Мета та методи фінансового аналізу (реферат)

0 Comment on Мета та методи фінансового аналізу (реферат)

Реферат На тему: Мета та методи фінансового аналізу Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру. Він має кілька цілей: визначення фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми; виявлення просторово-часових змін у фінансовому стані та результатах;...

Continue Reading

Визначення курсової вартості та дохідності акцій (реферат)

0 Comment on Визначення курсової вартості та дохідності акцій (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Визначення курсової вартості та дохідності акцій ВИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ ВАРТОСТІ ТА ДОХІДНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Вартість цінних паперів, як і будь-яких інших товарів за умов ринку, визначається попитом і пропозицією на них. Котирування цінних паперів на біржі дає змогу визначити...

Continue Reading

Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів (реферат)

0 Comment on Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів Інвестори завжди зацікавлені в оцінці ступеня ефективності своїх портфелів цінних паперів. Аналіз та вибір цінних паперів для портфеля забирає багато часу й коштів, тому окремий вкладник, компанія або заклад-вкладник повинні визначити,...

Continue Reading

Фондова біржа та її операційний механізм (реферат)

0 Comment on Фондова біржа та її операційний механізм (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Фондова біржа та її операційний механізм Фондова біржа — це організаційно оформлений ринок, який регулярно функціонує та на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Вона належить до вторинного ринку цінних паперів. Фондова біржа зосереджує попит і пропозицію цінних...

Continue Reading

Інноваційний аналіз (реферат)

0 Comment on Інноваційний аналіз (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Інноваційний аналіз Виробничо-технічні інвестиції на підприємстві як напрями здійснення та втілення в більшості випадків мають інновації. Інноваційний та інвестиційний процеси тісно пов’язані. Серйозні інновації неможливі без великих інвестицій, а ефективні інвестиції — без інновацій. У деяких випадках на...

Continue Reading

Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування (реферат)

0 Comment on Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування Капітал — одне з основних понять фінансового менеджменту, яке виражає загальну величину коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, укладених в активи (майно) підприємства. З позиції корпоративних...

Continue Reading

Індекси фондового ринку (реферат)

0 Comment on Індекси фондового ринку (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Індекси фондового ринку Для аналізу загального руху курсів цінних паперів у динаміці застосовуються біржові індикатори та індекси. Індикатор — це середньоарифметичний показник курсів репрезентативної групи акцій в даний момент; індекс вимірює поточну динаміку курсів репрезентативної групи акцій...

Continue Reading

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту (реферат)

0 Comment on Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту Розвиток підприємництва в ринкових умовах неможливий без упровадження ефективних інвестиційних проектів. Мотивація появи проекту може викликатися ініціативою підприємців, інтересами кредиторів, незадовільним попитом населення, надлишковими фінансовими ресурсами або бути реакцією на політичний тиск тощо....

Continue Reading

Структура та функції ринку цінних паперів (реферат)

0 Comment on Структура та функції ринку цінних паперів (реферат)

РЕФЕРАТ На тему: Структура та функції ринку цінних паперів Ринок цінних паперів — це частина фінансового ринку (поряд з ринками позичкового капіталу, валюти, золота). На ньому обертаються специфічні фінансові інструменти — цінні папери. Ринок цінних паперів складається з двох частин...

Continue Reading

Визначення курсової вартості та дохідності облігацій (реферат)

0 Comment on Визначення курсової вартості та дохідності облігацій (реферат)

Реферат На тему: Визначення курсової вартості та дохідності облігацій Суть оцінки вартості облігації полягає в тому, що протягом періоду її обігу власник має отримати таку саму суму, яку він уклав у облігацію за купівлі. Проте сукупність платежів, які повинен отримати...

Continue Reading