Роль підсистеми «місцеве самоврядування» в науковому забезпеченні системи державного управління (реферат)

Роль підсистеми «місцеве самоврядування» в науковому забезпеченні 
системи державного управління

 

Відповідно до Конституції і законів України на органи місцевого
самоврядування покладено вирішення широкого кола
теоретико-методологічних і практичних завдань за десятьма напрямами
діяльності, [11] а саме: соціально-економічний розвиток територій;
забезпечення законності і правопорядку; виконання бюджету; управління
майном, приватизація та підприємництво; забезпечення діяльності основних
територіальних комплексів промисловості, сільського господарства, науки,
освіти, культури, охорони здоров’я тощо; використання землі, природних
ресурсів, охорони довкілля; зовнішньоекономічна діяльність; оборонна
робота та мобілізаційна підготовка; соціальний захист, зайнятість
населення, праця та заробітна плата. Слід зазначити, що місцеві державні
адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх
повноважень.

 Для кращого розуміння сутності і особливостей об’єкту дослідження 
доцільно подати паспорт спеціальності  25.00.04 – місцеве
самоврядування,  змістом якої  є дослідження місцевого самоврядування як
специфічної форми публічної влади  з метою  досягнення цілей і завдань
держави через діяльність  органів місцевого самоврядування  з
урахуванням  його політичних, економічних, соціальних, правових,
організаційних, фінансових та інших аспектів [12].

Основні напрями, за якими проводяться наукові дослідження на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата наук) з державного управління за
спеціальністю 25.00.04 охоплюють основні сфери і аспекти місцевого
самоврядування. Їх характеристика наведена в табл. 1.

З табл. 1. видно, що предмет дослідження складає досить комплексний
  управлінський механізм, який реалізується за шістнадцятьма науковими
напрямами, охоплюючи  основні рівні, галузі, види, стадії і сфери
системи Таблиця 1.

 

Напрями дослідження Основні рівні (галузі, види, стадії, сфери)
застосування

1. Теорія та історія місцевого самоврядування Загальнотеоретичні та
історич- ні засади місцевого самоврядування

2. Сутність, зміст, принципи і характеристики місцевого самоврядування,
основні категорії та поняття Загальносистемні теоретико-методологічні
складові  місцевого самоврядування

3. Місцеве самоврядування як фактор волевиявлення та самоорганізації
населення в державі та громадянському суспільстві Місцеве
самоврядування, як фактор самоорганізації населення в державі

4. Державна політика і місцеве самоврядування; реалізація прав громадян
через місцеве самоврядування; гарантії місцевого самоврядування та
відповідальність органів і посадових осіб Основні сфери і результати
застосування державної політики в системі місцевого самоврядування;

5. Система місцевого самоврядування як функціональний, структурний та
організаційний механізми управління суспільством Механізми системи
місцевого самоврядування

 

6. Система та структура місцевого самоврядування: цілі, завдання,
функції, повноваження, статуси, формування та організація діяльності її
складових Основні засади органів  місцевого самоврядування

7. Закономірності та тенденції розвитку місцевого самоврядування,
основні підходи до реформування Теоретико-методологічні основи розвитку
та реформування місцевого самоврядування

8. Функції, структури, моделі, форми, методи і процедури діяльності
органів місцевого самоврядування Наукові засади діяльності органів
місцевого самоврядування;

9. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування: цілі,
функції, правовий та організаційний статус, концепції та підходи щодо
забезпечення розвитку; участь членів територіальної громади в прийнятті
рішень стосовно її розвитку Теоретичні засади територіальних громад в
системі місцевого самоврядування

 

10. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами
державної влади; забезпечення правової, організаційної та фінансової
автономії органів місцевого самоврядування Взаємовідносини органів
місцевого самоврядування з органами державної влади

11. Моделі місцевого самоврядування, порівняльний аналіз, адаптація
зарубіжного досвіду та напрями розвитку місцевого самоврядування
Моделювання, порівняльний аналіз місцевого самоврядування та напрями
його розвитку

12. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного
забезпечення планування розвитку місцевого самоврядування Місцеві
бюджети і міжбюджетні стосунки як фактори розвитку місцевого
самоврядування

13. Послуги органів місцевого самоврядування: види, класифікація,
стандартизація Послуги органів місцевого самоврядування;

 

14. Результативність й ефективність функціонування суб’єктів та
механізмів місцевого самоврядування Ефективність суб’єктів та механізмів
місцевого самоврядування

15. Моніторинг і контроль в системі місцевого самоврядування: його види,
методи, технології Моніторинг і контроль в системі місцевого
самоврядування

16. Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в місцевому
самоврядуванні. Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в
місцевому самоврядуванні

 

Характеристика основних напрямів за спеціальністю 25.00.04 — місцеве
самоврядування за якими проводяться наукові дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата і доктора наук  з державного управління
місцевого самоврядування. Серед зазначених напрямів наукового
дослідження доцільно виділити наступні: загальнотеоретичні та історичні
засади місцевого самоврядування; його загальносистемні
теоретико-методологічні складові; місцеве самоврядування, як фактор
самоорганізації населення в державі; основні сфери і результати
застосування державної політики в системі місцевого самоврядування, його
основні  механізми; теоретико-методологічні засади органів місцевого
самоврядування, їх розвиток та реформування, взаємовідносини з органами
державної влади; моделювання, порівняльний аналіз місцевого
самоврядування та напрями його розвитку; місцеві бюджети і міжбюджетні
стосунки як фактори розвитку місцевого самоврядування; послуги органів
місцевого самоврядування; ефективність суб’єктів та механізмів місцевого
самоврядування; моніторинг і контроль в системі місцевого
самоврядування; інформаційні технології та інформаційне забезпечення в
місцевому самоврядуванні.

