Реферат на тему: Кредитна система Кредитна система — це, по-перше, сукупність кредитно-розра-хункових відносин, форм і методів кредитування; по-друге, сукуп-ність кредитно-фінансових інститутів. Кредит — це складова обороту грошей, що виражає економічні відносини, які виникають між кредитором і позичальником з при-воду одержання...

Подробнее

Реферат на тему: Система розподілу доходів План 1. Доходи підприємців 2. Суспільні фонди споживання 3. Доходи від власності. Рентні доходи 4. Сімейні доходи і структура використання їх 1. Доходи підприємців В умовах адміністративно-командної економіки підприємець пов-ністю ототожнювався з експлуататором. Вважалось,...

Подробнее

Реферат на тему: Макроекономічна нестабільність і безробіття Втрата мобільності, динамічності та гнучкості економічної сис-теми, нездатність своєчасно і повною мірою пристосуватись до змін внутрішніх умов її функціонування, навколишнього середовища означає макроекономічну нестабільність. Порушення макроекономічної рівноваги, основою якої є врів-новажена взаємодія сукупного...

Подробнее

Реферат на тему: Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства Організаційно-економічну структуру сучасного світового госпо-дарства визначає поєднання регіональної та функціональної підструктур. Регіональна підструктура світового господарства представлена економічними об’єднаннями країн, що грунтуються на територіаль-ному принципі і мають на меті розв’язання широкого кола...

Подробнее

Реферат на тему: Гуманізація виробництва і мотивація праці Зростання продуктивності праці й ефективності виробництва дає змогу істотно змінювати умови праці та життя людей. Проте й тепер залишається багато проблем, особливо екологічних. Все це вимагає цілеспрямованої діяльності суспільства щодо створення матеріально-технічних,...

Подробнее

Реферат на тему: Диференціація країн, що розвиваються Серед країн, що розвиваються, посилюються процеси диферен-ціації, які здійснюються одночасно в кількох напрямах. Це переду-сім напрям розвитку економічної системи. До недавнього часу се-ред країн, що визволилися, існувала група країн (понад 20), що обрали...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення різних форм власності Перехідний стан до ринкової економіки означає наявність до-статньої для створення конкурентного середовища кількості підпри-ємств різноманітних форм власності: державних, колективних, змі-шаних, спільних, індивідуальних. Пропорційність між цими всіма формами власності має бути такою, щоб забезпечити...

Подробнее

Реферат на тему: Земельна рента Земельна рента як економічна категорія виражає відносини при-власнення додаткового продукту власником землі у формі оренд-ної плати за право користування землею. Проте рента не тотожна орендній платі. Крім ренти як плати за користування землею орендна плата...

Подробнее

Реферат на тему: Становлення економічних функцій Української держави План 1. Становлення економічних функцій Української держави 2. Економічна політика держави 1. Становлення економічних функцій Української держави Після проголошення незалежності в Україні розпочався процес становлення її державних інституцій і формування їх основних...

Подробнее

Реферат на тему: Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва Одне з фундаментальних положень економічної теорії полягає в тому, що матеріальні потреби суспільства є безмежними, а економічні ресурси, що необхідні для задоволення цих потреб, є обмеженими. Безмежність потреб і обмеженість...

Подробнее
Страница 7 из 65« Первая...56789...203040...Последняя »