КУРСОВА РОБОТА на тему: Ринок і його структура ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ. ФУНКЦІЇ РИНКУ 2. ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ РИНКІВ 3. РИНОК ПРЕДМЕТІВ СПОЖИВАННЯ 4. РИНОК ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 5. РИНОК КАПІТАЛУ 6. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ...

Подробнее

Реферат на тему: Метод найменших квадратів Основні припущення Застосування методу найменших квадратів до загальної лінійної багатофакторної моделі (3.1) передбачає наявність таких передумов: 1) кожне значення випадкової складової рівняння щ, і = 1,2,…,п, є випадковою величиною і математичне сподівання залишків щ...

Подробнее

Реферат на тему: Моделі розподіленого лага Поняття лага та лагових моделей в економіці Для багатьох економічних процесів типово, що ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не одразу, а поступово, через деякий час або протягом деякого...

Подробнее

Реферат на тему: Верифікація моделі Показники якості моделі У класичному регресійному аналізі вважається, що функція регресії відома до оцінювання параметрів, тобто регресійна модель специфікована правильно. Однак в емпіричних економічних і соціальних дослідженнях не завжди відомо, скільки факторів має бути введено...

Подробнее

Реферат на тему: Кореляційно-регресійний аналіз в економіці У багатьох задачах потрібно встановити та оцінити залежність деякого економічного показника від одного чи кількох інших показників. Очевидно, будь-які економічні показники, зазвичай, перебувають під впливом випадкових факторів, а тому з математичної точки зору...

Подробнее

Реферат на тему: Системи одночасних рівнянь Поняття про системи одночасних рівнянь Багато економічних взаємозв’язків допускають моделювання одним рівнянням. Однак деякі економічні процеси моделюються не од-ним, а кількома рівняннями. Співвідношення між економічними по-казниками можуть мати стохастичний і детермінований характер. Стохастичні зв’язки...

Подробнее

Реферат на тему: Автокореляція Природа автокореляції та її наслідки Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель або в матричному вигляді де у — вектор-стовпець залежної змінної розмірності (nх 1); X — матриця незалежних змінних розмірності (n х (m + 1)); a —...

Подробнее

Реферат на тему: Мультиколінеарність Поняття про мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі Одна з передумов застосування методу найменших квадратів до оцінювання параметрів лінійних багатофакторних моделей — відсутність лінійних зв’язків між незалежними змінними моделі. Якщо такі зв’язки існують, то...

Подробнее

Реферат на тему: Економетрія як наука. Відтоді як економіка стала серйозною самостійною наукою, дослідники намагаються спрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити майбутні значення економічних показників, запропонувати інструменти зміни ситуації в бажаному напрямку. Політики або керуючі виробництвом, обираючи одну з можливих стратегій,...

Подробнее

Реферат на тему: Багатофакторні економетричні моделі та їх специфікація У багатьох дослідженнях виявляється, що деяка результативна ознака змінюється під впливом не одного, а кількох факторів. Зокрема, аналізуючи економічну діяльність підприємства та прогнозуючи його подальший розвиток, досліджують такі функції: 1) виробничу...

Подробнее
Страница 31 из 65« Первая...1020...2930313233...405060...Последняя »