільність Важливою особливістю економіки, яка спирається на ринкові відносини, є її нестабільність. Розвиток ринкової економіки протягом останніх двох століть засвідчує, що зростання виробництва періодично чергується з його падінням. У роки падіння ВВП безробіття зростає, ціни падають, а прибутковість зменшується....

Continue Reading

Грошовий ринок та монетарна політика (реферат)

0 Comment on Грошовий ринок та монетарна політика (реферат)

Грошовий ринок та монетарна політика Основними параметрами грошового ринку є грошова пропозиція і грошовий попит. Вони являють собою реальну грошову масу і обчислюються на основі ділення номінальної грошової маси (М) на ціни за формулами: пропозиція — М s (М/Р), попит —...

Continue Reading

Підприємство та підприємництво в ринковій економіці (реферат)

0 Comment on Підприємство та підприємництво в ринковій економіці (реферат)

Підприємство та підприємництво в ринковій економіці Невід’ємним елементом ринкового господарювання, однією з найактивніших форм економічної діяльності є підприємництво, або особливий тип господарювання. Підприємництво — ініціативна, новаторська діяльність господарюючого суб’єкта, спрямована на пошук і знаходження найбільш оптимальних економічних рішень з метою...

Continue Reading

Макроекономічні показники в системі національних рахунків (реферат)

0 Comment on Макроекономічні показники в системі національних рахунків (реферат)

Макроекономічні показники в системі національних рахунків Практика макроекономічних розрахунків у будь-якій країні застосовує велику кількість показників, які обчислюються за певними правилами. Але оскільки кожна країна певним чином інтегрована в світову економіку, то з метою забезпечення міжнародних порівнянь виникає необхідність застосування...

Continue Reading

Сутність ринкової економіки (реферат)

0 Comment on Сутність ринкової економіки (реферат)

Сутність ринкової економіки У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою, а товарно-грошові відносини починають опосередковувати практично всі...

Continue Reading

Зовнішньоекономічна діяльність (реферат)

0 Comment on Зовнішньоекономічна діяльність (реферат)

Зовнішньоекономічна діяльність ), який поділяється на три підрозділи: 1) баланс товарів та послуг, що відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів та послуг; 2) доходи, що показують співвідношення між отриманими та сплаченими доходами в формі зарплати, дивідендів та відсотків; 3)...

Continue Reading

Моделі та види ринків (реферат)

0 Comment on Моделі та види ринків (реферат)

Моделі та види ринків Оскільки в ринкові відносини вступають різні суб’єкти, а до сфери обміну надходять різноманітні товари й послуги, то в країні формується досить складна ринкова структура, яка включає найрізноманітніші види ринків. Їх можна розглядати в різних аспектах. Так,...

Continue Reading

Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України (реферат)

0 Comment on Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України (реферат)

Теоретико-методична основа формування сучасної парадигми енергетичної безпеки України   Парадигма – в методології науки – сукупність цінностей, методів, технічних навиків і засобів, прийнятих в науковому співтоваристві в рамках сталої наукової традиції в певний період часу. Використання терміну «парадигма» в методології...

Continue Reading