Головне місце у ньому займає знання про місцеве самоврядування як
цілісну систему, яка складається з об’єкту, суб’єкту і механізмів
впливу, спрямованих на реалізацію поставлених цілей і розвиток керованих
об`єктів.

З теоретико-методологічних позицій важливо збагнути, що місцеве
самоврядування   – це складна, мінлива, суспільна система. Оскільки
діяльність людей має як свідомо запрограмований, так і непередбачуваний
характер, наслідки системи місцевого самоврядування не завжди
передбачувані. Тому для них характерна висока невизначеність іманентних
зв’язків і вірогідної лінії загальної поведінки.

Важливого значення для визначення рівня теоретико-методологічного
забезпечення складової державного управління –  місцеве самоврядування

має характеристика дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
і кандидата наук  з державного управління в розрізі спеціальностей
(табл. 2).

 

Таблиця 2. Характеристика дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора наук і кандидата наук  з державного управління в розрізі
спеціальностей (за 2002 — 2008 р.р.)

Шифр і назва спеціальності Захищені дисертації в тому числі  по  роках,
%

Кільк % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Докторські дисертації з державного управління

1. 25.00.01 – теорія та історія державного управління 18 28,6 16,7 11,1
16,7 16,7 11,1 16,7 11,1

2. 25.00.02 – механізми державного управління 27 42,9 — 14,8 14,8 37,0
18,6 14,8 —

3. 25.00.03 –державна служба 12 19,0 16,7 8,3 8,3 8,3 16,7 33,4 8,3

4. 25.00.04 – місцеве самоврядування 6 9,5 16,7 16,7 16,7 16,7 33,3 — —

Всього 63 100,0 9,5 12,7 14,3 23,8 17,5 17,5 4,7

Кандидатські дисертації з державного управління

1. 25.00.01 – теорія та історія державного управління 77 19,2 19,5 13,0
3,9 9,1 16,9 22,0 15,6

2. 25.00.02 – механізми державного управління 248 62,0 2,0 4,4 16,5 23,0
21,0 21,4 11,7

3. 25.00.03 – державна служба 23 5,8 8,7 8,7 21,7 26,1 17,4 17,4 —

4. 25.00.04 – місцеве самоврядування 52 13,0 25,0 21,2 5,8 17,3 9,6 15,3
5,8

Всього 400 100 8,8 8,5 13,0 19,7 18,5 20,5 11,0

Разом 463 100 8,6 9,1 13,2 20,4 18,4 20,1 10,2

 

Аналіз таблиці показує, що з 63 докторських дисертацій, захищених  за
чотирма спеціальностями з державного управління за 2002 – 2008 роки зі
спеціальності «Місцеве самоврядування» захищено лише шість (10,2% від їх
загальної кількості). Причому, динаміку захисту не можна визнати
позитивною. Так, 2002-2005 р.р. було захищено лише по одній докторській
дисертації, у 2006 р. – 2 дисертації, а у 2007- 2008 рр. – ні однієї.

За цей же період зі спеціальності «Місцеве самоврядування» було захищено
52 кандидатські дисертації (13 %),  при нерівномірній динаміці їх
захисту по роках. Причому треба враховувати, що  кандидатські дисертації
на відміну від докторських мало впливають на підвищення
теоретико-методологічного рівня наукового напряму «Державне управління».

У цих умовах доцільно навести характеристику захищених докторських
дисертацій зі спеціальності 25.00.04 – місцеве самоврядування і їх
відповідність окремим напрямам паспорту цієї спеціальності (табл. 3)

 

Таблиця 3. Характеристика захищених докторських дисертацій зі
спеціальності 25.00.04 — місцеве самоврядування і їх відповідність
окремим напрямам паспорту цієї спеціальності

Анотація дисертації Відповідність ди-

сертації окремим напрямам паспор-ту спеціальності

1 2

1. Шаров Ю.П. Методологічні засади стратегічного планування в
муніципальному менеджменті (2002 р.)

У дисертації розроблені методологічні засади стратегічного планування в
муніципальному менеджменті й комплекс науково-прикладних підходів і
моделей. Обґрунтовано базові науково-теоретичні й концептуальні
положення муніципального менеджменту й керованого розвитку муніципальних
утворень, розроблено концепцію виокремлення простору стратегічних
рішень, виділено й змістовно інтерпретовано функції концепції
стратегічного мислення, розкрито основні методологічні категорії
стратегічного планування в муніципальному менеджменті, визначено
методологічні засоби результат-орієнтованого управління та
інституціоналізації управлінської відповідальності, сформовано цілісну
систему технологій стратегічного планування в муніципальному
менеджменті. 1. Загальносис-темні теоретико-методологічні складові
місцево-го самоврядуван-ня (2-й  напрям).

AE

??????$???[??

?d??????

>8?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *