Структурний ефект та його вимірювання (реферат)

0 Comment on Структурний ефект та його вимірювання (реферат)

Реферат на тему: Структурний ефект та його вимірювання Вплив структурних змін в економіці на динаміку макроекономічних показників називається структурним ефектом. Він відображує зв’язок між змінами галузевої структури та динамікою показників обсягу виробництва продукції, передовсім таких, як валовий випуск (ВВ), валовий...

Continue Reading

Фінансові важелі державної підприємницької політики (реферат)

0 Comment on Фінансові важелі державної підприємницької політики (реферат)

Реферат на тему: Фінансові важелі державної підприємницької політики Аналіз світового досвіду фінансової підтримки підприємництва свідчить, що остання є системою багатопланових заходів, котрі охоплюють практично всі аспекти життєдіяльності підприємницьких структур (їх створення, функціонування, комерційної діяльності, фінансів, інвестицій, інновацій та ін.). Усі...

Continue Reading

Регулювання ринку праці та зайнятості населення (реферат)

0 Comment on Регулювання ринку праці та зайнятості населення (реферат)

Реферат на тему: Регулювання ринку праці та зайнятості населення Однозначного трактування поняття «ринок праці», як і ринку взагалі, неможливо знайти в сучасній економічній літературі. Різні формулювання економічної категорії ринку праці виділяють такі головні аспекти: стадії процесу відтворення робочої сили, узгодження...

Continue Reading

Соціально-економічне прогнозування (реферат)

0 Comment on Соціально-економічне прогнозування (реферат)

Реферат на тему: Соціально-економічне прогнозування Життя сучасного суспільства є неможливим без передбачення майбутнього, без визначення перспектив його розвитку. Нині прогнозування є одним з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики економічної політики держави. Державне регулювання економіки повинно забезпечувати втілення тільки...

Continue Reading

Регулювання суспільного сектору економіки (реферат)

0 Comment on Регулювання суспільного сектору економіки (реферат)

Реферат на тему: Регулювання суспільного сектору економіки Суттєву роль в економіці відіграє суспільний сектор. За цієї обставини державний бюджет є одним з основних інструментів макроекономічної політики. Держава бере на себе зобов’язання надавати чисті та змішані суспільні товари та послуги, які...

Continue Reading

Державне екологічне регулювання (реферат)

0 Comment on Державне екологічне регулювання (реферат)

Реферат на тему: Державне екологічне регулювання Екологічне регулювання — це система активних законодавчих, адміністративних і економічних заходів і важелів впливу, які використовують державні органи різного рівня для примушування забруднювачів навколишнього середовища обмежити викиди шкідливих речовин у природні й техногенні середовища,...

Continue Reading

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища (реферат)

0 Comment on Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища (реферат)

Реферат на тему: Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища В Україні існує система органів управління в галузі охорони навколишнього середовища — це юридично самостійні державні, самоврядні й громадські інституції, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші...

Continue Reading

Методи державного регулювання економіки (реферат)

0 Comment on Методи державного регулювання економіки (реферат)

Реферат на тему: Методи державного регулювання економіки Теорія державного регулювання економіки проголошує необхідність системного підходу до вибору засобів та методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин. Регулюванню підлягають складні процеси життєдіяльності суспільства, на які нездатні ефективно впливати окремі важелі або...

Continue Reading

Форми та методи реалізації науково-технічної політики (реферат)

0 Comment on Форми та методи реалізації науково-технічної політики (реферат)

Реферат на тему: Форми та методи реалізації науково-технічної політики Досягнення цілей та завдань науково-технічної політики здійснюється державою через застосування конкретних методів її реалізації. За ознакою форми впливу на науково-технічний розвиток економіки весь арсенал цих методів поділяється на дві групи: методи...

Continue Reading

Антиінфляційна політика (реферат)

0 Comment on Антиінфляційна політика (реферат)

Реферат на тему: Антиінфляційна політика Важливим індикатором негараздів у економіці є інфляція, яка характеризується загальним підвищенням цін та зниженням купівельної спроможності грошей. Вона виникає не стихійно, а внаслідок перевищення випуску грошей над виробництвом товарів. Інфляційні процеси можуть виникати під впливом...

Continue Reading